HOTĂRÂRE nr. 51 din 21 iunie 2022privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană pentru universități - COM(2022) 16
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 22 iunie 2022    În temeiul prevederilor art. 67 și 148 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene și ale art. 163-188 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLuând în considerare Opinia nr. 4c-22/329 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în ședința din 8 iunie 2022, Camera Deputaților:1. susține Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană pentru universități;2. subliniază necesitatea eforturilor comune la nivelul Uniunii Europene pentru a identifica cele mai bune practici de ocrotire a valorilor academice și democratice fundamentale, precum și de protejare a autonomiei universitare reale;3. recomandă sprijinirea schimburilor de experiență ale statelor membre în vederea diversificării profilurilor și formelor de organizare a universităților, cu o utilizare extinsă a metodelor de învățare moderne, digitale și modulare, adaptate avansului științific și tehnic;4. subliniază necesitatea finanțării adecvate a universităților, pentru a pune în valoare potențialul acestora de motor în creșterea economică, pentru furnizarea de răspunsuri la provocările societale și în vederea facilitării dublei tranziții digitale și ecologice;5. recomandă sprijinirea la nivelul Uniunii Europene a parteneriatelor universităților cu autoritățile locale și cu organizațiile societății civile, prin programele de cercetare științifică, în cadrul spațiului european comun al educației, precum și prin programele Știința deschisă, Erasmus+ și Europa Digitală;6. recomandă instituirea unui mecanism permanent de consultare pentru identificarea de căi și mijloace pentru intensificarea cooperării între statele membre în scopul consolidării capacităților universitare și al creșterii competitivității universităților europene pe plan mondial;7. recomandă sprijinirea universităților din Uniunea Europeană în vederea dezvoltării de programe de studii accesibile persoanelor cu dizabilități, refugiaților și altor persoane defavorizate sau vulnerabile;8. recomandă stabilirea unui cadru de educație financiară armonizat în Uniunea Europeană, ca referință pentru programele universitare și pentru activitățile de educație financiară;9. subliniază utilitatea recunoașterii învățării autodidacte pentru asigurarea unui răspuns adaptat nevoilor individuale la provocările învățământului contemporan;10. subliniază necesitatea unei dezvoltări rapide a învățământului ingineresc pentru a se asigura compatibilitatea pregătirii profesionale în Uniunea Europeană și, în consecință, libertatea de circulație a lucrătorilor;11. recomandă încurajarea cercetării referitoare la dezvoltarea și aplicarea metodelor didactice experimentale;12. recomandă intensificarea eforturilor pentru extinderea facilităților portalului „Studiază în Europa“ și integrarea acestuia cu alte portaluri de date relevante pentru participarea la cursurile unei universități din alt stat membru decât cel de reședință. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
    ION-MARCEL CIOLACU
    București, 21 iunie 2022.Nr. 51.-----