ORDIN nr. M.88 din 10 iunie 2022pentru transformarea funcțiilor civile de medic din structurile rețelei sanitare a Ministerului Apărării Naționale în funcții militare
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 20 iunie 2022    Pentru aplicarea prevederilor art. 36 alin. 1 lit. d) și g), art. 46 alin. 2, art. 48 alin. 3, art. 74 alin. 1 și 2, precum și ale art. 75 alin. 1-3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (1) și (2) și ale art. 9 alin. (1) din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu modificările și completările ulterioare,pentru implementarea hotărârilor Colegiului Ministerului Apărării Naționale privind creșterea ponderii personalului militar în rândul personalului de specialitate medico-sanitar din structurile aparținând rețelei sanitare a Ministerului Apărării Naționale, în vederea îndeplinirii în condiții optime a misiunilor ce revin acestora,în temeiul dispozițiilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Prezentul ordin stabilește cadrul procedural privind transformarea unor funcții civile de medic din structurile aparținând rețelei sanitare a Ministerului Apărării Naționale, denumite în continuare funcții civile, în funcții militare.  +  Articolul 2(1) Funcțiile civile care urmează să se transforme în funcții militare se stabilesc de către comisia constituită în acest scop la nivelul Statului Major al Apărării.(2) Șeful Statului Major al Apărării numește comisia prevăzută la alin. (1) în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 3(1) Comisia analizează organizarea structurilor aparținând rețelei sanitare a Ministerului Apărării Naționale, precum și necesitatea și posibilitatea transformării funcțiilor civile din cadrul acestora în funcții militare.(2) Comisia prezintă șefului Statului Major al Apărării spre aprobare, în termen de 30 de zile de la data constituirii:a) lista cu funcțiile civile propuse să fie transformate în funcții militare;b) graficul calendar pentru organizarea selecției în vederea chemării/rechemării în activitate a medicilor civili și pentru transformarea funcțiilor civile în funcții militare.(3) Graficul calendar prevăzut la alin. (2) lit. b) cuprinde cel puțin următoarele activități:a) înștiințarea medicilor civili despre posibilitatea transformării funcțiilor pe care le încadrează în funcții militare și despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a fi chemați/rechemați în activitate și încadrați în noile funcții;b) întocmirea rapoartelor personale prin care medicii civili solicită participarea la selecție în vederea chemării/rechemării în activitate, în rândul cadrelor militare și încadrarea funcțiilor din care provin;c) verificarea îndeplinirii condițiilor în vederea chemării/rechemării în activitate, în rândul cadrelor militare, de către medicii civili care au solicitat participarea la selecție;d) organizarea și desfășurarea testelor eliminatorii de aptitudini;e) chemarea/rechemarea în activitate a medicilor civili care au fost declarați „admis“ în urma desfășurării selecției și, concomitent, transformarea funcțiilor civile pe care aceștia le încadrează în funcții militare.  +  Articolul 4(1) Funcțiile civile, aprobate conform listei prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), se transformă în funcții militare și se încadrează prin chemare/rechemare în activitate, cu respectarea responsabilităților și termenelor stabilite în graficul calendar prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) și a următoarelor condiții cumulative:a) medicii civili care le încadrează solicită, prin raport personal, participarea la selecție în vederea chemării/rechemării în activitate și sunt declarați „admis“ în urma susținerii acesteia;b) funcțiile se încadrează doar de către medicii civili care le ocupă la momentul transformării.(2) Funcțiile încadrate cu medici civili, care nu îndeplinesc în totalitate condițiile pentru dobândirea calității de cadru militar în activitate sau care nu întocmesc raport în acest sens, nu se transformă în funcții militare.  +  Articolul 5Rapoartele personale prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) sunt însoțite de următoarele documente:a) formular de bază - date personale - document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare;b) certificat de cazier judiciar, în original;c) certificat de naștere, în copie;d) certificat de căsătorie, în copie, în cazul în care în urma căsătoriei și-a schimbat numele;e) carte de identitate, în copie;f) copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora;g) documente care atestă dreptul de liberă practică;h) livret militar sau, după caz, adeverință eliberată de centrul militar zonal/județean/de sector, din care să rezulte dacă titularul are sau nu calitatea de rezervist și dacă a efectuat sau nu pregătire militară.  +  Articolul 6(1) Selecția se organizează de către comisia prevăzută la art. 2.(2) În vederea participării la selecție, medicii civili trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) au vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului și chemării/rechemării în activitate;b) au cetățenie română și domiciliul în România;c) dețin grad militar cel mult egal cu cel care poate fi atribuit funcției militare, potrivit prevederilor legale - personalul care are calitatea de cadru militar în rezervă;d) nu au fost condamnați penal, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;e) nu se află în curs de urmărire penală și nu sunt trimiși în judecată sau judecați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;f) nu fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunța la această calitate;g) nu fac parte din organizații interzise de legislația română și nu sunt membri ai unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare;h) nu aparțin unor culte sau asociații/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;i) nu sunt asociați unici și nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizații sau asociații comerciale, cu excepția celor prevăzute de lege, iar, dacă se află în una dintre aceste situații, se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunța la această calitate;j) își exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informații clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;k) își exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;l) își asumă toate riscurile, în situația în care pe parcursul susținerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate - personalul medical femei;m) la încadrarea în funcție se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonați altora cu grade inferioare;n) promovează testele eliminatorii de aptitudini.(3) Testele eliminatorii de aptitudini constau în susținerea următoarelor probe, în ordinea menționată, astfel:a) evaluare psihologică;b) evaluarea nivelului de pregătire fizică;c) examinare medicală.  +  Articolul 7(1) Evaluarea psihologică se desfășoară în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare, conform arondării teritoriale, în baza metodologiei și criteriilor prevăzute de actele normative specifice care reglementează efectuarea acestei evaluări la selecția pentru intrarea în sistemul militar.(2) Evaluarea nivelului de pregătire fizică se desfășoară în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare, conform arondării teritoriale, în baza probelor și baremelor de la pct. 3 din anexa nr. 5 la Regulamentul educației fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.149/2012, cu modificările și completările ulterioare.(3) Examinarea medicală se desfășoară în cadrul unităților sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, potrivit graficului desfășurării testelor de aptitudini și în conformitate cu prevederile Metodologiei privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați în rândul cadrelor militare în activitate, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.114/2014.(4) Eventualele contestații la testele eliminatorii de aptitudini se soluționează conform reglementărilor în baza cărora au fost efectuate.(5) La fiecare probă participă doar personalul care a fost declarat „apt“/„admis“ la proba anterioară.  +  Articolul 8(1) Pe baza rezultatelor obținute la testele de aptitudini, Direcția personal și mobilizare întocmește și înaintează șefului Statului Major al Apărării, cu avizul Direcției structuri și planificarea înzestrării, raportul cu solicitarea de modificare a statelor de organizare, la aceeași dată, prin transformarea în funcții militare a funcțiilor civile încadrate cu medici civili care îndeplinesc condițiile pentru chemare/ rechemare în activitate.(2) Prin modificarea statelor de organizare, prevăzută la alin. (1), nu trebuie să se depășească limitele stabilite prin directiva de planificare a apărării pentru structura de personal aferentă Programului major „Asistență medicală“.  +  Articolul 9(1) După aprobarea transformării funcțiilor civile în funcții militare, Direcția personal și mobilizare înaintează Direcției generale management resurse umane propunerile de acordare a gradelor militare de ofițeri și de chemare/rechemare în activitate a medicilor civili care îndeplinesc în totalitate condițiile în acest sens.(2) Acordarea gradelor militare la chemarea în activitate se face cu respectarea prevederilor art. 7 din Instrucțiunile privind aplicarea unitară a unor prevederi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 42/2011^1, cu modificările și completările ulterioare; cadrelor militare rechemate în activitate li se acordă gradul deținut în rezervă.^1 Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 42/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a țării și siguranță națională.(3) Direcția generală management resurse umane întocmește și prezintă ministrului apărării naționale proiectul de ordin privind acordarea gradelor militare, chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, confirmarea în armă/serviciu și numirea în funcții a medicilor civili care îndeplinesc în totalitate condițiile pentru chemare/rechemare în activitate.  +  Articolul 10(1) Proiectul de ordin prevăzut la art. 9 alin. (3) se elaborează astfel încât chemarea/rechemarea în activitate, confirmarea în armă/serviciu și numirea în funcții să se realizeze la data intrării în vigoare a modificării statelor de organizare.(2) Ordinele privind acordarea gradelor militare, chemarea/rechemarea în activitate, confirmarea în armă/serviciu și numirea în funcții se transmit, după aprobare, în copie sau extras, după caz, potrivit actelor normative specifice aplicabile. (3) Structurile aparținând rețelei sanitare a Ministerului Apărării Naționale în cadrul cărora au fost chemați/rechemați în activitate medicii civili constituie memoriile originale, completează și transmit ierarhic documentele de evidență ale acestora, potrivit actelor normative specifice aplicabile.  +  Articolul 11(1) În condițiile prezentului ordin, transformarea funcțiilor civile în funcții militare se poate realiza la mai puțin de 6 luni de la intrarea în vigoare sau de la ultima modificare a statului de organizare în care acestea se regăsesc.(2) Definirea funcțiilor militare se face în conformitate cu normele de definire a funcțiilor.  +  Articolul 12Prezentul ordin se aplică Direcției generale de informații a apărării, cu următoarele particularități:a) comisia prevăzută la art. 2 se constituie la nivelul Direcției generale de informații a apărării și se numește de către directorul general al acestei structuri;b) evaluarea psihologică și evaluarea nivelului de pregătire fizică se desfășoară de către structurile de specialitate ale Direcției generale de informații a apărării;c) examinarea medicală se desfășoară în cadrul Institutului Național de Medicină Aeronautică și Spațială „General doctor aviator Victor Anastasiu“;d) raportul prevăzut la art. 8 alin. (1) se întocmește de către structura de resurse umane a Direcției generale de informații a apărării și se aprobă de către directorul general al acestei structuri;e) după aprobarea transformării funcțiilor civile în funcții militare, structura de resurse umane din Direcția generală de informații a apărării întocmește și prezintă spre aprobare proiectele de ordin privind acordarea gradelor militare, chemarea/ rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, confirmarea în armă/serviciu și numirea în funcții a medicilor civili care îndeplinesc în totalitate condițiile pentru chemare/rechemare în activitate, conform competențelor în domeniul resurselor umane.  +  Articolul 13Medicii civili chemați în activitate în condițiile prezentului ordin, care nu au pregătire militară anterioară, parcurg un program de pregătire militară generală, în condiții stabilite prin dispoziție a șefului Statului Major al Apărării, respectiv prin dispoziție a directorului general al Direcției generale de informații a apărării, după caz.  +  Articolul 14Prevederile prezentului ordin se aplică până la data de 31 decembrie 2022.  +  Articolul 15Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul apărării naționale,
    Vasile Dîncu
    București, 10 iunie 2022.Nr. M.88.----