ORDIN nr. 342 din 16 mai 2022privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI ȘI ADOPȚIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 23 mai 2022  Având în vedere prevederile art. 105 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 233/2022 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție,președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul și conținutul formularului-tip „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor“, prevăzut în anexa nr. 1, destinat utilizării în activitatea de control desfășurată de persoanele cu atribuții de control din cadrul Corpului de control al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, desemnate în acest sens prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.  +  Articolul 2Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare și de păstrare a formularului tipizat menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Formularul prevăzut la art. 1 are regim special și se tipărește prin unități specializate.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții nr. 1.360/2020 privind stabilirea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 16 octombrie 2020.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție,
  Elena Tudor
  București, 16 mai 2022.Nr. 342.  +  Anexa nr. 1Ex. nr. ....................
  PROCES-VERBAL
  seria .......... nr. ................... de constatare și sancționare a contravențiilor
  Încheiat astăzi |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|, ora |_|_|,|_|_| la sediul ................. din localitatea ................., str. ................. nr. ................., județul/sectorul .................Subsemnatul/Subsemnații, ............., având funcția/funcțiile de .......... în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), în calitate de agenți constatatori, împuterniciți de către ANPDCA prin Ordinul președintelui ANDPDCA nr. ............../............, în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a controlului efectuat în data/perioada ........................ la:[ ] domnul/doamna .................,................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de identitate |_|_| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, eliberat de ................. la data ................., cu domiciliul/reședința în ......................, str. ................... nr. ................., bl. ................., sc. ................., ap. ................., sectorul/județul .................[ ] persoana juridică .................,..................., cu sediul în …..................., str. .................... nr. ................., bl. ................., sc. ................., ap. ................., sectorul/județul ................., CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, numărul de înmatriculare în registrul comerțului ................, reprezentată de domnul/doamna ....................…...., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de identitate |_|_| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/reședința în ...................., str. .................... nr. ................., bl. ................., sc. ................., ap. ................., sectorul/județul ................. [ ] am constatat: la data(ele), ora(ele), locul/(urile) de mai jos au fost săvârșite următoarele fapte:[1] .................[2] .................[3] .................Fapta săvârșită este prevăzută de:[1] art. ...... din ...... și sancționată de art. ....... din ........[2] art. ..... din ...... și sancționată de art. ......... din ........[3] art. ............... din ................. și sancționată de art. .......................... din ....................Aplic:[1] [ ] avertisment/[ ] amendă, în sumă de (..) lei;[2] [ ] avertisment/[ ] amendă, în sumă de (..) lei;[3] [ ] avertisment/[ ] amendă, în sumă de ................. (.................) lei;Total amendă în valoare de lei ................. (................).Subsemnatul(a), ..........................., posesor (posesoare) al/a buletinului/cărții de identitate seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, eliberat(ă) de la data de ....................., domiciliat (domiciliată) în .................., str. .................. nr. ........, bl. ........, sc. ......, et. ..... , ap. ........, județul/sectorul ................., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, în calitate de martor, declar că numitul . …….. [ ] nu este de față/[ ] refuză/[ ] nu poate să semneze procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.Alte mențiuni:Agentul constatator menționează (contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în lipsa martorului etc.) .................Contravenientul a luat cunoștință că are dreptul la obiecții și nu a formulat/a formulat obiecții:*) ..................În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita, în condițiile legii, pe loc sau în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal și înștiințării de plată, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ prin care este/sunt sancționată/sancționate contravenția/contravențiile de la punctul/punctele .........., respectiv suma de .......... lei, iar o copie a documentului de plată se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, autorității competente.Împotriva prezentului proces-verbal care ține loc de titlu de creanță se poate face plângere, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării, la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.În situația în care contravenientul nu va achita amenda (amenzile) și nu va exercita nicio cale de atac legală împotriva procesului-verbal, în termen de 15 zile de la data comunicării, procesul-verbal constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.Întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat astăzi, ……,/se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii.
  Agent constatatorMartorContravenient
  *) Se solicită contravenientului să scrie obiecțiile sau să scrie că nu are obiecții. În caz de refuz al contravenientului, agentul/agenții constatator/constatatori va/vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.
   +  Anexa nr. 2
  CARACTERISTICILE
  de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor“, cod ................
  1. Denumire: Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor2. Cod: .................3. Format: A44. Caracteristici de tipărire:– se tipărește pe ambele fețe, în 3 exemplare (alb, roz și verde);– hârtie autocopiativă;– este înseriat și numerotat, înseriere cu cerneală roșie;– se broșează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi);– perfor pe fiecare filă situat la 10 mm de cotor;– copertare și etichetare.5. Se difuzează gratuit.6. Se utilizează la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul și la stabilirea sancțiunilor prevăzute de lege.7. Se întocmește în 3 exemplare de agentul constatator.8. Circulă și se arhivează:– exemplarul 1, la organul fiscal cu atribuții de evidență și colectare a creanțelor statului competent;– exemplarul 2, la contravenient;– exemplarul 3, la agentul constatator.
  ----