HOTĂRÂRE nr. 40 din 18 mai 2022privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind solul pentru 2030. Valorificarea beneficiilor solurilor sănătoase pentru ființele umane, alimentație, natură și climă - COM(2021) 699
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022    În temeiul prevederilor art. 67 și 148 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene și ale art. 163-188 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLuând în considerare Opinia nr. 4c-22/240 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în ședința din 4 mai 2022, Camera Deputaților:1. susține obiectivele și acțiunile prevăzute de Strategia UE privind solul pentru 2030 referitoare la valorificarea beneficiilor solurilor sănătoase pentru ființele umane, alimentație, natură și climă;2. susține stabilirea unui cadru juridic adecvat la nivelul Uniunii, care să asigure solului același nivel de protecție precum în cazul apei, al mediului marin și al aerului;3. subliniază că este necesară armonizarea obiectivelor strategiei cu cele privind conservarea biodiversității și combaterea fragmentării habitatelor, într-un mod care să faciliteze acțiunile la nivel local sau regional;4. propune elaborarea de recomandări privind menținerea și sporirea suprafețelor verzi în zonele urbane și periurbane, precum și a celor de-a lungul căilor de comunicații;5. recomandă sprijinirea tehnicilor agricole care mențin sănătatea solului, în special prin menținerea rezervei de microelemente, precum și susținerea tehnicilor ce vizează capturarea carbonului în sol;6. recomandă stimularea reintroducerii speciilor și soiurilor tradiționale de plante, astfel încât biodiversitatea culturilor agricole să contribuie la menținerea sănătății solului;7. recomandă sprijinirea implicării autorităților locale din zonele rurale și a societății civile în acțiuni la nivelul Uniunii dedicate valorificării beneficiilor solurilor sănătoase pentru ființele umane, alimentație, natură și climă;8. recomandă sporirea suprafeței ocupate de habitate forestiere Natura 2000 în stare ecologică bună, cu prioritate în zonele unde conservarea fertilității solului este în pericol;9. subliniază importanța educării tineretului, cu prioritate a celui din zonele rurale izolate sau dezavantajate, în mod armonizat la nivelul Uniunii Europene, pentru a asigura valorificarea pe termen lung a beneficiilor solurilor sănătoase;10. recomandă analiza periodică a evoluției suprafețelor acoperite cu beton la nivelul Uniunii, în scopul sprijinirii procesului de decizie privind gestiunea solurilor;11. recomandă sporirea utilizării programului Orizont Europa pentru înțelegerea fenomenelor de degradare a terenurilor și de deșertificare în Uniunea Europeană și promovarea de tehnici și soluții utilizabile direct și imediat în gestiunea solurilor de către toți cei interesați;12. recomandă finanțarea unor proiecte Life care să abordeze utilizarea compostului din deșeurile biologice pentru îmbunătățirea solurilor din mai multe regiuni ale Europei și în vederea demonstrării fezabilității unor metode inovative de obținere a compostului;13. susține inițiativa Comisiei Europene privind promovarea testării gratuite a solurilor;14. recomandă ca informațiile referitoare la sol din rețeaua de date privind durabilitatea agricolă și cele din studiul-cadru privind utilizarea și ocuparea terenurilor să fie puse la dispoziția comunităților și a fermierilor într-un mod accesibil publicului, inclusiv atunci când sunt gestionate prin registre distribuite.Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaților în ședința din 18 mai 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
    ION-MARCEL CIOLACU
    București, 18 mai 2022.Nr. 40.----