HOTĂRÂRE nr. 96 din 15 iunie 2022referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.938 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale - COM(2022) 135 final
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 21 iunie 2022    În temeiul dispozițiilor art. 67 și ale art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/230 din 18.05.2022,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.938 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale - COM(2022) 135 final respectă principiile subsidiarității și proporționalității.  +  Articolul 2Senatul României consideră că stabilirea unui nivel minim obligatoriu de gaze în instalațiile de înmagazinare va consolida securitatea aprovizionării înainte de iarna 2022/2023 și pentru următoarele perioade de iarnă.  +  Articolul 3Senatul României susține că:1. o certificare obligatorie a operatorilor de înmagazinare va garanta faptul că pot fi excluse potențialele riscuri în materie de securitate a aprovizionării care rezultă din influența asupra infrastructurii critice de stocare;2. utilizarea instalațiilor de înmagazinare va fi stimulată prin autorizarea scutirii utilizatorilor instalațiilor de înmagazinare de la plata tarifelor de transport la punctele de intrare sau de ieșire din instalațiile de înmagazinare.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 15 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    VIRGIL GURAN
    București, 15 iunie 2022.Nr. 96.-----