PROCEDURĂ nr. 1 din 18 mai 2022privind participanții Fondului de compensare a investitorilor, determinarea și plata obligațiilor la fond (PP1(1)-2022)
EMITENT
 • FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 24 mai 2022  În temeiul art. 35 din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor,având în vedere Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 603/2022,Fondul de compensare a investitorilor adoptă următoarea procedură:  +  Titlul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta procedură se aplică participanților Fondului de compensare a investitorilor, menționați la art. 3.  +  Articolul 2(1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta procedură au semnificația prevăzută în Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor și în Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, și în reglementările Autorității de Supraveghere Financiară emise în aplicarea acestor acte normative, respectiv Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2022,Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.(2) În sensul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) A.S.F. - Autoritatea de Supraveghere Financiară, succesoare în drepturi și obligații a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.); b) baza de calcul al contribuțiilor anuale - investiție compensabilă care cuprinde instrumentele financiare (indiferent de locul în care au fost tranzacționate, inclusiv cele tranzacționate over the counter - OTC) și/sau fondurile bănești deținute în numele investitorilor compensabili în legătură cu prestarea de servicii și activități de investiții, cu excepția titlurilor de stat emise de statul român prin Ministerul Finanțelor, în limita plafonului de compensare;c) baza de calcul al contribuțiilor speciale - investiție compensabilă care cuprinde instrumentele financiare (indiferent de locul în care au fost tranzacționate, inclusiv cele tranzacționate OTC) și/sau fondurile bănești deținute în numele investitorilor compensabili în legătură cu prestarea de servicii și activități de investiții, în limita plafonului de compensare, inclusiv titlurile de stat emise de statul român prin Ministerul Finanțelor;d) contribuție inițială - suma nerambursabilă datorată și plătită Fondului de compensare a investitorilor (Fondul) de către participanții săi la momentul dobândirii calității de participant la Fond și care se calculează potrivit art. 8;e) contribuție anuală - suma nerambursabilă datorată în fiecare an de către participanții Fondului care se calculează potrivit art. 11;f) cotizația pentru cheltuieli de administrare și funcționare a Fondului - suma nerambursabilă datorată Fondului de către participanții săi și de către entitățile autorizate de A.S.F. să administreze locuri de tranzacționare și sisteme de compensare și/sau decontare, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 88/2021;g) contribuție specială - suma nerambursabilă datorată de către participanții Fondului în cazurile în care Consiliul de administrație al Fondului apreciază că resursele acestuia sunt insuficiente pentru onorarea obligațiilor de plată a compensațiilor, în conformitate cu art. 13 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2022;h) Fondul - Fondul de compensare a investitorilor;i) investitor - persoana prevăzută la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor, respectiv orice persoană care deține instrumente financiare și/sau încredințează fonduri bănești și/sau instrumente financiare unui participant la Fond, în legătură cu prestarea de servicii și activități de investiții;j) investitor compensabil - persoana prevăzută la lit. i), excluzând persoanele exceptate de la compensare conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor;k) participanții Fondului - entitățile prevăzute la art. 3, care au obligația de a solicita și dobândi calitatea de participant la Fond și care sunt obligate să plătească contribuțiile/cotizațiile la Fond conform cadrului legal aplicabil;l) Regulamentul A.S.F. nr. 10/2022 - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2022 privind Fondul de compensare a investitorilor;m) investiție compensabilă (sau IC) - investiție a cărei restituire este asigurată investitorilor compensabili până la concurența plafonului de compensare; n) plafon de compensare - nivelul maxim al compensației pentru fiecare investitor.  +  Titlul II Participanții Fondului, dobândirea, menținerea și încetarea calității de participant  +  Articolul 3(1) Au obligația de a solicita și dobândi calitatea de participant la Fond și trebuie să participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului, prin plata către Fond a contribuțiilor inițiale, a contribuțiilor anuale, a cotizației pentru cheltuielile de administrare și funcționare a Fondului și/sau a contribuției speciale, efectuată în condițiile și la termenele prevăzute de prezenta procedură, următoarele entități:a) societățile de servicii de investiții financiare, denumite în continuare S.S.I.F., autorizate și înregistrate în Registrul A.S.F. în vederea prestării de servicii și activități de investiții conform secțiunii A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;b) instituțiile de credit înregistrate în Registrul A.S.F.;c) societățile de administrare a investițiilor (S.A.I.) autorizate de A.S.F., care administrează portofolii individuale de investiții;d) administratorii de fonduri de investiții alternative (AFIA) autorizați să administreze portofolii individuale de investiții.(2) Sunt obligate să fie participanți ai Fondului sucursalele firmelor de investiții și ale instituțiilor de credit din state terțe autorizate de A.S.F. să furnizeze servicii și activități de investiții pe teritoriul României, respectiv sucursalele S.A.I. autorizate de A.S.F., care administrează portofolii individuale de investiții, și ale AFIA autorizați să administreze portofolii individuale de investiții din state terțe, și care nu pot face dovada faptului că participă la un sistem care poate asigura investitorilor din România o compensație cel puțin echivalentă cu cea oferită de Fond. Acestea trebuie să devină participanți la Fond în condițiile reglementărilor legale și plătesc contribuțiile la Fond conform regulamentului și procedurilor Fondului.(3) Firmele de investiții, instituțiile de credit și S.A.I. și AFIA din alte state membre, precum și sucursalele acestora, care prestează în România, în baza liberei circulații, servicii și activități de investiții, respectiv activitatea de administrare a portofoliilor individuale, pot deveni participanți ai Fondului, dacă nivelul plafonului și întinderea oferită de Fond depășesc nivelul și acoperirea oferite de schema de garantare/compensare a investitorilor din statul membru de origine, în scopul suplimentării acoperirii de care investitorii săi beneficiază deja în virtutea apartenenței lor la schema de compensare din statul membru de origine. Acestea vor fi denumite în continuare firme de investiții, instituții de credit și S.A.I. și AFIA din alte state membre.(4) Participanții Fondului se angajează să respecte reglementările Fondului emise în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.  +  Articolul 4(1) Calitatea de participant al Fondului se dobândește la data înscrierii în Registrul participanților Fondului a entităților menționate la art. 3. (2) Pentru a deveni participant al Fondului, o S.S.I.F. sau o instituție de credit din România, respectiv o S.A.I. sau un AFIA trebuie să transmită Fondului următoarele documente: a) cerere pentru dobândirea calității de participant al Fondului, întocmită conform anexei nr. 5 „Cerere pentru dobândirea/menținerea calității de participant al Fondului de compensare a investitorilor“ la prezenta procedură;b) autorizația de funcționare emisă de către autoritatea competentă din România, în copie;c) dovada înscrierii în Registrul A.S.F.; în cazul instituțiilor de credit va fi depusă o copie a actului individual emis de către A.S.F. care atestă înscrierea în Registrul A.S.F.;d) certificatul de înmatriculare, în copie, și cel constatator, în original, pentru informații în legătură cu datele sale de identificare, cu capitalul social și cu reprezentanții legali, emise de oficiul registrului comerțului competent teritorial, sau alte documente care conțin aceste informații, emise de organele competente cu maximum 30 de zile anterior depunerii;e) Declarația privind calculul contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor, întocmită conform anexei nr. 1 la prezenta procedură;f) copie după actul constitutiv actualizat (certificată conform cu originalul de conducerea societății);g) alte documente pe care Fondul le consideră necesare.(3) Pentru a deveni participant al Fondului, o sucursală a unei firme de investiții, a unei instituții de credit, a unei S.A.I. care administrează portofolii individuale de investiții sau AFIA autorizați să administreze portofolii individuale de investiții dintrun alt stat membru sau dintr-un stat terț, care intenționează să fie, după caz, înregistrată sau autorizată în România să presteze servicii și activități de investiții sau servicii de administrare a portofoliilor individuale, trebuie să transmită Fondului următoarele documente: a) cerere pentru dobândirea calității de participant al Fondului, întocmită conform anexei nr. 5 la prezenta procedură;b) autorizația de funcționare emisă de către autoritatea competentă din România, în copie;c) dovada înscrierii în Registrul A.S.F., în copie;d) certificatul de înmatriculare, în copie, și cel constatator, în original, pentru informații în legătură cu datele sale de identificare, cu capitalul social și cu reprezentanții legali, emise de oficiul registrului comerțului competent teritorial, sau alte documente care conțin aceste informații, emise de organele competente cu maximum 30 de zile anterior depunerii;e) Declarația privind calculul contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor, întocmită conform anexei nr. 1 la prezenta procedură;f) alte documente pe care Fondul le consideră necesare.(4) Pentru a deveni participant al Fondului, o firmă de investii, o instituție de credit, o S.A.I. care administrează portofolii individuale de investiții sau AFIA autorizați să administreze portofolii individuale de investiții dintr-un alt stat membru, care intenționează să presteze în România servicii și activități de investiții sau servicii de administrare a portofoliilor individuale, în baza liberei circulații a serviciilor, trebuie să transmită Fondului următoarele documente: a) cerere pentru dobândirea calității de participant al Fondului, întocmită conform anexei nr. 5 la prezenta procedură;b) autorizația de funcționare emisă de către autoritatea competentă din statul de origine, în copie, însoțită de traducerea legalizată în limba romană;c) dovada înscrierii în Registrul A.S.F., în copie;d) certificatul de înmatriculare, în copie, și cel constatator, în original, pentru informații în legătură cu datele sale de identificare, cu capitalul social și cu reprezentanții legali, emise de oficiul registrului comerțului competent teritorial din statul de origine, sau alte documente care conțin aceste informații, emise de organele competente din statul de origine, însoțite de traducerea legalizată în limba română, emise cu maximum 30 de zile anterior depunerii;e) Declarația privind calculul contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor, întocmită conform anexei nr. 1 la prezenta procedură.(5) În cazul în care Fondul apreciază că, pentru dobândirea calității de participant al Fondului, este necesar ca S.S.I.F./firma de investiții, instituția de credit, S.A.I., AFIA sau sucursala unei astfel de entități să transmită documente suplimentare celor menționate la alin. (2), (3) și (4), aceste documente vor fi comunicate Fondului în termen de 5 zile de la data solicitării lor.(6) Toate documentele comunicate în copie vor purta mențiunea „conform cu originalul“, numele și prenumele persoanei care certifică conformitatea cu originalul, precum și semnătura acesteia.(7) În termen de cel mult 10 zile de la data depunerii documentelor menționate la alin. (2), (3), (4) și (5) și art. 9 și încasarea de către Fond a contribuției inițiale conform art. 8 alin. (3), entitatea care îndeplinește condițiile legale necesare dobândirii calității de participant al Fondului va fi înregistrată în Registrul participanților Fondului și va primi un certificat de atestare în acest sens.  +  Articolul 5Pentru menținerea calității de participant al Fondului, acesta este obligat să respecte obligațiile de raportare și de plată către Fond stabilite conform prevederilor legale incidente.  +  Articolul 6(1) Calitatea de participant al Fondului se pierde prin excludere sau încetarea acestei calități.(2) Cazurile de excludere a unui participant sunt următoarele:a) în situația în care participanții nu își îndeplinesc obligațiile ce le revin în calitate de participanți ai Fondului, A.S.F. va fi notificată și, în cooperare cu Fondul, va dispune măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea de către aceștia a obligațiilor ce le revin;b) în situația interzicerii de către autoritățile competente din statul membru sau terț de a presta servicii și activități de investiții sau de a administra portofolii individuale pe teritoriul României de către firmele de investiții, instituțiile de credit, respectiv S.A.I. și AFIA din alte state membre sau din state terțe sau de către sucursalele acestora.(3) Calitatea de participant al Fondului încetează în cazul retragerii de către autoritatea competentă a autorizației/ atestatului de prestare a serviciilor și activităților de investiții sau, după caz, a autorizației de administrare a portofoliilor individuale.(4) Termenul la care se face radierea unui participant al Fondului din registrul participanților este data notificării de către S.S.I.F./instituția de credit/S.A.I./AFIA a deciziei de retragere a autorizației/atestatului de prestare de servicii și activități de investiții financiare sau, după caz, a autorizației de administrare a portofoliilor individuale, respectiv data notificării de către A.S.F. cu privire la retragerea autorizației/radierea din registru.  +  Titlul III Contribuțiile și cotizațiile către Fond  +  Articolul 7(1) Participanții Fondului sunt obligați sa plătească contribuțiile și cotizațiile la Fond potrivit prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 10/2022 și ale prezentei proceduri, plata efectuându-se în lei, în contul curent al Fondului, comunicat de către acesta.(2) Participanții Fondului sunt obligați sa plătească Fondului contribuții inițiale, anuale și/sau speciale și, dacă este cazul, cotizații pentru cheltuieli de administrare și funcționare. Fiecare S.S.I.F. sau instituție de credit din România, înregistrată în Registrul A.S.F., care prestează servicii și activități de investiții în numele clienților și fiecare S.A.I. care administrează portofolii individuale de investiții sau AFIA autorizați să administreze portofolii individuale de investiții din România sau dintr-un alt stat membru sau o sucursală a unei firme de investiții, a unei instituții de credit sau a unei S.A.I. sau AFIA dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terț care are în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale este obligată, conform prevederilor art. 3, să plătească Fondului, în calitate de participant, o contribuție inițială, contribuții anuale, cotizația pentru cheltuielile de administrare și funcționare a Fondului și, dacă este cazul, contribuții speciale.(3) Contribuțiile datorate și virate de participanții Fondului nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau al dizolvării participanților Fondului.  +  Capitolul I Contribuția inițială  +  Articolul 8(1) Contribuția inițială pe care trebuie să o plătească participanții la Fond reprezintă 1% din valoarea capitalului inițial minim pentru care au fost autorizați de către A.S.F. pentru prestarea de servicii și activități de investiții sau pentru administrarea portofoliilor individuale, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul Băncii Naționale a României (B.N.R.) din ziua plății, pe baza Deciziei privind stabilirea contribuției inițiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură, după cum urmează:a) pentru S.S.I.F.-urile și instituțiile de credit care solicită autorizarea/înscrierea în Registrul A.S.F., având în obiectul de activitate serviciile prevăzute în secțiunea A pct. 1, 2 și 4 din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, care nu efectuează tranzacții cu instrumente financiare pe cont propriu sau care nu subscriu în cadrul emisiunilor de instrumente financiare în baza unui angajament ferm și care nu dețin fondurile bănești și/sau instrumentele financiare ale clienților, nivelul contribuției inițiale este echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua plății, pe baza Deciziei privind stabilirea contribuției inițiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură;b) pentru S.S.I.F.-urile și instituțiile de credit care solicită autorizarea/înscrierea în Registrul A.S.F., având în obiectul de activitate serviciile prevăzute în secțiunea A pct. 1, 2 și 4 din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, care nu efectuează tranzacții cu instrumente financiare pe cont propriu sau care nu subscriu în cadrul emisiunilor de instrumente financiare pe baza unui angajament ferm, dar care dețin fondurile bănești și/sau instrumentele financiare ale clienților, nivelul contribuției inițiale este echivalentul în lei a 1.250 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua plății, pe baza Deciziei privind stabilirea contribuției inițiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură;c) pentru S.S.I.F.-urile și instituțiile de credit care solicită autorizarea/înscrierea în Registrul A.S.F., având în obiectul de activitate servicii prevăzute în anexa nr. 1, fără a se limita la serviciile prevăzute în secțiunea A pct. 1, 2 și 4 din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, nivelul contribuției inițiale este echivalentul în lei a 7.300 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua plății, pe baza Deciziei privind stabilirea contribuției inițiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură;d) pentru S.A.I. și AFIA care au în obiectul de activitate administrarea de portofolii individuale, nivelul contribuției inițiale este echivalentul în lei a 1.250 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua plății, pe baza Deciziei privind stabilirea contribuției inițiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură;e) contribuția inițială datorată de sucursalele firmelor de investiții, instituțiilor de credit, S.A.I. și AFIA dintr-un stat terț care doresc să fie înregistrate și autorizate în România pentru a presta servicii și activități de investiții sau, după caz, servicii de administrare a portofoliilor individuale reprezintă 1% din valoarea capitalului inițial minim prevăzut în legislația respectivului stat terț corespunzător obiectului de activitate autorizat, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua plății, pe baza Deciziei privind stabilirea contribuției inițiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură;f) contribuția inițială datorată de firmele de investiții, instituțiile de credit și S.A.I. și AFIA autorizați într-un alt stat participant, precum și sucursalele acestora care doresc să presteze în România servicii și activități de investiții în numele clienților, respectiv servicii de administrare a portofoliilor individuale, în baza liberei circulații a serviciilor, și care doresc să devină participanți ai Fondului reprezintă 1% din valoarea capitalului inițial minim prevăzută în legislația respectivului stat participant corespunzător obiectului de activitate autorizat, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua plății, pe baza Deciziei privind stabilirea contribuției inițiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură.(2) Participantul Fondului, plătitor al contribuției inițiale, completează și transmite Fondului, prin e-mail, formularul anexa nr. 1 „Declarație privind calculul contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor“.(3) În vederea achitării acestei contribuții, Fondul va emite Decizia privind stabilirea contribuției inițiale/anuale/minime/ speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură, după momentul recepționării anexei nr. 1. Plata contribuției inițiale se efectuează în lei, în contul curent al Fondului, în termen de 10 zile de la comunicarea deciziei, detaliile necesare plății fiind menționate în cuprinsul acesteia.  +  Articolul 9(1) Fondul verifică modul de calcul al contribuției inițiale prin confruntarea datelor înscrise în Declarația privind calculul contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor cu cele din autorizația de funcționare emisă de către autoritatea competentă și/sau, după caz, menționate în Registrul A.S.F. În situația în care, în urma verificării efectuate de către Fond, se constată diferențe între contribuția inițială efectiv datorată și cea menționată în Declarația privind calculul contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor, participantul în cauză va transmite Fondului, în termen de 5 zile de la data comunicării, o Declarație rectificativă, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta procedură, cu înscrierea datelor corecte.(2) În funcție de datele din Declarația rectificativă privind contribuția inițială efectiv datorată urmează a se efectua regularizările necesare în termen de 5 zile de la data transmiterii către Fond a Declarației rectificative.  +  Capitolul II Contribuția anuală și contribuția specială  +  Articolul 10(1) Până la data de 15 februarie a fiecărui an calendaristic, Consiliul de administrație al Fondului stabilește, cu luarea în considerare a principiului prevăzut la art. 12 alin. (3) și (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2022, nivelul procentual pe baza căruia se stabilesc contribuțiile anuale totale datorate de către participanții la Fond.(2) Contribuțiile anuale datorate de către participanții la Fond se stabilesc astfel încât valoarea totală a acestora, împreună cu resursele pentru compensare aflate în posesia Fondului, să se situeze la un nivel cuprins între 0,5% și 0,8% din baza de calcul al contribuțiilor anuale, determinată în conformitate cu prevederile prezentului articol.(3) Valoarea contribuțiilor anuale totale dintr-un an calendaristic nu trebuie să fie mai mică de 0,05% din baza de calcul al contribuțiilor anuale.(4) Nivelul procentual aprobat de Consiliul de administrație al Fondului care determină cuantumul contribuției anuale totale pentru anul în curs se transmite spre aprobare A.S.F. conform art. 12 alin. (4) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2022.(5) După aprobarea de către A.S.F. a nivelului procentual prevăzut la alin. (4), corespunzător contribuțiilor anuale totale pe care trebuie sa le colecteze Fondul într-un an, nu mai târziu de data de 15 aprilie, Consiliul de administrație aprobă cota procentuală care se aplică bazei de calcul al contribuției anuale pentru determinarea contribuției anuale individuale. Ulterior Fondul va notifica A.S.F. și participanții cu privire la nivelul acestei cote procentuale în termen de 5 zile de la data stabilirii.(6) Cota procentuală se determină ca raport între contribuția anuală totală calculată conform alin. (2) și (3) și baza de calcul al contribuțiilor anuale raportate de participanții Fondului la sfârșitul anului în anexa nr. 3 „Situația investițiilor“.(7) Baza de calcul avută în vedere la stabilirea cuantumului contribuției anuale este cea raportată la sfârșitul anului precedent de către fiecare participant pe baza anexei nr. 3.(8) Contribuția anuală individuală se determină de către Fond conform următoarei formule:C_anuală = Ic_a*cp, unde:C_anuală = contribuția anuală individuală a participantului;Ic_a = investiția compensabilă aferentă bazei de calcul al contribuțiilor anuale;cp = cota procentuală stabilită conform prevederilor alin. (6)Investiția compensabilă aferentă bazei de calcul anuale este alcătuită din suma investițiilor realizate:a) de investitorii compensabili (persoane fizice și juridice) cu portofolii sub plafonul de compensare (suma portofoliilor investitorilor compensabili, respectiv fonduri bănești și instrumente financiare decontate, care sunt mai mici decât plafonul de compensare, cu excepția titlurilor de stat emise de statul român prin Ministerul Finanțelor)șib) de investitorii compensabili (persoane fizice și juridice) cu portofolii mai mari sau egale cu plafonul de compensare, în limita nivelului plafonului de compensare stabilit (produsul dintre numărul investitorilor și valoarea plafonului de compensare stabilit, la cursul de schimb B.N.R. de la data raportării, cu excepția titlurilor de stat emise de statul român prin Ministerul Finanțelor).(9) Valoarea contribuției anuale individuale determinate conform celor de mai sus și datorate de către fiecare din participanții Fondului nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei a 500 de euro și se calculează la cursul de schimb B.N.R. de la data raportării. Același cuantum al contribuției anuale este datorat și în cazul în care participantul declară, conform anexei nr. 3, la sfârșitul anului precedent, o bază de calcul egală cu 0 (zero).  +  Articolul 11(1) Cuantumul contribuției anuale care trebuie plătită Fondului de către fiecare participant se determină prin formularul din anexa nr. 2 „Declarația privind calculul contribuției anuale și/sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor“ la prezenta procedură, care se transmite Fondului de către fiecare participant până la data de 30 aprilie.(2) În urma verificării datelor raportate de către participanți în anexa nr. 2, Fondul va emite Decizia privind stabilirea contribuției inițiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură, până la data de 20 mai, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 88/2021, decizie ce se constituie titlu de creanță, pentru neplata la termen a sumei datorate Fondului, participantul datorând dobânzi și penalități de întârziere calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanțelor fiscale, în vigoare la data emiterii titlului de creanță.(3) În termen de 10 zile de la data individualizării și comunicării obligației de plată conform alin. (2), participanții Fondului sunt obligați sa achite contribuția anuală.(4) În scopul urmăririi în cursul anului de către Fond a evoluției situației investițiilor compensabile ale persoanelor fizice și ale persoanelor juridice, participanții Fondului vor comunica trimestrial Fondului, pană la data de 15 a primei luni din trimestrul următor pentru trimestrul anterior, situația investițiilor, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3 „Situația investițiilor“ la prezenta procedură, în care valoarea plafonului de compensare este cea aferentă anului următor celui pentru care se transmit aceste situații. Situația investițiilor va conține informații calculate la cursul B.N.R. din ultima zi a fiecărui trimestru pentru care se realizează raportarea.(5) În cazul în care participantul constată, din diferite motive, date incorecte raportate în anexa nr. 3 „Situația investițiilor“, care stă la baza calculului contribuției anuale, participantul poate depune o situație rectificativă care să fie transmisă cu mențiunea „rectificativă“ în termen de maximum 10 zile de la constatare sau, după caz, după emiterea certificării conform art. 19 alin. (10), dar nu mai târziu de 31 martie.În cazul în care situația rectificativă a fost depusă după data de 31 martie, aceasta va cuprinde obligatoriu motivația/ fundamentarea rectificării raportării față de certificarea emisă conform art. 19 alin. (10), regularizarea sumelor urmând a se efectua după cum urmează:a) dacă în situația rectificativă se va declara o investiție compensabilă mai mare față de cea inițial avută în vedere la calculul contribuției anuale, pentru diferență se aplică procentul stabilit conform art. 10 alin. (6) pentru anul în curs și se vor efectua demersurile aferente pentru constituirea și plata contribuției rezultate în termen de maximum 30 de zile;b) dacă în situația rectificativă se va declara o investiție compensabilă mai mică față de cea inițial avută în vedere la calculul contribuției anuale, pentru diferență se aplică procentul stabilit conform art. 10 alin. (6) pentru anul în curs și regularizarea se va efectua anul următor.(6) Raportările trimestriale, precum și raportările entităților privind situația investiției compensabile anuale/speciale și cuantumul contribuției datorate, respectiv anexele nr. 2, 3 și 4, vor fi însoțite de o declarație pe propria răspundere, sub semnătura reprezentantului legal al acestora, sub sancțiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile de înșelăciune și/sau de fals în declarații, prin care se atestă că datele și/sau informațiile transmise sunt reale, corecte și complete.(7) În exercitarea atribuțiilor conferite de lege, Fondul poate solicita participanților, ori de câte ori consideră necesar, situația investițiilor în forma prevăzută de anexa nr. 3 la prezenta procedură, precum și alte documente și situații, cu excepția acelor informații care intră sub incidența prevederilor legale referitoare la secretul profesional.  +  Articolul 12(1) Pentru primul an de funcționare al unui nou participant al Fondului autorizat și/sau înscris în Registrul A.S.F., contribuția anuală pe care trebuie să o plătească pentru anul în curs va fi contribuția minimă definită la art. 10 alin. (9).(2) În cazul în care un participant al Fondului solicită retragerea autorizației de către A.S.F./radierea din Registrul public al A.S.F. sau restrângerea obiectului de activitate cu activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții (în cazul societăților de administrare a investițiilor și AFIA), contribuția anuală pe care va trebui să o plătească Fondului pentru anul în curs se determină astfel: a) dacă solicitarea menționată mai sus a fost depusă la A.S.F./B.N.R. și transmisă Fondului până la data stabilirii cotei care stă la baza calculului contribuției anuale, contribuția anuală va fi contribuția minimă definită la art. 10 alin. (9);b) dacă solicitarea a fost depusă la A.S.F./B.N.R. și transmisă Fondului după data stabilirii cotei care stă la baza calculului contribuției anuale, contribuția anuală pe care trebuie să o achite va fi contribuția anuală ce îi revine participantului pentru anul în curs, determinată în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (8) și (9).(3) În cazul în care unui participant al Fondului îi este retrasă/retras autorizația/atestatul de către A.S.F. ca sancțiune, acesta datorează, indiferent de momentul retragerii, contribuția anuală ce îi revine pentru anul în curs, determinată în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (8) și (9).  +  Articolul 13(1) În cazurile în care Consiliul de administrație al Fondului apreciază că resursele pentru compensare ale acestuia sunt insuficiente pentru onorarea obligațiilor de plată a compensațiilor rezultate în urma unui eveniment generator de plăți compensatorii, cu aprobarea A.S.F., participanții plătesc contribuții speciale, care nu pot depăși 0,2% din valoarea bazei de calcul al contribuțiilor speciale, care include instrumentele financiare prevăzute la art. 12 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2022 și cu respectarea criteriilor de proporționalitate prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. c) din același act normativ. (2) În vederea determinării bazei de calcul pentru contribuția specială, participanții Fondului vor transmite trimestrial, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, anexa nr. 4 „Situația investițiilor cumulate“ în care se va declara valoarea cumulată a investiției compensabile cu includerea instrumentelor financiare prevăzute la art. 12 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2022 deținute de investitorii compensabili.(3) Contribuția specială individuală se determină de către Fond conform următoarei formule:C_specială = Ict*cp, unde:C_specială = contribuția specială individuală a participantului;Ict = investiția compensabilă aferentă bazei de calcul al contribuțiilor speciale, formată din investiția compensabilă cumulată declarată în anexa nr. 4 „Situația investițiilor cumulate“;cp = cota procentuală stabilită pentru contribuția specială conform prevederilor alin. (4) și (6).(4) Cota procentuală stabilită pentru contribuția specială se determină ca raport între cuantumul contribuției speciale determinat conform alin. (1) și baza de calcul al contribuțiilor speciale raportată de participanții Fondului la sfârșitul anului în anexa nr. 4 „Situația investițiilor cumulate“. (5) Valoarea contribuțiilor speciale datorate de către fiecare dintre participanții Fondului nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei a 500 de euro și se calculează la cursul de schimb B.N.R. de la data raportării.(6) După aprobarea de către A.S.F. a cuantumului total al contribuțiilor speciale, Consiliul de administrație va aproba cuantumul cotei procentuale care va fi aplicată investiției compensabile rezultate, declarată în anexa nr. 4 „Situația investițiilor cumulate“, și îl va comunica participanților Fondului și A.S.F. într-un termen de 5 zile.(7) În vederea stabilirii contribuției speciale individuale, participanții vor transmite Fondului, în termen de 5 zile de la comunicarea cotei stabilite la alin. (6), anexa nr. 2.(8) În urma verificării datelor raportate conform anexei nr. 2, în termen de 15 zile de la data raportării, Fondul va emite Decizia privind stabilirea contribuției inițiale/anuale/minime/ speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor din anexa nr. 6 la prezenta procedură, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 88/2021, decizie ce constituie titlu de creanță pentru neplata la termen a sumei datorate Fondului, participantul datorând dobânzi și penalități de întârziere calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanțelor fiscale, în vigoare la data emiterii titlului de creanță.(9) În termen de 10 zile de la data individualizării și comunicării obligației de plată conform alin. (2), participanții Fondului sunt obligați să achite contribuția anuală.  +  Articolul 14(1) Consiliul de administrație al Fondului poate decide suspendarea plății contribuțiilor anuale sau diminuarea acestora numai cu aprobarea prealabilă a A.S.F. și în situații justificate.  +  Articolul 15(1) Fondul verifică modul de calcul al contribuției anuale și/sau speciale prin confruntarea datelor înscrise în anexa nr. 2 „Declarația privind calculul contribuției anuale și/sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor“ cu cele din anexa nr. 3 și/sau anexa nr. 4. (2) În situația în care, în urma verificării efectuate de către Fond conform alin. (1), se constată diferențe între contribuția efectiv datorată și cea menționată în Declarația privind calculul contribuției anuale și/sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor, participantul în cauză va transmite Fondului, în termen de 5 zile de la data comunicării, o declarație rectificativă, potrivit aceluiași model, cu mențiunea „rectificativă“. (3) Dacă se constată că sumele aferente contribuției efectiv datorate din anexa nr. 2 au fost transmise în mod intenționat eronat, Fondul va notifica A.S.F. în vederea adoptării măsurilor care se impun. Notificarea va fi însoțită de documentele analizate de către reprezentanții Fondului și în baza cărora a fost făcută constatarea.(4) Până la data de 20 mai a fiecărui an, Fondul va comunica participantului Decizia privind stabilirea contribuției inițiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor în legătură cu cuantumul contribuției anuale, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 88/2021, decizie ce constituie titlu de creanță pentru neplata la termen a sumei datorate Fondului, participantul datorând dobânzi și penalități de întârziere calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanțelor fiscale, în vigoare la data emiterii titlului de creanță.(5) Cuantumul dobânzilor și majorărilor de întârziere determinate de către Fond se va comunica participantului printro Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și/sau penalități datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 7 la prezenta procedură. Această decizie se va comunica participantului în termen de 5 zile de la efectuarea cu întârziere a plății.  +  Capitolul III Cotizația pentru cheltuieli de administrare și funcționare  +  Articolul 16(1) În cazul în care suma veniturilor disponibile ale Fondului prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), c), e) și h) din Legea nr. 88/2021 nu acoperă necesarul de resurse financiare stabilit conform art. 10 alin. (4) din aceeași lege, diferența rezultată se va plăti până la data de 31 mai a anului următor, după cum urmează:a) 50% împărțită în mod egal la toți participanții la Fond;b) 50% împărțită în mod egal între toate entitățile autorizate de A.S.F. să administreze locuri de tranzacționare și sisteme de compensare și/sau decontare.(2) Fiecare participant al Fondului va plăti cotizația pentru cheltuielile de administrare și funcționare a Fondului în cuantumul sumei prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului aprobat de către Consiliul A.S.F., stabilită conform alin. (1), pe baza facturii fiscale emise de către Fond, cu excepția participanților care sunt în situațiile prevăzute la art. 17 alin. (1) și (2).(3) În cazul în care în cursul unui an fiscal se constată un deficit bugetar, Consiliul de administrație al Fondului supune de îndată aprobării A.S.F. bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, în care se specifică cuantumul cotizației pentru cheltuieli de administrare și funcționare suplimentare. Cotizația pentru cheltuieli de administrare și funcționare suplimentare se comunică participanților în termen de maximum 30 de zile de la decizia A.S.F. de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs și se va achita până la data de 31 mai, pe baza facturilor fiscale aferente acestor cotizații.  +  Articolul 17(1) Pentru primul an de funcționare al unui nou participant al Fondului autorizat și/sau înscris în Registrul A.S.F., cotizația pentru cheltuielile de administrare și funcționare a Fondului pe care trebuie să o plătească va fi calculată după formula:Ctb.CA = cotizația pentru cheltuielile de administrare și funcționare a Fondului stabilită pentru anul în curs în bugetul de venituri și cheltuieli;N = nr. de zile rămase de la data când devine participant al Fondului până la sfârșitul anului;În acest caz, termenul de plată a cotizației pentru cheltuielile de administrare și funcționare a Fondului este de 10 zile de la data emiterii facturii de către Fond.(2) În cazul în care un participant al Fondului solicită retragerea autorizației/radierea din Registrul public al A.S.F. sau restrângerea obiectului de activitate cu activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții (în cazul societăților de administrare a investițiilor sau AFIA) până la 31 mai, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 88/2021, cotizația pentru cheltuieli de administrare și funcționare pe care trebuie să o plătească Fondului, aferentă anului respectiv, se calculează astfel:Ctb. CA = cotizația pentru cheltuielile de administrare și funcționare a Fondului stabilită pentru anul în curs;N = nr. de zile de la începutul anului până la data prezentării de către participant a solicitării transmise către A.S.F./B.N.R. privind încetarea activității pe piața de capital sau restrângerea activității de administrare a portofoliilor individuale de investiții (în cazul societăților de administrare a investițiilor sau AFIA). În acest caz, termenul de plată este de 10 zile de la data la care Fondul a emis factura fiscală.(3) Dacă participantul se retrage după data scadentă a obligației de plată, respectiv 31 mai, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 88/2021, cuantumul cotizației se achită integral. Același cuantum al cotizațiilor îl datorează și participanții cărora le este retrasă autorizația de funcționare sau sunt radiați din Registrul A.S.F. ca urmare a sancțiunii impuse de către A.S.F./B.N.R., indiferent de data retragerii.  +  Capitolul IV Obligații privind transparența  +  Articolul 18(1) Fiecare participant al Fondului trebuie să publice pe site-ul propriu informații, în limba română, necesare identificării Fondului de compensare a investitorilor la care este participant sau altei scheme de compensare la care acesta participă, precum și referitoare la plata compensațiilor, procedurile Fondului și plafonul de compensare oferit de Fond. (2) Orice S.S.I.F./instituție de credit/societate de administrare a investițiilor/AFIA are obligația ca la data încheierii contractului de prestări servicii să transmită, în scris, investitorului informațiile menționate la alin. (1), inclusiv prin referire la website-ul unde sunt publicate aceste informații, și va solicita acestuia o declarație care să ateste că a luat cunoștință despre încadrarea sau neîncadrarea în categoria de investitori ale căror investiții sunt compensate de Fond, conform legii. În cazul în care S.S.I.F./instituția de credit/societatea de administrare a investițiilor/AFIA nu este participant al Fondului, clientul acesteia/acestuia va menționa în declarația pe proprie răspundere că nu se va îndrepta împotriva Fondului și că a luat cunoștință de faptul că schema de compensare de la care poate solicita acordarea compensațiilor este cea menționată de intermediar în contractul de intermediere/administrare, declarația putând fi anexă la contract. (3) S.S.I.F./Instituțiile de credit și societățile de administrare a investițiilor/AFIA au obligația de a notifica investitorului, în scris, orice modificare a informațiilor furnizate la data încheierii contractului de prestări servicii/administrare cu privire la schema de compensare incidentă.(4) Informațiile prevăzute la alin. (1) nu vor fi folosite de participanții la Fond în scopuri publicitare. Materialele publicitare ale participanților cuprind numai informații referitoare la participarea la Fond sau la o altă schemă de compensare a investitorilor.(5) Informațiile prevăzute în prezentul articol se vor publica în limba română.(6) Participanții Fondului sunt obligați să transmită orice informație suplimentară pe care Fondul o apreciază necesară în îndeplinirea obiectului său principal de activitate, cu excepția acelor informații care intră sub incidența prevederilor legale referitoare la secretul profesional.  +  Articolul 19(1) S.S.I.F. trebuie să transmită Fondului următoarele situații și documente, cu privire la serviciile și activitățile de investiții prestate în numele clienților, la termenele și în condițiile menționate:a) lunar, balanța de verificare analitică (în format .pdf sau .xlsx) și balanța de verificare analitică a contului 419 (în format .xlsx), care va conține identificatorul unic al clientului astfel cum este cuprins în back-office-ul S.S.I.F.-ului sau numărul de cont al clientului, transmise electronic, având atașată o semnătură electronică extinsă. Termenul-limită de depunere va fi ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei de raportare;b) trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare perioadei de raportare: anexa nr. 3 și anexa nr. 4 transmise electronic (în format .xlsx sau .pdf), având atașată o semnătură electronică extinsă;c) semestrial, în termenul stabilit prin reglementările A.S.F., situațiile financiare semestriale care vor cuprinde situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, contul de profit și pierdere, transmise electronic, având atașată o semnătură electronică extinsă;d) anual, transmise electronic, având atașată o semnătură electronică extinsă, în termenul stabilit prin reglementările A.S.F.:– raportul anual care va cuprinde situațiile financiare anuale compuse din: situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, situația veniturilor și cheltuielilor, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative, raportul administratorului și raportul auditorului financiar;– raportul auditorului intern;– balanța de verificare analitică;e) datele și informațiile cuprinse în raportările privind situația fondurilor proprii (fonduri proprii, cerințe de fonduri proprii, ratele și nivelurile de fonduri proprii), conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, transmise electronic, având atașată o semnătură electronică extinsă;f) în termen de 3 zile de la data recepționării, dar nu mai mult de 60 de zile de la data eliberării, documentele care atestă modificări ale datelor de identificare sau ale componenței organelor de conducere ale societății, cum sunt: certificatul de înscriere de mențiuni, dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, actele individuale emise de A.S.F. transmise electronic.(2) Societățile de administrare a investițiilor și AFIA trebuie să transmită Fondului situațiile și documentele prevăzute la alin. (1), iar anexa nr. 3 „Situația investițiilor“ va fi însoțită de un centralizator ce va cuprinde identificatorul unic al clientului, așa cum este cuprins în evidențele S.A.I., și activul total al fiecăruia, având atașate o semnătură electronică extinsă.(3) Instituțiile de credit trebuie să transmită Fondului următoarele situații și documente, la termenele menționate:a) trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare perioadei de raportare, Situația investițiilor, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3 și anexa nr. 4 la prezenta procedură, transmisă electronic (în format .xlsx sau .pdf), având atașată o semnătură electronică extinsă;b) în termen de 3 zile de la data recepționării, dar nu mai mult de 60 de zile de la data eliberării, documentele care atestă modificări ale datelor de identificare sau ale componenței organelor de conducere ale societății, cum sunt: certificatul de înscriere de mențiuni, dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, actele individuale emise de A.S.F. transmise în format electronic.(4) Participanții trebuie să transmită Fondului în format electronic, având atașată semnătură electronică extinsă, următoarele:– în termen de 10 zile de la data aprobării, hotărârile organelor statutare referitoare la schimbarea sediului social, denumirii, modificarea componenței consiliului de administrație și/sau conducerii executive, modificarea capitalului social, proiectul de fuziune/divizare, deschiderea procedurii insolvenței etc. și, dacă este cazul, în termen de 5 zile de la eliberare, certificatul emis de oficiul registrului comerțului privind înregistrarea mențiunilor referitoare la modificările menționate anterior;– în termen de 15 zile de la data eliberării, actele individuale emise de A.S.F.;– anual, până la data de 31 ianuarie, anexa nr. 5 actualizată;– în termen de 10 zile de la data retragerii autorizației de către A.S.F. sau a radierii din Registrul public al A.S.F., la cerere sau ca urmare a sancționării participantului cu retragerea autorizației de funcționare, o situație care să evidențieze valoarea fondurilor bănești și a instrumentelor financiare deținute de fiecare investitor după închiderea/lichidarea conturilor acestuia, în eventualitatea în care nu s-au putut returna în totalitate, și modul de păstrare a acestora până la momentul restituirii.(5) Toate documentele și raportările în format electronic vor fi transmise la adresa de e-mail office@fond-fci.ro.(6) Pe baza raportărilor primite de la S.S.I.F.-uri, Fondul verifică dacă:a) cerințele totale de capital sunt acoperite de fondurile proprii;b) disponibilitățile clienților se află în conturile societății.(7) Verificările menționate la alin. (6) vor fi efectuate în maximum 30 de zile de la data expirării termenelor de raportare.(8) În situația în care raportările transmise Fondului de către S.S.I.F.-uri reflectă o situație financiară critică, respectiv disponibilitățile clienților nu se regăsesc în conturile societății, și care evidențiază o eventuală incapacitate a participantului de a restitui fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, Fondul va solicita în cel mai scurt timp posibil explicații referitoare la acest lucru.(9) Dacă informațiile solicitate dovedesc faptul că disponibilitățile clienților nu se regăsesc în conturile societății, Fondul va notifica de îndată A.S.F.(10) Până cel târziu la data de 15 martie a fiecărui an, participanții la Fond trimit Fondului o certificare emisă de auditorul intern/controlul intern care să ateste corectitudinea și exactitatea raportărilor din anul anterior cu privire la deținerile de instrumente financiare și/sau fonduri bănești în numele investitorilor și existența unei evidențe complete și exacte cuprinzând datele referitoare la investitorii compensabili, așa cum prevede art. 27 din Legea nr. 88/2021.  +  Capitolul V Sancțiuni pentru neplata contribuțiilor și a cotizațiilor  +  Articolul 20(1) În cazul în care un participant al Fondului nu plătește în termen de 10 zile de la data comunicării de către Fond a Deciziei privind stabilirea contribuției inițiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură, sumele datorate Fondului cu titlu de contribuție, Fondul va percepe dobânzi și penalități de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanțelor fiscale. (2) În cazul în care un participant al Fondului nu plătește contribuția inițială, contribuția anuală, și/sau contribuția specială în cuantumul stabilit și la termen sau nu transmite situațiile și documentele prevăzute la art. 19 în condițiile stabilite de prezenta procedură, după un termen de 10 zile de la data scadenței obligației de plată sau de transmitere a documentelor și informațiilor respective, Fondul informează A.S.F., în scris, cu privire la situația participantului care nu și-a executat sau a executat necorespunzător obligația de plată sau cea de transmitere a documentelor și informațiilor solicitate.(3) Dacă la data scadenței stabilită la alin. (1) datoria restantă prevăzută în titlul de creanță nu a fost plătită, acesta devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul poate declanșa procedura de executare silită a creanțelor, conform dispozițiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazul în care contribuțiile datorate nu pot fi recuperate de la un participant declarat în faliment, recuperarea sumelor se va face de către Fond în procesul lichidării acestuia.  +  Articolul 21În cazul în care participantul sau oricare dintre entitățile obligate la plata cotizației pentru cheltuielile de administrare și funcționare a Fondului conform art. 16 alin. (1) nu achită cotizația datorată până la data de 31 mai a anului în curs, participantul datorează Fondului majorări de întârziere la nivelul dobânzii legale penalizatoare, conform Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, începând cu data de 1 iunie și până la data plății integrale a sumei datorate.  +  Titlul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 22Prezenta procedură privind participanții Fondului de compensare a investitorilor, stabilirea, declararea și plata contribuțiilor, inclusiv anexele sale, se avizează de către Consiliul de administrație al Fondului și se supun aprobării Consiliului A.S.F.  +  Articolul 23(1) În situații speciale, la propunerea fundamentată a Fondului, cu aprobarea prealabilă a A.S.F., termenele prevăzute în prezenta procedură referitoare la aprobarea cuantumului contribuției anuale ce trebuie colectată într-un an calendaristic și, implicit, și celelalte termene ce au legătură cu acestea, pot suferi modificări. (2) În situațiile prevăzute la alin. (1) Fondul va propune un nou calendar de termene (stabilire/raportare/plată) și va informa în consecință participanții în termen de 5 zile de la aprobarea A.S.F.  +  Articolul 24Prezenta procedură se aprobă de către A.S.F. și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 35 din Legea nr. 88/2021.  +  Articolul 25Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură.
  Directorul general al Fondului de compensare a investitorilor,
  Costel-Bogdan Movileanu
  București, 18 mai 2022.Nr. 1.  +  Anexa nr. 1
  DECLARAȚIE
  privind calculul contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor
  [ ] rectificativă1. Denumirea societății de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.)/instituției de credit/societății de administrare a investițiilor (S.A.I.)/administratorului de fonduri de investiții alternative (AFIA) ........................................Societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului/Județului ................................................................. cu nr. .............................., cod unic de înregistrare ..................................2. Sediul social .............................................................................3. Numărul și data autorizației/atestatului de înscriere în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a S.S.I.F., instituției de credit sau ale autorizației pentru prestarea serviciilor de administrare a portofoliilor individuale ale clienților ...........................................................................4. Capitalul minim inițial prevăzut de lege pentru prestarea serviciilor și activităților de investiții financiare sau pentru administrarea portofoliilor individuale ale clienților din autorizația/atestatul emisă/emis de către A.S.F./Banca Națională a României (B.N.R.), lei ...........................................................................5. Contribuția inițială datorată reprezintă 1% din capitalul inițial minim, conform pct. 4, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua plății, pe baza Deciziei privind stabilirea contribuției inițiale/anuale/ minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, lei ...........................................................................6. Cont bancar .................................................................................................................. leiDeclar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile de înșelăciune și/sau de fals în declarații, că datele și/sau informațiile transmise sunt reale, corecte și complete.
  Director/Reprezentant legal al S.S.I.F./instituției de credit/S.A.I./A.F.I.A.,
  ..............................................................................................
  Data declarației
  .........................
   +  Anexa nr. 2
  DECLARAȚIE
  privind calculul contribuției anuale și/sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor,
  aferente anului ..........
  [ ] rectificativă[ ] anuală[ ] specială1. Denumirea societății de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.)/instituției de credit/societății de administrare a investițiilor (S.A.I.)/administratorului de fonduri de investiții alternative (AFIA) ............................................................................................. Societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului/Județului ....................................................................... cu nr. ..............................., cod unic de înregistrare ..................................2. Sediul social ......................................................................................................................................................................3. Numărul și data înscrierii în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a S.S.I.F., instituției de credit sau ale autorizației pentru prestarea serviciilor de administrare a portofoliilor individuale ale clienților ..........................................................4. Modalitatea de calcul al contribuției anuale:a) baza de calcul al contribuției anuale [investiția compensabilă declarată în anexa nr. 3 la Procedura Fondului de compensare a investitorilor nr. 1/2022 privind participanții Fondului de compensare a investitorilor, determinarea și plata obligațiilor la fond (PP1(1)-2022) la sfârșitul anului precedent] .....................b) cota IC stabilită de Consiliul de administrație pentru anul în curs .............................%c) contribuția anuală calculată (cota IC x baza de calcul) ..................... leid) contribuția anuală datorată ......................... lei5. Modalitatea de calcul al contribuției speciale:a) baza de calcul al contribuției speciale [investiția compensabilă declarată în anexa nr. 4 la Procedura Fondului de compensare a investitorilor nr. 1/2022 privind participanții Fondului de compensare a investitorilor, determinarea și plata obligațiilor la fond (PP1(1)-2022) la sfârșitul anului precedent] .....................b) cota IC specială stabilită de consiliul de administrație pentru anul în curs ............................%c) contribuția anuală specială (cota IC x baza de calcul al contribuției speciale) .................. leid) contribuția specială datorată ......................... lei6. Contribuția anuală/specială calculată ..................... lei (a + b + c) – d7. Contribuția anuală/specială datorată: ......................... leiDeclar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile de înșelăciune și/sau de fals în declarații, că datele și/sau informațiile transmise sunt reale, corecte și complete.
  Director/Reprezentant legal al S.S.I.F./instituției de credit/S.A.I./AFIA,
  ..............................................................................................
  Data declarației (zz/ll/aaaa)
  ...........................................
   +  Anexa nr. 3
  SITUAȚIA INVESTIȚIILOR
  (fonduri bănești și instrumente financiare decontate, cu excepția titlurilor de stat emise de statul român prin Ministerul Finanțelor)

  [ ] rectificativă

  la data de ...................... (zz/ll/aaaa)
  Societatea de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.)/Instituția de credit/Societatea de administrare a investițiilor (S.A.I.)/Administratorul de fonduri de investiții alternative (AFIA): .....................................................................................................
  Plafon de compensare ................. euro ..... curs euroPlafon de compensare ............. lei1. Număr investitori compensabili cu investiții sub plafonul de compensare ....................,din care:– persoane fizice: .....................– persoane juridice: ...................1.1. Suma totală a investițiilor compensabile sub plafonul de compensare ....................,din care:a) persoane fizice; total lei .....................,din care:– fonduri bănești, lei ..................................– valoarea instrumentelor financiare, lei .........b) persoane juridice; total lei .............,din care:– fonduri bănești, lei ..................– valoarea instrumentelor financiare, lei ..........2. Număr investitori compensabili cu investiții peste plafonul de compensare ..................,din care:– persoane fizice: .....................– persoane juridice: .................2.1. Suma totală a investițiilor compensabile peste plafonul de compensare total lei ..............,din care:a) persoane fizice; total lei ....................,din care:– fonduri bănești, lei ...............– valoarea instrumentelor financiare, lei ..........b) persoane juridice; total lei ...............,din care:– fonduri bănești, lei ............................– valoarea instrumentelor financiare, lei ........2.2. Valoarea compensației maxime corespunzătoare investitorilor compensabili cu investiții peste plafon (număr investitori compensabili cu investiții peste plafon x plafonul de compensare la cursul de schimb al Băncii Naționale a României (B.N.R.) de la data raportării) total lei ....................................,din care:– persoane fizice, total lei .........................– persoane juridice, total lei ......................Investiție compensabilă, total lei ..................(pct. 1.1 + pct. 2.2)3. Număr investitori necompensabili ...........................,din care:– persoane fizice: .....................– persoane juridice: .................3.1. Investiții exceptate de la compensare total lei ...............................,din care:a) persoane fizice; total lei .................................,din care:– fonduri bănești, lei ..................– valoarea instrumentelor financiare, lei ..........b) persoane juridice; total lei ..................,din care:– fonduri bănești, lei .........– valoarea instrumentelor financiare, lei .........4. Valoarea instrumentelor financiare decontate aferente piețelor externe, din totalul portofoliilor raportate la pct. 1.1, 2.1 și 3.1, total lei ......................Explicații:– în prezenta anexă se raportează:• instrumente financiare (indiferent de locul în care au fost tranzacționate, inclusiv cele tranzacționate OTC - over the counter) și/sau fonduri bănești (în măsura în care fondurile bănești nu sunt acoperite de Fondul de garantare a depozitelor bancare sau o altă schemă de garantare/compensare) deținute în numele investitorilor compensabili în legătură cu prestarea de servicii și activități de investiții, cu excepția titlurilor de stat emise de statul român prin Ministerul Finanțelor, în limita plafonului de compensare;• instrumente financiare aflate în custodia participantului la Fondul de compensare a investitorilor, respectiv acele instrumente deținute în numele fiecărui investitor și care se regăsesc în evidența participantului;• instrumente derivate la valoarea marjelor încasate de la clienți;• fonduri bănești, respectiv sumele clienților deținute de participant la sfârșitul lunii de raportare în conturile aferente disponibilităților bănești care aparțin clienților;– plafonul de compensare se calculează în lei utilizând cursul de schimb B.N.R. de la data raportării (sfârșitul fiecărui trimestru);– categoria persoane juridice - include și entitățile fără personalitate juridică, altele decât persoanele fizice;– valoarea în lei a instrumentelor financiare reprezintă valoarea de piață a acestora la termenele de raportare stabilite prin prezenta procedură;– la pct. 1 se vor declara toți investitorii compensabili (persoane fizice și juridice) cu portofolii < decât plafonul de compensare;– la pct. 1.1 se vor trece sumele aferente portofoliilor investitorilor de la pct. 1 (fonduri bănești + instrumente financiare decontate) care sunt < decât plafonul de compensare;– la pct. 2 se vor declara toți investitorii compensabili (persoane fizice și juridice) cu portofolii ≥ decât plafonul de compensare;– la pct. 2.1 se vor trece sumele aferente portofoliilor investitorilor de la pct. 2 (fonduri bănești + instrumente financiare decontate) care sunt ≥ decât plafonul de compensare;– investitori necompensabili = exceptați conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor;– la numărul de investitori se vor include și investitorii din PPM (programul de privatizare în masă);– soldurile debitoare ale unor clienți nu trebuie să influențeze soldurile creditoare ale celorlalți clienți;– participanții care au clienți ale căror portofolii sunt administrate de S.A.I./AFIA nu îi vor raporta la nr. de investitori, această obligație revenind S.A.I./AFIA;– participanții ai căror clienți tranzacționează pe piețe externe, printr-un intermediar extern, vor raporta valoarea fondurilor bănești doar dacă există un contract de intermediere între client și membru pentru aceste servicii și transferul fondurilor bănești la intermediarul extern se face prin membrul respectiv.Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile de înșelăciune și/sau de fals în declarații, că datele și/sau informațiile transmise sunt reale, corecte și complete.
  Director/Reprezentant legal al S.S.I.F./instituției de credit/S.A.I./AFIA,
  ..............................................................................................
  Data declarației (zz/ll/aaaa)
  ...........................................
   +  Anexa nr. 4SITUAȚIA INVESTIȚIILOR CUMULATE(fonduri bănești și instrumente financiare decontate, inclusiv titlurile de stat emise de statul român prin Ministerul Finanțelor)la data de ...................... (zz/ll/aaaa)Societatea de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.)/Instituția de credit/Societatea de administrare a investițiilor (S.A.I.)/Administratorul de fonduri de investiții alternative (AFIA): ......................................................................................................Plafon de compensare: ................. euro ..... curs euroPlafon de compensare ............. lei1. Număr investitori compensabili cu investiții sub plafonul de compensare ....................,din care:– persoane fizice .....................– persoane juridice: ...................1.1. Suma totală a investițiilor compensabile sub plafonul de compensare ....................,din care:a) persoane fizice; total lei .....................,din care:– fonduri bănești, lei .............................– valoarea instrumentelor financiare, lei .........b) persoane juridice; total lei .............,din care:– fonduri bănești, lei ..................– valoarea instrumentelor financiare, lei ..........2. Număr investitori compensabili cu investiții peste plafonul de compensare .................,din care:– persoane fizice: .....................– persoane juridice: .................2.1. Suma totală a investițiilor compensabile peste plafonul de compensare total lei ..............,din care:a) persoane fizice; total lei ....................,din care:– fonduri bănești, lei ...............– valoarea instrumentelor financiare, lei ..........b) persoane juridice; total lei ...............,din care:– fonduri bănești, lei ............................– valoarea instrumentelor financiare, lei ........2.2. Valoarea compensației maxime corespunzătoare investitorilor compensabili cu investiții peste plafon [număr investitori compensabili cu investiții peste plafon x plafonul de compensare la cursul de schimb al Băncii Naționale a României (B.N.R.) de la data raportării] total lei ....................................,din care:– persoane fizice, total lei .........................– persoane juridice, total lei ......................Investiție compensabilă, total lei .................(pct. 1.1 + pct. 2.2)3. Număr investitori necompensabili ..........................,din care:– persoane fizice: .....................– persoane juridice: .................3.1. Investiții exceptate de la compensare total lei ...............................,din care:a) persoane fizice; total lei .................................,din care:– fonduri bănești, lei ..................– valoarea instrumentelor financiare, lei ..........b) persoane juridice; total lei ………..,din care:– fonduri bănești, lei.........– valoarea instrumentelor financiare, lei .........4. Valoarea instrumentelor financiare decontate aferente piețelor externe, din totalul portofoliilor raportate la pct. 1.1, 2.1 și 3.1, total lei ......................Explicații:– în prezenta anexă se raportează:• instrumente financiare (indiferent de locul în care au fost tranzacționate, inclusiv cele tranzacționate OTC - over the counter) și/sau fonduri bănești deținute în numele investitorilor compensabili în legătură cu prestarea de servicii și activități de investiții, inclusiv titlurile de stat emise de statul român prin Ministerul Finanțelor, în limita plafonului de compensare;• instrumente financiare aflate în custodia participantului la Fondul de compensare a investitorilor, respectiv acele instrumente deținute în numele fiecărui investitor și care se regăsesc în evidența participantului;• instrumente derivate la valoarea marjelor încasate de la clienți;• fonduri bănești, respectiv sumele clienților deținute de participant la sfârșitul lunii de raportare în conturile aferente disponibilităților bănești care aparțin clienților;– plafonul de compensare se calculează în lei utilizând cursul de schimb B.N.R. de la data raportării (sfârșitul fiecărui trimestru);– categoria persoane juridice - include și entitățile fără personalitate juridică, altele decât persoanele fizice;– valoarea în lei a instrumentelor financiare reprezintă valoarea de piață a acestora la termenele de raportare stabilite prin prezenta procedură;– la pct. 1 se vor declara toți investitorii compensabili (persoane fizice și juridice) cu portofolii < decât plafonul de compensare;– la pct. 1.1 se vor trece sumele aferente portofoliilor investitorilor de la pct. 1 (fonduri bănești + instrumente financiare decontate) care sunt < decât plafonul de compensare;– la pct. 2 se vor declara toți investitorii compensabili (persoane fizice și juridice) cu portofolii ≥ decât plafonul de compensare;– la pct. 2.1 se vor trece sumele aferente portofoliilor investitorilor de la pct. 2 (fonduri bănești + instrumente financiare decontate) care sunt ≥ decât plafonul de compensare;– investitori necompensabili = exceptați conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor;– la numărul de investitori se vor include și investitorii din PPM (programul de privatizare în masă);– soldurile debitoare ale unor clienți nu trebuie să influențeze soldurile creditoare ale celorlalți clienți;– participanții care au clienți ale căror portofolii sunt administrate de S.A.I./AFIA nu îi vor raporta la nr. de investitori, această obligație revenind S.A.I./AFIA;– participanții ai căror clienți tranzacționează pe piețe externe, printr-un intermediar extern, vor raporta valoarea fondurilor bănești doar dacă există un contract de intermediere între client și membru pentru aceste servicii și transferul fondurilor bănești la intermediarul extern se face prin membrul respectiv.Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile de înșelăciune și/sau de fals în declarații, că datele și/sau informațiile transmise sunt reale, corecte și complete.
  Director/Reprezentant legal al S.S.I.F./instituției de credit/S.A.I./AFIA,
  ..............................................................................................
  Data declarației (zz/ll/aaaa)
  ............................................
   +  Anexa nr. 5
  CERERE
  pentru dobândirea/menținerea calității de participant al Fondului de compensare a investitorilor
  ......................................................................................,[denumirea societății de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.)/ instituției de credit/societății de administrare a investițiilor (S.A.I.)/ administratorului de fonduri de investiții alternative (AFIA)][ ] Având în vedere prestarea următoarelor servicii de investiții financiare: ............................................,[ ] având în vedere obiectul de activitate de administrare a portofoliilor individuale de investiții,solicităm dobândirea/menținerea calității de participant al Fondului de compensare a investitorilor și vă furnizăm următoarele informații:I. Date de identificare:1. Sediul social: .....................................................................................................................................................................2. Societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului/Județului ............................................................... cu nr. .............................., cod unic de înregistrare ..................................3. Adresa de corespondență (în cazul în care este diferită de adresa sediului social): .............................................................4. Componența consiliului de administrație:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. Numele și prenumele reprezentantului legal (funcție, telefon, fax, e-mail): ............................................................................6. Numele și prenumele directorului departamentului piețe de capital din cadrul instituției de credit (funcție, telefon, fax, email): ...............................................................7. Numele și prenumele celui de-al doilea reprezentant legal, în cazul S.S.I.F. și S.A.I. (funcție, telefon, fax, e-mail):...............................................................................................8. Numele și prenumele directorului compartimentului financiar-contabil (funcție, telefon, fax, e-mail):..............................................................................................9. Telefon: .....................................................................10. Fax: ........................................................................11. E-mail: ....................................................................12. Pagina web: ............................................................II. Persoane de contact în relația cu Fondul de compensare a investitorilor:1. Numele și prenumele: ...............................................2. Funcție: .....................................................................3. Telefon: .....................................................................4. Fax: ..........................................................................5. E-mail: ......................................................................III. Contul bancar al S.S.I.F./instituției de credit/S.A.I./AFIA folosit în relația cu Fondul de compensare a investitorilor1. Denumirea băncii .....................................................2. Adresa băncii ............................................................3. Nr. cod IBAN .............................................................Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile de înșelăciune și/sau de fals în declarații, că datele și/sau informațiile transmise sunt reale, corecte și complete.Director/Reprezentant legal al S.S.I.F./instituției de credit/S.A.I./AFIA,............................................................................................................Data declarației (zz/ll/aaaa)…………….....……………..
   +  Anexa nr. 6Nr. înregistrare ………….. Data ……………
  DECIZIE
  privind stabilirea contribuției inițiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor
  Data
  Către: Denumirea societății: ……….............................................…… Sediul social: localitatea ………............….., cod poștal ………, str. …….....................……. nr. ……, bl. ……, sc. …, ap……, județul (sector) ……………. Cod de identificare fiscală: ……............……… Număr de înregistrare în registrul comerțului: ……………. Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.): ………...……… Categorie participant: ……………… (societate de servicii de investiții financiare, instituție de credit, societate de administrare a investițiilor, administrator de fonduri de investiții alternative)În conformitate cu dispozițiile art. 10 alin. (1) lit. a)/b) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor (Fondul), raportat la art. 13 din același act administrativ, pe baza anexei nr. 1/anexei nr. 2 la Procedura Fondului de compensare a investitorilor nr. 1/2022 privind participanții Fondului de compensare a investitorilor, determinarea și plata obligațiilor la fond (PP1(1)-2022), înregistrată la Fondul de compensare a investitorilor cu nr. ……....…. și în baza constatărilor Fondului, se stabilesc următoarele obligații de plată:
  I. Denumirea creanței:Contribuție inițială  Contribuție anuală  Contribuție specială II. Determinarea contribuției inițiale datorate (lei)
  Denumirea indicatoruluiDecizia curentă
  1. Capitalul minim inițial pentru care a fost autorizat de către A.S.F. pentru prestarea de servicii și activități de investiții sau pentru administrarea portofoliilor individuale
  2. Contribuția inițială minimă conform prevederilor legale, dacă este cazul
  3. Suma datorată conform art. 11 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2022 privind Fondul de compensare a investitorilor
  III. Determinarea contribuției anuale datorate (lei)
  Denumirea indicatoruluiDecizia curentă
  1. Valoarea investiției compensabile la 31 decembrie ……
  2. Cota procentuală stabilită pentru anul ……. conform Deciziei Consiliului de administrație al Fondului nr. ………./………..
  3. Contribuția anuală calculată ( r1 x r2)
  4. Contribuția anuală minimă conform prevederilor legale (dacă este cazul)
  5. Contribuția anuală calculată conform prevederilor art. 12 din Procedura Fondului de compensare a investitorilor nr. 1/2022 (dacă este cazul)
  6. Suma datorată
  IV. Determinarea contribuției speciale datorate (lei)
  Denumirea indicatoruluiDecizia curentă
  1. Valoarea investiției compensabile la 31 decembrie în conformitate cu art. 13
  2. Cota procentuală stabilită pentru anul …………. conform Deciziei Consiliului de administrație al Fondului nr. …………/…………..
  3. Contribuția specială calculată (r1 x r2)
  4. Contribuția specială minimă conform prevederilor legale (dacă este cazul)
  5. Suma datorată
  Prezenta decizie reprezintă titlu de creanță, conform legii. Decizia produce efecte de la data comunicării.Suma datorată se plătește în funcție de data comunicării prezentei decizii în termen de maximum 10 zile. Dacă la data scadenței suma datorată nu a fost plătită, prezenta decizie devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul declanșează procedura de executare silită.Pentru neplata la termen a sumelor datorate Fondului se aplică dobânzi și penalități de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanțelor fiscale. Dobânzile și penalitățile se virează în contul Fondului in urma emiterii de către acesta a Deciziei referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și/sau penalități datorate Fondului de compensare a investitorilor.Informații privind modalitățile de platăAchitarea sumelor datorate Fondului de compensare a investitorilor poate fi efectuată prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituție de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip „internet banking“, folosind următoarele date:
  Date necesare efectuării plății
  BeneficiarFondul de compensare a investitorilor
  Codul de identificare fiscală al beneficiarului45084419
  Codul IBAN aferent încasării contribuțiilor inițialeRO 36BTRL0410120262866100 - Banca Transilvania
  Codul IBAN aferent încasării contribuțiilor anuale specialeRO 82BTRL04101202628661XX - Banca Transilvania
  ExplicațiiContravaloarea contribuției anuale/inițiale/speciale/dobânzilor și penalităților de întârziere
  Suma (lei)

  Director general,
  ...................
  Verificat:Funcție .......... Nume, prenume ............ Data ....../....../........Întocmit:Funcție .......... Nume, prenume ............ Data ....../....../........
   +  Anexa nr. 7Nr. înregistrare …………. Data ……………….
  DECIZIE
  referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și/sau penalități
  datorate Fondului de compensare a investitorilor
  Data
  Către: Denumirea societății: ………......................................……… Sediul social: localitatea …………........…, cod poștal …………, str. ….........................….. nr. ……, bl, ……, sc. …, ap. …… județul (sector) ………..............….. Cod de identificare fiscală: ………................….. Număr de înregistrare în registrul comerțului: ………… Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.): ………………. Categorie participant: ……………. (societate de servicii de investiții financiare, instituție de credit, societate de administrare a investițiilor, administrator de fonduri de investiții alternative)În conformitate cu art. 13 alin. (4) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor (Fondul) raportat la art. 20 alin. (1) din Procedura Fondului de compensare a investitorilor nr. 1/2022 privind participanții Fondului de compensare a investitorilor, determinarea și plata obligațiilor la fond (PP1(1)-2022), în baza constatărilor Fondului, se stabilesc următoarele obligații de plată:
  Denumirea creanței:Accesorii la obligația de plată principală (dobânzi și penalități de întârziere)Determinarea accesoriilor, respectiv a dobânzilor și penalităților aferente (lei)
  Decizia curentă
  1. Categoria de sumă^1
  2. Valoarea achitată
  3. Număr de zile de întârziere
  4. Nivelul dobânzii în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanțelor fiscale^2
  5. Nivelul penalităților de întârziere în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanțelor fiscale^3
  6. Obligația de plată neonorată până la data scadentă
  7. Cuantumul dobânzii de achitat
  8. Cuantumul penalității de întârziere
  9. Suma datorată (accesorii)
  ^1 Se va menționa tipul de contribuție pentru care a fost emisă decizia, respectiv contribuție inițială/anuală/specială.^2 Se va aplica nivelul dobânzii aprobat de către Ministerul Finanțelor pentru creanțele fiscale pe perioada de referință cuprinsă între data scadenței obligației de plată și data plății sau, după caz, a emiterii deciziei.^3 Se va aplica nivelul penalităților de întârziere aprobat de către Ministerul Finanțelor pentru creanțele fiscale pe perioada de referință cuprinsă între data scadenței obligației de plată și data plății sau, după caz, a emiterii deciziei.
  Suma datorată se plătește în funcție de data comunicării prezentei decizii în termen de maximum 10 zile. Dacă la data scadenței suma datorată nu a fost plătită, prezenta decizie devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul declanșează procedura de executare silită.Informații privind modalitățile de plată:Achitarea sumelor datorate Fondului de compensare a investitorilor poate fi efectuată prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituție de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip „internet banking“, folosind următoarele date:
  Director general,
  ........................
  Întocmit:Funcție ............ Nume, prenume .............. Data ......../......./.......Funcție ............. Nume, prenume ............... Data ......../......../.......
  ----