ORDIN nr. 1.398/151/2022privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, a Procedurii de implementare a Programului și a Convenției de garantare și plată a granturilor
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 1.398 din 10 iunie 2022
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 151 din 10 iunie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022  Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) lit. b) și ale art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 pentru aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, precum și prevederile Deciziei Comisiei Europene de autorizare a schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST,în temeiul:– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, a Procedurii de implementare a Programului și a Convenției de garantare și plată a granturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 8 aprilie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la articolul 5, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Durata maximă a finanțărilor în cazul creditelor de investiții este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire.(5) Durata maximă a finanțărilor în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire.2. În anexa nr. 1, la articolul 7, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Durata maximă a finanțărilor în cazul refinanțărilor unor credite de investiții este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire.(3) Durata maximă a finanțărilor în cazul refinanțărilor creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire.3. În anexa nr. 1, la articolul 8, alineatele (4) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. și se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia.Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:Comision de risc = (valoarea^1)/soldul^2) garanției la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^3))/12.........................................................................(8) După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, comisionul de administrare se datorează F.G.C.R. de către beneficiarul Programului și este virat de beneficiar sau prin intermediul instituției de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată. Acesta este calculat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Nivelul comisionului de administrare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor.Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea:Comision de administrare = (valoarea^4)/soldul^5) garanției la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^6))/12.^1) În anul acordării garanției, comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare, în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanției.^2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior, cu excepția liniilor de credit fără grafic de rambursare.^3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.^4) În anul acordării garanției, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare, în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanției.^5) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de administrare se calculează la soldul garanției la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepția liniilor de credit fără grafic de rambursare.^6) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.“4. În anexa nr. 1, la articolul 9 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) prin excepție de la lit. b), microîntreprinderile sau întreprinderile mici care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie 2019 pot beneficia de prezenta schemă de ajutor de stat cu condiția să nu se afle în una dintre următoarele situații: procedură de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplinesc criteriile din legislația națională pentru a fi supuse unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor sau beneficiarii au primit ajutor pentru salvare și nu au rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau au primit ajutoare pentru restructurare și fac încă obiectul unui plan de restructurare, conform declarației pe propria răspundere completate și semnate de beneficiarul finanțării.5. În anexa nr. 2, la articolul 2, literele l) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:l) comision de risc - comisionul de risc datorat MF de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, și, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, cu un procent diferențiat în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției. După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. și se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia. Procentul comisionului de risc se stabilește diferențiat în funcție de durata garanției de stat și de tipul beneficiarului de credit, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020;m) comision de administrare - suma cuvenită F.G.C.R. pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program. După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, comisionul de administrare se datorează F.G.C.R. de către beneficiarul Programului și este virat direct de către beneficiar sau prin intermediul instituției de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată și este calculat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.6. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (3) se abrogă.7. În anexa nr. 2, articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Durata maximă a finanțării în cazul creditelor de investiții/refinanțărilor aferente creditelor pentru investiții este de 72 de luni (inclusiv perioada de grație), fără posibilitate de prelungire. În cazul refinanțărilor, maturitatea creditului acordat în cadrul Programului nu poate depăși 72 de luni de la momentul acordării inițiale. La începutul perioadei de creditare, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puțin două rate pe an.(2) Durata maximă a finanțării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru/refinanțărilor aferente creditelor/ liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, fără posibilitatea de prelungire. În cazul creditelor acordate pentru refinanțarea unor credite pentru finanțarea capitalului de lucru, maturitatea creditului nou-acordat în cadrul Programului RURAL INVEST va fi de maximum 36 de luni, dar fără a depăși scadența maximă a creditului/liniei de credit care se refinanțează.(3) Durata maximă a finanțărilor în cazul creditelor pentru capital de lucru acordate pe baza adeverinței de depozitare este de maximum 6 luni, fără posibilitatea de prelungire.8. În anexa nr. 2, la articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. și se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia.9. În anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, comisionul de administrare se datorează F.G.C.R. de către beneficiarul Programului și este virat direct de către beneficiar sau prin intermediul instituției de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată și este calculat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.10. În anexa nr. 2, articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24În situația în care beneficiarii creditelor/liniilor de credit se confruntă cu dificultăți financiare temporare și instituțiile de credit au aprobat restructurări cu încadrarea în perioada de creditare aprobată inițial, garanția acordată de F.G.C.R. își menține valabilitatea.11. în anexa nr. 2, articolul 25 se abrogă.12. În anexa nr. 2, la articolul 26 alineatul (5) punctul ii), litera c) se abrogă.13. În anexa nr. 2, la articolul 33, alineatul (2) se abrogă.14. În anexa nr. 3, la articolul 1.1, literele l) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:l) comision de risc - comisionul de risc datorat MF de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției și, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, cu un procent diferențiat în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul.Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. și se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia. Prin ordin al ministrului finanțelor, procentul comisionului de risc va fi stabilit diferențiat în funcție de durata garanției de stat și de tipul beneficiarului de credit;m) comision de administrare - suma cuvenită F.G.C.R. pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program.După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, comisionul de administrare se datorează F.G.C.R. de către beneficiarul Programului și este virat direct de către beneficiar sau prin intermediul instituției de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată și este calculat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.15. În anexa nr. 3, articolul 2.2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2.2(1) Durata maximă a finanțării în cazul creditelor pentru realizarea de investiții este de 72 de luni (inclusiv perioada de grație), fără posibilitate de prelungire. În cazul refinanțărilor, maturitatea creditului acordat în cadrul Programului nu poate depăși 72 de luni de la momentul acordării inițiale. La începutul perioadei de creditare, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puțin două rate pe an.(2) Durata maximă a finanțării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este de 36 de luni, fără posibilitatea de prelungire. În cazul creditelor acordate pentru refinanțarea unor credite pentru finanțarea capitalului de lucru, maturitatea creditului nou-acordat în cadrul Programului RURAL INVEST va fi de maximum 36 de luni, dar fără a depăși scadența maximă a creditului/liniei de credit care se refinanțează.(3) Durata maximă a finanțărilor în cazul creditelor pentru capital de lucru acordate pe baza adeverinței de depozitare este de 6 luni, fără posibilitatea de prelungire.16. În anexa nr. 3, la articolul 4.1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4.1(1) Comisionul de risc reprezintă suma datorată MF de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției și, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, cu un procent diferențiat în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul. După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. și se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia.17. În anexa nr. 3, la articolul 4.2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, comisionul de administrare se datorează F.G.C.R. de către beneficiarul Programului și este virat direct de către beneficiar sau prin intermediul instituției de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată și este calculat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.18. În anexa nr. 3, articolele 7.7, 7.8 și 7.9 se abrogă.19. În anexa nr. 3, la articolul 7.10 alineatul (5) punctul (ii), litera c) se abrogă.20. În anexa nr. 3, la articolul 8.1, alineatul (2) se abrogă.21. În anexa nr. 3, denumirea anexei nr. 3.1 „Solicitare de garantare/prelungire a garanției în cadrul Programului RURAL INVEST“ se înlocuiește cu denumirea „Solicitarea de garantare a garanției F.G.C.R. în cadrul Programului RURAL INVEST“.22. În anexa nr. 3, la anexa nr. 3.2 punctul 6, alineatul (2) se abrogă.23. În anexa nr. 3, la anexa nr. 3.8 articolul 1.1, literele l) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:l) comision de risc - comisionul de risc datorat MF de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției și, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, cu un procent diferențiat în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul.Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. și se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia. Prin ordin al ministrului finanțelor, procentul comisionului de risc va fi stabilit diferențiat în funcție de durata garanției de stat și de tipul beneficiarului de credit;m) comision de administrare - suma cuvenită F.G.C.R. pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program. După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, comisionul de administrare se datorează F.G.C.R. de către beneficiarul Programului și este virat direct de către beneficiar sau prin intermediul instituției de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată și este calculat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.24. În anexa nr. 3, la anexa nr. 3.8 articolul 4.1, literele c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) să achite comisionul de administrare cuvenit F.G.C.R. în cazul în care creditul este nou contractat după încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat;..........................................................................e) să achite comisionul de risc cuvenit M.F. în cazul în care creditul este nou contractat după încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat.25. În anexa nr. 3, la anexa nr. 3.8 articolul 4.2, literele e)-g) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) să acorde finanțările aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 36 de luni, fără posibilitatea de prelungire;f) să acorde finanțările aferente creditelor de investiții în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 72 de luni, fără posibilitatea de prelungire;g) să acorde finanțări aferente creditelor pentru capital de lucru în baza adeverinței de depozit pe 6 luni, fără posibilitatea de prelungire;  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  ----