ORDONANȚĂ nr. 10 din 28 ianuarie 2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015  Notă
  Reproducem mai jos prevederile articolului III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 153 din 3 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 4 septembrie 2020:
  Articolul III
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se suspendă extragerile lunare și ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale organizate în baza Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare.
  (2) Extragerile Loteriei bonurilor fiscale se reiau în termen de 90 de zile de la data încetării stării de alertă/urgență, după caz.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1Abrogat. (la 17-06-2022, Articolul 1 a fost abrogat de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 17-06-2022, Articolul 2 a fost abrogat de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 17-06-2022, Articolul 3 a fost abrogat de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 17-06-2022, Articolul 4 a fost abrogat de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 17-06-2022, Articolul 5 a fost abrogat de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022 )  +  Articolul 6(1) Abrogat. (la 17-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost abrogat de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022 ) (2) Revendicarea premiilor se face prin depunerea bonului fiscal câștigător, în original, la orice unitate teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, alături de copia actului de identitate sau a pașaportului titularului bonului și de o cerere al cărei model și conținut se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, până la data de 30 martie 2015, la propunerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2^1) Abrogat. (la 17-06-2022, Alineatul (2^1) din Articolul 6 a fost abrogat de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022 ) (3) Abrogat. (la 17-06-2022, Alineatul (3) din Articolul 6 a fost abrogat de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022 ) (4) Abrogat. (la 17-06-2022, Alineatul (4) din Articolul 6 a fost abrogat de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022 ) (4^1) Abrogat. (la 17-06-2022, Alineatul (4^1) din Articolul 6 a fost abrogat de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022 ) (5) Plata câștigurilor se face de către Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor.(6) Verificarea autenticității și realității bonurilor fiscale depuse pentru revendicarea premiilor se realizează de către organul competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(7) În cazul constatării elementelor constitutive ale unei infracțiuni, sunt sesizate organele de cercetare competente, iar plata premiului revendicat se suspendă până la soluționarea cauzei penale. Notă
  Conform articolului VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sumele aferente plății premiilor suspendate în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (7), precum și cele prevăzute la art. 7^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare, se achită de către Ministerul Finanțelor în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale.
  (8) Abrogat. (la 28-06-2015, Alin. (8) al art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 24 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 25 iunie 2015. )
   +  Articolul 7(1) Abrogat. (la 17-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost abrogat de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022 ) (2) Fondul de premiere este evidențiat în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, la o poziție distinctă.(3) Abrogat. (la 17-06-2022, Alineatul (3) din Articolul 7 a fost abrogat de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022 ) (4) Abrogat. (la 17-06-2022, Alineatul (4) din Articolul 7 a fost abrogat de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022 ) (5) Abrogat. (la 17-06-2022, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost abrogat de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022 )  +  Articolul 7^1(1) Sumele stabilite prin hotărâri definitive ale instanței de judecată, cu titlu de premiu la Loteria bonurilor fiscale, se achită de către Ministerul Finanțelor Publice din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale. Dacă prin hotărârea judecătorească definitivă prin care o persoană este stabilită drept câștigătoare la o extragere a Loteriei bonurilor fiscale, nu este individualizată și suma de plată ce i se cuvine cu titlu de premiu, aceasta se determină prin împărțirea fondului de premiere aferent extragerii respective la numărul total al persoanelor câștigătoare, la care se adaugă și persoana stabilită drept câștigătoare prin hotărâre judecătorească. Notă
  Conform articolului VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sumele aferente plății premiilor suspendate în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (7), precum și cele prevăzute la art. 7^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare, se achită de către Ministerul Finanțelor în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale.
  (2) Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata sumelor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.(3) În situația în care, ulterior efectuării plății premiilor aferente unei extrageri a Loteriei bonurilor fiscale, conform prevederilor prezentei ordonanțe, sunt pronunțate hotărâri ale instanței de judecată rămase definitive, prin care se constată că o persoană are calitatea de câștigător la acea extragere, se consideră că premiile deja achitate sunt definitive. (la 09-10-2018, Actul a fost completat de Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 09 octombrie 2018 )
   +  Articolul 8Abrogat. (la 17-06-2022, Articolul 8 a fost abrogat de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022 )  +  Articolul 9Pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe, Ministerul Finanțelor Publice emite instrucțiuni aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, până la data de 30 martie 2015.  +  Articolul 10Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:(10^1) În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) refuză emiterea și înmânarea bonului fiscal clientului, cu excepția situației prevăzute la alin. (8), acesta din urmă are dreptul de a beneficia de bunul achiziționat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.2. La articolul 1, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să afișeze la loc vizibil un anunț detaliat de atenționare a clienților cu privire la obligația respectării dispozițiilor prevăzute la alin. (9), (10) și (10^1). Modelul și conținutul anunțului se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.3. La articolul 11 alineatul (1) litera e), punctul (viii) se modifică și va avea următorul cuprins:(viii) În situațiile prevăzute la pct. (vii), dacă operatorul economic achită amenda contravențională sau jumătate din cuantumul acesteia, după caz, precum și o sumă egală cu de zece ori amenda aplicată, sancțiunea complementară încetează de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitării la organul constatator. Suma de bani egală cu de zece ori amenda aplicată se face venit la bugetul de stat și poate fi achitată la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. - S.A. sau la unitățile Trezoreriei Statului. Termenul de 24 de ore curge de la data înregistrării la registratura organului constatator a dovezii achitării sau de la data confirmării de primire, dacă aceasta a fost transmisă prin poștă. (la 28-06-2015, Pct. 3 al art. 10 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 24 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 25 iunie 2015. )  +  Articolul 11Prevederile art. 10 se aplică începând cu data de 1 martie 2015.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  București, 28 ianuarie 2015.Nr. 10.---