SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 2 septembrie 2019privind "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori"
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 septembrie 2019  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.581 din 2 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 740 din 10 septembrie 2019.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității“, obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC^1“.^1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352/1 din 24 decembrie 2013.(3) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.(4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.  +  Capitolul II Baza legală  +  Articolul 2Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:a) Programul operațional Capital uman 2014-2020;b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108, din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Definiții  +  Articolul 3În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:1. furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management (AM) pentru Programul operațional Capital uman (POCU) sau prin organismele intermediare (OI) pentru POCU;2. administrator al schemei de ajutor de minimis este beneficiarul finanțării nerambursabile în cadrul unui proiect ce conține activități de ocupare finanțat prin axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității“, obiectivul specific 5.1 al POCU;3. beneficiarul finanțării nerambursabile - entitate publică sau privată, așa cum este definită în cadrul Ghidului solicitantului - Condiții specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori“, care implementează un proiect ce conține activități de ocupare finanțat prin axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității“, obiectivul specific 5.1 al POCU; 4. beneficiar de ajutor de minimis - întreprinderea căreia i se acordă ajutor de minimis de către administratorul schemei de minimis în cadrul măsurilor de antreprenoriat sau măsurilor de ocupare care vizează subvenționarea locurilor de muncă la angajatorii existenți finanțate în cadrul proiectelor finanțate prin POCU, axa prioritară 5 «Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității», obiectivul specific 5.1 «Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC»; (la 03-11-2020, Punctul 4. din Articolul 3 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.182 din 16 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 ) 5. comercializarea produselor agricole - înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;6. contract de finanțare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM/OI POCU, pe de o parte, și beneficiarul finanțării nerambursabile, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților, în vederea implementării operațiunilor în cadrul POCU;7. contractul de subvenție - actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis;8. întreprindere - orice entitate implicată într-o activitate economică și care este constituită conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, sau conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016; (la 03-11-2020, Punctul 8. din Articolul 3 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.182 din 16 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 ) 9. întreprinderea unică - include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.Întreprinderile care întrețin cu una sau mai multe întreprinderi relațiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice;10. MySMIS^2 - sistemul IT prin care potențialii beneficiari din România pot solicita bani europeni pentru perioada de programare 2014-2020;^2 Conform Ministerului Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.11. proiect - proiectul finanțat prin POCU, depus de beneficiarul finanțării nerambursabile în cadrul apelului de proiecte „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori“ și implementat în baza contractului de finanțare;12. prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;13. produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;14. rata de actualizare - rata de referință stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe internet.  +  Capitolul IV Obiectivul schemei  +  Articolul 4Obiectivul prezentei scheme îl constituie: a) sprijinul pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori prin subvenționarea locurilor de muncă;b) sprijinul pentru susținerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi. (la 03-11-2020, Articolul 4 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.182 din 16 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )  +  Capitolul V Domeniul de aplicare  +  Articolul 5(1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor care beneficiază de măsurile de ocupare finanțate în cadrul obiectivului specific 5.1 «Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC». Măsurile de ocupare menționate presupun: a) acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru susținerea accesului și/sau menținerii pe piața muncii a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori;b) acordarea de subvenții (microgranturi) persoanelor din grupul-țintă pentru înființarea de afaceri. (la 03-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.182 din 16 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 ) (2) Prezenta schemă de minimis nu se aplică:a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul transformării și comercializării produselor agricole:(i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;(ii) atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari.d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;f) ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.  +  Capitolul VI Condiții de eligibilitate pentru activități  +  Articolul 6Activitățile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, definite în Ghidul solicitantului - Condiții specifice, pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - etapa a III-a a mecanismului DLRC, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 5, obiectivul specific 5.1, sunt:a) acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru susținerea accesului și/sau menținerii pe piața muncii a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori, prin subvenționarea locurilor de muncă; b) susținerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori, inclusiv a ocupării pe cont propriu, prin acordarea de subvenții (microgranturi) persoanelor din grupul-țintă pentru înființarea de afaceri. (la 03-11-2020, Articolul 6 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.182 din 16 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )  +  Capitolul VII Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii de ajutor de minimis  +  Articolul 7(1) Pot beneficia de ajutorul de minimis prevăzut în prezenta schemă întreprinderile constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, precum și conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, și care îndeplinesc următoarele condiții: (la 03-11-2020, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 7 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.182 din 16 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 ) a) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România;b) nu sunt în stare de insolvență, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic, nu au nicio restricție asupra activității comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o altă situație similară cu cele menționate anterior, reglementată prin lege;c) nu înregistrează datorii publice și și-au plătit la timp taxele, obligațiile și alte contribuții la bugetul de stat, bugetele speciale și bugetele locale prevăzute de legislația în vigoare;d) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări definitive în ultimii 3 ani de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;e) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat definitiv pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;f) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false;g) sunt direct responsabile de pregătirea și implementarea planului de afaceri și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat;h) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată.(2) Întreprinderile menționate la alin. (1) sunt cele care desfășoară activități în condițiile prevăzute la art. 6.  +  Capitolul VIII Calcularea plafonului de minimis și întreprinderea unică  +  Articolul 8(1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme de finanțare există cel puțin una dintre relațiile menționate la art. 3 pct. 9, respectivele structuri vor fi tratate ca o singură „întreprindere unică“.(2) Valoarea maximă a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare ce se intenționează a se acorda în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăși echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare.(3) În cazul în care prin acordarea unor noi ajutoare de minimis s-ar depăși plafonul maxim menționat la alin. (2), întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei schemei de ajutor de minimis doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon. (la 15-06-2022, Alineatul (3) din Articolul 8 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 879 din 7 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 15 iunie 2022 ) (4) Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.(5) Solicitanții care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt definite conform prezentei scheme, pot beneficia de finanțare pentru sectoarele eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități.(6) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate. (7) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.(8) Valoarea ajutorului de minimis va fi exprimată sub formă financiară, ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligații fiscale.  +  Capitolul IX Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis  +  Articolul 9(1) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta schemă se acordă din fonduri comunitare și naționale. (2) Acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru susținerea accesului și/sau menținerii pe piața muncii a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori, prin subvenționarea locurilor de muncă, se face în limita a 2.250 lei/lună/angajat pentru o perioadă de maximum 12 luni.(3) Acordarea de subvenții (microgranturi) pentru înființarea de noi afaceri va fi condiționată de înființarea firmei. Valoarea maximă a subvenției acordate unui firme nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat este de 25.000 euro. (la 03-11-2020, Articolul 9 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.182 din 16 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )  +  Articolul 10(1) Atribuțiile Ministerului Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POCU (AM POCU), sunt: a) elaborează Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - etapa a III-a a mecanismului DLRC, însoțit de schema de ajutor de minimis, și lansează apelul de propuneri de proiecte pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - etapa a III-a a mecanismului DLRC, după avizarea schemei de ajutor de minimis de către Consiliul Concurenței și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I;b) verifică, din punctul de vedere al conformității cu prevederile legale și procedurale aplicabile, modalitatea selectării administratorilor schemelor de minimis de către grupurile de acțiune locală și contractează cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - etapa a III-a a mecanismului DLRC, în conformitate cu prevederile procedurale aplicabile.Selectarea administratorilor schemelor de minimis trebuie realizată de către grupurile de acțiune locală pe baza unei proceduri competitive, transparente, nediscriminatorii și suficient mediatizate, care constă în evaluarea fișelor de proiect aferente apelurilor de propuneri de proiecte lansate de grupurile de acțiune locală, precum și pe baza ghidurilor solicitantului, aceste documente de accesare a finanțărilor aferente strategiilor de dezvoltare locală fiind elaborate de fiecare grup de acțiune locală în conformitate cu prevederile următoarelor documente: 1. Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU, aprobată de Comitetul de monitorizare a Programului operațional Capital uman;2. orientări pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori - etapa a III-a a mecanismului DLRC; 3. Ghidul pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală;4. Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020;5. Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - etapa a III-a a mecanismului DLRC;c) poate delega atribuțiile privind verificarea modalității selectării administratorilor schemelor de minimis de către grupurile de acțiune locală și contractarea cererilor de finanțare aferente apelului pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - etapa a III-a a mecanismului DLRC, precum și implementarea schemei de ajutor de minimis către organismele intermediare regionale pentru POCU;d) recuperează valoarea ajutorului de minimis utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea condițiilor de acordare. Această atribuție poate fi delegată către organismele intermediare regionale pentru POCU; e) păstrează evidențe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidențe trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis. (la 03-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.182 din 16 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 ) (2) Atribuțiile organismelor intermediare regionale pentru POCU (OIR POCU) sunt:a) semnează contracte de finanțare cu beneficiarii de finanțare nerambursabilă, care devin administratori ai schemei de ajutor de minimis;b) validează respectarea criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013;c) monitorizează permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și dispun măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv;d) păstrează evidențe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidențe trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis;e) recuperează valoarea ajutorului de minimis utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea condițiilor de acordare, în baza procedurii de recuperare puse la dispoziție de către Ministerul Fondurilor Europene - AM POCU.  +  Articolul 11Atribuțiile administratorului schemei de ajutor de minimis sunt:a) identifică potențialii beneficiari de ajutor de minimis - întreprinderi existente în vederea subvenționării locurilor de muncă;b) identifică potențialii beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea procedurii de selectare a planurilor de afaceri ce urmează să fie finanțate în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiții specifice «Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori», cu respectarea prevederilor legale naționale și comunitare aplicabile. Procedura de selectare a planurilor de afaceri va detalia aspectele privind termenul în care se realizează evaluarea, documentele necesar a fi depuse în cadrul procesului de selecție, condițiile în care este admisă sau nu completarea documentației, termenul de depunere și soluționare a contestațiilor, alte aspecte relevante. În selectarea planurilor de afaceri, administratorul schemei de minimis va respecta următoarele condiții si principii: 1. nu vor putea fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se adresează activităților economice enumerate la art. 5 alin. (2);2. vor fi aplicate principii și criterii de tratament egal, nediscriminare, transparență, echidistanță și obiectivitate, precum și respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform legislației aplicabile;3. vor fi finanțate planuri de afaceri în limita bugetului disponibil la nivel de proiect, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute;4. nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, planuri identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planul de management și marketing, precum și bugetul detaliat;5. planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului;c) are obligația verificării respectării criteriilor de eligibilitate și de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 și transmite documentele justificative către furnizorul schemei de ajutor de minimis pentru validare;d) după primirea validării de la furnizor, semnează cu beneficiarii de ajutor de minimis contractele de subvenție, în baza cărora acordă ajutorul de minimis;e) realizează plata sumelor aferente ajutorului de minimis către beneficiarii ajutorului de minimis în conformitate cu planurile de afaceri selectate și cu normele legale aplicabile;f) are obligația de a raporta furnizorului de ajutor de minimis toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei;g) are obligația de a monitoriza ajutorul de minimis acordat pe toată durata contractului de subvenție;h) are obligația de a monitoriza respectarea regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: menținerea locurilor de muncă pentru care s-a primit subvenția pe o perioadă de 6 luni de la finalizarea perioadei de acordare a subvenției/continuarea funcționării afacerii, inclusiv menținerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni;i) are obligația de a păstra evidențe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidențe trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis. (la 03-11-2020, Articolul 11 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.182 din 16 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )  +  Articolul 12(1) Drepturile și obligațiile beneficiarilor de ajutor de minimis sunt:a) beneficiarul ajutorului de minimis are dreptul de a primi ajutorul de minimis pentru subvenționarea locurilor de muncă/implementarea planului de afaceri selectat, în condițiile respectării prevederilor prezentei scheme de ajutor de minimis; b) pentru a beneficia de ajutor de minimis pentru subvenționarea locurilor de muncă, beneficiarul ajutorului de minimis (angajatorul existent) are obligația de a menține locurile de muncă pentru care a primit subvenția pe o perioadă de 6 luni de la finalizarea perioadei de acordare a subvenției;c) pentru a beneficia de ajutor de minimis care constă în acordarea de subvenții (microgranturi) pentru înființarea de noi afaceri, beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a implementa planul de afaceri selectat și de a asigura sustenabilitatea activităților în condițiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, respectiv: continuarea funcționării afacerii, inclusiv menținerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni;d) beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a raporta furnizorului schemei de ajutor de minimis/administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei; e) beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a restitui, după caz, parțial sau total, valoarea ajutorului de minimis primit în situația nerespectării condițiilor de acordare și utilizare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă;f) beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a raporta administratorului schemei de minimis toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei. (la 03-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 12 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.182 din 16 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 ) (2) Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit:a) nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;b) în cazul subvenționării locurilor de muncă, nerespectarea obligației de a menține locurile de muncă pentru care a primit subvenția pe o perioadă de 6 luni de la finalizarea perioadei de acordare a subvenției;c) în cazul acordării de subvenții (microgranturi) pentru înființarea de noi afaceri, nerespectarea țintelor indicatorilor privind numărul de locuri de muncă asumate prin planul de afaceri și/sau menținerii locurilor de muncă nou-create pe o perioadă de 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni. (la 03-11-2020, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.182 din 16 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 ) (3) Constituie motive de restituire parțială a ajutorului de minimis primit efectuarea unor cheltuieli care nu respectă prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare.(4) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului de subvenție.(5) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta o declarație de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menționa informațiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum și în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanțare, respectiv încheierea contractului de subvenție, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.(6) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei^3, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate în condițiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 8 alin. (2).^3 Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.(7) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene acordate pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depășește intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană. (8) Ajutoarele de minimis aferente prezentei scheme care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.  +  Articolul 13(1) Acordarea de subvenții (microgranturi) pentru înființarea de noi afaceri va fi condiționată de înființarea firmei.(2) Activitățile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanțate numai dacă au fost inițiate după semnarea contractului de subvenție încheiat între administratorul schemei de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis.  +  Capitolul X Cheltuieli eligibile  +  Articolul 14Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform MySMIS este următoarea:
  Categorie MySMISSubcategorie MySMISSubcategoria (descrierea cheltuielii) conține:
  Cheltuieli eligibile directe care intră sub incidența ajutorului de minimisCheltuieli cu subvenții/burse/ premii/ajutoareSubvenții acordate angajatorilorSubvenții acordate angajatorilor (inclusiv pentru întreprinderile sociale de inserție) pentru încadrarea în muncă
  Subvenții pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat)Subvenții (microgranturi) pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat), pentru realizarea activităților prevăzute în planul de afaceri pentru care s-a decis acordarea ajutorului de minimis
  (la 03-11-2020, Articolul 14 din Capitolul X a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.182 din 16 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )
   +  Capitolul XI Durata schemei  +  Articolul 15Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică până la 31.12.2022, în limita fondurilor alocate pentru această schemă, urmând ca plățile aferente să fie efectuate până la 31.12.2023. (la 15-06-2022, Articolul 15 din Capitolul XI a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 879 din 7 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 15 iunie 2022 )  +  Capitolul XII Bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 16(1) Sursa de finanțare pentru prezenta schemă de minimis este Programul operațional Capital uman, axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității“, obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC“.(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 14.545.720,89 euro, echivalent în lei, din care 12.363.862,75 euro contribuția UE din Fondul Social European și 2.181.858,13 euro contribuția națională. (la 03-11-2020, Alineatul (2) din Articolul 16 , Capitolul XII a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 1.182 din 16 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )  +  Articolul 17Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 534 de întreprinderi. (la 03-11-2020, Articolul 17 din Capitolul XII a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 1.182 din 16 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )  +  Capitolul XIII Efecte și beneficii  +  Articolul 18Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obținerea următoarelor efecte și beneficii:a) acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru susținerea accesului și/sau menținerii pe piața muncii a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori, prin subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor din comunitățile marginalizate;b) susținerea antreprenoriatului din rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi (înființarea de start-up-uri). (la 03-11-2020, Articolul 18 din Capitolul XIII a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.182 din 16 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )  +  Capitolul XIV Reguli privind transparența  +  Articolul 19(1) Furnizorul/Administratorul schemei de minimis va informa în scris beneficiarii ajutorului de minimis cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme și caracterul de minimis al acestuia, cu menționarea reglementărilor aplicabile.(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene - AM POCU, la adresa http://mfe.gov.ro.  +  Capitolul XV Reguli privind raportarea și monitorizarea ajutorului de minimis, precum și sustenabilitatea măsurilor  +  Articolul 20Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și cu legislația națională și comunitară aplicabilă.  +  Articolul 21(1) Furnizorul schemei de minimis are obligația de a înregistra schema de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAS), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.(2) Furnizorul schemei de minimis (Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POCU, direct sau prin OIR POCU) are obligația de a înregistra în RegAS contractele de subvenție, ajutoarele de minimis plătite, eventualele obligații de rambursare și rambursări efective aferente acestora etc. în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăților, după caz.(3) Furnizorul are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat^4, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național.^4 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurenței valori estimative.(5) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează Consiliului Concurenței până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.  +  Articolul 22Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis.  +  Articolul 23Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligația de a pune la dispoziția furnizorului și a administratorului schemei de minimis, în formatul și în termenul solicitate de aceștia, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina furnizorului, respectiv a administratorului.  +  Articolul 24(1) În conformitate cu art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenței în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării schemei de ajutor de minimis.(2) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenței cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum și a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.  +  Capitolul XVI Recuperarea ajutorului de minimis  +  Articolul 25(1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizorul schemei (AM POCU sau OIR POCU), conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform dispozițiilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.629/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului operațional Capital uman, aferentă POCU 2014-2020. (la 03-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul XVI a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.182 din 16 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 ) (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.-----