ORDIN nr. 3.947 din 2 iunie 2022privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare și venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar, pentru anul 2022
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 6 iunie 2022  Având în vedere:– prevederile art. 4 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 4, ale art. 9 alin. (3) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, cu modificările și completările ulterioare;– Procesul-verbal nr. DGÎP 1.269 din 31.05.2022 al Comisiei Centrale numite prin Ordinul ministrului educației nr. 3.787/2021*) privind desemnarea membrilor Comisiei Centrale și a Comisiei de Contestații pentru aplicarea Legii nr. 269/2004, încheiat în data de 31 mai 2022;*) Ordinul ministrului educației nr. 3.787/2021 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.– Referatul de aprobare nr. 1.259 din 31.05.2022 al proiectului de ordin privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 și venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar pentru anul 2022,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2022, cuprinzând 1.974 de beneficiari, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 07-07-2022, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.149 din 29 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 2Venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar beneficiarilor este 250 de lei.  +  Articolul 3Direcția generală economică, Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală infrastructură, Direcția generală juridică și control, Serviciul relații publice și comunicare și persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 2 iunie 2022.Nr. 3.947.  +  ANEXĂANEXAprivind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordareaunui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare și venitulmaxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar, pentruanul 2022