ORDIN nr. 134 din 24 mai 2022privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru măsura "Microgranturi în domeniul agroalimentar" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 25 mai 2022  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 17.635 din 24.05.2022 al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, luând în considerare prevederile:– Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C112I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;– art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 6 mai 2022;– Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C(2015) 10233, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 672/2022*) pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor, tip de proiect „Sprijin pentru entitățile din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru“, aferent Programului operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, prioritatea de investiții: Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, obiectiv specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, acțiunea 4.1.2 - Sprijin pentru capital de lucru, cu modificările și completările ulterioare,*) Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 672/2022 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.în temeiul prevederilor:– art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul solicitantului pentru măsura „Microgranturi în domeniul agroalimentar“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, prevăzut în anexa**) care face parte integrantă din prezentul ordin.**) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în parteneriat cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Sorin Moise,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2022.Nr. 134.  +  ANEXĂGHIDUL SOLICITANTULUIpentru măsura "Microgranturi în domeniul agroalimentar" din cadrul schemei de ajutor destat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuripentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților dindomeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile