ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 41 din 8 aprilie 2022pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 11 aprilie 2022  Având în vedere necesitatea implementării și operaționalizării unui sistem informatic de monitorizare a transporturilor de bunuri, prin interconectare cu sistemele actuale deținute de Ministerul Finanțelor (RO e-Factura și Trafic control), în scopul creșterii gradului de colectare a impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, precum și de prevenire și combatere a comerțului ilicit de bunuri,luând în considerare necesitatea instituirii unor măsuri urgente pentru întărirea capacității de urmărire și colectare a sumelor datorate bugetului de stat în cazul transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat,ținând cont de faptul că reglementarea sistemului informatic de monitorizare a transporturilor de bunuri în România reprezintă un obiectiv strategic în ecuația momentului, generat de schimbările paradigmei economice în conjunctura pandemică internațională și nevoia realizării unor pârghii de anticipare și reglare a mecanismelor economice și a politicilor fiscal-bugetare,întrucât combaterea fraudei în domeniul comerțului de bunuri cu risc fiscal ridicat reprezintă una dintre liniile prioritare de acțiune la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cazuistica a demonstrat că prejudiciile cauzate bugetului general al statului sunt semnificative și, în multe cazuri, TVA rămâne nerecuperată.În vederea reducerii decalajului fiscal rezultat din evaziunea și frauda fiscală și a impactului negativ al acestora asupra nivelului încasărilor la bugetul general consolidat al statului, luând în considerare asigurarea unor condiții de concurență și echitate fiscală în rândul tuturor contribuabililor și pentru combaterea creșterii inegalităților, în special prin raportare la contribuabilii de bună-credință, care se conformează regulilor fiscale,în vederea reducerii evaziunii și fraudei fiscale din domeniul comercializării bunurilor cu risc fiscal ridicat, cu impact asupra dezvoltării sociale în ansamblu, în special prin creșterea resurselor bugetului general consolidat al statului, cu influență directă asupra finanțării cheltuielilor de interes public și a nivelului investițiilor publice,întrucât neadoptarea în regim de urgență a unor măsuri pentru monitorizarea circulației bunurilor și valorificarea în mod operativ a datelor și informațiilor obținute generează un risc crescut de proliferare a fenomenelor de fraudă și evaziune fiscală, cu consecință directă asupra încasărilor bugetare, cu impact direct asupra deficitului bugetar, mai ales în actualul context pandemic și geopolitic,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Se instituie Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat, denumit în continuare Sistemul RO e-Transport.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanței de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. transport rutier de bunuri - activitatea de transport de mărfuri reglementată prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;2. transport de bunuri cu risc fiscal ridicat - transportul rutier la nivel național al bunurilor stabilite ca fiind din categoria celor cu risc fiscal ridicat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală;3. operator de transport rutier - orice întreprindere definită potrivit art. 3 pct. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare, care asigură transportul de bunuri din categoria celor cu risc fiscal ridicat;4. organizatorul transportului - operatorul economic care încheie comanda de transport direct cu operatorul de transport rutier sau operatorul economic care preia comanda de la expeditor și o transmite operatorului de transport rutier;5. partida de bunuri - denumirea generică dată unui lot sau mai multor loturi de bunuri transportate cu același mijloc de transport care provin de la unul sau mai mulți furnizori și care au ca destinație unul sau mai mulți beneficiari;6. vehicul de transport - vehiculul utilizat pentru transportul, livrarea, mutarea, deplasarea sau orice alte activități similare ale bunurilor din categoria celor cu risc fiscal ridicat către unul sau mai multe locuri de descărcare, stabilit prin ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române;7. loc de încărcare - locul în care bunurile sunt încărcate în vehiculul de transport;8. loc de descărcare - locul în care bunurile sunt descărcate din vehiculul de transport;9. transport pe teritoriul național al bunurilor cu risc fiscal ridicat:a) transportul bunurilor provenite din achiziții intracomunitare de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare situat pe teritoriul național;b) transportul bunurilor care fac obiectul livrărilor intracomunitare de la locul de încărcare situat pe teritoriul național până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieșirea din România;c) transportul bunurilor provenite din import de la locul de import și până la locul de descărcare situat pe teritoriul național;d) transportul bunurilor care fac obiectul exportului de la locul de încărcare situat pe teritoriul național până la biroul vamal de export situat pe teritoriul național;e) transportul bunurilor aparținând unor operatori economici diferiți între două locații situate pe teritoriul național de la locul de încărcare până la locul de descărcare;f) transportul bunurilor aparținând aceluiași operator economic între două locații situate pe teritoriul național de la locul de încărcare până la locul de descărcare;g) transportul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri;h) transportul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la locul de încărcare pe teritoriul național, după depozitare sau formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieșirea din România;10. data declarată pentru începerea transportului - data la care vehiculul de transport încărcat urmează să intre pe teritoriul României printr-un punct rutier de trecere a frontierei sau de la locul de import sau data la care vehiculul de transport încărcat urmează să fie pus în mișcare și să circule între două locații situate pe teritoriul național sau între o locație situată pe teritoriul României și un punct rutier de trecere a frontierei la ieșirea din România;11. cod UIT - codul unic generat de Sistemul RO eTransport prin intermediul căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relații comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat;12. identificarea prin cod UIT - deținerea codului UIT pe tot timpul transportului de către operatorul de transport rutier, în format fizic sau electronic, împreună cu documentul care însoțește transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.  +  Articolul 3Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național, care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare din sau în lanțul de aprovizionare, pe baza codului UIT. Sistemul este gestionat de către Ministerul Finanțelor prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și Centrul Național pentru Informații Financiare.  +  Articolul 4(1) Sistemul RO e-Transport include:a) module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri prin care sunt înregistrate datele referitoare la expeditor și beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum și codul UIT generat;b) elemente de interconectare cu alte sisteme de monitorizare: camere de luat vederi, instrumente sau dispozitive pentru determinarea cantităților de produse transportate, precum și orice alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier;c) componente software pentru analiza integrată a datelor.(2) Sistemul RO e-Transport utilizează date și informații deținute la nivelul instituțiilor sau autorităților publice, precum și al structurilor subordonate sau coordonate de către acestea, care sunt necesare îndeplinirii scopului prevăzut de prezenta ordonanță de urgență.(3) Autoritățile sau instituțiile publice care, direct sau prin intermediul structurilor subordonate sau coordonate, dețin orice fel de date sau informații necesare îndeplinirii scopului prevăzut la art. 3 au obligația de a le pune la dispoziție gratuit Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pe bază de protocol încheiat în acest sens.(4) Sistemul RO e-Transport se interconectează cu celelalte sisteme informatice existente la nivelul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității Vamale Române.(5) Pe măsura dezvoltării sistemelor informatice, Sistemul RO e-Transport se poate interconecta cu alte sisteme de monitorizare și control. (6) Pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute în actele normative, autoritățile sau instituțiile publice pot avea acces la datele și informațiile din Sistemul RO e-Transport, pe bază de protocol încheiat în acest sens cu Agenția Națională de Administrare Fiscală.  +  Articolul 5Ministerul Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română, monitorizează transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național prin intermediul Sistemului RO e-Transport.  +  Articolul 6(1) Resursele financiare și materiale necesare înființării, funcționării, dezvoltării, implementării și mentenanței Sistemului RO e-Transport se asigură de către Ministerul Finanțelor din bugetul propriu, prin Centrul Național pentru Informații Financiare.(2) Personalul de specialitate necesar înființării, funcționării, dezvoltării, implementării și mentenanței Sistemului RO eTransport se asigură de Ministerul Finanțelor în limita posturilor aprobate pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Vamală Română și Centrul Național pentru Informații Financiare.(3) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 4 alin. (3) asigură din bugetele proprii resursele necesare furnizării datelor și informațiilor deținute către Agenția Națională de Administrare Fiscală și interconectarea cu Sistemul RO e-Transport.  +  Articolul 7Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor pune la dispoziția utilizatorilor, în mod gratuit, modulele informatice prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), în vederea obținerii codului UIT.  +  Articolul 8(1) Obligația declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat revine următorilor utilizatori:a) destinatarului înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declarația vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz;b) beneficiarului din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;c) furnizorului din România, în cazul tranzacțiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;d) depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri.(2) Utilizatorii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să pună la dispoziția operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate, direct sau prin intermediul organizatorului transportului, după caz, până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv la punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz. Codul UIT este înscris în mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil și fără ștersături sau adăugări.(3) Prin intermediul Sistemului RO e-Transport se notifică informații către părțile implicate în transportul pe teritoriul național al bunurilor cu risc fiscal ridicat.  +  Articolul 9(1) Utilizatorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) declară în sistemul RO e-Transport, prin opțiune, datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Începând cu data de 1 iulie 2022, utilizatorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) sunt obligați să declare în Sistemul RO eTransport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, astfel încât să poată fi identificate prin codul UIT.  +  Articolul 10Conducătorul vehiculului de transport este obligat să prezinte, la solicitarea organelor competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau al Autorității Vamale Române, documentele care însoțesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat.  +  Articolul 11(1) Pentru generarea codului UIT, utilizatorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) pot declara în Sistemul RO eTransport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, cu maximum 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz. (2) Termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile calendaristice, începând cu data declarată pentru începerea transportului. Utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate a acestuia este interzisă.(3) Este interzisă modificarea datelor înregistrate în Sistemul RO e-Transport referitoare la transporturile de bunuri după prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv după punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz. (4) Este interzisă descărcarea pe teritoriul României a bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, cu excepția celor care fac obiectul depozitării sau formării unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri.  +  Articolul 12În cazul în care sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte bunuri care nu fac parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat stabilite în acest sens prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, utilizatorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) au obligația să declare în Sistemul RO e-Transport datele aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate, iar codul UIT sau codurile UIT însoțesc documentul de transport aferent acestora.  +  Articolul 13(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:a) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (2) și (4);b) declararea în Sistemul RO e-Transport a unor cantități diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri;c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2), art. 11 alin. (3) și art. 12;d) nerespectarea de către conducătorul vehiculului de transport a prevederilor art. 10.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se sancționează cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice, precum și confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c) se sancționează cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice.(4) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. d) se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.  +  Articolul 14(1) Constatarea și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau al Autorității Vamale Române.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15(1) Procedura de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență și categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul monitorizării se stabilesc prin ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Autorității Vamale Române, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală emis în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se stabilesc bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport.  +  Articolul 16Fac excepție de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență transporturile de bunuri destinate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, precum și organizațiilor internaționale, forțelor armate ale statelor membre NATO, Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat acorduri în domeniu sau ca urmare a executării contractelor clasificate potrivit legii sau a executării contractelor de achiziție publică care necesită impunerea, potrivit dispozițiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului.  +  Articolul 17(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu aduc atingere legislației privind protecția datelor cu caracter personal.(2) Datele și informațiile cu caracter personal obținute în Sistemul RO e-Transport pot fi folosite exclusiv în acest scop sau în scopuri compatibile cu acesta, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.(3) Modalitățile de publicare, în scopul asigurării transparenței și tragerii la răspundere, a datelor cu caracter personal care au fost colectate în cadrul Sistemului RO eTransport trebuie să fie în concordanță cu scopul publicării și protecției sferei private.(4) Ministerul Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, asigură managementul datelor și informațiilor existente în Sistemul RO e-Transport, cu respectarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18Prevederile art. 13 și 14 intră în vigoare la data de 1 octombrie 2022. (la 01-07-2022, Articolul 18 a fost modificat de Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 106 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 30 iunie 2022 )  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1202 din 18 decembrie 2021.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul apărării naționale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  București, 8 aprilie 2022.Nr. 41.----