ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 73 din 30 mai 2022pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 31 mai 2022  Având în vedere încetarea, la data de 8 martie 2022, a stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, prelungită succesiv prin hotărârile adoptate de Guvernul României,ținând seama că în perioada stării de urgență și a stării de alertă au fost adoptate măsuri în acord cu evoluțiile înregistrate pe piața muncii astfel încât impactul negativ asupra acesteia să fie cât mai redus, cum sunt măsura reducerii timpului de muncă al salariaților, prevăzută de art. 1, și măsura de sprijin financiar ca urmare a reducerii timpului de muncă și/sau a veniturilor realizate, de către categoriile de persoane prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, măsuri care continuă să se aplice până la expirarea perioadei de 3 luni de la data încetării stării de alertă, respectiv până la data de 8 iunie 2022,având în vedere contextul economic internațional generat de creșterea inflației la niveluri record, inclusiv ca urmare a scumpirilor înregistrate pe piețele de energie electrică și gaze naturale, fapt ce determină majorări ale costurilor de producție, concomitent cu reducerea vânzării de produse și servicii ca urmare a scăderii puterii de cumpărare,luând în considerare că există angajatori care continuă să se confrunte cu apariția unor situații cu caracter imprevizibil și excepționale care determină stabilirea de reguli specifice pentru anumite domenii de activitate privind asigurarea continuității activității în condiții de securitate și sănătate în muncă, astfel încât activitatea să fie menținută la un flux continuu și operată sub anumiți parametri de eficiență economică,întrucât apariția unor astfel de situații este determinată și de dificultățile cu care se confruntă unii angajatori în ceea ce privește aprovizionarea cu materii prime și materiale, pe de o parte, precum și lipsa piețelor de desfacere, pe de altă parte, ca urmare a întreruperii importului și exportului de produse din și către Ucraina, Federația Rusă și Belarus, în contextul generat de conflictul armat din Ucraina,având în vedere predicțiile cu privire la evoluția ratei anuale a inflației,ținând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, ar putea contribui la creșterea șomajului la nivel național și a riscului de excluziune socială, ca urmare a scăderii producției și vânzării de bunuri și servicii,luând în considerare că aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, și impun adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru continuarea și după data de 8 iunie 2022 a menținerii măsurilor prevăzute la art. 1 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IDupă articolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 10 august 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Dispozițiile art. 1 și 3 se aplică și după expirarea perioadei prevăzute la art. 1 alin. (1), începând cu data de 8 iunie 2022, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2022.(2) În situația în care pe perioada prevăzută la alin. (1) nu este îndeplinită condiția prevăzută la art. 1 alin. (16) lit. b), angajatorul poate beneficia de măsura prevăzută la art. 1 alin. (1), dacă producția realizată în luna pentru care solicită aplicarea măsurii s-a diminuat cu cel puțin 10%, față de aceeași lună a anului 2019 sau față de media lunară a producției realizate în anul 2019. În cazul unui angajator înființat în perioada 1 ianuarie-15 martie 2020 și care are cel puțin un angajat, diminuarea producției se raportează la producția realizată în luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la art. 1.(3) În situația prevăzută la alin. (2), din declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 1^1 alin. (1) lit. b) trebuie să reiasă diminuarea producției cu cel puțin 10%, conform alin. (2).(4) Pe durata prevăzută la alin. (1), dispozițiile art. 1^1, 2, 7 și 8 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul IIModelul declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3^1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Florin-Sergiu Dobrescu,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 30 mai 2022.Nr. 73.-----