HOTĂRÂRE nr. 98 din 15 iunie 2022referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2005/29/CE și 2011/83/UE în ceea ce privește consolidarea rolului consumatorilor în vederea tranziției verzi printr-o mai bună protecție împotriva practicilor neloiale și o mai bună informare - COM(2022) 143 final
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 21 iunie 2022    În temeiul dispozițiilor art. 67 și ale art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/229 din 18.05.2022,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Senatul României constată că propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2005/29/CE și 2011/83/UE în ceea ce privește consolidarea rolului consumatorilor în vederea tranziției verzi printr-o mai bună protecție împotriva practicilor neloiale și o mai bună informare - COM(2022) 143 final respectă principiile subsidiarității și proporționalității.  +  Articolul 2Senatul României apreciază și susține inițiativa Comisiei Europene deoarece propunerea urmărește să contribuie la o economie circulară, curată și verde a UE, să permită consumatorilor să ia decizii de cumpărare în cunoștință de cauză și, prin urmare, să contribuie la un consum mai durabil.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 15 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    VIRGIL GURAN
    București, 15 iunie 2022.Nr. 98.-----