ORDIN nr. 1.000 din 23 mai 2022privind aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 mai 2022  În temeiul prevederilor art. I alin. (7) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative și al prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 740.089 din 20.05.2022,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prin prezentul ordin se aprobă:a) Procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, individualizate în decizii de impunere emise și comunicate contribuabilului în perioada cuprinsă între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a legii, prevăzută în anexa nr. 1;b) Procedura pentru emiterea deciziei de anulare a obligațiilor fiscale în baza prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, prevăzută în anexa nr. 2;c) modelul formularului „Decizie de anulare a obligațiilor fiscale“, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 2În cazul prevăzut de art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, procedura este aplicabilă și la solicitarea contribuabilului.  +  Articolul 3Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Lucian Ovidiu Heiuș
  București, 23 mai 2022.Nr. 1.000.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂprivind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cuobligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de art. I din Legea nr. 72/2022pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, individualizateîn decizii de impunere emise și comunicate contribuabilului în perioada cuprinsă între1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a legii  +  Anexa nr. 2PROCEDURĂpentru emiterea deciziei de anulare a obligațiilor fiscale în baza prevederilor art. Idin Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unoracte normative  +  Anexa nr. 3ANTET^1)Dosar fiscal nr. ............................................Nr. ........................ din ................................Către .......................................................^2), cod de identificare fiscală ........................., str. ............. nr. …., bl. …..., sc. ....., et....., ap. ......, sector ......., localitatea ….............,județul …....., cod poștal .............................
  DECIZIE
  de anulare a obligațiilor fiscale
  În temeiul prevederilor ……………….................^3), vă comunicăm că se anulează suma de ……….......... lei, stabilită prin titluri de creanțe comunicate dumneavoastră până în prezent, după cum urmează:
  Nr. crt.Natura creanței^4)Categoria de sumă^5)Suma anulată - lei -Denumirea titlului de creanță^6)Numărul și data titlului de creanță
  012345
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul organului fiscal
  Numele și prenumele ..................................
  Semnătura și ștampila .................................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679^1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.^2) Se vor menționa numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului.^3) Se va menționa art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative.^4) Se va menționa denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxă, contribuție.^5) Se va menționa categoria de sumă: debit, dobândă, penalitate de întârziere, penalitate de nedeclarare, după caz.^6) Se va menționa denumirea titlului de creanță comunicat contribuabilului, prin care au fost stabilite obligațiile fiscale principale și accesorii care se anulează.