ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 81 din 16 iunie 2022pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 17 iunie 2022  Având în vedere actualul context de securitate care este grav afectat de invazia militară executată de Federația Rusă împotriva Ucrainei,luând în considerare faptul că, la nivelul Alianței Nord-Atlantice, au fost stabilite succesiv măsuri de întărire și consolidare a capacităților de apărare, iar în acest context s-a evidențiat necesitatea realizării unor fluxuri de aprovizionare cu produse utile susținerii efortului concertat de apărare și consolidării rezilienței statelor membre NATO,ținând cont de faptul că în cadrul Summitului extraordinar al NATO și al reuniunii Consiliului Uniunii Europene din 24 martie 2022 a fost decisă, de către membrii NATO și UE, continuarea eforturilor necesare pentru asigurarea securității și apărării tuturor aliaților, în toate domeniile, într-o abordare de tip 360 de grade,având în vedere necesitatea identificării mecanismelor adecvate realizării transferului de produse din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale între statele aliate sau partenere,ținând cont de faptul că transferul unor produse din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale nu se poate realiza în prezent, deoarece cadrul normativ incident domeniului nu cuprinde prevederi referitoare la posibilitatea scoaterii acestora din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale, în scopul donării către alte state,luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale, aprobată prin Legea nr. 50/1999, cu modificările și completările ulterioare, care la art. 9 stipulează situațiile și condițiile în care produsele pot fi scoase din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale și faptul că norma invocată nu asigură posibilitatea legală de scoatere din rezervele proprii a unor produse destinate transferului, în vederea donării către autoritățile altor state,având în vedere necesitatea răspunsului imediat la solicitările statelor aliate sau partenere și lipsa cadrului legal care să permită acordarea promptă și rapidă a ajutorului solicitat, se impune intervenția legislativă, în regim de urgență, în considerarea faptului că toate aceste aspecte vizează interesul de securitate național al României, iar reglementarea nu poate fi amânată întrucât determină creșterea riscurilor de securitate la adresa României,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICArticolul 9 din Ordonanța Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 29 august 1998, aprobată prin Legea nr. 50/1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Produsele pot fi scoase din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale în vederea împrospătării, în scopul executării operațiunilor impuse de reglementările în vigoare, precum și pentru realizarea unor donații. Scoaterea acestor produse se realizează astfel:a) prin darea în consumul curent, pe grupe de destinație și activități de pregătire operativă sau pentru luptă, și înlocuirea acestora cu produse noi sau proaspete și modernizate, achiziționate pe baza programelor și planurilor aprobate în acest scop;b) prin dare în consum, fără înlocuirea produselor în anul respectiv, pe baza propunerilor ordonatorului principal de credite, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, urmând a fi completate ulterior;c) prin valorificare, pe bază de licitație, selecție de oferte sau negociere directă, a bunurilor materiale care nu au putut fi împrospătate sau când păstrarea în depozitare ar duce la deprecieri ori stări periculoase de orice fel, stabilite prin analize și încercări în laboratoare și poligoane specializate, potrivit normelor care vor fi emise de ministere, în condițiile prevăzute la art. 13 din prezenta ordonanță; de asemenea, pot face obiectul valorificării tehnica, utilajele, loturile P.S.A., piesele de schimb, agregatele, ansamblurile, subansamblurile și materialele de orice fel, în starea în care se află, care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții: nu mai sunt necesare, au devenit excedentare, nu mai sunt prevăzute în înzestrarea armatei, nu se mai fabrică sau datorită uzurii fizice ori morale fac obiectul înlocuirii cu tehnică performantă. În scopul rezolvării unor nevoi ale Ministerului Apărării Naționale se pot valorifica și bunuri din existent, indiferent de starea acestora;d) prin dezmembrări, delaborări, distrugeri și demolări, în locurile special destinate acestor activități, când nu a fost posibilă sau eficientă aplicarea prevederilor lit. a)-c), cu respectarea strictă a reglementărilor în vigoare;e) prin donații către state aliate sau partenere, la solicitarea acestora, în scopul acordării sprijinului cu titlu de ajutor în situația temeinic justificată de evoluția mediului de securitate și când sunt afectate interesele României.(2) Forțele destinate apărării naționale pot face donații de produse din rezervele proprii, în starea în care se află.(3) Prin derogare de la prevederile art. 1.011 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în cazul bunurilor care fac obiectul donațiilor prevăzute la alin. (2), donația se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar bunurile se predau donatarului de către forțele destinate apărării naționale din rezervele cărora sunt scoase.(4) Bunurile se predau donatarului pe bază de procese-verbale de predare-primire încheiate între părți. Transmiterea dreptului de proprietate al bunurilor ce fac obiectul donației are loc la data semnării proceselor-verbale.(5) Produsele din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale care fac obiectul donațiilor vor fi acumulate și împrospătate ulterior, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naționale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Directorul Serviciului Român de Informații,
  Eduard Raul Hellvig
  Directorul Serviciului de Informații Externe,
  Petru Gabriel Vlase
  Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorin Bălan
  p. Directorul Serviciului de Protecție și Pază,
  Vasile Grigoroaia
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  București, 16 iunie 2022.Nr. 81.----