HOTĂRÂRE nr. 772 din 8 iunie 2022privind aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulților, precum și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 16 iunie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 347 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulților, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 23 august 2002, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  București, 8 iunie 2022.Nr. 772.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulților