NORMĂ nr. 18 din 30 mai 2022pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 10 iunie 2022    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) și ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) și ale art. 43 alin. (1) lit. a)-h) și j)-n) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 26.05.2022,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:  +  Articolul INorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 1 august 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) nota de fundamentare, care să cuprindă tarifele de primă pentru primii 3 ani și metodele actuariale de calcul utilizate pentru stabilirea tarifelor de primă;2. La articolul 10, alineatul (5) se abrogă.3. La articolul 10, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Polița RCA constă în Cartea internațională de asigurare pentru autovehicule emisă sub autoritatea BAAR în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de transport rutier al Comitetului de transporturi pe uscat din cadrul Comisiei economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite; formatul acesteia se publică de către BAAR pe site-ul propriu.4. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.5. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Tarifele de primă practicate sunt certificate de către un actuar avizat de către A.S.F., în baza unui raport scris transmis asigurătorului RCA, în care actuarul certifică că tarifele au fost calculate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.6. La articolul 11, partea introductivă a alineatului (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Raportul prevăzut la alin. (3) se transmite asigurătorului RCA în termen de maximum 20 de zile de la punerea în aplicare a tarifelor de primă de către asigurătorul RCA și conține detalierea procedurilor efectuate și a rezultatelor obținute cu privire la:7. La articolul 11, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Raportul prevăzut la alin. (3) este însoțit de nota de fundamentare a tarifelor de primă ce conține cel puțin următoarele:a) elementele necesare certificării tarifelor de primă de către actuarul avizat de către A.S.F.;b) detalierea primelor practicate la nivel de segmente omogene;c) ipotezele utilizate inclusiv cele cu privire la cheltuielile administrative și de vânzare care includ taxe și contribuții;d) detalierea factorilor de încărcare;e) coeficienții de majorare și/sau corecție utilizați;f) alte instrumente utilizate la determinarea primei de risc.8. La articolul 11, alineatele (13), (14) și (16)-(18) se abrogă.9. La articolul 11, alineatele (19) și (20) se modifică și vor avea următorul cuprins:(19) Tarifele sunt calculate în funcție de strategia adoptată de către asigurătorul RCA.(20) Strategia inclusă în planul de afaceri prevăzut la art. 22 din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, se corelează cu rezultatele analizei realizat versus estimat ale fiecărui an de referință și se transmite A.S.F. la solicitarea acesteia.10. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Asigurătorilor RCA, intermediarilor de asigurări și intermediarilor de asigurări auxiliare le sunt interzise ofertarea, promovarea și comercializarea asigurării RCA la prime de asigurare mai mari decât cele rezultate din aplicarea tarifelor de primă.11. La articolul 13, alineatele (3) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Indiferent de canalul de distribuție utilizat, asigurătorul RCA practică aceeași primă de asigurare netă de cheltuieli de distribuție, stabilită pe baza criteriilor specifice unui asigurat..............................................................................................(7) Oferta asigurătorului RCA este valabilă pentru o perioadă de minimum 10 zile lucrătoare și conține următoarele informații:a) prima netă de cheltuieli de distribuție; b) comisionul plătit distribuitorului, exprimat în valoare absolută, sau c) costul aferent vânzării directe; d) data până la care oferta este valabilă; e) costul acoperirii clauzei facultative de decontare directă; f) clauze și acoperiri suplimentare; g) clasa bonus-malus; h) mențiunea privind posibilitatea plății în rate;i) prima de asigurare totală obținută prin însumarea primei nete de cheltuieli de distribuție cu cheltuielile de distribuție aferente canalului de vânzare utilizat de către potențialul asigurat, cu acoperirea și separat fără acoperirea clauzei de decontare directă;j) informare cu privire la tariful de referință în care se încadrează potențialul asigurat.12. La articolul 24, alineatele (12) și (13) se abrogă.13. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Lipsa de folosință(1) Despăgubirile cuvenite persoanelor prejudiciate, ca urmare a consecinței lipsei de folosință a vehiculului avariat, inclusiv pentru înlocuirea temporară a acestuia cu un vehicul dintr-o clasă similară sau inferioară celui avariat, închiriat de la entități autorizate cu acest obiect de activitate, sunt stabilite pe baza documentelor justificative care dovedesc prejudiciul suferit ca urmare a imposibilității utilizării vehiculului avariat.(2) Perioada pentru care se acordă despăgubiri ca urmare a consecinței lipsei de folosință a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a acestuia cu un vehicul dintr-o clasă similară sau inferioară celui avariat, închiriat de la entități autorizate cu acest obiect de activitate, este perioada de timp în care proprietarul poate proceda la repararea acestuia, atunci când vehiculul nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic, conform alin. (3)-(6).(3) În cazul în care proprietarul procedează la repararea unui vehicul avariat care nu se încadrează în situația de daună totală economică, perioada menționată la alin. (2) se consideră perioada cuprinsă între data avizării daunei și data constatării avariilor de către asigurător, la care se adaugă:a) perioada în care proprietarul efectuează demersurile necesare introducerii în reparație a vehiculului, fără ca aceasta să depășească 3 zile lucrătoare de la data efectuării constatării avariilor de către asigurătorul RCA; șib) perioada de timp justificată necesară reparării vehiculului avariat într-o unitate reparatoare auto; aceasta începe de la data semnării documentelor care fac dovada introducerii în reparație a vehiculului.(4) În cazul vehiculelor avariate a căror utilizare nu mai este posibilă din punct de vedere tehnic, care se încadrează în categoria daunelor totale economice și nu se mai repară, perioada pentru care se acordă despăgubiri ca urmare a consecinței lipsei de folosință a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a acestuia cu un vehicul dintr-o clasă similară sau inferioară celui avariat, închiriat de la entități autorizate cu acest obiect de activitate, este perioada cuprinsă între data avizării daunei și data la care asigurătorul RCA înaintează oferta de despăgubire.(5) Perioada cuprinsă între data avizării daunei și data constatării avariilor de către asigurătorul RCA poate fi invocată de către persoana prejudiciată numai în condițiile în care aceasta permite accesul asigurătorului RCA la bunul avariat și asigură condițiile necesare în vederea efectuării constatării avariilor.(6) Perioada prevăzută la alin. (3) se prelungește corespunzător cu perioada în care vehiculul nu poate fi introdus în reparație atunci când asigurătorul RCA efectuează cercetări suplimentare.14. La articolul 34, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Tarifele de primă aferente decontării directe sunt calculate distinct față de tariful de primă RCA.15. La articolul 34, alineatul (6) se abrogă.16. La articolul 41, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Formularul «Constatare amiabilă de accident» poate fi utilizat în relația cu asigurătorii fără a mai fi necesară întocmirea documentelor de constatare de către poliția rutieră, numai dacă este completat și semnat pe suport hârtie sau electronic prin intermediul unor sisteme informatice de către ambii conducători de vehicule implicați în accident.17. La articolul 41, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În cazul completării formularului de «Constatare amiabilă de accident» în format electronic, datele completate și semnăturile olografe ale conducătorilor celor două vehicule implicate în accident sunt preluate de dispozitivul pe care se completează formularul.18. La articolul 41, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Asigurătorii RCA și BAAR dezvoltă și administrează soluțiile tehnice și stabilesc de comun acord procedura avizării daunei prin intermediul formularului de «Constatare amiabilă de accident» în format electronic, cu respectarea dispozițiilor legale privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F.19. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43Formatul și conținutul(1) Formularul «Constatare amiabilă de accident» tipărit pe suport hârtie conține două pagini autocopiative, ambele având aceeași valoare juridică, în conformitate cu anexa nr. 7, și instrucțiunile de utilizare a acestuia, prevăzute în anexa nr. 8.(2) Formularul «Constatare amiabilă de accident» în format electronic reproduce același model grafic, conține aceleași informații și are aceeași valoare juridică cu cea a formularului tipărit prevăzut la alin. (1).20. La articolul 44, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Asigurătorii RCA pun la dispoziția asiguraților formularul «Constatare amiabilă de accident» pe suport hârtie sau mijloacele electronice necesare pentru încheierea acestuia în format electronic.21. Anexa nr. 6 se abrogă.  +  Articolul IIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării, cu excepția prevederilor art. I pct. 16, 18, 19 și 20 ce sunt în legătură cu modalitatea de încheiere în format electronic a formularului de „Constatare amiabilă de accident“, care intră în vigoare de la 15 octombrie 2022.
    Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Nicu Marcu
    București, 30 mai 2022.Nr. 18.----