ORDIN nr. 3.948 din 3 iunie 2022privind pilotarea evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a desfășurate în județul Dâmbovița și al examenului național de bacalaureat - 2022 organizat în județul Călărași
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 6 iunie 2022  Având în vedere:– prevederile art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);– prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare;– prevederile art. 9 din Ordinul ministrului educației nr. 5.149/2021 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022;– prevederile art. 10 din Ordinul ministrului educației nr. 5.151/2021 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2022,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă pilotarea evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, utilizând aplicația informatică dedicată pilotării evaluării digitale a examenelor naționale, în anul școlar 2021-2022, pentru candidații înscriși în județul Dâmbovița.  +  Articolul 2Se aprobă pilotarea evaluării lucrărilor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat - 2022, utilizând aplicația informatică dedicată pilotării evaluării digitale a examenelor naționale în anul școlar 2021-2022, pentru candidații înscriși în județul Călărași.  +  Articolul 3Modalitatea de organizare și desfășurare a evaluării digitalizate a lucrărilor scrise provenind din județele menționate la art. 1 și 2 se stabilește prin proceduri elaborate de Ministerul Educației în termen de cinci zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 4(1) Se aprobă plata cadrelor didactice, asistenți cu atribuții privind scanarea lucrărilor scrise din centrele de examen din județele menționate la art. 1 și 2, și a profesorilor evaluatori din cadrul comisiilor din centrele zonale de evaluare/centrele regionale/județene de soluționare a contestațiilor organizate în județul/municipiul București, după cum urmează:– cadrele didactice, asistenți în centrul de examen cu atribuții privind scanarea lucrărilor scrise: 150 lei/zi;– profesor evaluator în format digital din cadrul evaluării naționale: 14 lei/lucrare corectată;– profesor evaluator în format digital din cadrul examenului național de bacalaureat - 2022: 18 lei/lucrare corectată.(2) Pentru celelalte categorii de personal didactic din comisiile organizate în unitățile de învățământ pentru evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a/comisiile din centrele de evaluare/comisiile de contestații pentru evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a/comisiile de bacalaureat din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare se aplică prevederile anexei nr. 4 la Ordinul ministrului educației nr. 3.887/2022*) privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar și examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022-2023, evaluării naționale a absolvenților clasei a VIII-a, examenului național de bacalaureat, examenelor de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2022.*) Ordinul ministrului educației nr. 3.887/2022 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția generală economică, Direcția generală informatizare, inspectoratele școlare județene și conducerile unităților de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 3 iunie 2022.Nr. 3.948.-----