ORDIN nr. 1.057 din 8 septembrie 2020privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 "Incluziunea socială și combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă"
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 15 septembrie 2020  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Avizul Consiliului Concurenței nr. 10.921 din 28.08.2020,ținând cont de Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene Capital uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene nr. 78.462 din 3.09.2020,în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare,ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  București, 8 septembrie 2020.Nr. 1.057.  +  ANEXĂSCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS"Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural", aferentă Programuluioperațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 "Incluziunea socială și combatereasărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacității întreprinderilor de economiesocială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă"