DECIZIA nr. 11 din 18 ianuarie 2022referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 23 mai 2022  Valer Dorneanu- președinte
  Cristian Deliorga- judecător
  Marian Enache- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Gheorghe Stan- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Patricia Marilena Ionea- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror Loredana Brezeanu.1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Excepția a fost ridicată de Vlad Mihai Avram în Dosarul nr. 22.738/211/2020 al Judecătoriei Cluj-Napoca - Secția civilă și constituie obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.563D/2021. 2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită.3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantei Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată. În acest sens, invocă Decizia Curții Constituționale nr. 381 din 8 iunie 2021.
  CURTEA,
  având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:4. Prin Încheierea civilă din 20 aprilie 2021, pronunțată în Dosarul nr. 22.738/211/2020, Judecătoria Cluj-Napoca - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Excepția a fost ridicată de Vlad Mihai Avram într-o cauză având ca obiect plângerea formulată împotriva procesului-verbal de contravenție prin care a fost amendat pentru că nu a purtat masca de protecție în spațiu deschis.5. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține, în esență, că dispozițiile de lege criticate sunt neclare, imprevizibile și imprecise, încălcând astfel prevederile constituționale ale art. 1 alin. (5) și ale art. 53 alin. (1). În acest sens, arată că, așa cum reiese din conținutul art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020, obligația de a purta masca de protecție în spații publice, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă se aplică doar în spații restrânse, cu un număr semnificativ de persoane pe metru pătrat, și nu în spații publice deschise. Dispozițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, care sunt neclare și ambigue, intră în contradicție cu prevederile art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020. Dispozițiile de lege criticate sunt neconstituționale și pentru dubla reglementare a amenzilor, atât prin art. 13 lit. a), cât și prin art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020.6. Judecătoria Cluj-Napoca - Secția civilă apreciază că argumentele invocate de autorul excepției privesc interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale, aspecte ce reprezintă apanajul exclusiv al instanțelor de judecată. Mai arată că legiuitorul a instituit obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice, fără a distinge după caracterul închis sau deschis al acestora. Or, în virtutea principiului ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, reiese că obligativitatea purtării măștii de protecție este impusă atât în spații publice închise, cât și în spații publice deschise. În consecință, apreciază că textele de lege criticate sunt suficient de clare și nu prezintă dificultăți de interpretare. 7. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.8. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:9. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.10. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispozițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare. Analizând obiectul cauzei în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate și motivarea acesteia, Curtea constată că, în realitate, în ceea ce privește art. 13 din Legea nr. 55/2020, autorul excepției are în vedere doar prevederile lit. a). Prin urmare, Curtea urmează să rețină ca obiect al excepției de neconstituționalitate dispozițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020, care au următoarea redactare:– Art. 5 alin. (2) lit. d): „Măsurile pentru asigurarea rezilienței comunităților sunt: [...] d) măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu;“;– Art. 13 lit. a): Pe durata stării de alertă, prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne se poate institui:a) obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă;.11. Autorul excepției susține că aceste dispoziții de lege contravin următoarelor prevederi constituționale: art. 1 alin. (5) referitor la obligația respectării Constituției, a supremației sale și a legilor și art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți.12. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că un prim aspect de neconstituționalitate invocat de autorul acesteia vizează pretinsa lipsă de claritate a dispozițiilor art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 în ceea ce privește obligația de a purta masca de protecție în spațiile publice deschise. 13. Cu privire la acest aspect, Curtea reține că, în redactarea inițială, art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 instituia „obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă“. Ulterior, având în vedere evoluția pandemiei de COVID-19 și necesitatea extinderii măsurilor care să prevină răspândirea virusului SARS-CoV-2, art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 192/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1042 din 6 noiembrie 2020, eliminându-se precizarea referitoare la spațiile publice închise, efectul fiind acela al extinderii obligației purtării măștii de protecție la toate spațiile publice, închise și deschise.14. Aplicând principiul de interpretare a normelor legale potrivit căruia ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, Curtea apreciază că înțelesul dispozițiilor art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 este lipsit de echivoc în ceea ce privește spațiile în care este impusă obligativitatea purtării măștii de protecție. Astfel, din faptul că legiuitorul a ales să se refere la „spațiile publice“, fără nicio altă precizare, reiese în mod evident că a avut în vedere toate spațiile publice, atât cele închise, cât și cele deschise. 15. În ceea ce privește critica referitoare la lipsa de claritate și previzibilitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, Curtea constată că, prin Decizia nr. 381 din 8 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 1 septembrie 2021, având a se pronunța asupra conformității acestor dispoziții cu prevederile constituționale ale art. 1 alin. (5), a reținut că sintagma „măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor“ din cuprinsul Legii nr. 55/2020 se referă la măsuri consacrate la nivelul legii, așa cum de altfel este și măsura obligativității purtării măștii de protecție, consacrată în mod expres în conținutul art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020. Curtea a arătat că persoanele care au fost sancționate contravențional pentru nerespectarea obligației de a purta masca de protecție aveau posibilitatea de a lua cunoștință de această obligație prin examinarea conținutului art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020. De asemenea, hotărârile Guvernului emise pentru instituirea și prelungirea stării de alertă, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, au menționat în mod constant obligativitatea purtării măștii de protecție. Prin urmare, Curtea a apreciat că persoanele fizice aveau posibilitatea de a cunoaște măsurile la care se referă art. 5 alin. (2) lit. d) și art. 65 lit. h) din Legea nr. 55/2020, precum și obligațiile ce le revin, astfel încât să își poată conforma conduita potrivit dispozițiilor legale și să înțeleagă consecințele nerespectării acestor obligații.16. Curtea apreciază că cele mai sus reținute răspund și criticilor referitoare la existența unei duble reglementări a amenzilor pentru nerespectarea obligației de a purta masca de protecție în spațiile publice.17. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Vlad Mihai Avram în Dosarul nr. 22.738/211/2020 al Judecătoriei Cluj-Napoca - Secția civilă și constată că dispozițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 sunt constituționale în raport cu criticile formulate.Definitivă și general obligatorie.Decizia se comunică Judecătoriei Cluj-Napoca - Secția civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunțată în ședința din data de 18 ianuarie 2022.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Patricia Marilena Ionea
  -----