HOTĂRÂRE nr. 93 din 15 iunie 2022referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice - COM(2022) 105 final
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 21 iunie 2022    În temeiul dispozițiilor art. 67 și ale art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/224 din 10.05.2022,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Senatul României constată că propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice - COM(2022) 105 final respectă principiile subsidiarității și proporționalității.  +  Articolul 2Senatul României:1. consideră că prezenta propunere are o abordare cuprinzătoare privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, mai precis, sunt întreprinse măsuri multiple, care urmăresc:a) prevenirea unor acte de violență;b) protejarea și sprijinirea victimelor;c) asigurarea accesului la justiție;d) asigurarea coordonării între toți actorii relevanți;2. apreciază că soluțiile propuse în cadrul propunerii de directivă vin în întâmpinarea statelor membre care au semnalat o serie de dificultăți în ceea ce privește ratificarea Convenției de la Istanbul și creează premisa unui dialog real care va putea facilita adoptarea unei asemenea directive;3. consideră că prezenta propunere asigură complementaritatea cu măsurile legislative actuale și astfel se creează un cadru unitar și coerent, la nivelul UE, în ceea ce privește stabilirea unor standarde minime în abordarea problematicii violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 15 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    VIRGIL GURAN
    București, 15 iunie 2022.Nr. 93.-----