ORDIN nr. 1.090 din 9 iunie 2022privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 16 iunie 2022    În temeiul dispozițiilor art. 47 alin. (16) teza 1, art. 79 alin. (4), art. 80 alin. (1),art. 153 alin. (3) lit. a) și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere dispozițiile art. 342 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 739.999 din 19.05.2022 și avizul Autorității pentru Digitalizarea României comunicat prin Adresa nr. 1.355 din 13.04.2022,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În scopul prezentului ordin, comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță se realizează prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual“ - serviciu de distribuție electronică înregistrată care permite transmiterea de date prin mijloace electronice și furnizează dovezi referitoare la manipularea datelor transmise, inclusiv dovezi privind trimiterea și primirea datelor, asigurând protejarea datelor transmise împotriva riscului de pierdere, furt, deteriorare sau orice modificare neautorizată.  +  Articolul 3Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică prevăzută la art. 1 se referă la:a) mijloacele de identificare electronică a persoanelor fizice, persoanelor juridice și altor entități fără personalitate juridică în mediul electronic;b) comunicarea informațiilor și înscrisurilor prin serviciul „Spațiul privat virtual“;c) comunicarea informațiilor și înscrisurilor, după caz, prin serviciile „Buletinul informativ“, „Programare online“ și „Formularul de contact“;d) condiții de comunicare prin serviciile prevăzute la lit. b) și c).  +  Articolul 4Documentele comunicate de organul fiscal central prin „Spațiul privat virtual“ se semnează de către Ministerul Finanțelor cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat obținut de Ministerul Finanțelor în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, sau ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.  +  Articolul 5Pe portalul de internet al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se publică materiale informative cu privire la serviciile prevăzute la art. 3 lit. b) și c).  +  Articolul 6(1) Protecția datelor cu caracter personal prelucrate se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.(2) În vederea asigurării unui cadru solid și coerent în materie de protecție a datelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală publică pe portalul de internet propriu o notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal conform prevederilor legale prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.(3) Datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679 și în temeiul prevederilor legale reglementate de dreptul intern privind legislația fiscală.(4) Datele cu caracter personal pot fi comunicate de către organul fiscal central în conformitate cu prevederile legale și altor autorități/instituții publice, abilitate prin lege să prelucreze date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, și sunt păstrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind păstrarea și arhivarea documentelor.(5) Datele cu caracter personal sunt prelucrate de organul fiscal central în „Spațiul privat virtual“ în scopul comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță cu persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică potrivit art. 47, art. 79 și art. 80 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(6) Datele cu caracter personal sunt prelucrate de organul fiscal central în serviciile „Programare online“ și „Formularul de contact“ pentru ca utilizatorii să beneficieze de acestea.  +  Articolul 7Documentele comunicate de organul fiscal central prin serviciul „Spațiul privat virtual“ se semnează potrivit art. 4 sau cu sigiliu electronic calificat, emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014.  +  Articolul 8Direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Dispozițiile prezentului ordin intră în vigoare la data abrogării Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 17 mai 2017, cu modificările și completările ulterioare.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Lucian-Ovidiu Heiuș
    București, 9 iunie 2022.Nr. 1.090.  +  ANEXĂPROCEDURĂde comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscalcentral și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitatejuridică