ORDIN nr. 1.909 din 26 martie 2019pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de valoare, a componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, precum și a componenței echipei de specialiști prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 9 aprilie 2019  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 22 alin. (3) și (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se instituie Comisia pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, în componența prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Procedura de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, cuprinsă în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masă, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete cadou, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de creșă, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de vouchere de vacanță, prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 7Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete culturale, prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 8(1) Modelul autorizației de funcționare emise unităților emitente de bilete de valoare este prevăzut în anexa nr. 8.(2) Autorizația de funcționare va conține următoarele elemente:a) codul autorizației;b) elementele de identificare ale unității emitente;c) natura activității;d) locația/locațiile în care se desfășoară activitatea de emitere a biletelor de valoare, precum și sediul social declarat de către unitățile emitente, în scopul efectuării controlului de către autoritățile competente; (la 05-07-2022, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 8 a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) e) perioada de valabilitate.(3) Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific, denumită în continuare direcție de specialitate, va aloca fiecărei autorizații de funcționare un cod de autorizare, ținând un registru special în acest sens, care va avea următoarea configurație:RO 123 XXX 00000, unde:– RO reprezintă codul ISO al țării;– 123 reprezintă o secvență numerică de 3 caractere pentru identificarea unității emitente;– XXX - secvență ce reprezintă tipul activității autorizate, respectiv: TME - tichete de masă pe suport electronic; CDE - tichete cadou pe suport electronic; CRE - tichete de creșă pe suport electronic; VVE - vouchere de vacanță pe suport electronic; CTE - tichete culturale pe suport electronic;– 00000 reprezintă o secvență de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizații alocate unei unități emitente. (la 05-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 )  +  Articolul 9(1) Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de bilete de valoare nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat, așa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) În vederea verificării îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (1), direcția de specialitate solicită organului fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală certificatul de atestare fiscală al unității emitente, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante existente în evidențele fiscale. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum și transmiterea acestuia se pot efectua și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător în funcție de tipul biletului de valoare.  +  Articolul 10(1) Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de bilete de valoare nu pot fi autorizate în situația în care acestea/administratorul/directorul economic și/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.(2) Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (1) se face de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate, în baza accesului direct la informațiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/ directorului economic și/sau financiar al acestuia, cuprinse în cazierul fiscal național gestionat de Ministerul Finanțelor Publice, prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform legislației în vigoare.(3) Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de bilete de valoare nu pot fi autorizate în situația în care administratorul/directorul economic și/sau financiar au fost condamnați pe plan intern sau internațional, pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni privind regimul vamal. (la 05-07-2022, Articolul 10 a fost completat de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 )  +  Articolul 11În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1 și 2, anexa nr. 4 pct. 1 și 2, anexa nr. 5 pct. 1 și 2, anexa nr. 6 pct. 1 și 2, respectiv în anexa nr. 7 pct. 1 și 2, direcția de specialitate solicită prin serviciul ONRC - Recom ONLINE certificatul constatator din care să rezulte capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, asociații, obiectul de activitate și administratorii.  +  Articolul 12În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 3 pct. 4 lit. c), anexa nr. 4 pct. 4 lit. c), anexa nr. 5 pct. 4 lit. c), anexa nr. 6 pct. 4 lit. c), respectiv în anexa nr. 7 pct. 4 lit. c), în cazul în care spațiul distinct este asigurat prin furnizor, și nu direct de către unitatea emitentă, în contractele încheiate între operatorii economici care solicită autorizarea ca unitate emitentă de bilete de valoare și operatorii economici care furnizează spațiul este obligatorie existența unei clauze exprese care prevede permiterea accesului echipei de specialiști prevăzute de prezentul ordin în spațiul respectiv. (la 05-07-2022, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 )  +  Articolul 13(1) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1, 2 și 4, anexa nr. 4 pct. 1, 2 și 4, anexa nr. 5 pct. 1, 2 și 4, anexa nr. 6 pct. 1, 2 și 4, respectiv în anexa nr. 7 pct. 1, 2 și 4, precum și constatarea situațiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice, se fac de către o echipă de specialiști, compusă din: (la 05-07-2022, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 13 a fost modificată de Punctul 5, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) – un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;– un reprezentant al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală; (la 18-09-2020, Liniuța a patra de la Alineatul (1) din Articolul 13 a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 2.742 din 14 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 septembrie 2020 ) – un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului;– un reprezentant al Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ - S.A.(2) Ca urmare a sesizărilor primite de la unitățile emitente, organele cu atribuții de control sau, în alte situații justificate, direcția de specialitate convoacă echipa de specialiști prevăzută la alin. (1), în vederea efectuării controlului care vizează constatarea existenței/inexistenței, după caz, a situațiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) și (2) din Normele metodologice.  +  Articolul 14Autorizația de funcționare se eliberează pe o perioadă de doi ani, pe baza criteriilor prevăzute în anexele nr. 3-7, după caz. Unitățile emitente de bilete de valoare solicită reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare.  +  Articolul 15În situația în care o unitate deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de bilete de valoare pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la direcția de specialitate o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 3, pct. 7 din anexa nr. 4, pct. 7 din anexa nr. 5, pct. 7 din anexa nr. 6, respectiv pct. 7 din anexa nr. 7, după caz, și cu îndeplinirea ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 3, pct. 4 din anexa nr. 4, pct. 4 din anexa nr. 5, pct. 4 din anexa nr. 6, respectiv pct. 4 din anexa nr. 7, după caz. (la 05-07-2022, Articolul 15 a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 )  +  Articolul 16În situația prevăzută la art. 15, Comisia pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, denumită în continuare comisie, emite o autorizație de completare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „completare“.  +  Articolul 17Unitățile care își schimbă sediul social sau denumirea ori renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia emite o nouă autorizație de funcționare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „modificare“.  +  Articolul 18Unitățile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcționare a sistemului biletelor de valoare și care, în perioada de valabilitate a autorizației, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcției de specialitate, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile art. 13 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 19În cazul unităților care dețin autorizație de funcționare pentru emiterea a cel puțin un tip de bilete de valoare și solicită autorizație de funcționare pentru unul sau mai multe tipuri de bilete de valoare, condiția de existență a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat la data solicitării, se consideră îndeplinită dacă valoarea acestuia este egală cu valoarea cumulată a nivelului capitalului social prevăzut de prezentul ordin pentru fiecare bilet de valoare pentru care deține și, respectiv, solicită autorizație de funcționare.  +  Articolul 20Obligația de a pune la dispoziția organelor competente documentele necesare bunei desfășurări a acțiunilor de control, prevăzută la art. 31 din Normele metodologice, este considerată îndeplinită prin prezentarea unei copii în format fizic sau electronic a contractului dintre unitatea emitentă de bilete de valoare și unitatea afiliată, respectiv angajatori.  +  Articolul 21Abrogat. (la 05-07-2022, Articolul 21 a fost abrogat de Punctul 7, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 )  +  Articolul 22Abrogat. (la 05-07-2022, Articolul 22 a fost abrogat de Punctul 8, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 )  +  Articolul 23Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 24Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 25Până la data de 1 ianuarie 2027, prevederile prezentului ordin nu se aplică voucherelor de vacanță. (la 05-07-2022, Articolul 25 a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 )
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 26 martie 2019.Nr. 1.909.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare
  1. Directorul general al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - președinte2. Directorul general adjunct al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - vicepreședinte3. Directorul general al Direcției generale de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - membru (la 30-07-2020, Punctul 3. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul II din ORDINUL nr. 2.197 din 21 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 30 iulie 2020 ) 4. Directorul general al Direcției generale juridice, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru (la 05-07-2022, Punctul 4. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) 5. Directorul general al Direcției generale de management al riscurilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru (la 05-07-2022, Punctul 5. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) NOTĂ:În cazuri justificate, președintele comisiei este înlocuit de vicepreședinte, care exercită toate atribuțiile președintelui conform prezentului ordin. În acest caz, vicepreședintele care preia atribuțiile președintelui își va delega propriile atribuții înlocuitorului desemnat de acesta.În cazuri justificate, la ședințele comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnați de aceștia.
   +  Anexa nr. 2PROCEDURĂ DE LUCRU a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare  +  Anexa nr. 3
  CRITERIILE
  referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masă
  În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, unitățile emitente de tichete de masă sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de către Ministerul Finanțelor Publice, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete de masă trebuie să dovedească faptul că funcționează legal pe teritoriul României și că în actul de înființare au prevăzut la obiectul de activitate operațiuni privind emiterea și gestionarea tichetelor de masă pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - «Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare (la 05-07-2022, Punctul 1. din Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 14, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) 2. Capitalul social sau capitalul de dotare, după caz, subscris și vărsat de către unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete de masă, trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin un milion euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerțului sau în actul constitutiv, după caz.Prin capital de dotare se înțelege capitalul inițial pus la dispoziția sucursalei unei instituții de credit dintr-un stat terț, în formă bănească, în conformitate cu prevederile art. 70 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.3. Abrogat. (la 05-07-2022, Punctul 3. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Punctul 15, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) 4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete de masă pe suport electronic trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor de masă pe suport electronic sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă și/sau de furnizorii acesteia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor de masă pe suport electronic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 165/2018, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice;b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor de masă pe suport electronic, cu particularități distincte care să nu permită falsificarea acestora, de tip PIN, CIP; (la 05-07-2022, Litera b) din Punctul 4. , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 16, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) c) existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor de masă. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);d) existența unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relații contractuale cu organizația care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea și gestionarea tichetelor de masă pe suport electronic;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor de masă încasate de la angajatori către salariați prin alimentarea suportului electronic;f) asigurarea sistemelor, funcționalităților și mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu tichete de masă pe suport electronic la unitățile afiliate;g) mijloacele de transport speciale și asigurarea protecției transportului suporturilor electronice ale tichetelor de masă, pentru situațiile în care se transportă și suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor de masă.5. Abrogat. (la 05-07-2022, Punctul 5. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Punctul 17, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) 6. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete de masă pe suport electronic trebuie să se asigure că fiecare dintre unitățile afiliate cu care încheie contracte de servicii specifice sectorului tichetelor de masă pe suport electronic le-a comunicat unul sau mai multe elemente de identificare care să permită autorizarea tranzacțiilor cu tichete de masă pe suport electronic, exclusiv la o unitate afiliată ce are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu Legea nr. 165/2018, cu modificările și completările ulterioare, și cu Normele metodologice. 7. Unitățile care solicită autorizație de funcționare depun la direcția de specialitate dosarul de autorizare, cu următorul conținut:a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete de masă, conținând datele de identificare ale unității;b) adeverința emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă;c) angajamentul entității că prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;d) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al administratorului/administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății;e) nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1, 2 și 4, întocmită de echipa de specialiști, prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin. Nota de constatare se semnează de ambele părți. (la 05-07-2022, Punctul 7. din Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 18, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 4
  CRITERIILE
  referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete cadou
  În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, unitățile emitente de tichete cadou sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de Ministerul Finanțelor Publice, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare trebuie să dovedească faptul că funcționează legal pe teritoriul României și că în actul de înființare au prevăzut la obiectul de activitate operațiuni privind emiterea și gestionarea tichetelor cadou pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - «Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare (la 05-07-2022, Punctul 1. din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 19, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) 2. Capitalul social sau capitalul de dotare, după caz, subscris și vărsat de către unitățile emitente de tichete cadou la data solicitării autorizației de funcționare trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin cinci sute de mii euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerțului sau în actul constitutiv, după caz.3. Abrogat. (la 05-07-2022, Punctul 3. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Punctul 20, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) 4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete cadou pe suport electronic trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor cadou pe suport electronic sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă și/sau de furnizorii acesteia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor cadou pe suport electronic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 165/2018, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice;b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor cadou pe suport electronic, cu particularități distincte care să nu permită falsificarea acestora, de tip PIN, CIP; (la 05-07-2022, Litera b) din Punctul 4. , Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 21, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) c) existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor cadou. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);d) existența unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relații contractuale cu organizația care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea și gestionarea tichetelor cadou pe suport electronic;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor cadou încasate de la angajatori către salariați prin alimentarea suportului electronic;f) asigurarea sistemelor, funcționalităților și mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu tichete cadou pe suport electronic la unitățile afiliate;g) mijloacele de transport speciale și asigurarea protecției transportului suporturilor electronice ale tichetelor cadou, pentru situațiile în care se transportă și suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor cadou.5. Abrogat. (la 05-07-2022, Punctul 5. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Punctul 22, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) 6. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete cadou pe suport electronic trebuie să se asigure că fiecare unitate afiliată cu care încheie contracte de servicii specifice sectorului tichetelor cadou pe suport electronic le-a comunicat unul sau mai multe elemente de identificare care să permită autorizarea tranzacțiilor cu tichete cadou pe suport electronic, exclusiv la o unitate afiliată ce are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu Legea nr. 165/2018, cu modificările și completările ulterioare, și cu Normele metodologice.7. Unitățile care solicită autorizație de funcționare depun la direcția de specialitate un dosar cu următorul conținut:a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete cadou, conținând datele de identificare ale unității;b) adeverința emisă de unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor cadou;c) angajamentul unității emitente din care să rezulte că prin contul sau subcontul bancar distinct, constituit în condițiile legii, se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor cadou doar prin virament bancar;d) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al administratorului/administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății;e) nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1, 2 și 4, întocmită de echipa de specialiști, prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin. Nota de constatare se semnează de ambele părți. (la 05-07-2022, Punctul 7. din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 23, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 5
  CRITERIILE
  referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de creșă
  În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, unitățile emitente de tichete de creșă sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de Ministerul Finanțelor Publice, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare trebuie să dovedească faptul că funcționează legal pe teritoriul României și că în actul de înființare au prevăzut la obiectul de activitate operațiuni privind emiterea și gestionarea tichetelor de creșă pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - «Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare (la 05-07-2022, Punctul 1. din Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctul 24, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) 2. Capitalul social sau capitalul de dotare, după caz, subscris și vărsat de către unitățile emitente de tichete de creșă la data solicitării autorizației de funcționare trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin cinci sute de mii euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări de capital social, înregistrată la registrul comerțului sau în actul constitutiv, după caz.3. Abrogat. (la 05-07-2022, Punctul 3. din Anexa nr. 5 a fost abrogat de Punctul 25, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) 4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete de creșă pe suport electronic trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor de creșă pe suport electronic sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă și/sau de furnizorii acesteia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor de creșă pe suport electronic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 165/2018, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice;b) utilizarea de suporturi materiale specifice, pe care se stochează valoarea tichetelor de creșă pe suport electronic, cu particularități distincte care să nu permită falsificarea acestora, de tip PIN, CIP; (la 05-07-2022, Litera b) din Punctul 4. , Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 26, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) c) existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor de creșă. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);d) existența unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relații contractuale cu organizația care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea și gestionarea tichetelor de creșă pe suport electronic;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor de creșă încasate de la angajatori către salariați prin alimentarea suportului electronic;f) asigurarea sistemelor, funcționalităților și mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu tichete de creșă pe suport electronic la unitățile afiliate;g) mijloacele de transport speciale și asigurarea protecției transportului suporturilor electronice ale tichetelor de creșă, pentru situațiile în care se transportă și suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor de creșă.5. Abrogat. (la 05-07-2022, Punctul 5. din Anexa nr. 5 a fost abrogat de Punctul 27, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) 6. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete de creșă pe suport electronic trebuie să se asigure că fiecare creșă/entitate asimilată acesteia cu care încheie contracte de servicii specifice sectorului tichetelor de creșă pe suport electronic le-a comunicat unul sau mai multe elemente de identificare care să permită autorizarea tranzacțiilor cu tichete de creșă pe suport electronic exclusiv la o creșă/entitate asimilată acesteia ce are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu Legea nr. 165/2018, cu modificările și completările ulterioare, și cu Normele metodologice.7. Unitățile care solicită autorizație de funcționare depun la direcția de specialitate un dosar cu următorul conținut:a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete de creșă, conținând datele de identificare ale unității;b) adeverința emisă de unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor de creșă;c) angajamentul unității emitente din care să rezulte că prin contul sau subcontul bancar distinct, constituit în condițiile legii, se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor de creșă doar prin virament bancar;d) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris al administratorului/administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății;e) nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1, 2 și 4, întocmită de echipa de specialiști, prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin. Nota de constatare se semnează de ambele părți. (la 05-07-2022, Punctul 7. din Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctul 28, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 6
  CRITERIILE
  referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de vouchere de vacanță
  În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, unitățile emitente de vouchere de vacanță sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de Ministerul Finanțelor Publice, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere de vacanță trebuie să dovedească faptul că funcționează legal pe teritoriul României și că în actul de înființare au prevăzut la obiectul de activitate operațiuni privind emiterea și gestionarea voucherelor de vacanță pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - «Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare (la 05-07-2022, Punctul 1. din Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 29, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) 2. Capitalul social sau capitalul de dotare, după caz, subscris și vărsat de către unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere de vacanță trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin un milion euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerțului sau în actul constitutiv, după caz.3. Abrogat. (la 05-07-2022, Punctul 3. din Anexa nr. 6 a fost abrogat de Punctul 30, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) 4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere de vacanță pe suport electronic trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului voucherelor de vacanță pe suport electronic sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă și/sau furnizorii acesteia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea voucherelor de vacanță pe suport electronic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 165/2018, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 (Norme metodologice);b) utilizarea de suporturi materiale specifice, pe care se stochează valoarea voucherelor de vacanță pe suport electronic, cu particularități distincte care să nu permită falsificarea acestora, de tip PIN, CIP; (la 05-07-2022, Litera b) din Punctul 4. , Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 31, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) c) existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării sau ambalării suporturilor electronice ale voucherelor de vacanță. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);d) existența unei platforme proprii ori unei relații contractuale sau a unei confirmări de parteneriat din partea organizației care administrează scheme/aranjamente de plată sau altei organizații specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea și gestionarea voucherelor de vacanță pe suport electronic;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a voucherelor de vacanță încasate de la angajatori către salariați prin alimentarea suportului electronic;f) asigurarea sistemelor, funcționalităților și mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu vouchere de vacanță pe suport electronic la unitățile afiliate;g) mijloacele de transport speciale și asigurarea protecției transportului suporturilor electronice ale voucherelor de vacanță, pentru situațiile în care se transportă și suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea voucherelor de vacanță.5. Abrogat. (la 05-07-2022, Punctul 5. din Anexa nr. 6 a fost abrogat de Punctul 32, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) 6. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere de vacanță pe suport electronic trebuie să se asigure că fiecare unitate afiliată cu care încheie contracte de servicii specifice sectorului voucherelor de vacanță pe suport electronic le-a comunicat unul sau mai multe elemente de identificare care să permită autorizarea tranzacțiilor cu vouchere de vacanță pe suport electronic exclusiv la o unitate afiliată ce are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu Legea nr. 165/2018, cu modificările și completările ulterioare, și cu Normele metodologice.7. Entitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere de vacanță depun la direcția de specialitate dosarul de autorizare cu următorul conținut:a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de vouchere de vacanță, conținând datele de identificare ale unității;b) adeverința emisă de unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale voucherelor de vacanță;c) angajamentul entității că prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale voucherelor de vacanță nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;d) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al administratorului/administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății;e) nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1, 2 și 4, întocmită de echipa de specialiști, prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin. Nota de constatare se semnează de ambele părți. (la 05-07-2022, Punctul 7. din Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 33, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 7
  CRITERIILE
  referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete culturale
  În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, unitățile emitente de tichete culturale sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de Ministerul Finanțelor Publice, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare trebuie să dovedească faptul că funcționează legal pe teritoriul României și că în actul de înființare au prevăzut la obiectul de activitate operațiuni privind emiterea și gestionarea tichetelor culturale pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - «Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare (la 05-07-2022, Punctul 1. din Anexa nr. 7 a fost modificat de Punctul 34, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) 2. Capitalul social sau capitalul de dotare, după caz, subscris și vărsat de către unitățile emitente de tichete culturale la data solicitării autorizației de funcționare trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin cinci sute de mii euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerțului sau în actul constitutiv, după caz.3. Abrogat. (la 05-07-2022, Punctul 3. din Anexa nr. 7 a fost abrogat de Punctul 35, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) 4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete culturale pe suport electronic trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor culturale pe suport electronic sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă și/sau de furnizorii acesteia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor culturale pe suport electronic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 165/2018, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice;b) utilizarea de suporturi materiale specifice, pe care se stochează valoarea tichetelor culturale pe suport electronic, cu particularități distincte care să nu permită falsificarea acestora, de tip PIN, CIP; (la 05-07-2022, Litera b) din Punctul 4. , Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 36, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) c) existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor culturale. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);d) existența unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relații contractuale cu organizația care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea și gestionarea tichetelor culturale pe suport electronic;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor culturale încasate de la angajatori către salariați prin alimentarea suportului electronic;f) asigurarea sistemelor, funcționalităților și mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu tichete culturale pe suport electronic la unitățile afiliate;g) mijloacele de transport speciale și asigurarea protecției transportului suporturilor electronice ale tichetelor culturale, pentru situațiile în care se transportă și suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor culturale.5. Abrogat. (la 05-07-2022, Punctul 5. din Anexa nr. 7 a fost abrogat de Punctul 37, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) 6. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete culturale pe suport electronic trebuie să se asigure că fiecare unitate afiliată cu care încheie contracte de servicii specifice sectorului tichetelor culturale pe suport electronic le-a comunicat unul sau mai multe elemente de identificare care să permită autorizarea tranzacțiilor cu tichete culturale pe suport electronic exclusiv la o unitate afiliată ce are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu Legea nr. 165/2018, cu modificările și completările ulterioare, și cu Normele metodologice.7. Unitățile care solicită autorizație de funcționare depun la direcția de specialitate un dosar cu următorul conținut:a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete culturale, conținând datele de identificare ale unității;b) adeverința emisă de unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor culturale;c) angajamentul unității emitente din care să rezulte că prin contul sau subcontul bancar distinct, constituit în condițiile legii, se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor culturale doar prin virament bancar;d) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al administratorului/administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății;e) nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1, 2 și 4, întocmită de echipa de specialiști, prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin. Nota de constatare se semnează de ambele părți. (la 05-07-2022, Punctul 7. din Anexa nr. 7 a fost modificat de Punctul 38, Articolul II din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 8ROMÂNIAMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEComisia pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare
  AUTORIZAȚIE
  Cod .............
  În baza prevederilor legale referitoare la acordarea biletelor de valoare, se autorizează unitatea emitentă ......................., cu sediul social în ............................, cod unic de înregistrare ..........................., pentru activitatea de emitere și gestionare a tichetelor/ voucherelor .............., realizată în următoarele locații:1. sediul ................................................................;2. sediul ................................................................
  Președinte,
  ..............................
  (semnătura și ștampila)
  Data emiterii .....................Valabilă de la data de ........până la data de .................
  -----