HOTĂRÂRE nr. 43 din 18 mai 2022privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Construirea unei economii în serviciul cetățenilor: un plan de acțiune pentru economia socială - COM(2021) 778
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022    În temeiul prevederilor art. 67 și 148 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene și ale art. 163-188 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLuând în considerare Opinia nr. 4c-22/259 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în ședința din 10 mai 2022, Camera Deputaților:1. susține planul de acțiune pentru economia socială în vederea construirii unei economii în serviciul cetățenilor;2. recomandă înființarea unui mecanism de sprijinire a investițiilor private în economia socială la nivelul Uniunii Europene, adaptat proiectelor cu extindere redusă din mediul rural;3. recomandă un sprijin mai puternic acordat entităților care doresc să sprijine economia socială acolo unde aceasta se află la un nivel sub media Uniunii Europene;4. recomandă elaborarea unei strategii integrate pentru a combate îmbătrânirea demografică în paralel cu diversificarea serviciilor de integrare a persoanelor în vârstă în viața socială și de menținere a acestora în activități productive, strategie care să țină seama de relevanța economiei sociale în acest domeniu;5. recomandă o acțiune la nivelul Uniunii Europene pentru stabilirea unui cadru armonizat de achiziții publice favorabil participării întreprinderilor sociale, indiferent de forma juridică de organizare;6. subliniază că zonele rurale îndepărtate și defavorizate au nevoie de un cadru specific de sprijinire a economiei sociale, adaptat oportunităților pentru practici de afaceri inovatoare în astfel de zone;7. recomandă elaborarea de programe specifice pentru colaborarea dintre întreprinderile sociale, indiferent de regimul lor juridic, și organizații din Africa, Asia și America de Sud, pentru a valorifica potențialul de dezvoltare al economiei sociale și a contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă în lume;8. subliniază necesitatea de a face cunoscute unele rezultate tangibile și imediate ale funcționării ecosistemului industrial „Proximitate și economie socială“;9. recomandă includerea de informații referitoare la cadrul juridic de sprijin financiar al întreprinderilor sociale din statele membre în portalul unic european privind economia socială;10. susține incubatoarele de afaceri și investițiile cu capital de sprijin în sectorul economiei sociale și valorificarea deplină în acest sens a instrumentelor financiare ale Uniunii Europene;11. subliniază necesitatea stimulării inovării sociale care vizează serviciile întreprinderilor sociale oferite persoanelor defavorizate, a celor cu dizabilități, precum și a educației financiare furnizate prin intermediul întreprinderilor sociale;12. recomandă elaborarea unui program specific de sprijinire a serviciilor oferite persoanelor vârstnice de către întreprinderile sociale, precum și a antreprenorialului în rândul acestora;13. subliniază dificultatea măsurării impactului întreprinderilor sociale, precum și riscul utilizării excesive sau nepotrivite a indicatorilor;14. recomandă inițierea de acțiuni și politici UE, care decurg din strategia privind Pactul ecologic european, în zona rurală, care să faciliteze consolidarea implicării actorilor din sectorul economiei sociale și a comunităților rurale.Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaților în ședința din 18 mai 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
    ION-MARCEL CIOLACU
    București, 18 mai 2022.Nr. 43.-----