METODOLOGIE din 13 mai 2022de evaluare și selecție a proiectelor în cadrul programelor de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 435/2022
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 25 mai 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 799 din 13 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 512 din 25 mai 2022.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor în cadrul programelor de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 435/2022, denumite în continuare programe de interes național, se face pe baza selecției publice de proiecte organizate de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.  +  Articolul 2(1) Procedura de selecție de proiecte are următoarele etape:a) publicarea anunțului de participare;b) publicarea pe pagina de internet a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și a agențiilor pentru plăți și inspecție socială județene, denumite în continuare agenții teritoriale, a prezentei metodologii care include informațiile necesare pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect, în format editabil;c) prezentarea propunerilor de proiecte de către solicitanții interesați;d) verificarea conformității administrative a condițiilor de eligibilitate;e) evaluarea propunerilor de proiecte din punctul de vedere al ofertei tehnice și financiare;f) comunicarea rezultatelor;g) încheierea contractului de finanțare nerambursabilă;h) publicarea anunțului de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă.(2) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale va publica anunțul de participare la selecția publică de proiecte în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central și pe site-ul propriu, www.mmuncii.gov.ro.  +  Capitolul II Condiții de eligibilitate  +  Articolul 3Solicitanții eligibili sunt serviciile publice de asistență socială de la nivelul comunelor și orașelor cu o populație sub 20.000 de locuitori și furnizorii privați de servicii sociale, fără scop lucrativ, respectiv asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România.  +  Articolul 4Condiții de eligibilitate:a) solicitanții sunt acreditați ca furnizori de servicii sociale în baza prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; b) la data depunerii cererii de solicitare a finanțării pentru înființarea serviciului social, în unitatea administrativ-teritorială respectivă nu există deja același tip de serviciu social licențiat;c) unitatea administrativ-teritorială în care se înființează serviciul pentru care se solicită finanțare este comună sau oraș cu o populație sub 20.000 de locuitori;d) scopul, obiectivele și activitățile propunerii de proiect, precum și indicatorii de eficiență și perioada de implementare a proiectului sunt în conformitate cu scopul, obiectivul general, obiectivele specifice, activitățile eligibile, indicatorii de eficiență și de rezultate, perioada de derulare a proiectelor și bugetul alocat fiecărui program, care sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 435/2022;e) solicitanții și-au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, precum și ale contribuției pentru asigurările sociale de stat;f) solicitanții prezintă declarația menționată la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;g) solicitanții au drept de proprietate, de administrare, de concesiune sau de folosință pe termen de cel puțin 5 ani asupra spațiilor în care vor funcționa serviciile sociale;h) solicitanții asigură o contribuție de minimum 10% din valoarea totală a finanțării;i) solicitanții mențin obiectul de activitate al centrului/ serviciului și asigură funcționarea acestuia cel puțin 3 ani după încheierea perioadei de finanțare;j) cererea de finanțare este depusă cu respectarea datei-limită prevăzute în anunțul de participare.  +  Articolul 5Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează după cum urmează:a) verificarea condiției de eligibilitate prevăzute la art. 4 lit. a) și b) se realizează prin consultarea registrului serviciilor sociale publicat pe pagina de internet a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;b) verificarea condiției de eligibilitate prevăzute la art. 4 lit. c) se realizează prin consultarea celei mai recente baze de date Populația după Domiciliu la 1 ianuarie/1 iulie pe grupe de vârstă, sexe, județe și localități, publicată pe pagina de internet a Institutului Național de Statistică/informației precizate în cererea de finanțare;c) verificarea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 4 lit. d)-i) se realizează prin verificarea documentelor anexate cererii de finanțare;d) verificarea condiției prevăzute la art. 4 lit. j) se realizează pe baza înregistrării la Registratura generală a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.  +  Articolul 6Proiectele care nu îndeplinesc în totalitate condițiile de eligibilitate sunt respinse.  +  Capitolul III Termenii de referință  +  Articolul 7(1) Obiectivul programelor de interes național este înființarea serviciilor sociale în unitățile administrativ-teritoriale în care acestea nu există. (2) Serviciile sociale înființate respectă standardele minime de calitate aplicabile serviciului pentru care solicită finanțarea și pe baza cărora furnizorul de servicii sociale obține licența de funcționare.  +  Articolul 8(1) Scopul, obiectivul general, obiectivele specifice, activitățile eligibile care urmează să fie desfășurate în serviciile sociale înființate, indicatorii de eficiență și de rezultate, perioada de derulare a proiectelor și bugetul alocat fiecărui program sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 435/2022.(2) Activitățile prevăzute în programul de interes național trebuie să se regăsească enumerate în regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social.  +  Capitolul IV Instrucțiuni privind modul de elaborare și de prezentare a cererii de finanțare  +  Articolul 9(1) Furnizorii de servicii sociale pot depune cereri de finanțare individual, în nume propriu sau în parteneriat cu furnizori publici ori privați de servicii sociale.(2) În cazul în care cererea de finanțare se depune în parteneriat public-public, public-privat sau privat-privat, solicitantul este stabilit de părți.(3) Un solicitant poate depune cerere de finanțare pentru fiecare dintre programele de interes național prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 435/2022.(4) Partenerii participă la implementarea activităților proiectului.(5) În acordul de parteneriat se menționează activitățile la care participă și cine va solicita licența de funcționare a serviciului social înființat.  +  Articolul 10(1) Dosarul de solicitare a finanțării înaintat de solicitant trebuie să conțină următoarele documente:a) cererea de solicitare a finanțării, conform formatului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, în original;b) hotărârea consiliului local/hotărârea organului de conducere al furnizorului de servicii sociale privat, în original, care trebuie să cuprindă date referitoare la:(i) decizia de înființare a serviciului social, care trebuie să cuprindă datele de identificare a serviciului social, respectiv cel puțin următoarele informații: denumirea serviciului social, codul serviciului social, adresa poștală și capacitatea acestuia;(ii) regulamentul de organizare și funcționare al serviciului social, elaborat cu respectarea modelului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;(iii) aprobarea depunerii proiectului de solicitare a finanțării în cadrul programului de interes național derulat de Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 435/2022, pentru o perioadă de ..... luni, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2024;(iv) aprobarea cofinanțării pentru perioada de derulare a proiectului, de minimum 10% din valoarea totală a finanțării;(v) aprobarea acordurilor de parteneriat, dacă este cazul;(vi) asumarea asigurării menținerii obiectului de activitate al centrului/serviciului și asigurarea funcționării acestuia cel puțin 3 ani după încheierea perioadei de finanțare;(vii) bugetul proiectului pe surse de finanțare (anexa la Cererea de solicitare a finanțării);c) lista dotărilor pentru care solicită finanțare și justificarea necesității acestora;d) documentul care atestă dreptul de proprietate, administrare, de concesiune sau de folosință asupra spațiului în care funcționează serviciul social, cum ar fi: extras de carte funciară pentru informare, contract de comodat, de închiriere, de concesiune, de administrare, de schimb etc.;e) regulamentul de organizare și funcționare al serviciului social;f) certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local și central din care să rezulte că nu are datorii;g) declarație pe propria răspundere, conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;h) dacă este cazul, acordul/contractul de parteneriat încheiat cu furnizorul public sau privat de servicii sociale, în care se menționează contribuția partenerului.(2) Cererea de solicitare a finanțării trebuie să respecte formatul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie. Necompletarea tuturor secțiunilor va atrage după sine respingerea propunerii de proiect.  +  Articolul 11(1) Dosarul de solicitare a finanțării se depune în pachet închis, în două exemplare - un original și o copie, la registratura Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, până la termenul-limită prevăzut în anunțul de participare. Pe plic se fac următoarele mențiuni:a) Solicitare a finanțării în cadrul programului de interes național „.......................................” (denumirea programului, conform anexelor nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 435/2022);b) Destinatar: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Direcția politici servicii sociale, str. Dem. I Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1, București, cod poștal 010026;c) Expeditor: Solicitant: ..................................... (numele și adresa poștală completă);d) A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA .......................... (termenul-limită de depunere a documentației prevăzut în anunțul de participare)(2) În dosarul de solicitare a finanțării documentele se prezintă în ordinea prevăzută la art. 10.(3) Pentru respectarea încadrării în termenul de depunere, cererea de finanțare și documentele însoțitoare, prevăzute la art. 10, complet și corect întocmite, depuse la Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, primesc un număr de înregistrare de la registratura ministerului cu mențiunea datei și a orei la care s-a făcut înregistrarea.  +  Articolul 12(1) Solicitanții pot adresa întrebări sau clarificări referitoare la implementarea programului de interes național „.................“ la numărul de telefon: 021/2302361 și adresa de e-mail: Servicii.Sociale@mmuncii.gov.ro, în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prezenta metodologie se publică pe site-ul ministerului: http://www.mmuncii.gov.ro, rubrica Anunțuri.  +  Articolul 13(1) Cheltuielile eligibile sunt prevăzute pentru fiecare program în anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 435/2022.(2) Decontarea cheltuielilor eligibile pentru prestarea serviciilor sociale trebuie să se încadreze în suma maximă aferentă unei persoane beneficiare, conform prevederilor din anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 435/2022, după cum urmează:a) 27 lei pe oră, pentru servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente, cod 8810ID-I; b) 1.000 lei/lună pentru cantinele sociale, cod 8899 CPDH-I;c) 500 lei/lună pentru servicii de distribuire a hranei (masa pe roți), cod 8899 CPDH-II, sau pentru servicii de distribuire a hranei, ca serviciu de asistență comunitară, cod 8899 CZ-PN-V;d) 1.900 lei/lună pentru centrele de zi de asistență și recuperare, cod 8810 CZ-V-I;e) 460 lei/lună pentru servicii sociale de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice, cod 8899 CZ-PN-V.  +  Articolul 14Finanțarea maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este următoarea:a) 1.734.800 lei, din care 1.684.800 lei pentru acordare de servicii sociale și 50.000 lei pentru dotări, pentru un centru de servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente/unitate de îngrijire la domiciliu, cod 8810ID-I, cu o capacitate de 40 de persoane;b) 2.020.000 lei, din care 1.920.000 lei pentru acordarea de servicii sociale și 100.000 lei pentru dotări, pentru o cantină socială, cod 8899 CPDH-I, cu o capacitate de 80 de persoane;c) 795.000 lei, din care 720.000 lei pentru acordarea de servicii sociale și 75.000 lei pentru dotări, pentru un serviciu de distribuire a hranei (masa pe roți), cod 8899 CPDH-II, sau pentru servicii de distribuire a hranei, ca serviciu de asistență comunitară, cod 8899 CZ-PN-V, cu o capacitate de 60 de persoane;d) 2.455.000 lei, din care 2.280.000 lei pentru acordarea de servicii sociale și 175.000 lei pentru dotări, pentru un centru de zi de asistență și recuperare, cod 8810 CZ-V-I, cu o capacitate de 50 de persoane;e) 577.000 lei, din care 552.000 lei pentru acordarea de servicii de sociale și 25.000 lei pentru dotări, pentru servicii sociale de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice, cod 8899 CZ-PN-V, cu o capacitate de 50 de persoane.  +  Articolul 15Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie aferente plății dotărilor și serviciilor sociale prestate prin serviciile înființate în cadrul programelor de interes național, începând cu data de 1 a lunii următoare încheierii contractului;b) să fie prevăzute în bugetul furnizorului de servicii sociale;c) să fie efective, să contribuie la realizarea scopului programului, să fie susținute cu documente justificative și să fie înregistrate în contabilitatea solicitantului;d) decontarea cheltuielilor eligibile se face în limita sumelor maxime calculate conform prevederilor de la art. 13 și 14.  +  Articolul 16Cheltuielile neeligibile sunt următoarele:a) cheltuieli de capital, cu excepția cheltuielilor cu dotări;b) cheltuieli cu aplicarea procedurilor de achiziție;c) cheltuieli pentru achiziția de clădiri și de amenajare; d) plata chiriei;e) diverse forme de asigurare;f) estimări privind posibile pierderi sau datorii viitoare;g) dobânzi datorate;h) datorii către furnizori și penalități;i) sponsorizări individuale pentru participarea la workshopuri, seminare, conferințe, congrese;j) burse de studii sau cursuri de instruire individuală;k) achiziția de medicamente, materiale și echipamente destinate diagnosticului și tratamentului medical, decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.  +  Capitolul V Evaluarea și selecția proiectelor  +  Articolul 17(1) Evaluarea și selecția proiectelor se realizează, pe baza prezentei metodologii, de către comisia de evaluare, denumită în continuare comisie, constituită la nivelul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și pe baza evaluării de teren realizate de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, denumite în continuare agențiile teritoriale.(2) Componența și modul de organizare și de funcționare a comisiei se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale.  +  Articolul 18(1) Evaluarea proiectelor se realizează cu respectarea următoarelor etape:a) verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 4, cu respectarea prevederilor art. 5;b) evaluarea proiectelor pe baza criteriilor de selecție prevăzute la art. 20;c) evaluarea de teren.(2) În aplicarea prevederilor art. 4 lit. a) și b), comisia de evaluare poate solicita informații compartimentului de acreditare din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.(3) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale are dreptul de a solicita orice alte informații și documente în vederea clarificării situației prezentate în dosarul de solicitare a finanțării.  +  Articolul 19(1) Evaluarea de teren se realizează de două persoane din cadrul agenției teritoriale în a cărei rază teritorială urmează să funcționeze serviciul social.(2) Raportul de evaluare în teren se realizează cu respectarea modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.(3) Comisia de evaluare poate solicita clarificarea unor aspecte punctuale la evaluarea în teren.  +  Articolul 20(1) După verificarea încadrării în condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 4, proiectele care au îndeplinit în totalitate condițiile de eligibilitate sunt evaluate pe baza următoarelor criterii:a) oportunitatea înființării serviciului social în unitatea administrativ-teritorială și în județ;b) implementarea principiului proximității;c) asigurarea durabilității serviciului social;d) consistența tehnică a proiectului.(2) Pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. a) se acordă următorul punctaj:a) 20 de puncte, dacă în județul respectiv există mai puțin de 3 alte servicii sociale cu același cod;b) 15 puncte, dacă raportul dintre indicele de îmbătrânire demografică în unitatea administrativ-teritorială și media pe țară este mai mare de 4;c) 12 puncte, dacă raportul dintre indicele de îmbătrânire demografică în unitatea administrativ-teritorială și media pe țară este mai mare de 3;d) 9 puncte, dacă raportul dintre indicele de îmbătrânire demografică în unitatea administrativ-teritorială și media pe țară este mai mare de 2;e) 6 puncte, dacă raportul dintre indicele de îmbătrânire demografică în unitatea administrativ-teritorială și media pe țară este mai mare de 1;f) 5 puncte, dacă indicele de îmbătrânire demografică în județ este mai mare decât media pe țară.(3) Indicele de îmbătrânire demografică se calculează după formula: numărul persoanelor de 65 de ani și peste care revine la 100 de persoane tinere, sub 15 ani, conform celei mai recente baze de date, Populația după Domiciliu la 1 ianuarie/1 iulie pe grupe de vârstă, sexe, județe și localități, publicată pe pagina de internet a Institutul Național de Statistică.(4) Pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. b) se acordă 10 puncte, dacă furnizorul de servicii sociale are sediul, filiala sau o structură teritorială fără personalitate juridică în unitatea administrativ-teritorială în care se înființează serviciul social.(5) Pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. c) se acordă următorul punctaj:a) între 1 și 5 puncte, pentru asumarea asigurării continuității proiectului, după încheierea finanțării de la bugetul de stat, pe o perioadă mai mare de 3 ani;b) între 1 și 5 puncte, dacă contribuția solicitantului depășește procentul de minimum 10% prevăzut;c) între 1 și 10 puncte, dacă centrul/serviciul social este parte dintr-o rețea de servicii sociale, reprezentată de serviciile sociale fără cazare, pentru persoanele vârstnice, din aceeași unitate administrativ-teritorială.(6) Pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. d) se acordă următorul punctaj:a) între 1 și 5 puncte, pentru justificarea necesității și oportunității înființării centrului pe baza evaluării nevoilor sociale ale comunității pe teritoriul căreia trăiesc persoanele beneficiare;b) între 1 și 10 puncte, pentru consistența și claritatea formulării scopului serviciului social, categoriei de beneficiari, activităților și funcțiilor serviciului social; c) între 1 și 15 puncte, dacă structura echipei serviciului social corespunde îndeplinirii scopului și respectării standardelor minime de calitate.(7) Punctajul pentru criteriul prevăzut la alin. (6) lit. a) se obține prin media aritmetică a punctajului acordat la evaluarea în teren și a celui acordat de comisia de evaluare.(8) Grila de evaluare este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.(9) Comisia de evaluare elaborează lista proiectelor selectate în cadrul fiecărui program, în ordinea descrescătoare a punctajului.  +  Articolul 21(1) Lista cuprinzând proiectele selectate, valoarea finanțării și perioada acordării acesteia, exprimată în număr de luni, se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale. (2) O copie a ordinului se transmite Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și agenției teritoriale, în vederea încheierii contractului de finanțare.(3) Suma maximă pentru care se poate încheia contractul de finanțare se calculează cu respectarea algoritmului de calcul prevăzut la art. 14.(4) Contractul de finanțare se încheie pentru suma aprobată prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, la propunerea comisiei de evaluare.  +  Articolul 22(1) În situația în care solicitările de finanțare nu îndeplinesc toate condițiile prevăzute de prezenta metodologie, acestea sunt respinse prin decizie motivată.(2) Rezultatul evaluării solicitărilor de finanțare se comunică, în scris, solicitanților, inclusiv pe e-mail, la adresa menționată expres în cererea de finanțare, în termen 3 zile lucrătoare de la data aprobării ordinului prevăzut la art. 21 alin. (1), cu precizarea motivelor respingerii. (3) În termen de 3 zile de la primirea rezultatului evaluării, solicitanții pot depune contestații la următoare adresă de e-mail: Servicii.Sociale@mmuncii.gov.ro.  +  Articolul 23Comisia de soluționare a contestațiilor, numită prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, va soluționa contestațiile în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.  +  Articolul 24După comunicarea ordinului prevăzut la art. 21 alin. (1) se încheie contractul de finanțare, denumit în continuare contract, între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în calitate de autoritate finanțatoare, prin agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială, și solicitantul căruia i s-a aprobat finanțarea, iar acordarea finanțării se realizează cu data de 1 a lunii următoare.  +  Articolul 25(1) Modelul contractului de finanțare este prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie.(2) Contractul de finanțare se încheie în două exemplare originale și se semnează de către directorul executiv al agenției teritoriale și de către solicitant. Fiecare parte semnatară a contractului păstrează un exemplar original al acestuia. O copie a contractului, însoțită de o notă de înaintare, va fi transmisă Ministerului Muncii și Solidarității Sociale de către agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială.(3) În raport cu autoritatea finanțatoare, solicitantul are obligația să manifeste bună-credință, loialitate, imparțialitate.(4) Solicitantul răspunde de realitatea, oportunitatea și exactitatea datelor prezentate spre decontare.  +  Articolul 26(1) Finanțarea se realizează de către autoritatea finanțatoare, prin agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială cu care solicitanții au încheiat contractul de finanțare și conform prevederilor acestuia.(2) Solicitantul ori, după caz, furnizorul de servicii sociale partener al solicitantului are obligația obținerii licenței de funcționare provizorii înainte de solicitarea primei tranșe de finanțare pentru prestarea serviciilor sociale.(3) Sursele de asigurare a finanțării cheltuielilor de funcționare necesare sunt potrivit legii și se consemnează în bugetul proiectului la rubrica „contribuția solicitantului“. (4) Pe perioada monitorizării contractelor, solicitantul are obligația de a informa agenția pentru plăți și inspecție socială asupra tuturor surselor de finanțare pentru serviciile sociale care fac obiectul finanțării prin program, pentru a evita riscul de dublă finanțare pentru același tip de intervenție în cadrul proiectelor implementate cu fonduri de la bugetul de stat, cu fonduri europene sau din alte surse.  +  Articolul 27Responsabilitatea monitorizării derulării finanțării conform prevederilor legii și ale contractului de finanțare revine agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială.  +  Articolul 28(1) Orice modificare a contractului, în limitele cadrului legal, este permisă numai cu acordul ambelor părți, prin încheierea unui act adițional la contract.(2) Copiile actelor adiționale încheiate vor fi transmise Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.(3) Modificările referitoare la sediul social al furnizorului, contul bancar etc., care nu conduc la schimbarea condițiilor contractuale în ceea ce privește valoarea și destinația sumelor sunt doar notificate agenției teritoriale de către solicitant.  +  Articolul 29Plata sumelor prevăzute în contractul de finanțare se realizează lunar, la cererea solicitantului, numai după verificarea de către agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială a informațiilor prezentate în cererea de solicitare a finanțării și a tuturor documentelor anexate solicitării de plată. Agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială verifică acordarea serviciilor sociale cu respectarea standardelor minime de calitate.  +  Articolul 30Activitatea de finanțare și plată se derulează în următoarele etape:a) înaintarea solicitării de plată către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială în perioada 20-25 a lunii;b) solicitarea de plată este însoțită de documentele justificative;c) modelul solicitării de plată este prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie;d) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială primește de la agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială necesarul de credite bugetare, le centralizează și le transmite Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru deschiderea de credite bugetare;e) direcția specializată din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale va întocmi documentația privind deschiderea de credite pe care o înaintează Ministerului Finanțelor.  +  Articolul 31(1) Nerespectarea prevederilor contractului, altele decât cele legate de utilizarea fondurilor și prezentarea documentelor justificative false sau neconforme cu realitatea, conduce la suspendarea finanțării până la remedierea situației respective de către contractor. (2) Agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială constată nerespectarea prevederilor contractului și transmite contractorului decizia motivată de suspendare a finanțării, cu mențiunea obligației de a remedia situația respectivă în termen de 15 zile de la primirea deciziei.(3) În condițiile în care, în termenul menționat, contractorul nu remediază situația, agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială desființează unilateral contractul, prin decizie motivată, fără a mai fi necesară intervenția instanței judecătorești. Contractorul poate fi obligat, prin decizie, și la plata eventualelor daune, conform legislației în vigoare. Decizia se comunică contractorului.(4) Sumele reprezentând prejudicii/plăți nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, acordate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu acest titlu, se recuperează în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 32(1) Rezilierea contractului se realizează în următoarele situații:a) utilizarea fondurilor în alte scopuri decât cele convenite sau prezentarea de documente justificative false sau neconforme cu realitatea;b) nerespectarea prevederilor contractului.(2) În condițiile rezilierii contractului, acesta constituie titlu executoriu, fără a mai fi necesară vreo punere în întârziere sau intervenția instanței judecătorești. În aceste condiții, contractorul este obligat să returneze autorității finanțatoare, în termen de 30 de zile de la primirea notificării de la agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială, sumele primite până la momentul notificării.  +  Articolul 33(1) Solicitantul înaintează lunar rapoarte însoțite de dovada îndeplinirii activităților eligibile prin program și centralizatorul cheltuielilor la care se anexează copii ale documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate, inclusiv cele din care se constituie standardul de cost aferent serviciilor sociale, către agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială și, la cerere, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.(2) Modelul raportului lunar se stabilește prin procedura operațională elaborată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.  +  Articolul 34(1) Agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială întocmesc rapoarte lunare privind acordarea serviciilor și utilizarea fondurilor în cadrul programului de interes național și le transmit atât Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cât și, la cerere, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.(2) Agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială întocmesc rapoarte trimestriale și unul final, după finalizarea contractului de finanțare. (3) Rapoartele anuale și raportul final se transmit și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.(4) Modelul raportului lunar și trimestrial se stabilește prin procedura operațională elaborată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.  +  Articolul 35(1) Agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială controlează modul de implementare a contractului de finanțare. (2) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale își rezervă dreptul de a controla în orice etapă derularea finanțării și activitatea desfășurată de serviciile sociale, prin inspecția socială și/sau prin corpul de control al ministrului muncii și solidarității sociale.(3) Derularea activității prin contractele finanțate în cadrul programului se supune controlului financiar al Curții de Conturi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 36Pentru facilitarea elaborării documentației necesare pentru solicitarea finanțării se vor utiliza și completa următoarele formate-tip, după cum urmează:a) Cererea de solicitare a finanțării - anexa nr. 1 la prezenta metodologie;b) Grila de evaluare - anexa nr. 2 la prezenta metodologie;c) Raport de evaluare în teren a serviciilor sociale - anexa nr. 3 la prezenta metodologie;d) Contractul de finanțare - anexa nr. 4 la prezenta metodologie;e) Solicitarea de plată - anexa nr. 5 la prezenta metodologie.  +  Articolul 37Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologie
  CERERE DE SOLICITARE A FINANȚĂRII
  Proiectului: „..................“ în cadrul Programului de interes național „..........................“
  1. Date despre solicitant:Solicitantul ..................., reprezentat/reprezentată de primar/reprezentant legal furnizor privat .....................Sediul ...................................... (localitatea, strada, sectorul/județul), tel./fax ................., e-mail: ......................; codul fiscal nr. ....................,emis de ................... din data de .................; nr. contului ................, deschis la Trezoreria/Banca, cu sediul în .................; Certificat de acreditare .....................; adresa de e-mail unde poate fi transmis rezultatul evaluării și orice altă corespondență legată de cererea de finanțare ..........................2. Suma solicitată .................... potrivit bugetului al cărui conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta cerere3. Contribuția de minimum 10% din valoarea totală a finanțării este de .................., din care:– în bani ..................;– în natură ................. .4. Perioada de derulare a proiectului ............................... și calendarul estimat al activităților5. Fundamentarea necesității și oportunității înființării centrului, pe baza evaluării nevoilor comunității pe teritoriul căreia trăiesc persoanele beneficiare6. La prezenta cerere sunt anexate următoarele documente: ............................................................................................. (conform prevederilor art. 10 din Metodologia de evaluare și selecție a proiectelor în cadrul programelor de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 435/2022, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 799/2022).7. Subsemnata/Subsemnatul ......................, posesoare/posesor a/al buletinului/cărții de identitate seria ........ nr. ..........., eliberat/eliberată la data de ........... de către ................., reprezentant legal de furnizorul de servicii sociale ................. prin Hotărârea/Decizia nr. ............./............., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:[ ] datele, informațiile și documentele prezentate corespund realității;[ ] mă angajez ca suma de .............. să o utilizez în scopul realizării activităților care fac obiectul cererii de finanțare, respectiv: .............................................. (Se vor enumera activitățile pentru care se solicită finanțare.).Mă angajez să comunic cu celeritate orice informație solicitată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în procesul de evaluare, precum și de a verifica zilnic adresa de e-mail: ................................ menționată la pct. 1.
  Primar/Reprezentant legal
  Data întocmirii
  Semnătură/Ștampilă
   +  ANEXĂla cererea de solicitare a finanțării
  Model - Bugetul Proiectului: „................................“
  Linie bugetarăFinanțare prin program, buget de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii și Solidarității SocialeAlte surse de finanțareTotal
  UnitateCost unitarCost totalUnitateCost unitarCost total
  1.1. Cheltuielile cu serviciile sociale eligibile pentru a fi finanțate de la bugetul de stat prin PIN, după caz, în funcție de încadrarea în anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 435/2022
  Total 1
  1.2. Cheltuielile cu serviciile sociale neeligibile pentru a fi finanțate de la bugetul de stat prin PIN, după caz, în funcție de încadrarea în anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 435/2022
  Total 1
  2.1. Cheltuieli cu dotările
  2.1.1.
  2.1.2.
  2.2. Cheltuieli de capital neeligibile pentru a fi finanțate de la bugetul de stat, prin PIN
  Total 2
  TOTAL (total 1 + 2)
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  GRILĂ DE EVALUARE
  CriteriiPunctajul maximPunctaj acordat de evaluatori
  123
  Oportunitatea înființării serviciului social în unitatea administrativ-teritorială și în județ40
  20 de puncte, dacă în județul respectiv există mai puțin de 3 alte servicii sociale cu același cod20
  Raportul dintre indicele de îmbătrânire demografică^1 în unitatea administrativ-teritorială și media pe țară:15
  - 15 puncte, dacă raportul dintre indicele de îmbătrânire demografică în unitatea administrativ-teritorială și media pe țară este mai mare de 4;- 12 puncte, dacă raportul dintre indicele de îmbătrânire demografică în unitatea administrativ-teritorială și media pe țară este mai mare de 3;- 9 puncte, dacă raportul dintre indicele de îmbătrânire demografică în unitatea administrativ-teritorială și media pe țară este mai mare de 2;- 6 puncte, dacă raportul dintre indicele de îmbătrânire demografică în unitatea administrativ-teritorială și media pe țară este mai mare de 1
  5 puncte, dacă indicele de îmbătrânire demografică în județ este mai mare decât media pe țară5
  Implementarea principiului proximității10
  10 puncte, dacă furnizorul de servicii sociale are sediul, filiala sau o structură teritorială fără personalitate juridică în unitatea administrativ-teritorială în care se înființează serviciul social10
  Asigurarea durabilității serviciului social20
  Între 1 și 5 puncte, pentru asumarea asigurării continuității proiectului după încheierea finanțării de la bugetul de stat pe o perioadă mai mare de 3 ani5
  Între 1 și 5 puncte, dacă contribuția solicitantului depășește procentul de minimum 10% prevăzut5
  Între 1 și 10 puncte, dacă centrul/serviciul social este parte dintr-o rețea de servicii sociale, reprezentată de serviciile sociale fără cazare pentru persoanele vârstnice, din aceeași unitate administrativ-teritorială10
  Consistență tehnică a proiectului30
  Între 1 și 5 puncte, pentru justificarea necesității și oportunității înființării centrului, pe baza evaluării nevoilor sociale ale comunității pe teritoriul căreia trăiesc persoanele beneficiare^2 5
  Între 1 și 10 puncte, pentru consistența și claritatea formulării scopului serviciului social, categoriei de beneficiari, activităților și funcțiilor serviciului social 10
  Între 1 și 15 puncte, dacă structura echipei serviciului social corespunde îndeplinirii scopului și respectării standardelor minime de calitate15
  TOTAL100
  ^1 Indicele de îmbătrânire demografică se calculează după formula: numărul persoanelor de 65 de ani și peste care revine la 100 de persoane tinere, sub 15 ani, conform celei mai recente baze de date Populația după Domiciliu la 1 ianuarie/1 iulie pe grupe de vârstă, sexe, județe și localități, publicată pe pagina de internet a Institutul Național de Statistică. La data elaborării prezentei metodologii este disponibilă Populația după domiciliu pe sexe, grupe de vârstă și localități la 1 iulie 2021.^2 Punctajul acordat pentru acest criteriu se obține prin media aritmetică a punctajului acordat la evaluarea în teren și a celui acordat de comisia de evaluare.
   +  Anexa nr. 3la metodologie
  RAPORT
  de evaluare în teren a serviciilor sociale
  Date despre solicitant:Solicitantul ......................, reprezentat/reprezentată de primar/reprezentant legal furnizor privat .................Sediul ................................. (localitatea, strada, sectorul/județul), tel. /fax ...................., e-mail: .....................Date despre serviciul social:Serviciul social ................................ (denumirea), cu sediul în localitatea .......................... (oraș, comună), str. ..................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ......, județul ................. cod poștal ................, telefon/fax: ......................... e-mail: ...................., pagina de internet: ...........................cod serviciu social: ...............................capacitatea serviciului social: ..........................Echipa de evaluare a realizat vizita/vizitele în teren în data de .................. și a desfășurat următoarele activități:1. Consultarea următoarelor documente:.............................................................2. Vizitarea imobilului aferent serviciului social (concluzii):.............................................................3. Constată dotările existente și starea acestora (concluzii):.............................................................4. Poartă discuții cu personalul aferent serviciului social existent la data vizitei (concluzii):.............................................................Rezultatul evaluării:1. În urma evaluării în teren, echipa de evaluare acordă un punctaj între 1 și 5 puncte, pentru justificarea înființării centrului pe baza evaluării nevoilor comunității pe teritoriul căreia trăiesc persoanele beneficiare: .............. puncte;Motivare: ............................................................. (Se vor aborda inclusiv aspecte legate de strategia de dezvoltare a serviciilor sociale și de planul anual de acțiune privind serviciile sociale).2. Nu este oportună acordarea finanțării pentru dezvoltarea serviciului social pentru persoanele vârstnice, deoarece s-au identificat următoarele probleme:Motivare (pe baza unor informații concrete care conduc la concluzia că nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate): .............................................................Prezentul raport este întocmit de către:1. ............................................................. (numele, prenumele)2. ............................................................. (numele, prenumele)Prezentul raport s-a întocmit în prezența doamnei/domnului ......................, în calitate de reprezentant al furnizorului/conducătorului serviciului social evaluat.Data: ....................
   +  Anexa nr. 4la metodologie
  - Model-cadru -
  CONTRACT DE FINANȚARE
  Nr. ............. din ...............
   +  PĂRȚILE CONTRACTULUIMinisterul Muncii și Solidarității Sociale, în calitate de autoritate finanțatoare, prin agenția pentru plăți și inspecție socială teritorială/a județului/municipiului București ................, cu sediul în .................. și cont cu numărul .................., deschis la Trezoreria/Banca ..................., reprezentată prin Directorul executiv, pe de o parte,și......................................... (numele întreg al solicitantului)^1, în calitate de contractor, cu sediul în ........................ (adresa) și cont cu numărul ................., deschis la ....................... reprezentat prin ......................... (numele, prenumele, calitatea),^1 Potrivit cererii de finanțare.de cealaltă parte,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Obiectul contractului1.1. Obiectul contractului îl reprezintă finanțarea acordată contractorului de la bugetul de stat, prin bugetul alocat autorității contractante pentru asigurarea cheltuielilor pentru dotări și acordarea serviciilor sociale.1.2. Valoarea contractului de finanțare a proiectului este în sumă de ................. lei, din care .................. .1.3. Contractorul se angajează să contribuie cu 10% din costul total al proiectului, respectiv cu suma de ............... lei în bani și/sau natură, după cum urmează:– în bani ................ lei;– în natură ............... lei.1.4. Costul contractului se constituie din valoarea finanțării și contribuția proprie, pe categorii de cheltuieli și, respectiv, pe surse de finanțare în bugetul proiectului.1.5. Contractorului îi va fi acordată finanțarea în termenii și condițiile stabilite în acest contract și anexele lui, pe care contractorul declară că le cunoaște și le acceptă.1.6. Contractorul acceptă finanțarea și se angajează să utilizeze suma primită exclusiv pentru realizarea activităților prevăzute în cererea de solicitare a finanțării și pentru care a fost aprobată finanțarea.1.7. Contractorul se angajează să implementeze activitățile prevăzute în cererea de finanțare, cu respectarea legislației în vigoare.1.8. Contractorul se angajează să asigure funcționarea centrului pentru o perioadă de cel puțin 3 ani după încheierea perioadei de finanțare.1.9. Nerespectarea obligației prevăzute la pct. 1.8 atrage după sine restituirea de către beneficiar a fondurilor provenite de la bugetul de stat, inclusiv plata dobânzii legale aferente.1.10. În situația în care contractorul nu poate asigura funcționarea centrului și după încheierea perioadei de 3 ani, prevăzută la pct. 1.8, se angajează ca dotările achiziționate prin program și care sunt în stare de funcționare/utilizare să fie donate unui alt serviciu social.  +  Articolul 2Plata2.1. Autoritatea contractantă, prin agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială, va asigura contractorului decontarea cheltuielilor efectuate, la solicitarea acestuia și în baza documentelor justificative prezentate.2.2. Plățile se vor efectua conform metodologiei. 2.3. Plățile se vor efectua în tranșe lunare de către agenția teritorială.2.4. Solicitarea de plată însoțită de documentele justificative se înaintează agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială în perioada 20-25 a lunii.2.5. Decontarea cheltuielilor se realizează numai în condițiile în care documentele justificative sunt complete și întocmite corect.2.6. Agenția teritorială va efectua plățile în limita disponibilităților bugetare alocate cu această destinație.2.7. În eventualitatea nerespectării termenelor de depunere a solicitării de plată și a documentelor justificative, prevăzute la pct. 2.4, pentru eventualele întârzieri în efectuarea plăților agenția teritorială va fi exonerată de orice răspundere.2.8. Lunar/Cel puțin trimestrial, agenția teritorială are obligația să examineze, în teren, realizarea activităților prevăzute în cererea de solicitare a finanțării și pentru care a fost aprobată finanțarea.2.9. În cazul în care controlul prevăzut la pct. 2.8 evidențiază deficiențe, agenția teritorială va sista efectuarea plăților până la remedierea situației.  +  Articolul 3Durata de execuțieDurata de execuție a proiectului este de ................. luni.  +  Articolul 4Obligațiile contractorului4.1. Contratorul are obligația realizării activităților prevăzute în cererea de solicitare a finanțării și pentru care a fost aprobată finanțarea în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de program, cu respectarea prevederilor legislației aplicabile.4.2. Contractorul are obligația obținerii licenței de funcționare pentru serviciul social înainte de solicitarea primei plăți pentru serviciile sociale.4.3. Contractorul are obligația de a permite reprezentanților autorității contractante, inclusiv celor ai agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială, efectuarea controlului necondiționat al funcționării serviciilor sociale și realizarea achiziției pentru dotări, inclusiv accesul la orice fel de documente.4.4. Contractorul are obligația de a furniza reprezentanților autorității contractante orice informație solicitată de aceștia referitoare la funcționarea serviciilor și achiziția de dotări.4.5. Este necesară respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor dispoziții legale aplicabile, după caz, atunci când contractorul achiziționează produse sau servicii din finanțarea primită în baza art. 1.4.6. Contractorul are obligația să mențină performanța funcționării serviciilor sociale, obținută prin sprijinul acordat în cadrul programului.4.7. Respectarea obligației prevăzute la pct. 4.4 se verifică de către agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială prin efectuarea de către inspectorii sociali a unor vizite neanunțate.  +  Articolul 5Modificarea contractului5.1. Orice modificare a prezentului contract se face în scris, cu acordul părților, prin încheierea unui act adițional. 5.2. Agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială, pentru încheierea actului adițional, va solicita acordul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.5.3. Ca excepție de la pct. 5.1, modificările care nu conduc la schimbarea condițiilor contractuale în ceea ce privește valoarea contractului și alte aspecte majore legate de funcționarea serviciilor sunt doar notificate agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială, fără a mai fi necesară încheierea unui act adițional.  +  Articolul 6Suspendarea și rezilierea contractului6.1. Nerespectarea prevederilor prezentului contract, altele decât cele legate de utilizarea fondurilor și prezentarea documentelor justificative false sau neconforme cu realitatea, conduce la suspendarea finanțării până la remedierea situației respective de către contractor. 6.2. Agenția teritorială transmite contractorului notificarea cu privire la suspendarea finanțării, iar acesta este obligat să remedieze situația respectivă în termen de 15 zile de la primirea notificării.6.3. În condițiile în care în termenul menționat contractorul nu remediază situația, agenția teritorială va desființa unilateral prezentul contract, fără a mai fi necesară intervenția instanței judecătorești. În acest caz, contractorul va fi direct răspunzător și obligat la plata eventualelor daune, conform legislației în vigoare.6.4. Rezilierea contractului se realizează în următoarele condiții:a) utilizarea fondurilor în alte scopuri decât cele convenite sau prezentarea de documente justificative false sau neconforme cu realitatea;b) orice altă situație de încălcare a contractului sau a condițiilor generale prevăzute în contract sau în anexele sale și pentru care se pot aplica motivele de reziliere.6.5. În condițiile prevăzute la pct. 6.4 lit. b) contractul se constituie titlu executoriu, fără a mai fi necesară intervenția instanței judecătorești. În aceste condiții, contractorul este obligat să returneze autorității finanțatoare, în termen de 30 de zile de la primirea notificării de la agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială, sumele primite până la momentul notificării.  +  Articolul 7Rezolvarea litigiilor7.1. Orice diferende apărute între părți cu privire la valabilitatea sau rezultând din interpretarea, execuția sau rezilierea prezentului contract vor fi rezolvate de părți pe cale amiabilă. 7.2. Dacă în termenul de 15 zile diferendele nu pot fi stinse conform prevederilor pct. 7.1, ele vor fi rezolvate de instanțele judecătorești teritoriale competente de pe raza județului unde sa produs diferendul.  +  Articolul 8RaportăriContractorul se angajează să transmită agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială raportul lunar privind acordarea serviciilor și utilizarea fondurilor primite cu titlu de finanțare în luna anterioară.  +  Articolul 9Control9.1. Agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială controlează modul de acordare a serviciilor de către contractor.9.2. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale își rezervă dreptul de a controla în orice etapă acordarea serviciilor și utilizarea fondurilor primite cu titlu de finanțare în cadrul serviciilor.9.3. Curtea de conturi exercită controlul financiar asupra activităților derulate în baza prezentului contract.  +  Articolul 10AsigurăriAutoritatea contractantă nu este responsabilă pentru niciun fel de daune, interese, compensații plătibile prin lege în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu produs de contractant.  +  Articolul 11Cesiunea11.1. Contractorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al autorității contractante.11.2. Cesiunea nu va exonera contractorul de responsabilitățile privind obligațiile asumate prin contract.  +  Articolul 12Dispoziții finale12.1. Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract se transmite în scris. Orice document scris este înregistrat în momentul transmiterii și în momentul primirii. Comunicările dintre părți se pot face și prin alte mijloace de comunicare cu condiția confirmării scrise a primirii comunicării.12.2. Anexa* la prezentul contract face parte integrantă din acesta și constituie împreună un singur act juridic, obligatoriu și legal, valabil pentru ambele părți.* Anexă la prezentul contract sunt cererea de solicitare a finanțării și documentele prevăzute la art. 10 din Metodologia de evaluare și selecție a proiectelor în cadrul programelor de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 435/2022, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 799/2022.12.3. Prezentul contract a fost încheiat la data de ................ în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași valoare juridică.12.4. O copie a acestui contract, vizată de către directorul executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială, se transmite Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
  Pentru solicitant (contractor)
  .............................
  (numele)
  Semnătura ......................
  Data ......................
  Pentru Ministerul Muncii și Solidarității Sociale -
  Agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială (autoritate contractantă)
  ..........................................
  [numele persoanei(lor) oficiale autorizată(e) să semneze]
  Semnătura .................
  Data ...................
   +  Anexa nr. 5la metodologieSolicitantul .....................Număr contract de finanțare .....................
  SOLICITARE DE PLATĂ
  În atențiaMinisterului Muncii și Solidarității SocialeAgenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului ...................Număr contract de finanțare .....................Solicitantul ....................................Solicitarea de plată numărul ......................Luna și anul pentru care se solicită plata ............................
  Domnule/Doamnă,
  Subsemnatul/a, .............................. (numele și prenumele), solicit finanțarea cheltuielilor aferente perioadei sus-menționate.Suma solicitată este de: ................ lei, aferentă:1. cheltuielilor cu dotările ................;2. acordării serviciilor sociale în cadrul serviciului ............. (cod) .............. .Prezenta solicitare este însoțită, după caz, de următoarele documente: 1. lista persoanelor vârstnice care au beneficiat de serviciile sociale; 2. documentele justificative ................ .Plata se efectuează în contul cu numărul: .................. .
  Primar/Reprezentant legal
  Semnătură ....................
  Semnătură .....................
  Ștampilă ......................
  Data .......................
  Șef compartiment financiar-contabil primărie/responsabil financiar,
  .....................................
  -----