ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 18 din 16 aprilie 2014pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 24 aprilie 2014  Situația extraordinară și de urgență este generată de un complex de factori care justifică prezenta modalitate de reglementare.Guvernul României implementează un program complex de reformare a întreprinderilor de stat menit să înlăture disfuncționalitățile existente și impactul negativ asupra bugetului de stat.Îmbunătățirea performanței financiare și economice a sectorului întreprinderilor de stat este vitală pentru susținerea efortului de creștere economică postcriză susținută a României, de natură să reducă, treptat, dar sigur, decalajele dintre nivelul de trai al cetățenilor României și al cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene.Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" parcurge un proces de eficientizare și restructurare complex, care a demarat prin crearea cadrului legal pentru vânzarea imobilelor cu destinația de locuințe, cu rezultate mult îmbunătățite în ultimul an ca urmare a perfecționărilor legislative adoptate de Guvern și Parlament.Creșterea performanțelor economice ale Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" trebuie continuată într-un mod susținut, având în vedere nevoile urgente de susținere a patrimoniului imobiliar al statului, dar și cerința valorificării la maximum a potențialului economic al bunurilor administrate de regie în numele statului, care să permită creșterea semnificativă a aportului Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" la realizarea veniturilor bugetului de stat.În acest context se impune cu necesitate și maximă urgență abilitarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", în calitate de administrator al bunurilor statului, de a exercita atribuțiile unui administrator cu puteri depline în scopul exploatării în mod profitabil a respectivelor bunuri, demers care este, în mod indubitabil, în interesul întregii societăți.O mare importanță pentru funcționarea în condiții de eficiență economică a Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" o are reducerea cheltuielilor acestei întreprinderi publice și eliminarea pierderilor.Astfel este necesară, în regim de urgență, restrângerea semnificativă a bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol care, în deplin acord cu necesitatea care a dus la crearea sa, trebuie să cuprindă strict doar acele imobile absolut necesare și pe care regia, în numele statului, le poate întreține fără a efectua cheltuieli excesive.Este foarte important de arătat faptul că o parte din sumele care se vor obține, grație măsurilor adoptate prin prezenta ordonanță de urgență, vor putea fi utilizate în scopul reabilitării imobilelor administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" care sunt adevărate simboluri arhitecturale și a căror stare generală de conservare este necorespunzătoare, chiar critică.O altă justificare a urgenței rezidă în necesitatea obiectivă a identificării și transmiterii în administrarea Serviciului Român de Informații a unui imobil care să răspundă necesităților specifice ale aceste instituții publice.Totodată, necesitatea modificări urgente a prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se justifică prin faptul că actuala variantă de reglementare, față de cea instituită prin art. 7 lit. C pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, act normativ declarat neconstituțional prin Decizia Curții Constituționale nr. 55/2014, ar putea determina apariția unui val de litigii la nivelul autorităților și instituțiilor publice care au ocupat deja, în condițiile legii, funcțiile publice de conducere, întrucât ar trebui să le desființeze pe unele dintre acestea, ca urmare a faptului că procentul maxim de 12% trebuie raportat la numărul total al funcțiilor publice, și nu la numărul total al posturilor aprobate, așa cum prevedea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2013.Negocierile privind Acordul de Asociere (AA) Uniunea Europeană - Republica Moldova au luat sfârșit după parafarea lui, la 29 noiembrie 2013, în cadrul celui de-al 3-lea Summit al Parteneriatului Estic de la Vilnius. Prin Acordul de Asociere, Republica Moldova și-a asumat un număr mare de angajamente, respectiv 395 de directive și regulamente, care trebuie puse în aplicare în legislația națională, care vor contribui la dezvoltarea politică și social-economică a Republicii Moldova, prin cooperarea cât mai amplă într-un șir vast de domenii de interes comun, inclusiv în domeniile de bună guvernare, justiție, libertate și securitate, integrare comercială și cooperare economică sporită, politică de încadrare în câmpul muncii și socială, management financiar, administrare publică și reforma serviciului public, participarea societății civile, dezvoltarea instituțională, reducerea sărăciei și dezvoltarea durabilă. În acest context au fost încheiate: Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, și Protocolul adițional la acesta, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010, ambele fiind ratificate de către Parlamentul României prin Legea nr. 12/2011, iar, ulterior, s-a încheiat și al doilea Protocol adițional la Acord, semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinău la 16 august 2011, ratificat prin Legea nr. 66/2012.În acest context se impune luarea unor măsuri urgente care să permită și autorităților administrației publice locale din România să încheie acorduri de înfrățire/cooperare cu autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova pentru realizarea și finanțarea unor obiective de investiții, programe comune cultural sportive, de tineret și educaționale, stagii de pregătire profesională și alte acțiuni care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"  +  Articolul 1(1) Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" poate să atribuie contracte de concesiune de lucrări publice și contracte de concesiune de servicii a căror executare presupune exploatarea unor bunuri proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea sa, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Inițierea procedurilor de atribuire a contractelor prevăzute la alin. (1) se face cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.(3) Din sumele rezultate ca urmare a executării contractelor prevăzute la alin. (1), după deducerea cheltuielilor ocazionate de organizarea procedurilor de atribuire, o cotă de 50% se face venit la bugetul de stat, iar o cotă de 50% rămâne la dispoziția Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru lucrări de modernizări și investiții la imobilele proprietate publică și la cele proprietate privată a statului pe care le administrează.  +  Capitolul II Măsuri privind valorificarea unor bunuri aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"  +  Articolul 2Bunurile aflate în proprietatea privată a statului în temeiul dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 763/1997 privind trecerea în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" a unor bunuri devenite proprietate de stat prin confiscare se valorifică potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 3(1) În scopul valorificării, bunurile prevăzute la art. 2 vor fi inventariate de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".(2) În cazul bunurilor culturale, acestea vor fi expertizate de către experți acreditați de Ministerul Culturii în vederea stabilirii susceptibilității de a fi clasate în patrimoniul cultural național.  +  Articolul 4În vederea stabilirii destinației bunurilor prevăzute la art. 2, se constituie o comisie formată din reprezentanți ai Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", Ministerului Culturii și Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, condusă de un secretar de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 5Bunurile culturale care nu sunt susceptibile de a fi clasate trec în proprietatea publică a statului, în condițiile legii, și se utilizează pentru dotarea bazei materiale de reprezentare și protocol aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 6Bunurile culturale, susceptibile de a fi clasate, trec în proprietatea publică a statului, în condițiile legii, și se transmit, la valoarea de inventar, în administrarea Ministerului Culturii, care le poate utiliza în condițiile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată.  +  Articolul 7Bunurile care pot fi utilizate, conform legii, în domeniul asistenței sociale vor fi atribuite, cu titlu gratuit, serviciilor publice de asistență socială, pe baza propunerilor consiliilor județene și consiliilor locale ale municipiilor, orașelor și sectoarelor municipiului București, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 8Bunurile prevăzute la art. 6 se transmit pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data încheierii activității comisiei prevăzute la art. 4.  +  Articolul 9Bunurile care nu s-au valorificat potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și bunurile aflate într-o stare avansată de degradare, care nu pot fi valorificate, se distrug de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 10(1) Pentru bunurile prevăzute la art. 9 care urmează a fi distruse, se constituie o comisie de preluare și distrugere, formată din reprezentanți ai Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", desemnați prin hotărâre a Consiliului de administrație al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".(2) Distrugerea bunurilor prevăzute la art. 9 se face pe cheltuiala Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", în prezența și cu confirmarea prin semnătură a membrilor comisiei de preluare și distrugere.  +  Capitolul III Măsuri privind schimbarea regimului juridic al unor imobile  +  Articolul 11(1) Imobilele construite din fondurile proprii ale Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", aflate în proprietatea regiei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, trec în domeniul public al statului, cu plată, la valoarea de inventar, inclusiv TVA, și sunt date în administrarea Serviciului Român de Informații.(2) Contravaloarea imobilelor prevăzute la alin. (1) se achită din bugetul Serviciului Român de Informații, din fondurile alocate de la bugetul de stat cu această destinație, în 4 rate anuale egale, începând cu anul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 12(1) Dotările aferente imobilelor prevăzute la art. 11, achiziționate din fondurile proprii ale Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", aflate în proprietatea regiei, se transmit, cu plată, în domeniul privat al statului, la valoarea rămasă de amortizat, inclusiv TVA, și sunt date în administrarea Serviciului Român de Informații.(2) Contravaloarea dotărilor prevăzute la alin. (1) se achită din bugetul Serviciului Român de Informații, din fondurile alocate de la bugetul de stat cu această destinație, în 4 rate anuale egale, începând cu anul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Lista bunurilor și valoarea acestora se includ în protocolul de predare-primire.  +  Articolul 13Construcțiile (fundații) aflate în domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, trec în domeniul public al statului și administrarea Serviciului Român de Informații. (la 30-05-2014, Art. 13 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 18 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014. )  +  Articolul 14(1) Imobilele prevăzute la art. 11 și 13, precum și dotările prevăzute la art. 12 se predau pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și Serviciul Român de Informații, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Serviciul Român de Informații și Ministerul Finanțelor Publice vor opera în mod corespunzător modificările datelor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15(1) La data prevăzută la art. 14 alin. (1), personalul ce deservește imobilele prevăzute la art. 11 se preia pe bază de evaluare în cadrul Serviciului Român de Informații.(2) Personalul nepreluat în condițiile alin. (1) rămâne angajat în cadrul Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 16La data semnării protocolului de predare-preluare, Serviciul Român de Informații se subrogă în toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în legătură cu activitatea aferentă imobilelor prevăzute la art. 11 și 13.  +  Articolul 17Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a imobilului, compus din construcții și teren aferent, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul IV Modificarea unor acte normative  +  Articolul 18Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 12^1, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În cazul în care cumpărătorul nu plătește 3 rate consecutive, contractul de vânzare-cumpărare este reziliat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate. Sumele achitate de cumpărător până la momentul rezilierii contractului nu se restituie acestuia. Pentru neplata ratei la termenele stabilite, cumpărătorul datorează penalități de întârziere calculate la suma restantă conform Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare.2. La articolul 14^1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Imobilele din fondul locativ cu destinația de locuințe de serviciu, disponibile, pot fi atribuite persoanelor prevăzute la art. 14^8 pe o perioadă de maximum 1 an, cu posibilitatea de prelungire, în condițiile prevăzute la art. 14^9 și 14^10.3. La anexa nr. 3 "Lista imobilelor din domeniul privat al statului aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» și a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării", după numărul curent 672 se va introduce un nou număr curent, numărul curent 673, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea imobilului și adresa Teren aferent rămas - mp -
  "673Palatul Primăverii nr. 50, compus din următoarele construcții: A1 - clădire S+P+1E - palat A2 - clădire parter - pavilion A3 - construcție parter pergola A4 - construcție parter pergola A5 - clădire adm. S = P+1E+M A6 - clădire parter - cabină poartă A7 - clădire parter magazie A8 - clădire adm. parter A9 - clădire adm. parter A10 - clădire adm. S = P A11 - clădire subsol, cameră tehnică subterană A12 - clădire parter magazie A13 - clădire parter magazie A14 - clădire parter garaj A15 - clădire parter cabină poartă" 14.830 mp
  4. Abrogat. (la 30-06-2022, Punctul 4 din Articolul 18 , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 98 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 30 iunie 2022 )
   +  Articolul 19La articolul 112, alineatul (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 112(1) Numărul total al funcțiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorități sau instituții publice, cu excepția funcțiilor publice de secretar al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, de șef al oficiului prefectural, precum și a funcțiilor publice de conducere a căror ocupare se face prin detașare cu personal din cadrul instituțiilor din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională, conform statelor de organizare «Anexa M», aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, este de maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate.  +  Articolul 20După articolul 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:  +  Articolul 35^1(1) Autoritățile administrației publice locale din România pot aproba finanțarea unor proiecte propuse de către autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de înfrățire/cooperare încheiate în condițiile legii pentru:a) obiective de investiții ale unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova;b) programe comune culturale, sportive, de tineret și educaționale;c) stagii de pregătire profesională;d) alte acțiuni care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie.(2) Procedurile de finanțare prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice.  +  Articolul 21După alineatul (4) al articolului 15 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Autoritățile administrației publice locale din România pot încheia acorduri de înfrățire/cooperare cu autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova pentru realizarea și finanțarea unor obiective de investiții ale unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova, programe comune culturale, sportive, de tineret și educaționale, stagii de pregătire profesională și a altor acțiuni care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie.
   +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 22La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/1999 privind valorificarea și transmiterea, fără plată, a unor bunuri confiscate și a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea și, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 403/2001, precum și nr. crt. 11 din anexa nr. 2 "Lista bunurilor mobile și imobile care fac parte din baza materială destinată activității de reprezentare și protocol" la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 aprilie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Directorul Serviciului
  Român de Informații,
  George Cristian Maior
  Viceprim-ministru,
  ministrul culturii,
  Kelemen Hunor
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  p. Ministrul muncii,
  familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Teodor Codrin Scutaru,
  secretar de stat
  București, 16 aprilie 2014.Nr. 18.
   +  Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se transmite din proprietateaRegiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocoluluide Stat" în domeniul public al statului și care estedat în administrarea Serviciului Român de Informații
  Locul unde este situat imobilul care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Băile Olănești, Aleea Salcâmilor nr. 2, județul Vâlcea Proprietatea privată a Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Domeniul public al statului și administrarea Serviciului Român de Informații CF. nr. 35306 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 286) 1. Construcții noi(corp gardă, centrală termică, magazie, conductă de alimentare gaze) și moderni- zări din Băile Olănești, Aleea Salcâmilor nr. 2, județul Vâlcea, din care: - Corp gardă A, Sc = 168 mp; nr. cadastral 35306 - C13; - Corp gardă B, Sc = 134 mp; nr. cadastral 35306 - C14; - Magazie, Sc = 48 mp; nr. cadastral 35306 - C19; - Centrală termică, Sc = 41 mp; nr. cadastral 35306 - C20. 2. Hotel "Maria" din Băile Olănești, Aleea Salcâmilor nr. 2, județul Vâlcea, din care: - Teren tenis - 755 mp, nr. cadastral 35306 - C21; - Hotel "Maria", Sc = 1.010 mp; (D+P+3E), nr. cadastral 35306 -C22.
   +  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul privat al statuluiși administrarea Regiei Autonome "AdministrațiaPatrimoniului Protocolului de Stat", care trece îndomeniul public al statului și administrareaServiciului Român de Informații
  Nr. crt. Adresa Persoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDescriere actuală
  Băile Olănești,Aleea Salcâmilor nr. 2, județul Vâlcea Administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Domeniul privat alstatului Administrarea Serviciului Român de Informații Domeniul public al statului - Fundație Corp gardă A, Sc = 168 mp; nr. cadastral 35306 - C13 - Fundație Corp gardă B, Sc = 134 mp; nr. cadastral 35306 - C14
   +  Anexa nr. 3DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în administrarea RegieiAutonome "Administrația Patrimoniului Protocoluluide Stat", care se transmite din domeniul publicîn domeniul privat al statului
  Locul unde este situat imobilul care se transmiteNr. inv. MFPCaracteristici tehnico-economice ale imobilului transmis și nr. de identificare atribuit de Ministerul Finanțelor Publice
  Municipiul București, Bd. Primăverii nr. 50, sectorul 1 150296 Palatul Primăverii nr. 50, în suprafață măsurată de 14.830 mp, compus din următoarele construcții: A1 - clădire S+P+1E - palat; A2 - clădire parter - pavilion; A3 - construcție parter pergola; A4 - construcție parter pergola; A5 - clădire adm. S = P+1E+M; A6 - clădire parter - cabină poartă;A7 - clădire parter magazie; A8 - clădire adm. parter; A9 - clădire adm. parter; A10 - clădire adm. S = P; A11 - clădire subsol, cameră tehnicăsubterană; A12 - clădire parter magazie; A13 - clădire parter magazie; A14 - clădire parter garaj; A15 - clădire parter cabină poartă. Nr. cadastral 263350, cf. CF 263350 UAT București, sectorul 1.
  -------