HOTĂRÂRE nr. 97 din 15 iunie 2022referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 în ceea ce privește disciplina în materie de decontare, furnizarea transfrontalieră de servicii, cooperarea în materie de supraveghere, furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar și cerințele pentru depozitarii centrali de titluri de valoare din țările terțe - COM(2022) 120 final
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 21 iunie 2022    În temeiul dispozițiilor art. 67 și ale art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/231 din 18.05.2022,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 în ceea ce privește disciplina în materie de decontare, furnizarea transfrontalieră de servicii, cooperarea în materie de supraveghere, furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar și cerințele pentru depozitarii centrali de titluri de valoare din țările terțe - COM(2022) 120 final respectă principiile subsidiarității și proporționalității.  +  Articolul 2Senatul României:1. consideră că:a) inițiativa propusă are ca obiectiv general să contribuie la o piață internă mai consolidată și mai echitabilă și la crearea unei piețe mai eficiente și mai stabile pentru decontare în Uniunea Europeană;b) prezenta propunere și cerințele sale specifice sunt în conformitate cu dispozițiile actuale privind serviciile financiare din Cadrul Financiar Multianual și sunt aliniate la practicile standard de utilizare a bugetului UE și în concordanță cu practicile actuale ale DG FISMA (Direcția generală pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital) în ceea ce privește planificarea și întocmirea bugetului pentru noile propuneri. În plus, obiectivele inițiativei sunt coerente cu alte politici și inițiative în curs ale Uniunii Europene, care vizează: (i) dezvoltarea uniunii piețelor de capital și (ii) sporirea eficienței și a eficacității coordonării în materie de supraveghere la nivelul UE, atât în interiorul, cât și în afara UE. Prevederile sunt consecvente cu eforturile Comisiei de a dezvolta în continuare uniunea piețelor de capital (UPC);2. salută inițiativa Comisiei Europene de a adopta propunerea întrucât consolidarea convergenței în materie de supraveghere a piețelor de decontare poate sprijini dezvoltarea unor piețe de capital mai consolidate și mai integrate.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 15 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    VIRGIL GURAN
    București, 15 iunie 2022.Nr. 97.-----