HOTĂRÂRE nr. 892 din 14 decembrie 1998privind înființarea Companiei Naționale "Unifarm" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 17 decembrie 1998  În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Se înființează Compania Națională "Unifarm" - S.A., societate pe acțiuni cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul București, str. Aviator Sanatescu nr. 48, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome "Unifarm" care se desființează.  +  Articolul 2Compania Națională "Unifarm" - S.A. este persoana juridică română care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul sau, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3(1) Capitalul social inițial al Companiei Naționale "Unifarm" - S.A. este de 2.720.300 mii lei și se constituie prin preluarea activului și pasivului Regiei Autonome "Unifarm" pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 1998, care va fi actualizat conform legii, fiind integral vărsat.(2) În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituția României.  +  Articolul 4(1) Obiectul de activitate al Companiei Naționale «Unifarm» - S.A. îl constituie, în principal, desfășurarea, în domeniul sanitar, pe piața concurențială, de activități comerciale cu medicamente, produse farmaceutice și parafarmaceutice, produse tehnico-medicale, aparatură și echipamente sanitare, seruri și vaccinuri, reactivi și cu alte produse din producția internă și din import.(2) Compania Națională «Unifarm» - S.A. desfășoară și alte activități prevăzute în statutul său. (la 11-04-2022, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 475 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 11 aprilie 2022 )  +  Articolul 5(1) Compania Națională "Unifarm" - S.A. preia toate drepturile și este ținută de toate obligațiile Regiei Autonome "Unifarm", în măsura în care, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.(2) Compania Națională "Unifarm" - S.A. se substituie Regiei Autonome "Unifarm" în litigiile în curs în care aceasta a avut calitatea de parte.(3) Predarea-preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Unifarm" de către Compania Națională "Unifarm" - S.A. se face pe bază de protocol încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Drepturile și obligațiile acționarilor Companiei Naționale "Unifarm" - S.A. sunt reprezentate de Ministerul Sănătății.  +  Articolul 7(1) Compania Națională «Unifarm» - S.A. este condusă de adunarea generală a acționarilor și de către consiliul de administrație format din 5 membri. (la 17-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 778 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022 ) (2) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați, după caz, prin ordin al ministrului sănătății. (la 11-04-2022, Alineatul (2) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 475 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 11 aprilie 2022 )  +  Articolul 8Atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt prevăzute în statutul Companiei Naționale "Unifarm" - S.A.  +  Articolul 9(1) Până la organizarea concursului de manager, în condițiile legii, conducerea executivă a Companiei Naționale "Unifarm" - S.A. este asigurata de un director general, care este și președintele consiliului de administrație.(2) Atribuțiile consiliului de administrație și ale președintelui acestuia sunt prevăzute în statut.  +  Articolul 10(1) Personalul salariat al Regiei Autonome "Unifarm" va fi preluat de Compania Națională "Unifarm" - S.A. și va fi considerat transferat de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Compania Naționala "Unifarm" - S.A. va negocia contractul colectiv de muncă potrivit legii.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.246/1990 privind înființarea Regiei Autonome "Unifarm", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 12 decembrie 1990.  +  Articolul 12Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 764/1998 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății se modifică în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul sănătății,
  Petru Armean,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remeș
  București, 14 decembrie 1998.Nr. 892  +  ANEXĂSTATUTUL Companiei Naționale "Unifarm" - S.A