HOTĂRÂRE nr. 642 din 11 mai 2022privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în domeniul public al statului și administrarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 23 mai 2022  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a bunului imobil cu nr. MF 147176, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Ionel Tescaru
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 11 mai 2022.Nr. 642.  +  ANEXĂ
  ACTUALIZARE
  a valorii de inventar a bunului imobil cu nr. MFP 147176 din
  anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale)26369185MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  2. Ordonator secundar de crediteAUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE - A.N.R.S.C.
  3. Ordonator terțiar de credite14935787
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare, care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările și completările ulterioare
  GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventar (lei) după reevaluareSituația juridicăSituație juridică actualăTip bun (imobil, teren etc.)
  Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăți (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/concesiuneConcesiune/închiriat/dat cu titlu gratuit
  1471768.29.08Parte imobil: Sediu A.N.R.S.C. - Agenția Teritorială Nord-EstSuprafața construită 102,41 mp Suprafața utilă totală 100,73 mp Data punerii în funcțiune: anul 1982Regimul de înălțime: etajul 1 al unui bloc tip condominiu P + M + 6EC.F. nr. 50855-C1-U6 UAT Botoșani; nr. cadastral: 50855-C1-U6N: Calea Națională E: bloc locuințe S: alei pietonaleV: bloc locuințeȚara: RomâniaJudețul: Botoșani, municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 70, sc. A (fosta stradă Marchian nr. 1, bl. G3)2004464.156Hotărârea Guvernului nr. 730/2004; Hotărârea Guvernului nr. 958/2016; Hotărârea Guvernului nr. 87/2020În administrare Imobil
  -----