HOTĂRÂRE nr. 53 din 21 iunie 2022privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Către o economie verde, digitală și rezilientă: modelul nostru european de creștere - COM(2022) 83
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 22 iunie 2022    În temeiul prevederilor art. 67 și 148 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene și ale art. 163-188 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLuând în considerare Opinia nr. 4c-22/347 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în ședința din 15 iunie 2022, Camera Deputaților:1. susține obiectivele și acțiunile prevăzute la nivelul Uniunii Europene pentru asigurarea unei economii verzi, digitale și reziliente, ca model european de creștere;2. recomandă intensificarea eforturilor Uniunii Europene pentru actualizarea cadrului de reglementare al Organizației Mondiale a Comerțului pentru stabilirea unei ordini internaționale stabile și eficace, care are permanent în preocupare promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă;3. recomandă consolidarea politicii de convergență a Uniunii Europene pentru a se asigura succesul tranziției ecologice și digitale în mod echilibrat, pe întregul teritoriu al Uniunii Europene, în special la nivelul regiunilor rurale;4. subliniază importanța colaborării între toți factorii interesați, în special în zonele rurale, pentru a se obține un impact cuprinzător și rapid al prevederilor menite să sprijine gospodăriile și întreprinderile, să pună în aplicare Pactul verde european și Agenda digitală pentru Europa;5. recomandă dezvoltarea cadrului normativ și a surselor de informare necesare asigurării accesului întreprinderilor din Uniunea Europeană la piața internațională a produselor și serviciilor ecologice;6. recomandă dezvoltarea unui cadru de politică, normativ și administrativ flexibil, care să favorizeze implicarea autorităților locale, a companiilor comerciale și a organizațiilor societății civile în gestionarea investițiilor pentru refacerea peisajelor și a naturii, protecția florei și faunei sălbatice, a speciilor și habitatelor Natura 2000 și pentru protecția și extinderea pădurilor;7. subliniază importanța eforturilor armonizate la nivelul Uniunii Europene pentru digitalizarea serviciilor de educație, întrun mod care să asigure răspunsul adecvat al educației formale și nonformale, al celei autodidacte la cerințele actuale ale pieței muncii și să fructifice oportunitățile pentru antreprenoriat în vederea relansării pieței unice, în condițiile economiei verzi și bazate pe date;8. recomandă ca, odată cu diversificarea economiei Uniunii Europene, să se fructifice într-o măsură cât mai largă oportunitățile acordurilor de liber schimb încheiate, într-un mod care să asigure participarea echilibrată a entităților comerciale din toate statele membre;9. recomandă intensificarea eforturilor la nivelul Uniunii Europene pentru ca rezultatele Actului european privind cipurile să fie disponibile cât mai repede, pentru a consolida securitatea aprovizionării și a spori capacitatea de inovare pe termen lung;10. recomandă măsuri de consolidare a producției agricole a Uniunii Europene, pentru a diminua riscurile impactului dezastrelor și al conflictelor armate din lume;11. reamintește că educația și competențele trebuie să se afle în centrul acțiunii politice, pe baza viziunii comune privind dezvoltarea Spațiului european al educației;12. își manifestă îngrijorarea cu privire la impactul invadării Ucrainei și la efectele pe care le generează asupra tranziției ecologice și digitale, ce impune accelerarea obținerii independenței energetice a Uniunii Europene și a diversificării economiei sale.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
    ION-MARCEL CIOLACU
    București, 21 iunie 2022.Nr. 53.----