HOTĂRÂRE nr. 91 din 15 iunie 2022referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare și rectificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice pentru atenuarea consecințelor agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei asupra activităților de pescuit și pentru diminuarea efectelor perturbării pieței cauzate de respectiva agresiune militară asupra lanțului de aprovizionare cu produse pescărești și din acvacultură - COM(2022) 179 final
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 21 iunie 2022    În temeiul dispozițiilor art. 67 și ale art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/248 din 8.06.2022,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare și rectificare a Regulamentului (UE) 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice pentru atenuarea consecințelor agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei asupra activităților de pescuit și pentru diminuarea efectelor perturbării pieței cauzate de respectiva agresiune militară asupra lanțului de aprovizionare cu produse pescărești și din acvacultură - COM(2022) 179 final respectă principiile subsidiarității și proporționalității.  +  Articolul 21. Senatul României consideră că:a) agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei are impact asupra operatorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii din Uniune; b) perturbarea fluxurilor comerciale de produse de bază esențiale pentru sectorul pescuitului și al acvaculturii care provin din Rusia și Ucraina a accelerat brusc creșterea prețurilor principalilor factori de producție, precum energia și materiile prime;c) această criză are consecințe grave asupra aprovizionării Uniunii cu cereale, uleiuri vegetale și pește alb din Ucraina și Rusia, conducând la o creștere substanțială a prețurilor la hrana pentru pești și la o penurie de materii prime substanțiale;d) piața este semnificativ perturbată pe fondul creșterii substanțiale a costurilor și a perturbării comerțului, impunându-se luarea unor măsuri eficiente;2. susține că trebuie introduse mecanismele de flexibilitate pentru a facilita punerea rapidă în aplicare a acestor noi măsuri, cum ar fi:a) o procedură simplificată de modificare a programelor operaționale ale statelor membre în ceea ce privește introducerea acestor măsuri, inclusiv realocarea resurselor financiare aferente;b) eligibilitatea retroactivă a cheltuielilor (începând cu 24 februarie 2022) pentru aceste măsuri;c) posibilitatea de a realoca sumele fixe rezervate inițial pentru anumite măsuri FEPAM (de control și executare și colectare de date) către noile măsuri.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 15 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    Virgil Guran
    București, 15 iunie 2022. Nr. 91.-----