LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurenței neloiale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 30 ianuarie 1991  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Prezenta lege are drept scop asigurarea unei concurențe loiale, cu respectarea uzanțelor cinstite și a principiului general al bunei-credințe, pentru protejarea interesului legitim public și/sau privat, prin aplicarea normelor de drept contravențional, penal sau civil, după caz.(2) Întreprinderile au obligația să acționeze cu respectarea uzanțelor cinstite, în conformitate cu principiul general al bunei-credințe și cu prezenta lege.(3) Dispozițiile prezentei legi se aplică întreprinderilor și persoanelor fizice, române sau străine, care săvârșesc practici de concurență neloială. (la 20-06-2022, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 5, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 1^1În înțelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) concurență loială - situația de piață în care fiecare întreprindere încearcă să obțină vânzări, profit și/sau cotă de piață, oferind cea mai bună combinație practică de prețuri, calitate și servicii conexe, cu respectarea uzanțelor cinstite și a principiului general al bunei-credințe;b) practici comerciale - acțiunea, omisiunea, demersul sau comunicarea comercială a unei întreprinderi, realizată în legătură directă cu producerea, furnizarea, promovarea și comercializarea unui produs sau a unui serviciu;c) uzanțe cinstite - ansamblu de practici sau reguli general recunoscute care se aplică în relațiile comerciale dintre întreprinderi, în scopul prevenirii încălcării drepturilor și intereselor legitime private ale acestora;d) poziție superioară de negociere - situația în care se află o întreprindere care nu deține o poziție dominantă conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situație determinată de caracteristici ale pieței, în măsură să favorizeze apariția unor dezechilibre semnificative generate de factori, precum structura specifică a lanțului de producție sau de distribuție, vulnerabilitatea față de factori externi, perisabilitatea sau sezonalitatea, și de relația specifică dintre aceasta și alte întreprinderi care desfășoară activitate pe piețe diferite, relație analizată în baza următoarelor criterii cumulative:1. existența unui raport dezechilibrat de forțe, ca urmare a unor elemente precum cota de piață sau notorietatea mărcii;2. importanța relației comerciale pentru activitatea celeilalte întreprinderi, ca urmare a unor elemente precum ponderea semnificativă a vânzărilor sau a achizițiilor sale în activitatea celeilalte întreprinderi, rolul critic al produselor sau serviciilor sale pentru derularea activității celeilalte întreprinderi sau existența unor investiții semnificative din partea acesteia din urmă, realizate în vederea onorării raporturilor comerciale stabilite;3. absența unei soluții alternative echivalente pentru cealaltă întreprindere;e) secret comercial - informațiile care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:1. sunt secrete în sensul că nu sunt, ca întreg sau astfel cum se prezintă sau se articulează elementele acestora, cunoscute la nivel general sau ușor accesibile persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informații în cauză;2. au valoare comercială prin faptul că sunt secrete;3. au făcut obiectul unor măsuri rezonabile, în circumstanțele date, luate de către persoana care deține în mod legal controlul asupra informațiilor respective, pentru a fi păstrate secrete;f) deținătorul secretului comercial - orice persoană fizică sau juridică care deține controlul legal asupra unui secret comercial;g) întreprindere - definită conform art. 2 alin. (2) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;h) angajat - persoană fizică ce a avut sau are calitatea de salariat, reprezentant sau colaborator extern al unei întreprinderi;i) sesizare - petiție/reclamație formulată în scris de către o persoană fizică sau juridică având ca obiect posibile practici de concurență neloială;j) informații confidențiale - orice informații, altele decât secretele comerciale, a căror dezvăluire neautorizată este de natură să producă daune unei întreprinderi. (la 20-06-2022, Articolul 1^1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 5, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 2(1) Constituie concurență neloială, în sensul prezentei legi, practicile comerciale ale întreprinderii care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei-credințe și care produc sau pot produce pagube oricăror participanți la piață.(2) Sunt interzise practicile de concurență neloială, după cum urmează:a) denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o întreprindere sau reprezentantul/angajatul său de informații care nu corespund realității despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natură să îi lezeze interesele;b) deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/reprezentant al său ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva întreprindere a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecției acestora și a căror dezvăluire poate dăuna intereselor acelei întreprinderi;c) orice alte practici comerciale care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei-credințe și care produc sau pot produce pagube oricăror participanți la piață. (la 09-08-2014, Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. )  +  Articolul 2^1(1) Consiliul Concurenței, în calitate de autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenței, asigură protecția întreprinderilor împotriva practicilor de concurență neloială în limita competențelor încredințate prin prezenta lege.(2) Protecția comercianților împotriva publicității înșelătoare și comparative se asigură potrivit prevederilor Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată.(3) Protejarea intereselor economice ale consumatorilor se asigură potrivit prevederilor Legii nr. 363/2007, cu modificările ulterioare.(4) Protejarea intereselor colective ale publicului în domeniul serviciilor media audiovizuale se realizează potrivit prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.(5) Protecția drepturilor de proprietate industrială în domeniul mărcilor și indicațiilor geografice se asigură potrivit Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, cu modificările ulterioare.(6) Protecția desenelor și modelelor industriale se asigură potrivit Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, republicată.(7) Protecția brevetelor de invenții se asigură potrivit Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată, cu modificările ulterioare.(8) Protecția topografiilor și produselor se asigură potrivit Legii nr. 16/1995 privind protecția topografiilor produselor semiconductoare, republicată. (la 09-08-2014, Art. 2^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. )  +  Articolul 3Încălcarea obligației prevăzute la art. 1 atrage răspundere civilă, contravențională ori penală, în condițiile prezentei legi.  +  Articolul 3^1(1) Consiliul Concurenței constată și sancționează practicile de concurență neloială în limita competențelor prevăzute de prezenta lege, din oficiu sau la sesizare, atunci când în cauză există un interes public constând într-o afectare a bunei funcționări a pieței.(2) Consiliul Concurenței evaluează măsura în care o posibilă practică de concurență neloială afectează interesul public potrivit următoarelor criterii:a) gradul ridicat de pericol social;b) importanța sau dimensiunea sectorului economic vizat, numărul de întreprinderi implicate în săvârșirea faptei, numărul de întreprinderi afectate; sauc) durata practicii de concurență neloială.(3) În cazul în care Consiliul Concurenței apreciază că nu este îndeplinit niciunul dintre criteriile prevăzute la alin. (2) va comunica autorului sesizării decizia de a nu interveni, motivată de lipsa interesului public, în termen de 45 de zile de la data la care sesizarea este considerată completă.(4) În vederea evaluării practicilor de concurență neloială autorii sesizărilor trebuie să furnizeze indiciile și, în măsura în care le sunt disponibile, elementele de probă, în legătură cu posibila practică de concurență neloială, interesul legitim și cu prejudiciul produs sau iminența producerii acestuia, precum și toate informațiile necesare analizei cazului, solicitate de către Consiliul Concurenței, sesizarea fiind completă la data primirii tuturor documentelor și informațiilor.(5) În cazul în care Consiliul Concurenței constată că sesizarea este incompletă și autorul acesteia nu o completează în termenul acordat de către autoritatea de concurență, sesizarea se consideră a fi retrasă, urmând a fi instrumentată din oficiu dacă există suficient temei.(6) În situația în care Consiliul Concurenței constată că practicile sesizate nu intră sub incidența legii, va răspunde în scris în termen de 30 de zile de la data la care sesizarea este considerată completă.(7) În cazul în care Consiliul Concurenței apreciază că o posibilă practică de concurență neloială afectează interesul legitim public, dispune efectuarea unei cercetări aprofundate cu privire la aceasta, prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, ce poate fi contestat numai odată cu decizia prin care se finalizează cercetarea aprofundată. Ordinul se comunică autorului sesizării și întreprinderilor care fac obiectul cercetării aprofundate.(8) În urma efectuării cercetării aprofundate prevăzute la alin. (7), Consiliul Concurenței poate constata prin decizie săvârșirea practicii de concurență neloială, dispune interzicerea acesteia și aplică amenzi pentru contravențiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din prezenta lege.(9) Consiliul Concurenței poate impune, prin decizie, pe o perioadă determinată, orice măsură interimară pe care o consideră necesară, înainte de finalizarea cercetării aprofundate, în cazul unei urgențe determinate de riscul unui prejudiciu grav și ireparabil, în cazul în care constată, la o primă evaluare, existența unor fapte interzise expres de lege și care trebuie eliminate. Înainte de luarea unei măsuri interimare, părțile implicate pot prezenta în scris punctul lor de vedere. Consiliul Concurenței va stabili, prin instrucțiuni, condițiile, termenele și procedura pentru adoptarea unor măsuri interimare.(10) Deciziile Consiliului Concurenței, emise în temeiul prezentei legi, vor fi motivate și comunicate părților în termen de maximum 60 de zile de la deliberare și pot fi atacate la Curtea de Apel București - Secția de contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare. Sentința va fi pronunțată fără drept de apel, împotriva ei putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție(11) În cazul în care, la finalizarea cercetării aprofundate, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente pentru încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni, Consiliul Concurenței va decide închiderea acesteia. (la 20-06-2022, Articolul 3^1 a fost modificat de Punctul 4, Articolul 5, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 3^2(1) Consiliul Concurenței va stabili prin regulament procedura de constatare și sancționare a practicilor de concurență neloială și va emite instrucțiuni și orientări pentru punerea în aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin ordin emis de președintele Consiliului Concurenței ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Deciziile Consiliului Concurenței rămase definitive prin care se constată și, după caz, se sancționează practicile de concurență neloială au caracter probator cu privire la săvârșirea acestora pentru instanța de judecată învestită cu soluționarea acțiunilor în despăgubire pentru prejudiciile cauzate de respectivele practici de concurență neloială. (la 20-06-2022, Articolul 3^2 a fost modificat de Punctul 5, Articolul 5, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 3^3(1) Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenței prin care se aplică sancțiuni contravenționale constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.(2) Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenței se publică pe pagina de internet a instituției, ținându-se seama de interesele legitime ale întreprinderilor în cauză, astfel încât secretul comercial să nu fie divulgat, inclusiv cu respectarea principiilor protecției datelor cu caracter personal. (la 20-06-2022, Articolul 3^3 a fost modificat de Punctul 6, Articolul 5, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 3^4(1) Inspectorii de concurență pot solicita întreprinderilor, angajaților, autorităților și instituțiilor publice, precum și terților care dețin date relevante informațiile și documentele care le sunt necesare pentru instrumentarea cazurilor de practici de concurență neloială și pot intervieva, cu excepția inspectorilor de concurență debutanți, orice persoană care a consimțit acest lucru, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum și sancțiunile prevăzute de lege.(2) În vederea identificării posibilelor practici de concurență neloială ale întreprinderilor, precum și pentru identificarea uzanțelor cinstite existente în relațiile dintre acestea în diverse sectoare economice, Consiliul Concurenței poate efectua analize preliminare, în realizarea cărora poate solicita date și documente de la orice persoană fizică sau juridică ce ar putea deține informații relevante, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum și sancțiunile prevăzute de lege.(3) Informațiile colectate potrivit prevederilor alin. (1) și (2) pot fi folosite numai în scopul aplicării legislației în domeniul concurenței.(4) În scopul constatării și sancționării practicilor de concurență neloială, potrivit competențelor sale, Consiliul Concurenței utilizează instrumentele investigative și aplică procedurile prevăzute la art. 36-40 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 20-06-2022, Articolul 3^4 a fost modificat de Punctul 7, Articolul 5, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 4(1) Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, încălcarea cu vinovăție a prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și b).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu:a) amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei pentru contravențiile săvârșite de persoane juridice;b) amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru contravențiile săvârșite de persoane fizice. (la 25-05-2015, Lit. b) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 21 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. ) (3) Constituie contravenție, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, următoarele fapte săvârșite cu vinovăție de către persoane fizice sau juridice: (la 25-05-2015, Partea introductivă a alin. (3) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 21 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. ) a) furnizarea de informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 3^4;b) furnizarea de informații, documente, înregistrări și evidențe într-o formă incompletă în timpul inspecțiilor desfășurate;c) refuzul nejustificat al întreprinderilor de a se supune unei inspecții desfășurate potrivit prevederilor art. 3^4;d) nerespectarea măsurilor impuse de către Consiliul Concurenței potrivit prevederilor art. 3^1 alin. (2) lit. a) și b).(4) Săvârșirea de către întreprinderi, autoritățile și instituțiile publice a contravențiilor prevăzute la alin. (3) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.(5) Săvârșirea de către persoanele fizice a contravențiilor prevăzute la alin. (3) se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei. (la 09-08-2014, Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. )  +  Articolul 4^1(1) Individualizarea sancțiunii în cazul săvârșirii uneia dintre contravențiile prevăzute în prezenta lege se face ținându-se seama de gravitatea faptei, de efectele acesteia, precum și de sancțiunile primite în ultimii 2 ani de către persoana fizică sau juridică în cauză.(2) Prin excepție de la prevederile art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute la art. 4 alin. (1) se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii contravențiilor.(3) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) revin inspectorilor de concurență, cu excepția inspectorilor de concurență debutanți.(4) Contravențiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 5-8, 28 și 29. (la 09-09-2014, Alin. (4) al art. 4^1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 9 septembrie 2014. ) (5) Cuantumul amenzilor contravenționale prevăzute de prezenta lege poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, la cel puțin 2 ani, în funcție de rata inflației.(6) Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute de prezenta lege se poate introduce plângere la Judecătoria Sectorului 1 București, în termen de 15 zile de la comunicare. (la 25-05-2015, Alin. (6) al art. 4^1 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 21 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. ) (la 09-08-2014, Art. 4^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. )  +  Articolul 5Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă:a) folosirea unei firme, embleme sau a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant;b) folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentări sau a altor informații confidențiale în legătură cu acestea, transmise autorităților competente în scopul obținerii autorizațiilor de comercializare a produselor farmaceutice ori a produselor chimice destinate agriculturii, care conțin compuși chimici noi;c) divulgarea, achiziționarea sau utilizarea secretului comercial de către terți, ca rezultat al unei acțiuni de spionaj comercial ori industrial, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice;d) divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de către persoane împuternicite de deținătorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta în fața autorităților publice ori a instituțiilor publice, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice;e) folosirea de către o persoană dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (1) din Codul penal a secretelor comerciale de care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice;f) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare ori vânzarea unor mărfuri sau servicii purtând mențiuni false privind brevetele de invenții, brevetele pentru soiuri de plante, mărcile, indicațiile geografice, desenele ori modelele industriale, topografiile de produse semiconductoare, alte tipuri de proprietate intelectuală, cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare și altele asemenea, originea și caracteristicile mărfurilor, precum și cu privire la numele producătorului sau al comerciantului, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari.Prin mențiuni false privind originea mărfurilor, în sensul alin. 1 lit. f), se înțelege orice indicații de natură a face să se creadă că mărfurile au fost produse într-o anumită localitate, într-un anumit teritoriu sau într-un anumit stat. Nu se socotește mențiune falsă privind originea mărfurilor denumirea unui produs al cărui nume a devenit generic și indică în comerț numai natura lui, în afară de cazul în care denumirea este însoțită de o mențiune care ar putea face să se creadă că are acea origine. (la 01-02-2014, Art. 5 a fost modificat de art. 34 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 6Abrogat. (la 09-08-2014, Art. 6 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. )  +  Articolul 7(1) Orice persoană care are un interes legitim privat se poate adresa direct instanțelor de judecată competente pentru încetarea și interzicerea practicilor de concurență neloială, pentru acoperirea prejudiciilor patrimoniale și morale suferite ca urmare a acestora, fără a fi necesară parcurgerea vreunei formalități în fața Consiliului Concurenței.(2) Acțiunile izvorând dintr-o practică de concurență neloială sunt de competența tribunalului locului săvârșirii faptei sau în a cărui rază teritorială se găsește sediul pârâtului; în lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului pârâtului.(3) În vederea prevenirii unei pagube iminente, instanțele judecătorești competente pot dispune, în procedură de urgență, în cazul în care constată, la o primă evaluare, existența unor practici de concurență neloială, încetarea, respectiv interzicerea acestora până la soluționarea cauzei.(4) Instanța, la cererea reclamantului, poate dispune, pe cheltuiala autorului încălcării, măsura publicării, integrale sau parțiale, a hotărârii judecătorești cu privire la o practică de concurență neloială, într-un ziar de largă circulație, disponibil în format fizic și în format digital.(5) În scopul soluționării pe cale amiabilă a diferendelor dintre părți, izvorând din încălcarea dispozițiilor prezentei legi, și fără a aduce atingere dreptului acestora de a sesiza Consiliul Concurenței, părțile pot recurge la procedura medierii, conform prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare.(6) Orice încercare de a se ajunge la un acord prin mediere cu privire la soluționarea diferendelor dintre părți nu afectează drepturile acestora de a iniția acțiuni în justiție în orice moment înainte de procesul de mediere, pe parcursul său sau după ce acesta a luat sfârșit. (la 20-06-2022, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 10, Articolul 5, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 8Acțiunea penală în cazurile prevăzute la art. 5 se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, la sesizarea camerei de comerț și industrie teritoriale sau a altei organizații profesionale. (la 20-06-2022, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 11, Articolul 5, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 8^1(1) În scopul definirii și implementării politicilor publice în domeniul combaterii concurenței neloiale, se constituie Consiliul interinstituțional în domeniul combaterii concurenței neloiale, ca organism nepermanent, în următoarea componență:a) Ministerul Finanțelor Publice;b) autoritatea națională de concurență;c) autoritatea responsabilă de protecția drepturilor în domeniul audiovizualului;d) autoritatea națională pentru protecția consumatorilor;e) autoritatea responsabilă de protecția proprietății industriale;f) autoritatea responsabilă de protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe.(2) Consiliul interinstituțional în domeniul combaterii concurenței neloiale va fi coordonat de Ministerul Finanțelor Publice.(3) Consiliul Concurenței va asigura secretariatul lucrărilor Consiliului interinstituțional în domeniul combaterii concurenței neloiale, prevăzut la alin. (1). (la 09-08-2014, Art. 8^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. )  +  Articolul 8^2(1) Anual, Consiliul interinstituțional în domeniul combaterii concurenței neloiale va emite un raport asupra implementării legislației în domeniul combaterii concurenței neloiale, care va fi înaintat Guvernului prin grija Ministerului Finanțelor Publice.(2) Raportul va cuprinde o analiză cu privire la principalele aspecte în materia combaterii concurenței neloiale și propuneri privind politicile publice în domeniu. (la 09-08-2014, Art. 8^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. )  +  Articolul 8^3Modul de numire a membrilor, rolul, funcționarea și organizarea Consiliul interinstituțional în domeniul combaterii concurenței neloiale vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice. (la 09-08-2014, Art. 8^3 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. )  +  Articolul 9Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 9 a fost abrogat de pct. 3 al art. 27 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 10Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 10 a fost abrogat de pct. 3 al art. 27 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 11Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 11 a fost abrogat de pct. 3 al art. 27 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 12Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. 27 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 13Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 13 a fost abrogat de pct. 3 al art. 27 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 14Abrogat. (la 09-08-2014, Art. 14 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 12 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014. )  +  Articolul 15Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 ianuarie 1991.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Aceasta lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 28 ianuarie 1991.
  PREȘEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAȚILOR
  MARȚIAN DAN
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm legea privind combaterea concurentei neloiale și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  --------