HOTĂRÂRE nr. 667 din 18 mai 2022privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 mai 2022  Având în vedere prevederile Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 131 I/01) și prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat și ale Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2.240 final, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 alin (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Scopul prezentei hotărâri îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea întreprinderilor afectate de criză, prin atenuarea efectelor economice generate de conflictul armat din Ucraina. (2) Acordarea ajutoarelor de stat în baza schemei de ajutor de stat prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 131 I/01).(3) Ajutoarele de stat din schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) se acordă numai după obținerea deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene.(4) Se desemnează ca administrator al schemei de ajutor de stat Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., iar ca furnizor Ministerul Finanțelor.(5) Ajutorul de stat se acordă pentru combustibilul utilizat pentru alimentarea motoarelor în:a) transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri și cu o greutate brută maximă autorizată de cel puțin 7,5 tone;b) transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri și cu o greutate brută maximă autorizată ce depășește 3,5 tone, dar nu mai mult de 7,5 tone;c) transportul rutier de mărfuri național și internațional contra cost, cu ajutorul unor autovehicule sau combinații de vehicule destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri și cu o greutate brută maximă autorizată ce depășește 2,5 tone, dar nu mai mult de 3,5 tone;d) transportul de persoane, regulat și ocazional, inclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit în Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații:a) transport rutier de mărfuri în cont propriu - transportul rutier de mărfuri prevăzut la art. 3 pct. 41 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;b) transport rutier de mărfuri contra cost - transportul rutier de mărfuri prevăzut la art. 3 pct. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) greutate brută maximă autorizată - masa totală maximă autorizată definită la art. 3 pct. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv masa totală maximă a unui vehicul rutier, astfel cum este declarată de constructorul acestuia;d) transport public de persoane - transportul rutier de persoane, astfel cum este definit la art. 3 pct. 45-48 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;e) transport regulat de persoane - serviciile regulate prevăzute la art. 3 pct. 34, respectiv pct. 35 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;f) transport ocazional de persoane - serviciile ocazionale definite potrivit art. 3 pct. 36 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;g) card de gestiune a alimentărilor cu combustibil, respectiv inel emițător/receptor - dispozitivul electronic utilizat ca modalitate de alimentare de către operatorul economic și care este valabil doar pentru alimentarea vehiculelor eligibile utilizate de acesta.  +  Articolul 3(1) Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 iulie 2023 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei, în baza dispozițiilor de plată a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil emise până la data de 31 decembrie 2022 de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., denumită în continuare A.R.R.(2) Bugetul total maxim estimat al schemei este de 300 de milioane de lei, cu posibilitatea suplimentării, astfel:a) credite de angajament în vederea emiterii angajamentelor legale aferente dispozițiilor de plată a ajutorului de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil, pentru perioada 2022-31 iulie 2023; (la 01-11-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 28 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 01 noiembrie 2022 ) b) credite bugetare în vederea plății ajutorului de stat acordat în baza dispozițiilor de plată a ajutorului de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil, pentru perioada 2022-31 iulie 2023. (la 01-11-2022, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 28 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 01 noiembrie 2022 ) (3) Schema de ajutor de stat se finanțează cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pentru „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții“ din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale. (4) Numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 3.000.(5) Măsura instituită potrivit prevederilor prezentei hotărâri se acordă pentru combustibilul achiziționat începând cu 30 de zile anterioare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului act normativ.  +  Articolul 4(1) Ajutorul de stat se acordă sub formă de grant și nu depășește echivalentul în lei a 400.000 de euro per întreprindere. Toate valorile utilizate sunt în valoare brută, înainte de deducerea taxelor și impozitelor.(2) Echivalentul în euro al valorii ajutorului de stat acordat întreprinderii este calculat la cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României, valabil la data emiterii deciziilor de aprobare a cererilor de compensare a creșterii prețului la combustibil.  +  Capitolul II Condiții de eligibilitate  +  Articolul 5(1) Sunt eligibili pentru compensarea creșterii prețului la combustibil operatorii economici care îndeplinesc cumulativ la momentul depunerii cererii de compensare a creșterii prețului la combustibil următoarele condiții:a) dețin licență comunitară eliberată în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;b) dețin cel puțin un vehicul eligibil;c) nu sunt declarați inactivi potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii, în cazul operatorilor economici stabiliți în România;d) nu beneficiază de alte compensații pentru activitatea de transport desfășurată cu vehiculele eligibile, conform declarației pe propria răspundere, cu excepția celor care efectuează transport public local de persoane în cazul operatorilor economici stabiliți în România; (la 01-11-2022, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 28 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 01 noiembrie 2022 ) e) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;f) alimentează vehiculele eligibile după cum urmează:(i) de la stațiile de distribuție ale operatorilor economici înregistrați potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de comercianți en détail de produse energetice, utilizând un card de gestiune a alimentărilor sau un inel emițător/receptor;(ii) din rezervoarele pentru consum propriu deținute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distribuție, în cazul operatorilor economici stabiliți în România. Operatorii economici trebuie să țină în format electronic evidența intrărilor/ieșirilor de combustibil aferente fiecărui rezervor propriu, din care să rezulte cantitățile de combustibil cu care au fost alimentate vehiculele eligibile în cursul trimestrului care face obiectul cererii de compensare a creșterii prețului pentru combustibil, să dețină pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele să fie dotate cu dispersoare electronice pentru distribuție. Prin dispersor electronic pentru distribuție se înțelege pompa de combustibil care are integrat un debitmetru electronic și are cel puțin următoarele specificații tehnice:1. accesul se realizează prin cheie magnetică sau cod PIN;2. există posibilitatea de a introduce numărul de înmatriculare al vehiculului și kilometrajul înainte de a alimenta;3. există posibilitatea înregistrării datei și orei la care se face alimentarea;4. dispune de o memorie locală care înregistrează alimentările, iar datele se transferă pe unități electronice de stocare cu ajutorul unei chei magnetice sau direct prin cablu cu ajutorul unui convertor;g) nu se află în procedură de executare silită, faliment, dizolvare, închidere operațională sau lichidare;h) nu au beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;i) nu fac obiectul sancțiunilor adoptate de Uniunea Europeană;j) nu sunt desemnați în mod specific în actele juridice care impun sancțiunile respective;k) nu sunt deținuți sau controlați de persoane, entități sau organisme vizate de sancțiunile adoptate de Uniunea Europeană;l) nu își desfășoară activitatea în industrii vizate de sancțiunile adoptate de Uniunea Europeană, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancțiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea.(2) În sensul prezentei hotărâri sunt considerați operatori licențiați în România:a) în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu prevăzut la art. 1 alin. (5) lit. a), operatorii economici deținători ai certificatului de transport în cont propriu definit la art. 3 pct. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) în cazul transportului rutier de mărfuri contra cost prevăzut la art. 1 alin. (5) lit. a), operatorii economici deținători ai licenței comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) în cazul transportului de persoane prevăzut la art. 1 alin. (5) lit. d), operatorii economici deținători ai licenței comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.(3) În sensul prezentei hotărâri sunt considerați operatori licențiați în alte state membre ale Uniunii Europene:a) în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu, operatorii care prezintă o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, precum și o listă a vehiculelor eligibile utilizate în acest scop, care trebuie să conțină cel puțin numărul de înmatriculare al vehiculului și statul membru în care este înmatriculat;b) în cazul transportului rutier de mărfuri contra cost prevăzut la art. 1 alin. (5) lit. a), operatorii economici deținători ai licenței comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri;c) în cazul transportului de persoane prevăzut la art. 1 alin. (5) lit. d), operatorii economici deținători ai licenței comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006.(4) În scopul obținerii ajutorului de stat, operatorii economici licențiați în alt stat membru al Uniunii Europene pot să își desemneze un reprezentant în baza unei notificări depuse la administratorul schemei. Notificarea trebuie însoțită de acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant.(5) În sensul alin. (1) lit. b), prin deținător al vehiculelor eligibile se înțelege proprietarul, respectiv locatarul acestora, în calitate de titular al unui contract de leasing sau al unui contract de închiriere a unui vehicul încheiat potrivit art. 3 pct. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Sunt considerate eligibile în sensul prezentei hotărâri vehiculele prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. a)-c) care sunt efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri și care dețin documentele prevăzute de lege pentru efectuarea transportului rutier de marfă, după cum urmează:a) în cazul vehiculelor deținute de operatorii economici licențiați în România care acționează în cont propriu, copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, definit la art. 3 pct. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) în cazul vehiculelor deținute de operatorii economici licențiați în alte state membre ale Uniunii Europene, care acționează în cont propriu, declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 5 alin. (3) lit. a);c) în cazul vehiculelor deținute de operatorii economici licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene care efectuează transport rutier contra cost, copie conformă a licenței comunitare, definită la art. 3 pct. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sunt considerate eligibile în sensul prezentei hotărâri vehiculele prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. d) care sunt efectiv utilizate pentru transportul de persoane regulat, inclusiv transportul public de persoane în interiorul localității, precum și în limitele unei asociații de dezvoltare intercomunitare și dețin copia conformă a licenței comunitare, definită la art. 3 pct. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Procedura de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 7(1) Operatorul economic poate depune o cerere de compensare a creșterii prețului la combustibil pentru un trimestru calendaristic, în primele 15 zile ale trimestrului următor celui pentru care se solicită plata ajutorului de stat.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru alimentările efectuate în trimestrul IV, respectiv în perioada 1 octombrie-15 noiembrie 2022, cererea de compensare a creșterii prețului la combustibil se depune în intervalul 15-30 noiembrie 2022. (la 01-11-2022, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 28 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 01 noiembrie 2022 ) (3) În cazul operatorilor economici care aprovizionează vehiculele eligibile direct de la operatori economici înregistrați potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de comercianți en détail de produse energetice, prin intermediul unui card de gestiune a alimentărilor, respectiv al unui inel emițător/receptor, baza pentru calcularea ajutorului de stat o reprezintă cantitatea totală de combustibil rezultată prin însumarea cantităților alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil în parte.(4) În cazul operatorilor economici care alimentează vehiculele eligibile pe care le dețin din rezervoarele proprii de alimentare dotate cu dispersoare electronice pentru distribuție, baza pentru compensarea creșterii prețului pentru combustibil o reprezintă cantitatea totală de combustibil obținută prin însumarea cantităților alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil de la rezervor.(5) Baza pentru obținerea ajutorului de stat o reprezintă cantitatea în litri alimentată efectiv.(6) Operatorii economici eligibili pot solicita ajutor de stat pentru toate vehiculele eligibile deținute în cursul trimestrului pentru care se solicită compensarea.  +  Articolul 8(1) Valoarea ajutorului de stat acordat pentru compensarea creșterii prețului pentru combustibil este de 50 de bani pe litrul de combustibil achiziționat, dar nu mai mult de 400.000 de euro per întreprindere. (2) Suma de restituit se stabilește fără subdiviziuni, prin reducere atunci când fracțiunile în bani sunt mai mici de 50 și prin majorare atunci când fracțiunile în bani sunt mai mari sau egale cu 50.  +  Articolul 9(1) În vederea solicitării ajutorului de stat operatorii economici depun la administratorul schemei o cerere de compensare a creșterii prețului la combustibil, potrivit modelului din anexa nr. 1.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită de următoarele documente, prezentate în format electronic:a) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală/înregistrare în scopuri de TVA;b) copie de pe contractul/contractele încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor ori cu emitentul inelului emițător/receptor, după caz;c) copie de pe dovada deținerii dispersorului electronic pentru distribuție prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii), în cazul operatorilor economici stabiliți în România;d) declarație pe propria răspundere din care rezultă că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) și d);e) declarație pe propria răspundere din care rezultă că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e)-l);f) declarația pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, o declarație pe propria răspundere din care rezultă că operatorul economic nu este încadrat în categoria întreprinderilor mici și mijlocii;g) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la stațiile de distribuție ale operatorilor economici înregistrați potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de comercianți en détail de produse energetice, un borderou centralizator al cantităților de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, precum și copii de pe facturile de achiziție a combustibilului, emise de către stațiile de distribuție sau de către terți. Borderoul se întocmește pe baza informațiilor din facturile de achiziție a combustibilului și din anexele la facturi;h) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantităților de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 2, precum și copii de pe facturile de achiziție a combustibilului. Acest borderou se întocmește pe baza informațiilor stocate pe unitățile electronice de stocare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii);i) copie de pe documentul din care reiese deținerea contului de tipul 50.70 „Disponibil din subvenții și transferuri“ deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază își are domiciliul fiscal întreprinderea, pentru operatorii economici stabiliți în România, sau contului bancar, pentru operatorii economici stabiliți în alte state membre;j) copii ale scrisorilor de transport - C.M.R. prevăzute în Convenția privind contractul pentru transportul rutier internațional de mărfuri pe șosele, aferente transporturilor pentru care solicită compensarea, în cazul operatorilor economici stabiliți în alte state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu.(3) Facturile de achiziție a combustibilului trebuie să conțină informațiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Facturile pentru alimentările de combustibil și anexele acestora sunt emise, de regulă, de stațiile de distribuție, în situația în care cardurile de gestiune a alimentărilor sau inelele emițător/receptor sunt gestionate de către aceste stații. În cazul în care cardurile de gestiune a alimentărilor sau inelele emițător/receptor nu sunt gestionate de stațiile de distribuție, ci de către terți, aceștia vor emite facturile pentru alimentările de combustibil și anexele acestora.(5) În cazul operatorilor economici care alimentează direct de la stațiile de distribuție ale operatorilor economici înregistrați potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de comercianți en détail de produse energetice, pe anexele la facturi trebuie să fie înscrise cel puțin următoarele informații: stația de alimentare, data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, numărul de identificare al cardului de gestiune a alimentărilor ori, după caz, al inelului emițător/receptor, cantitatea de combustibil alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistrați la bordul vehiculului la momentul alimentării.(6) Facturile de achiziție a combustibilului nu pot constitui prin ele însele o justificare a consumului pentru acordarea ajutorului de stat.  +  Articolul 10(1) Cererile de compensare a creșterii prețului la combustibil, însoțite de documentele justificative prevăzute la art. 9 alin. (2), trebuie să fie corect și complet întocmite, să fie depuse în sistemul informatizat de administrare a schemei în termenele stabilite la art. 7 alin. (1) și (2) și să fie semnate electronic sau olograf de către operatorul economic solicitant sau de reprezentantul acestuia.(2) În termen de 3 zile de la înregistrarea unei cereri de compensare a creșterii prețului la combustibil, operatorul economic are posibilitatea să solicite în sistemul informatizat de administrare a schemei returnarea cererilor în situația în care constată în acestea existența unor inexactități.(3) În situația prevăzută la alin. (2), după înlăturarea cauzelor care au condus la solicitarea de returnare a cererii, operatorul economic depune o nouă cerere de compensare a creșterii prețului la combustibil conform alin. (1), în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) și (2).(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii economici licențiați în alte state membre ale Uniunii Europene pot să depună cererile de compensare a creșterii prețului la combustibil însoțite de documentele justificative prevăzute la art. 9 alin. (2) pe suport hârtie.(5) Cererile de compensare a creșterii prețului la combustibil se soluționează în ordinea înregistrării acestora.  +  Articolul 11Documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a), d) și e) se vor prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de compensare a creșterii prețului la combustibil. Orice modificare ulterioară a informațiilor din documentele prevăzute mai sus se va prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de compensare a creșterii prețului la combustibil ulterioare datei la care a intervenit modificarea. În acest sens, operatorul economic depune documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a), d) și e), corespunzătoare modificărilor intervenite.  +  Articolul 12(1) În vederea soluționării cererii de compensare, administratorul schemei verifică:a) îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) prin confruntarea cu informațiile referitoare la operatorul economic pe care le deține în baza sa de date;b) îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) pe baza informațiilor referitoare la vehicule pe care le deține în baza sa de date;c) îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) și g) pe baza informațiilor furnizate conform alin. (5) lit. a);d) îndeplinirea condiției prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) și e) pe baza informațiilor furnizate conform alin. (5) lit. a);e) îndeplinirea condiției prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f), h)-l) prin analizarea informațiilor din documentele anexate cererii pentru compensare;f) dacă în perioada pentru care operatorul economic solicită compensarea creșterii prețului la combustibil, fiecare vehicul pentru care se solicită compensarea creșterii prețului pentru combustibil este eligibil, prin confruntarea cu datele și informațiile pe care le deține în baza sa de date; (la 01-11-2022, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 28 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 01 noiembrie 2022 ) g) dacă baza de compensare prevăzută la art. 7 alin. (4) este corect determinată, prin analizarea informațiilor prezentate în borderoul anexat cererii pentru compensare, prevăzut în anexa nr. 2;h) dacă suma de restituit înscrisă în cererea solicitantului este corect determinată potrivit algoritmului prevăzut la art. 8 și se referă numai la alimentări efectuate în perioada în care operatorul economic și vehiculele sunt eligibile.(2) Inexistența cel puțin a uneia dintre informațiile privind o alimentare, prevăzute în borderoul centralizator al cantităților de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, atrage neluarea în calcul a respectivei alimentări pentru baza de compensare a creșterii prețului la combustibil prevăzută la art. 7 alin. (4).(3) Baza de compensare a creșterii prețului la combustibil prevăzută la art. 7 alin. (4) nu poate depăși suma cantităților de combustibil din facturile de achiziție a acesteia care însoțesc cererea de compensare a creșterii prețului la combustibil.(4) Suma de compensare a creșterii prețului la combustibil determinată conform art. 8 nu poate depăși suma solicitată prin cerere.(5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, între Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, se încheie un protocol de colaborare cu privire la transmiterea:a) informațiilor referitoare la operatorii economici din România care nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), e) și g), care se transmit de către Ministerul Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, către A.R.R. Protocolul va conține prevederi privind frecvența cu care se comunică informațiile către A.R.R. pentru operatorii economici care solicită compensarea creșterii prețului pentru combustibil; (la 01-11-2022, Litera a) din Alineatul (5) , Articolul 12 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 28 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 01 noiembrie 2022 ) b) informațiilor din Borderoul alimentărilor de combustibil prevăzut în anexa nr. 2, necesare pentru efectuarea controlului ulterior, care se comunică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. structurii de specialitate cu atribuții privind inspecția economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor.  +  Articolul 13În urma verificărilor prevăzute la art. 12, cererea de compensare a creșterii prețului la combustibil:a) se aprobă, în situația în care baza de compensare a creșterii prețului la combustibil prevăzută la art. 7 alin. (3) și (4) și suma de compensat înscrisă în cererea solicitantului sunt corect determinate;b) se respinge, în situația în care operatorul economic nu îndeplinește cerințele prevăzute în sarcina sa de prezenta hotărâre.  +  Articolul 14(1) Administratorul schemei trebuie să soluționeze cererile de compensare a creșterii prețului la combustibil în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la art. 10 alin. (1), (3) sau (4).(2) În cazul aprobării cererii se emite o decizie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, care se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la administratorul schemei și un exemplar se comunică solicitantului. Comunicarea deciziei se face pe suport hârtie și în sistemul informatizat de administrare a schemei, pentru diminuarea perioadei în care operatorul poate depune o cerere rectificativă. (la 01-11-2022, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 28 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 01 noiembrie 2022 ) (3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite ordonatorului principal de credite în datele de 15 și 30 ale fiecărei luni câte o dispoziție de plată, conform anexei nr. 6. Dispozițiile de plată a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil pentru care nu se poate efectua plata ca urmare a completării unor informații eronate se restituie Autorității Rutiere Române - A.R.R. de către ordonatorul principal de credite, care are obligația de a emite o nouă dispoziție pe care o va transmite Ministerului Finanțelor.(4) În cazul respingerii cererii se emite o decizie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, care se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la administratorul schemei și un exemplar se comunică solicitantului. Comunicarea deciziei se va face și prin mijloace electronice, pentru diminuarea perioadei în care operatorul poate depune o cerere rectificativă.(5) Decizia de aprobare ori de respingere a cererii de compensare este comunicată operatorului economic solicitant în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la art. 10 alin. (1), (3) sau (4), cu justificarea corespunzătoare a motivelor care au condus la aceasta.(6) După aprobarea legilor bugetare anuale și a celor de rectificare, Ministerul Finanțelor transmite administratorului schemei plafoane trimestriale. Administratorul schemei emite decizii de aprobare a cererii de compensare a creșterii prețului pentru combustibil în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanțelor. Plafonul trimestrial alocat și neconsumat se reportează în trimestrul următor.(7) În situația în care administratorului schemei nu i s-au transmis plafoanele trimestriale prevăzute la alin. (6), termenul maxim de soluționare a cererilor de compensare prevăzut la alin. (1) curge de la data primirii de către administratorul schemei a respectivelor plafoane.(8) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite exclusiv în baza dispoziției de plată a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil emise de către administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea și modul de determinare a cuantumului obligației de plată.(9) Plata se efectuează în lei, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării de către A.R.R. în aceeași zi a dispoziției de plată a ajutorului de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil, la Registratura generală a Ministerului Finanțelor și în aplicația dedicată administrată de Ministerul Finanțelor. (la 01-11-2022, Partea introductivă a alineatului (9) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 28 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 01 noiembrie 2022 ) a) într-un cont bancar din România, în cazul operatorilor economici stabiliți în alte state membre ale Uniunii Europene;b) într-un cont deschis la Trezoreria Statului, în cazul operatorilor economici stabiliți în România.(10) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri se va aproba prin ordin al ministrului finanțelor procedura de punere în aplicare a prevederilor alin. (8) și (9).  +  Articolul 15(1) În cazul în care operatorul economic a primit o decizie de aprobare parțială sau de respingere, acesta poate depune la A.R.R., în sistemul informatizat de administrare a schemei, o cerere rectificativă, al cărei model este prezentat în anexa nr. 5, însoțită de documentele justificative aferente.(2) Termenul de depunere a cererii rectificative prevăzute la alin. (1) este de 10 zile de la data comunicării în sistemul informatizat de administrare a schemei a deciziei emise cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (5), cu excepția trimestrului IV, pentru care cererile rectificative se pot depune până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022. (la 01-11-2022, Articolul 15 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 28 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 01 noiembrie 2022 )  +  Articolul 16(1) În vederea efectuării controlului ulterior momentului plății ajutorului de stat, operatorii economici au obligația să păstreze documentele prevăzute la art. 9, precum și:a) fișele de magazie pentru fiecare rezervor pentru consum propriu deținut la punctele lor de alimentare, precum și bonurile de consum întocmite la fiecare alimentare a vehiculelor eligibile din rezervorul respectiv, pe care în mod obligatoriu să fie înscrise cel puțin următoarele informații: data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, cantitatea de combustibil alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistrați la bordul vehiculului la momentul alimentării;b) înregistrările tahografului din prima și din ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de compensare;c) documentele de transport prevăzute la art. 3 pct. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare, cum ar fi, dar fără a se limita la scrisoarea de transport C.M.R., avizele de transport, foile de parcurs care atestă faptul că vehiculele au fost efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri, respectiv pentru transportul de persoane regulat sau ocazional, exclusiv transportul public de persoane în interiorul localității, precum și în limitele unei asociații de dezvoltare intercomunitare;d) documentele care atestă dreptul de deținere a vehiculelor pentru care se acordă dreptul de compensare;e) documentele de vânzare, distrugere, export, pentru toate vehiculele ale căror consumuri sunt incluse în cerere;f) anexele la facturile de achiziție a carburanților;g) unitățile electronice de stocare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii).(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se arhivează pentru o perioadă de 10 ani de la data depunerii cererii de compensare.(3) Controlul ulterior al schemei de ajutor de stat prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, prin structura de specialitate cu atribuții privind inspecția economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor.  +  Articolul 17(1) În cazul în care în urma controlului ulterior se constată că această compensare a creșterii prețului la combustibil a fost obținută prin fraudă, aceasta constituie ajutor de stat utilizat în mod abuziv și se aplică în mod corespunzător procedurile de recuperare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Recuperarea ajutorului de stat, precum și a accesoriilor aferente se realizează după cum urmează:a) în cazul operatorilor economici licențiați în România, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;b) în cazul operatorilor economici licențiați în alte state membre, potrivit prevederilor referitoare la asistența reciprocă în materie de colectare.(4) În vederea dispunerii stopării sau recuperării ajutoarelor de stat acordate, furnizorul măsurii de ajutor emite decizii, acestea având caracter de titlu executoriu. Furnizorul are obligația transmiterii la Consiliul Concurenței, spre informare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate.  +  Articolul 18(1) Nerespectarea de către operatorul economic a obligațiilor de păstrare a evidenței informațiilor despre ajutoarele primite, inclusiv a documentelor prevăzute la art. 16 alin. (1), constituie contravenție și se sancționează potrivit art. 45 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul împuternicit de A.R.R.  +  Articolul 19(1) Prevederile art. 18 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Contravenției prevăzute la art. 18 îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 20(1) Administratorul schemei trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele de stat acordate în cadrul schemei pe o perioadă de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor de stat.(2) Administratorul schemei are obligația de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS contractele de finanțare, actele de acordare a ajutoarelor de stat, precum și plățile efectuate de către ordonatorul principal de credite.(3) Ordonatorul de credite are obligația de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații aferente măsurii.(4) Administratorul schemei are obligația să raporteze anual Consiliului Concurenței date și informații privind ajutoarele de stat acordate, în conformitate cu Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și de minimis.(5) Administratorul schemei va încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS datele și informațiile referitoare la schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016.(6) Actele de acordare a ajutoarelor, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS, de către administratorul schemei de ajutor de stat, în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor de acordare a ajutoarelor și în 7 zile lucrătoare de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligații. (7) Situația plăților efectuate potrivit dispozițiilor de plată a ajutorului de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil va fi transmisă de către Ministerul Finanțelor în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării extraselor de cont de către direcția de specialitate, fără a depăși termenul prevăzut la alin. (6). (la 01-11-2022, Alineatul (7) din Articolul 20 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 28 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 01 noiembrie 2022 )  +  Articolul 21Schema de ajutor de stat se publică pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii împreună cu rezumatul informațiilor legate de aceasta.  +  Articolul 22La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 1 aprilie 2021, cu modificările și completările ulterioare, la litera D, în tabel, la numărul curent 4, coloana 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 540  +  Articolul 23Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 18 mai 2022.Nr. 667.  +  Anexa nr. 1Nr. ............ din .............................
  CERERE^1)
  de compensare a creșterii prețului la combustibil
  ^1) Înregistrarea cererii de compensare angajează răspunderea solicitantului sau a reprezentantului acestuia cu privire la toate informațiile prezentate în cerere și în documentele anexate acesteia.1. Denumirea operatorului economic/reprezentantului^2) ....................................................................................................^2) Cererea se întocmește de către operatorul economic sau reprezentantul acestuia prevăzut la art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022.2. Numărul de ordine din registrul comerțului .......................................................................................................................3. Adresa operatorului economic/reprezentantului: localitatea ......................., str. .......................... nr. ........, țara ................. și, după caz, județul/sectorul .................., tel. ................., fax ..................4. Codul de înregistrare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ..............................................................................5. Datele contului deschis la Trezoreria ......................... pentru operatorii economici stabiliți în România, cu menționarea codului IBAN RO _ _ TREZ _ _ _5070_ _ _ _ _ _/Datele contului bancar pentru operatorii economici stabiliți în alte state membre, cu menționarea codului IBAN .............................6. Trimestrul/Anul pentru care se solicită compensarea: ....../..........7. Cantitatea de combustibil pentru care se solicită compensarea: ....................... litri8. Suma de compensat: ............................... leiAnexăm la prezenta cerere, în format electronic/hârtie^3), următoarele documente:^3) În cazul operatorilor economici stabiliți în alte state membre, se pot depune și pe suport de hârtie.a) copii ale facturilor de achiziție a combustibilului, precum și borderoul centralizator al cantităților de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 667/2022;b) copie de pe contractul/contractele încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor ori cu emitentul inelului emițător/receptor, după caz^3), 4);c) copie de pe dovada deținerii dispersorului electronic pentru distribuție prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022^4);și/sau, după caz^3), 4):^4) În cazul operatorilor economici licențiați în România.d) în cazul operatorilor economici stabiliți în alte state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, copii ale scrisorilor de transport - C.M.R. aferente transporturilor pentru care solicită compensarea;e) declarație pe propria răspundere din care rezultă că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), g) și h) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022^3), 4);f) dovada deținerii contului prevăzut la pct. 5, cu semnătura și ștampila trezoreriei la care s-a deschis contul^3), 4).Solicităm compensarea creșterii prețului pentru combustibil prin virament în contul prevăzut la pct. 5.
  Numele și prenumele .........................................
  Semnătura solicitantului .....................
  Data ..........
   +  Anexa nr. 2Operatorul economic .......................................Codul de înregistrare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ....................
  BORDEROUL^1)
  alimentărilor cu combustibil
  trimestrul ....... din anul ............
  ^1) Se completează pe baza informațiilor din anexele la facturi în cazul alimentărilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. i) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022 sau pe baza informațiilor stocate pe unitățile electronice prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022 și trebuie să cuprindă doar alimentările realizate în trimestrul pentru care se solicită compensarea.Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - nr. de înmatriculare al vehiculului;B - furnizor combustibil;C - data alimentării;D - factura nr./data.
  Nr. crt.Modul de alimentare^2)Număr de identificare/inventar al rezervorului/nr. card/inel^3)ASerie șasiuBStație de alimentareCCantitate - litri -DNr. km
  012345678910
  ^2) Se completează „SD“ în cazul alimentărilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (i) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022 și „RP“ în cazul alimentărilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022.^3) Se completează nr. card/inel în cazul alimentărilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (i) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022 și nr. de identificare/inventar al rezervorului în cazul alimentărilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022.
  Data .................
  Numele și prenumele reprezentantului legal
  ...........................
  Semnătura ....................
  Cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt reale, corecte și complete.
   +  Anexa nr. 3MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURIIAutoritatea Rutieră Română - A.R.R.Data ........................Nr. de înregistrare .........
  DECIZIE
  de aprobare a cererii de compensare a creșterii prețului la combustibil
  CătreDenumirea operatorului economic/reprezentantului: ........................,Numărul de ordine din registrul comerțului: ..............................,Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA: .............................Adresa: localitatea ............................, str. ................... nr. ......, bl. ....., ap. ....., județul/sectorul ...................................... .În temeiul art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, vă comunicăm că se aprobă Cererea de compensare a creșterii prețului la combustibil nr. ….................….. din data de ......................, înregistrată la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu nr. .............. din data de ........................., pentru suma de ..................... lei, aferentă bazei de compensare de ........................ litri combustibil, pentru trimestrul .........../anul .............. .1. Modalitatea de determinare a sumei:1.1. Suma solicitată la compensare: .............................. lei;1.2. Suma aprobată la compensare: .............................. lei;1.3. Suma respinsă la compensare: ............................... lei.2. Motivele de fapt ale respingerii:........................................................................................................................................................................................3. Temeiul de drept:.........................................................................................................................................................................................Compensarea sumelor aprobate conform prezentei decizii se efectuează de către ordonatorul principal de credite, în contul/cod IBAN comunicat de dumneavoastră în cererea de compensare a creșterii prețului pentru combustibil, respectiv: .................................................. .
  Aprobat
  Funcția ................................................
  Numele și prenumele ......................
  Data ...................
  Semnătura ....................
  Întocmit
  Funcția ................................................
  Numele și prenumele ..........................
  Data ...................
  Semnătura .....................
   +  Anexa nr. 4MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURIIAutoritatea Rutieră Română - A.R.R.Data ........................Nr. de înregistrare .........
  DECIZIE
  de respingere a cererii de compensare a creșterii prețului la combustibil
  CătreDenumirea operatorului economic/reprezentantului: ........................,Numărul de ordine din registrul comerțului: ...........................,Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA: ...........................................Adresa: localitatea ............................., str. ................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., județul/sectorul ....................................În temeiul art. 14 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, vă comunicăm că Cererea de compensare a creșterii prețului pentru combustibil nr. ............. din data de .................., înregistrată la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu nr. .............. din data de ................, pentru suma de ......................... lei, aferentă bazei de compensare de ........................ litri combustibil, pentru trimestrul .........../anul.............., se respinge.Motivele de fapt ale respingerii:........................................................................................................................................................................................Temeiul de drept:..........................................................................................................................................................................................
  Aprobat
  Funcția ................................................
  Numele și prenumele .....................
  Data ..................
  Semnătura ....................
  Întocmit
  Funcția ................................................
  Numele și prenumele ........................
  Data .......................
  Semnătura ...................
   +  Anexa nr. 5Nr. ......... din ........................
  CERERE RECTIFICATIVĂ*)
  de compensare a creșterii prețului pentru combustibil
  *) Înregistrarea cererii de compensare angajează răspunderea solicitantului sau a reprezentantului acestuia cu privire la toate informațiile prezentate în cerere și în documentele anexate acesteia.Operatorul economic ......................., codul de înregistrare fiscală/codul de înregistrare în scopuri de TVA ........., cu sediul social în str. .......... nr. ......, țara ......, județul/sectorul ......., tel. ........, fax ........, formulez prezenta cerere rectificativă în baza Cererii de compensare a creșterii prețului pentru combustibil nr. ... din ........, aprobată prin Decizia nr. .... din .........., având suma respinsă de ............ lei.a) Trimestrul/anul pentru care se solicită compensarea: .........b) Cantitatea de combustibil pentru care se solicită compensarea: ........ litric) Suma de compensat: ......... leiÎn temeiul art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, anexez la prezenta cerere cu titlu rectificativ în format electronic următoarele documente justificative:1. .................................................................................2. .................................................................................3. .................................................................................4. .................................................................................
  Numele și prenumele ...............................
  Data ..............
  Semnătura solicitantului ......................
   +  Anexa nr. 6
  DISPOZIȚIE DE PLATĂ
  a ajutorului de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil
  Către: Ministerul Finanțelor Direcția Generală Ajutor de StatÎn temeiul art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,vă solicităm plata ajutorului de stat în sumă de .......................... (suma totală se va prelua automat din anexă), stabilită de Autoritatea RomânăRutieră - A.R.R., în calitate de administrator al schemei, pentru luna ............., reprezentând valoarea deciziilor de aprobare a cererilor de compensare a creșterii prețului la combustibil.
  Nr. crt.Codul unic de înregistrare (CUI societate)Denumirea societățiiAdresa (sediul social al societății)Numărul de odine în registrul comerțului (j.../....)Cod IBAN societate/reprezentantTrezoreria/BancaSuma de plată - lei -
  1
  2
  3
  n
  TOTAL
  Menționăm că prezentul document conține .... pagini.
  Cu stimă,
  Directorul general al Autorității Rutiere Române
  -----