HOTĂRÂRE nr. 92 din 15 iunie 2022referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind diligența necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor și de modificare a Directivei (UE) 2019/1.937 - COM(2022) 71 final
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 21 iunie 2022    În temeiul dispozițiilor art. 67 și ale art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/223 din 10.05.2022,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Senatul României constată că propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind diligența necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor și de modificare a Directivei (UE) 2019/1.937 - COM(2022) 71 final respectă principiile subsidiarității și proporționalității.  +  Articolul 2Senatul României1. consideră că:a) propunerea vizează prevenirea și eliminarea obstacolelor în calea liberei circulații prin armonizarea cerințelor impuse societăților comerciale de a efectua operațiuni de due diligence în cadrul propriilor operațiuni și al lanțurilor valorice, având totodată impact și asupra obligațiilor administratorilor;b) propunerea influențează pozitiv elaborarea deciziilor de afaceri astfel încât acestea să aibă în vedere impactul asupra drepturilor omului;2. apreciază că prezenta propunere are meritul de a evita fragmentarea generată de proliferarea legislațiilor naționale ale statelor membre privind diligența necesară a întreprinderilor oferind un cadru juridic unitar și coerent, capabil să asigure securitatea juridică pentru acestea în cadrul pieței unice.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 15 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    VIRGIL GURAN
    București, 15 iunie 2022.Nr. 92.-----