ORDIN nr. 244 din 21 ianuarie 2020privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 30 ianuarie 2020  Având în vedere Referatul Direcției transport naval nr. 48.641/2.277 din 18.12.2019 prin care se propune aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV,ținând cont de prevederile art. 14 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (1) lit. a) și b) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Tarifele prevăzute la art. 1 se stabilesc în lei și se actualizează în funcție de indicele prețurilor de consum, publicat de Institutul Național de Statistică.  +  Articolul 3În cazul în care salariații Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, la solicitarea beneficiarilor, prestează servicii în afara localității în care își desfășoară activitatea, în țară sau în străinătate, beneficiarii suportă, pe lângă tarifele aferente prestațiilor solicitate, și cheltuielile de transport, asigurare medicală, diurnă și cazare.  +  Articolul 4În cazul în care un beneficiar solicită efectuarea unei prestații, iar la sosirea salariatului Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV respectivul beneficiar renunță la efectuarea prestației solicitate, acesta este obligat atât la plata contravalorii prestației, cât și la plata cheltuielilor de transport, diurnă și cazare, cu excepția cazurilor de forță majoră, când contravaloarea prestației nu se plătește.  +  Articolul 5Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006, cu modificările ulterioare.
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 21 ianuarie 2020.Nr. 244.  +  ANEXĂ*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  TARIFELE
  pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român
  pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
  (la 02-07-2022, ANEXA a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.067 din 16 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 27 iunie 2022 )
  -----