SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 8 septembrie 2020"Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 "Incluziunea socială și combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă"
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 15 septembrie 2020  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.057 din 8 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 15 septembrie 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, aferentă Programului operațional Capital uman (POCU) 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă“.(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013^1 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.^1 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 352/24.12.2013.(3) Prezenta schemă se aplică pe teritoriul României, în toate regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).(4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 352/1 din 24 decembrie 2013.  +  Capitolul II Baza legală  +  Articolul 2Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:a) Programul operațional Capital uman 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. C(2015)1.287 din data de 25.02.2015, cu modificările și completările ulterioare;b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;c) Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare;d) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;e) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;f) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.629/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului operațional Capital uman;g) Hotărârea Guvernului nr. 595/2020 privind aprobarea Programului național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020.  +  Capitolul III Definiții  +  Articolul 3În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:1. activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piață;2. administrator al schemei de ajutor de minimis - persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului. În cadrul schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, administratorii schemei de ajutor de minimis sunt administratorii de schemă de antreprenoriat sau entități juridice din componența administratorilor de schemă de antreprenoriat responsabile cu derularea de proceduri în domeniul ajutorului de minimis;3. administrator al schemei de antreprenoriat - entitate publică sau privată care implementează, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare, un proiect integrat finanțat prin axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă“, proiect în cadrul căruia se atribuie ajutoare de minimis pentru înființarea de start up-uri, cu respectarea condițiilor impuse în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis, și detaliate în Ghidul solicitantului - Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“.Conform Ghidului solicitantului - Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, administratori ai schemei de antreprenoriat pot fi:a) entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;b) furnizori de formare profesională autorizați publici și privați, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizații sindicale și organizații patronale, asociații profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;c) autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entități eligibile menționate la lit. a) și b) de mai sus;4. beneficiarul finanțării nerambursabile - are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, respectiv semnatarul contractului de finanțare cu Autoritatea de management pentru POCU (AM POCU)/organismele intermediare regionale pentru POCU (OIR POCU);5. comercializarea produselor agricole^2 - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;^2 Conform art. 2 alin. 1 lit. c din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.6. contract de finanțare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM/OIR POCU, pe de o parte, și beneficiarul finanțării nerambursabile, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POCU 2014-2020;7. contract de subvenție - actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis;8. domeniu de activitate - activitatea desfășurată de beneficiarul ajutorului de minimis, corespunzător clasificației activităților din economia națională (codului CAEN); relevantă pentru scopurile schemei este activitatea pentru care se acordă finanțarea;9. furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POCU/OIR POCU;10. întreprindere socială^3:^3 Conform art. 3 și 4 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare.(i) societățile cooperative de gradul I;(ii) cooperativele de credit;(iii) asociațiile și fundațiile;(iv) casele de ajutor reciproc ale salariaților;(v) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;(vi) societățile agricole;(vii) orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înființare și funcționare demonstrează faptul că activitatea desfășurată are scop social, respectă principiile prevăzute la art. 4 din lege, precum și criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare;(viii) federațiile și uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.11. întreprinderea unică^4 - include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:^4 Conform art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile la care se face referire la punctele (i)-(iv) sunt considerate „întreprinderi unice“;12. My SMIS^5 - sistemul IT prin care potențialii beneficiari din România pot solicita bani europeni pentru perioada de programare 2014-2020;^5 Conform site-ului Ministerului Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.13. prelucrarea produselor agricole^6 - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;^6 Conform art. 2 alin. 1 lit. b din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.14. produse agricole^7 - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013^8;^7 Conform art. 2 alin. 1 lit. b din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.^8 Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.15. rata de actualizare - rata de referință stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina web a Comisiei Europene.  +  Capitolul IV Obiectivul schemei  +  Articolul 4Obiectivul prezentei scheme îl constituie acordarea de sprijin către întreprinderi sociale înființate în mediul rural în vederea dezvoltării acestora într-o manieră sustenabilă.  +  Capitolul V Domeniul de aplicare  +  Articolul 5(1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor sociale înființate în mediul rural sprijinite în cadrul obiectivului specific 4.16. „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă“, apelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“.(2) Prezenta schemă de minimis nu se aplică:a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană (Tratatul CE);c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, prevăzute în anexa 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;(ii) atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producători primari;d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;f) ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.  +  Capitolul VI Condiții de eligibilitate pentru activități  +  Articolul 6Activitățile eligibile care intră în domeniul de aplicare al prezentei scheme de ajutor de minimis sunt:– asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor sociale;– decontarea de către administratorul schemei de minimis a sumelor aferente funcționării întreprinderilor sociale, în cadrul proiectelor finanțate conform prevederilor Ghidului Solicitantului - Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, aferent Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă“, cu respectarea prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, coroborat cu încadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“.  +  Capitolul VII Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii de ajutor de minimis  +  Articolul 7(1) Pot beneficia de ajutorul de minimis prevăzut în prezenta schemă întreprinderile sociale constituite conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, cu luarea în considerare a art. 3 pct. 3 din prezenta schemă, care îndeplinesc următoarele condiții:a) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România;b) nu derulează activități în domeniile exceptate de la finanțare în condițiile prezentei scheme. În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la art. 5 alin. (2) lit. a), b) sau c), cât și în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția ca beneficiarul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost); d) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost desfășoară și alte activități, pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;e) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat este finanțat în totalitate sau parțial din resurse comunitare;f) nu este în stare de insolvență, nu are afacerile administrate de un judecător-sindic, nu are nicio restricție asupra activității comerciale, nu este subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o altă situație similară cu cele menționate anterior, reglementate prin lege;g) nu înregistrează datorii publice și și-a plătit la timp taxele, obligațiile și alte contribuții la bugetul de stat, bugetele speciale și bugetele locale prevăzute de legislația în vigoare;h) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani, de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;i) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;j) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false;k) este direct responsabilă de pregătirea și implementarea proiectului și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat;l) nu a fost subiectul unei/unui decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a Comisiei Europene/instanței/ Consiliului Concurenței or al unui alt furnizor de ajutor sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.(2) Întreprinderile menționate la alin. (1) sunt cele care beneficiază de măsurile prevăzute la art. 6.  +  Capitolul VIII Calcularea plafonului de minimis și întreprinderea unică  +  Articolul 8(1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme de finanțare exista cel puțin una dintre relațiile menționate la art. 3 pct. 11, respectivele structuri vor fi tratate ca o singură „întreprindere unică“. (2) Valoarea maximă a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare ce se intenționează a se acorda în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăși echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare.(3) În cazul în care prin acordarea unor noi ajutoare de minimis s-ar depăși plafonul maxim menționat la alin. (2), întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon. (la 16-06-2022, Alineatul (3) din Articolul 8 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 880 din 7 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 16 iunie 2022 ) (4) Solicitanții (beneficiarii ajutorului de minimis) care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt definite conform prezentei scheme, pot beneficia de finanțare pentru sectoarele eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități.(5) În cazul fuziunilor (prin absorbție sau prin contopire), atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi, în cazul fuziunii prin contopire, sau întreprinderii care fuzionează prin absorbția unei alte întreprinderi depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate. (6) În cazul în care o întreprindere se împarte/divide în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.(7) Valoarea ajutorului va fi exprimată sub formă financiară, ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligații fiscale.  +  Capitolul IX Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis  +  Articolul 9(1) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta schemă se acordă din fonduri comunitare și naționale.(2) Acordarea de subvenții (microgranturi) pentru înființarea de noi afaceri va fi condiționată de înființarea firmei. (3) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, întreprinderile trebuie să înainteze o cerere administratorului schemei de ajutor de minimis. (4) Cererea de finanțare va fi însoțită de declarații pe propria răspundere a solicitantului privind:a) ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal și în ultimii 2 ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare);b) structura întreprinderii unice din care face parte beneficiarul;c) eventualele alte ajutoare de stat primite anterior pentru aceleași costuri eligibile ca cele finanțate de prezenta schemă;d) faptul că nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, instanțele judecătorești, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat/de minimis, sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;e) faptul că ajutorul de minimis acordat nu va finanța activități sau domenii exceptate de prezenta schemă.  +  Articolul 10(1) Atribuțiile Ministerului Fondurilor Europene ca furnizor al schemei de ajutor de minimis, prin Autoritatea de management pentru POCU (AM POCU), sunt:a) elaborarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“ și lansarea apelului de propuneri de proiecte aferent, după intrarea în vigoare a prezentei scheme; b) selectarea administratorilor schemelor de antreprenoriat, pe baza unei proceduri competitive, transparente, nediscriminatorii și suficient mediatizate, care constă în evaluarea și contractarea cererilor de finanțare aferente apelului de propuneri de proiecte, în conformitate cu prevederile următoarelor documente: (i) Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU, aprobată de Comitetul de monitorizare al Programului operațional Capital uman;(ii) Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020;(iii) Ghidul solicitantului - Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“;c) delegarea atribuțiilor privind evaluarea și contractarea cererilor de finanțare aferente apelului de propuneri de proiecte, precum și implementarea schemei de ajutor de minimis către organismele intermediare regionale pentru POCU; d) validarea respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013. Această atribuție poate fi delegată către organismele intermediare regionale pentru POCU;e) monitorizarea permanentă a ajutoarelor de minimis acordate, aflate în derulare, și dispunerea de măsuri care se impun în cazul încălcării condițiilor stabilite prin schema de ajutor de minimis sau prin legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv. Această atribuție poate fi delegată către organismele intermediare regionale pentru POCU;f) recuperarea valorii ajutorului de minimis utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea condițiilor de acordare. Această atribuție poate fi delegată către organismele intermediare regionale pentru POCU;g) păstrarea de evidențe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidențe trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis.(2) Atribuțiile delegate ale organismelor intermediare regionale pentru POCU (OIR POCU) sunt:a) semnarea contractelor de finanțare cu beneficiarii de finanțare nerambursabilă, care devin administratori ai schemei de ajutor de minimis;b) validarea respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013;c) monitorizarea permanentă a ajutoarelor de minimis acordate, aflate în derulare, și dispunerea de măsuri care se impun în cazul încălcării condițiilor stabilite prin schema de ajutor de minimis sau prin legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv;d) păstrarea de evidențe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidențe trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis;e) recuperarea valorii ajutorului de minimis utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea condițiilor de acordare în baza procedurii de recuperare puse la dispoziție de către Ministerul Fondurilor Europene - AM POCU.  +  Articolul 11Atribuțiile administratorului schemei de minimis sunt:a) identificarea potențialilor beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea procedurii de selectare a planurilor de afaceri ce urmează să fie finanțate în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, cu respectarea prevederilor legale naționale și comunitare aplicabile. Procedura de selectare a planurilor de afaceri elaborată de administratorul schemei de minimis va detalia aspectele privind termenul în care se realizează evaluarea, documentele necesar a fi depuse în cadrul procesului de selecție, condițiile în care este admisă sau nu completarea documentației, termenul de depunere și soluționare a contestațiilor, alte aspecte relevante. Planurile de afaceri supuse procesului de selecție de către administratorul schemei de minimis vor include minimum următoarele elemente: – misiunea socială/programele sociale ale întreprinderii sociale;– problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială a întreprinderii: categoriile de persoane cărora li se adresează întreprinderea socială respectivă și nevoile sociale ale acestora, zona geografică, problema comunitară/de mediu pe care încearcă să o rezolve întreprinderea;– modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social și în cel economic din zona respectivă: elemente de analiză de piață privind activitatea care face obiectul planului de afaceri;– modelul de organizare și funcționare a întreprinderii sociale, cu accent pe modul în care se asigură participarea membrilor și a altor actori interesați, inclusiv persoane din grupuri vulnerabile, dacă acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere, la deciziile privind activitățile acesteia și modul în care acesta reflectă principiile prevăzute la art. 4 lit. c) și d) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare;– direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea economică, cât și misiunea/programele sociale ale acesteia;– descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrării/lucrărilor care vor face obiectul activității întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de inserție;– justificarea activităților propuse: analiza punctelor tari și a celor slabe ale întreprinderii, respectiv analiza amenințărilor și a oportunităților din mediul în care funcționează aceasta (analiza SWOT), precum și justificarea activităților propuse față de acestea;– planul de finanțare al întreprinderii: va include modalitatea prin care se va finanța întreprinderea socială, inclusiv prin intermediul unei finanțări nerambursabile;– rezultate economice și sociale specific preconizate: solicitantul/partenerul va defini în proiect un set de rezultate proprii corespunzătoare activităților planificate;– numărul de persoane angajate în întreprinderile sociale nou-înființate.În selectarea planurilor de afaceri, administratorul schemei de minimis va respecta următoarele condiții: – nu vor putea fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se adresează activităților economice enumerate la art. 5 alin. (2);– procentul minim de întreprinderi sociale cu domeniul de activitate prelucrarea și comercializarea produselor agricole (altele decât cele exceptate de la finanțare conform prevederilor schemei de ajutor de minimis aferente prezentului apel de proiecte) este de 60% din numărul total de întreprinderi sociale înființate prin proiect;– numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordat în cadrul proiectului.Planurile de afaceri cu domeniul de activitate prelucrarea și comercializarea produselor agricole (altele decât cele exceptate de la finanțare conform prevederilor schemei de ajutor de minimis aferente prezentului apel de proiecte), precum și planurile de afaceri cu alt domeniu de activitate decât prelucrarea și comercializarea produselor agricole vor fi supuse aprobării unor jurii distincte.Ambele jurii vor avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii:– vor fi aplicate principii și criterii de tratament egal, nediscriminare, transparență, echidistanță și obiectivitate, precum și respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform legislației aplicabile;– vor fi finanțate planuri de afaceri în limita bugetului disponibil la nivel de proiect, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute;– nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat;– planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului;b) verificarea respectării criteriilor de eligibilitate și de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 și transmiterea documentelor justificative către furnizorul schemei de ajutor de minimis pentru validare;c) administratorul schemei va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleași cheltuieli eligibile;d) administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, nu depășește pragul de 200.000 euro (100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei;e) semnarea cu beneficiarii de ajutor de minimis a contractelor de subvenție, în baza cărora se acordă ajutorul de minimis, după primirea validării de la furnizor;f) realizarea plății sumelor aferente ajutorului de minimis către beneficiarii ajutorului de minimis în conformitate cu planurile de afaceri selectate și cu normele legale aplicabile;g) raportarea către furnizorul de ajutor de minimis a tuturor datelor și informațiilor necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei;h) monitorizarea ajutorului de minimis acordat pe toată durata contractului de subvenție;i) monitorizarea respectării regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: continuarea funcționării afacerii, inclusiv menținerea locurilor de muncă create, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii;j) păstrarea de evidențe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidențe trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis.  +  Articolul 12(1) Drepturile și obligațiile beneficiarilor de ajutor de minimis sunt:a) beneficiarul ajutorului de minimis are dreptul de a primi ajutorul de minimis pentru implementarea planului de afaceri selectat, în condițiile respectării prevederilor prezentei scheme de ajutor de minimis. b) pentru a beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a implementa planul de afaceri selectat și de a asigura sustenabilitatea activităților în condițiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, respectiv: continuarea funcționării afacerii, inclusiv menținerea locurilor de muncă create, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii;c) beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a raporta furnizorului schemei de ajutor de minimis/administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei;d) beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a restitui, după caz, parțial sau total, valoarea ajutorului de minimis primit în situația nerespectării condițiilor de acordare și utilizare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă;e) beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a raporta administratorului schemei de minimis toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei;f) beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a asigura sustenabilitatea întreprinderii înființate pentru o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei de implementare a planului de afaceri selectat pentru finanțare. Sustenabilitatea întreprinderii este îndeplinită doar atunci când întreprinderea sprijinită funcționează minimum 6 luni de la finalizarea perioadei de implementare a planului de afaceri selectat pentru finanțare și asigură menținerea locurilor de muncă în parametrii asumați prin planul de afaceri (normă de lucru; nivel salarial). Monitorizarea asigurării sustenabilității de către administratorul schemei de minimis a întreprinderii sprijinite se realizează ulterior perioadei de implementare a proiectului.(2) Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit:a) nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;b) nerespectarea țintelor indicatorilor privind numărul de locuri de muncă asumate prin planul de afaceri, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“. Beneficiarii ajutorului de minimis au obligația menținerii locurilor de muncă nou-create în numărul și pe durata menționate la alin. (1) lit. f). (3) Constituie motive de restituire parțială a ajutorului de minimis primit efectuarea unor cheltuieli care nu respectă prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare.(4) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului de subvenție.(5) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta o declarație de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menționa informațiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum și în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanțare, respectiv încheierea contractului de subvenție, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.(6) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv^9. Ajutoarele de minimis acordate în condițiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita plafonului relevant prevăzut la art. 8 alin. (2) din prezenta schemă.^9 Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art. 2 alin. 2 - „Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depășește 500.000 de euro pentru o perioadă de trei ani fiscali“).(7) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene acordate pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depășește intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană. (8) Ajutoarele de minimis aferente prezentei scheme care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.(9) Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat unui beneficiar de ajutor de minimis, în corelație cu numărul de locuri de muncă nou-înființate, este de 200.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, după cum urmează:a) ajutor de minimis de maximum 40.000 euro - minimum două locuri de muncă create; b) ajutor de minimis mai mare de 40.000 euro și maximum 60.000 euro - minimum 3 locuri de muncă create, din care 1 loc de muncă este ocupat de un tânăr NEET;c) ajutor de minimis mai mare de 60.000 euro și maximum 80.000 euro - minimum 4 locuri de muncă create, din care două locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;d) ajutor de minimis mai mare de 80.000 euro și maximum 100.000 euro - minimum 5 locuri de muncă create, din care 3 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;e) ajutor de minimis mai mare de 100.000 euro și maximum 150.000 euro - minimum 6 locuri de muncă create, din care 4 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;f) ajutor de minimis mai mare de 150.000 euro și maximum 200.000 euro - minimum 7 locuri de muncă create, din care 5 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs.(10) Ajutorul de minimis se va putea acorda în două tranșe, după cum urmează:a) tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat;b) tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri. Numărul locurilor de muncă este proporțional cu valoarea totală a ajutorului de minimis aprobat, conform alin. (9).  +  Articolul 13Activitățile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanțate numai dacă au fost inițiate după semnarea contractului de finanțare încheiat între furnizorul schemei de ajutor de minimis și beneficiarul finanțării nerambursabile.  +  Capitolul X Cheltuieli eligibile  +  Articolul 14Lista privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform MySMIS este următoarea:
  Categorie MySMISSubcategorie MySMISDescrierea cheltuielii:
  Cheltuieli eligibile directe care intră sub incidența ajutorului de minimis11 - Cheltuieli cu taxe/abonamente/ cotizații/acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului32 - Cheltuieli cu taxe/abonamente/ cotizații/acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului- Taxe pentru înființarea de întreprinderi sociale^10
  26 - Cheltuieli cu subvenții/ burse/ premii/ajutoare159 - Subvenții pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat)^111. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat* 1.1. Cheltuieli salariale 1.2. Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/cooptați 1.3. Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați și angajatori) 2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite: 2.1. Cheltuieli pentru cazare 2.2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu 2.3. Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, între gară, autogară sau port și locul delegării ori locul de cazare, precum și transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării) 2.4. Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării 3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară 4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor 5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri 6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile) 7. Utilități aferente funcționării întreprinderilor 8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor 9. Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării întreprinderilor 10. Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor 11. Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor 12. Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor 13. Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor 14. Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor 15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor 15.1. Prelucrare de date 15.2. Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice 15.3. Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format tipărit și/sau electronic 15.4. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare 16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare * La momentul selectării planului de afaceri și semnării contractului de subvenție, valoarea cheltuielilor salariale bugetate nu poate depăși procentul de 10% din bugetul planului de afaceri (din ajutorul de minimis acordat).
  ^10 Cheltuiala aferentă taxelor pentru înființarea de întreprinderi, efectuată înaintea semnării contractului de subvenție, se decontează către beneficiarii de ajutor de minimis după semnarea contractului de subvenție.^11 Cheltuielile aferente subvențiilor pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat) se decontează către beneficiarii de ajutor de minimis după semnarea contractului de subvenție, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul finanțării nerambursabile din fonduri europene.
   +  Capitolul XI Durata schemei  +  Articolul 15Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare a ordinului prin care aceasta este aprobată până la data de 31 decembrie 2022, în limita fondurilor alocate pentru această schemă, urmând ca plățile să fie efectuate până la 31 decembrie 2023. (la 16-06-2022, Articolul 15 din Capitolul XI a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 880 din 7 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 16 iunie 2022 )  +  Capitolul XII Bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 16(1) Sursa de finanțare pentru prezenta schemă este Programul operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă“.(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 22.078.382,06 euro echivalent în lei, din care finanțarea Fondului social european este de 85%, respectiv 18.766.624,75 euro, iar contribuția națională este de 15%, respectiv 3.311.757,31 euro, echivalent în lei. (la 16-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 16 , Capitolul XII a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 880 din 7 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 16 iunie 2022 ) (3) Alocarea bugetului pe ani și pe surse de finanțare este următoarea:
  AnTotal fonduri euro
  Total euroTotal fonduri publice euroContribuție proprie
  Contribuție națională Contribuție comunitară
  Procent Valoare euro Procent Valoare euroProcent Valoare euro
  202100%00%00%0
  202222.078.382,0615%3.311.757,3185%18.766.624,750%0
  (la 16-06-2022, Alineatul (3) din Articolul 16 , Capitolul XII a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 880 din 7 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 16 iunie 2022 )
   +  Articolul 17Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 240 de întreprinderi. (la 16-06-2022, Articolul 17 din Capitolul XII a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 880 din 7 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 16 iunie 2022 )
   +  Capitolul XIII Efecte și beneficii  +  Articolul 18Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obținerea următoarelor efecte și beneficii:a) promovarea antreprenoriatului social în mediul rural din România, cu accent pe înființarea de întreprinderi sociale în domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole [altele decât cele exceptate prin Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis];b) promovarea integrării vocaționale în întreprinderile sociale din mediul rural, promovarea economiei sociale și accesul la ocuparea forței de muncă în mediul rural.  +  Capitolul XIV Reguli privind transparența  +  Articolul 19(1) În cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi o finanțare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis și este selectat pentru finanțare în urma procesului de evaluare, administratorul schemei de ajutor de minimis comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat și caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, prin menționarea titlului acestuia și a numărului de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene - Autoritatea de management pentru Programul operațional Capital uman, la adresa http://mfe.gov.ro. (3) În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis îi comunică în scris acest lucru.  +  Capitolul XV Reguli privind raportarea și monitorizarea ajutorului de minimis, precum și sustenabilitatea măsurilor  +  Articolul 20(1) Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și cu legislația națională și comunitară aplicabilă.(2) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.  +  Articolul 21(1) Furnizorul schemei de minimis are obligația de a înregistra schema de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAS), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.(2) Furnizorul schemei de minimis (Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POCU, direct sau prin OIR POCU) are obligația de a înregistra în RegAS contractele de subvenție, ajutoarele de minimis plătite, eventualele obligații de rambursare și rambursări efective aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăților, după caz.(3) Furnizorul are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național.(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurenței valori estimative.(5) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează Consiliului Concurenței până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.  +  Articolul 22Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis.  +  Articolul 23Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligația de a pune la dispoziția furnizorului și a administratorului schemei de minimis, în formatul și în termenul solicitate de aceștia, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina furnizorului, respectiv a administratorului.  +  Articolul 24(1) În conformitate cu art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenței în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării schemei de ajutor de minimis.(2) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenței cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum și a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.  +  Capitolul XVI Recuperarea ajutorului de minimis  +  Articolul 25(1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizorul schemei (AM POCU sau OIR POCU), conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.629/2019.(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările și completările ulterioare, iar dobânda se calculează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. -----