ORDIN nr. 1.395/324/239/2022pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (3^9) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.395 din 13 mai 2022
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 324 din 13 mai 2022
 • SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE Nr. 239 din 13 mai 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 23 mai 2022  Având în vedere prevederile:– art. 8 alin. (3^3)-(3^10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. XXI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative;– art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, aprobată prin Legea nr. 126/2021;– art. 280 alin. (2) și (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,– Referatului de aprobare nr. 8.009 din 13.05.2022 al Ministerului Sănătății, nr. D.G. 1.459 din 13.05.2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și nr. 238 din 13.05.2022 al Serviciului de Telecomunicații Speciale,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Prezentul ordin stabilește cerințele operaționale pentru dezvoltarea și implementarea în cadrul aplicației informatice „Corona-forms“ a funcționalităților și seturilor de date necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (3^3)-(3^6) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și modul de asigurare a suportului, procedurile și infrastructura folosite pentru primirea și înregistrarea solicitărilor de suport pentru utilizatorii aplicației informatice „Corona-forms“.  +  Articolul 2În vederea realizării, de către medicii de familie prevăzuți la art. 8 alin. (3^3) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a activității de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor care au avut un rezultat pozitiv la testul efectuat pentru detecția virusului SARS-CoV-2 și pentru decontarea acestei activități de către casele de asigurări de sănătate, Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitate de administrator tehnic, asigură dezvoltarea și implementarea fișei de monitorizare a pacienților în cadrul aplicației informatice „Corona-forms“, cu următoarele funcționalități:a) fișa de monitorizare cuprinde câmpuri de date cu privire la identificarea pacientului, date privind starea de sănătate a acestuia, date privind sesiunea de monitorizare, precum și date de identificare ale medicului, conform prevederilor anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;b) posibilitatea medicului de familie, inclusiv a celui cu care acesta are încheiată convenție de înlocuire/convenție de reciprocitate ca, din aplicația informatică „Corona-forms“, să poată vizualiza fișele de monitorizare a pacienților înscriși pe lista acestuia;c) posibilitatea corectării/modificării de către medicii de familie a datelor din fișele de monitorizare, până la finalizarea lunii calendaristice în care s-au închis fișele de monitorizare;d) posibilitatea medicilor care își desfășoară activitatea în centrele de detenție aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne sau a Administrației Naționale a Penitenciarelor, după caz, de a monitoriza pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2 care se află în stare de reținere/arest preventiv sau detenție, pe baza informațiilor puse la dispoziție conform art. 3 alin. (1) lit. e);e) posibilitatea exportării datelor și informațiilor cu privire la activitatea de monitorizare efectuată de către medicii de familie, în vederea decontării acesteia de către casele de asigurări de sănătate;f) posibilitatea auditării aplicației informatice „Corona-forms“ cu privire la activitatea utilizatorilor în ceea ce privește fișele de monitorizare, precum și posibilitatea jurnalizării activității utilizatorilor în aplicația informatică;g) implementarea unor măsuri pentru limitarea unor eventuale fraude cu privire la activitatea de monitorizare a pacienților;h) implementarea de servicii de securitate cibernetică asociate.  +  Articolul 3(1) În vederea îndeplinirii scopului menționat la art. 2, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în calitate de administrator al Platformei informatice din asigurările de sănătate, asigură:a) punerea la dispoziție și funcționarea unui serviciu web prin care se asigură returnarea către aplicația informatică „Corona-forms“, la interogare, în baza parafei medicului de familie și a codului numeric personal/numărului de pașaport al persoanei monitorizate, confirmării/infirmării acceptului de a crea o fișă de monitorizare sau de a face modificări pe o fișă de monitorizare deja creată, în funcție de parafa medicului de familie, inclusiv a medicului înlocuitor, și de persoanele înscrise pe lista titularului;b) punerea la dispoziție și funcționarea unui serviciu web prin care, la interogarea pe bază de cod numeric personal, să se returneze către aplicația informatică „Corona-forms“ parafa medicului de familie pe a cărui listă este înscrisă persoana (nume, prenume, număr de telefon mobil, e-mail); c) punerea la dispoziție și funcționarea unui serviciu web prin care, la interogarea unui cod de parafă, să se returneze către aplicația informatică „Corona-forms“ confirmarea/infirmarea existenței unui contract de furnizare a serviciilor de monitorizare valabil;d) punerea la dispoziție și funcționarea unui serviciu web prin care se va transmite lista cu date privind parafele și CUI-urile medicilor de familie care au contracte de furnizare a serviciilor de monitorizare încheiate cu casele de asigurări de sănătate. Lista se actualizează de fiecare dată când se încheie/ încetează/suspendă un contract;e) transmiterea către aplicația informatică „Corona-forms“ a listei medicilor de familie, aflați în relație contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, care furnizează servicii de monitorizare persoanelor private de libertate, aflate în stare de reținere/arest preventiv sau detenție în cadrul centrelor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne sau a unităților penitenciare subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, după caz;f) realizarea unei liste de corespondență între certificatele utilizate la nivelul Platformei informatice din asigurările de sănătate și medicii de familie care sunt asociați acestor certificate. Actualizarea acestei liste se realizează zilnic, pentru ziua curentă, după sfârșitul programului de lucru, la ora 21.00. În cazul în care datele privind certificatul utilizat pentru autentificarea în „Corona-forms“ nu se regăsesc în listă, CNAS va pune la dispoziție un serviciu web la interogarea căruia se va returna dacă certificatul corespunde parafei medicului.(2) Pentru a asigura funcționarea în condiții optime a sistemelor informatice menționate la art. 2 și la alin. (1), în situații justificate, serviciile web menționate la alin. (1) pot fi modificate din punct de vedere tehnic.(3) În vederea decontării activității de monitorizare menționate la art. 2, Serviciul de Telecomunicații Speciale transmite Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, sub forma unor fișiere de date, prin intermediul unui serviciu file transfer protocol (FTP), următoarele date și informații din fișa de monitorizare, închisă în luna anterioară, fără istoricul modificărilor efectuate de către medicii de familie, conform prevederilor art. 2 lit. c), după cum urmează: a) numele, prenumele și CNP-ul pacientului monitorizat;b) parafa medicului de familie care a realizat monitorizarea;c) data de început - data de finalizare a monitorizării, statusul monitorizării.  +  Articolul 4(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal prin aplicația informatică „Corona-forms“, în baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, precum și a prevederilor legale naționale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.(2) Ministerul Sănătății, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și medicii de familie înscriși ca utilizatori ai aplicației informatice „Corona-forms“ prelucrează date cu caracter personal, în calitate de operatori asociați, în conformitate cu responsabilitățile stabilite prin prezentul ordin.(3) Seturile de date, precum și datele cu caracter personal prelucrate prin funcția de monitorizare implementată în aplicația informatică „Corona-forms“ sunt următoarele: a) numele, prenumele, CNP-ul și datele sau rapoartele medicale privind starea de sănătate ale persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2; b) numele, prenumele, codul de parafă al medicului de familie, datele privind relația contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum și datele de contact ale acestuia; c) datele privind activitatea de monitorizare - data de începere și finalizare a monitorizării pacientului, informații privind statusul monitorizării (finalizat, suspendat, anulat).(4) Cererile formulate pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, prevăzute la art. 13-22 din Regulamentul (UE) 2016/679, în raport cu prelucrările de date cu caracter personal din aplicația informatică „Corona-forms, realizate în condițiile prezentului ordin, se adresează către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și se soluționează de către acestea. (5) Datele cu caracter personal menționate la alin. (3) sunt stocate pe toată perioada de funcționare a aplicației informatice „Corona-forms“. Pe perioada stocării, ștergerea datelor cu caracter personal poate fi realizată în condițiile prevăzute de Ordinul ministrului sănătății nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare. (6) Fișierele transmise conform prevederilor art. 3 alin. (3) sunt păstrate pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite. La expirarea perioadei de 10 ani, datele și informațiile sunt șterse în mod automat, prin utilizarea unor proceduri ireversibile.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), datele menționate la art. 3 alin. (3) care au fost solicitate de către organele competente, potrivit legii, se stochează până la finalizarea activității pentru care au fost cerute.(8) Accesul la datele menționate la alin. (3) se realizează de către personalul desemnat în acest sens din cadrul entităților prevăzute la alin. (2), în baza unor credențiale de acces nominale, strict în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 5(1) În vederea asigurării suportului pentru utilizatorii funcției de monitorizare din cadrul „Corona-forms“, Serviciul de Telecomunicații Speciale operaționalizează, din punct de vedere tehnic, un call center pentru preluarea apelurilor telefonice la numărul de telefon 021.414.44.92, disponibil de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00, precum și un formular de contact disponibil în aplicația informatică „Corona-forms“.(2) În vederea asigurării suportului, Casa Națională de Asigurări de Sănătate asigură personalul necesar pentru operarea apelurilor primite prin intermediul call centerului și a solicitărilor de suport transmise prin intermediul formularului, menționate la alin. (1).(3) În vederea jurnalizării și gestionării cererilor de suport, Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate o aplicație informatică specifică. (4) Cererile de suport transmise prin una dintre modalitățile prevăzute la alin. (1) sunt soluționate în cel mult 3 zile lucrătoare, cu excepția cazurilor a căror rezolvare necesită o analiză mai detaliată. În situația din urmă, cererile se soluționează în cel mult 14 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de suport, iar solicitantul este notificat cu privire la prelungirea termenului de soluționare a cererii de suport.(5) Datele și informațiile procesate prin intermediul aplicației menționate la alin. (3) sunt stocate pe toată durata de soluționare a cererii de suport, precum și pentru o perioadă de 60 de zile de la data soluționării acesteia. Pe perioada stocării, ștergerea datelor și informațiilor aferente cererii de suport, inclusiv a datelor cu caracter personal colectate, nu poate fi realizată. La împlinirea perioadei de stocare, acestea sunt șterse în mod automat, prin utilizarea unor proceduri ireversibile.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), datele și informațiile prelucrate prin intermediul aplicației menționate la alin. (3), inclusiv datele cu caracter personal colectate, care au fost solicitate de organele competente, potrivit legii, se stochează până la finalizarea activității pentru care au fost solicitate.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorin Bălan
  ----