ORDIN nr. 1.392 din 13 mai 2022pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 964/2022
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 18 mai 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 7.991 din 13 mai 2022 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 964/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 și 320 bis din 1 aprilie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la litera C „Activități“ punctul 1.4 „Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare:“, subpunctul 1.4.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1.4.1. realizarea catagrafiei și estimarea cantităților de vaccinuri necesare din Calendarul național de vaccinări;2. În anexa nr. 1, la litera C punctul 1.4, subpunctul 1.4.2 se modifică și va avea următorul cuprins: 1.4.2. efectuarea vaccinării beneficiarilor prevăzuți la titlul D punctul 1 cu tipurile de vaccinuri menționate în Calendarul național de vaccinare și la vârstele prevăzute în acesta sau, după caz, la alte vârste, în situația completării schemei de vaccinare. Medicii de familie au obligativitatea efectuării vaccinării beneficiarilor înscriși pe lista proprie de asigurați, a beneficiarilor înscriși pe lista de asigurați a altui medic de familie pe care îl înlocuiește, în toate situațiile de înlocuire a unui medic prevăzute de legislația în vigoare, respectiv: convenție de înlocuire și convenție de reciprocitate, precum și acelora care nu sunt înscriși pe lista unui medic de familie, la solicitarea DSP și/sau a părinților copiilor sau a aparținătorilor legali, cu utilizarea vaccinurilor achiziționate de Ministerul Sănătății sau, după caz, achiziționate de aparținători în situații în care pot fi dovedite discontinuități în aprovizionare. Efectuarea vaccinării se realizează după acordarea unei consultații medicale prin care se confirmă starea de sănătate a copilului. Efectuarea vaccinării și consultația medicală acordată constituie serviciul de vaccinare. În cadrul unui serviciu de vaccinare se inoculează unul sau două tipuri de vaccinuri conform Calendarului național de vaccinare. Consultația medicală acordată în cadrul serviciului de vaccinare urmărește obiective distincte de consultațiile din cadrul serviciilor medicale de prevenție și profilaxie decontate de către casele de asigurări de sănătate, după cum urmează:1.4.2.1. excluderea situațiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;1.4.2.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz;1.4.2.3. examenul clinic;1.4.2.4. consilierea părinților copiilor sau a aparținătorilor legali referitor la reacțiile postvaccinale și atitudinea terapeutică în cazul apariției lor;1.4.2.5. înregistrarea în RENV;1.4.2.6. urmărirea apariției RAPI și raportarea lor.Serviciul medical de vaccinare se consemnează în evidențele primare ale cabinetelor medicale de asistență medicală primară.3. În anexa nr. 1, la litera C punctul 1.6 „Activități desfășurate de furnizorii de servicii spitalicești în situațiile în care sunt spitalizați copii abandonați“, subpunctul 1.6.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1.6.1. realizarea catagrafiei și estimarea cantităților de vaccinuri necesare din Calendarul național de vaccinări;4. În anexa nr. 1, la litera C punctul 2.3 „Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare“, subpunctul 2.3.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 2.3.1. realizarea catagrafiei și estimarea cantităților de vaccinuri opționale pentru persoanele la risc necesare;5. În anexa nr. 1, la litera C punctul 2.3, subpunctul 2.3.2 se modifică și va avea următorul cuprins: 2.3.2. administrarea vaccinurilor opționale beneficiarilor prevăzuți la titlul D pct. 2. Medicii de familie au obligativitatea efectuării vaccinării beneficiarilor înscriși pe lista proprie de asigurați, a beneficiarilor înscriși pe lista de asigurați a altui medic de familie pe care îl înlocuiește, în toate situațiile de înlocuire a unui medic prevăzute de legislația în vigoare, respectiv: convenție de înlocuire și convenție de reciprocitate.Efectuarea vaccinării se realizează după acordarea unei consultații medicale prin care se confirmă starea de sănătate a copilului. Efectuarea vaccinării și consultația medicală acordată constituie serviciul de vaccinare. În cadrul unui serviciu de vaccinare se inoculează unul sau două tipuri de vaccinuri conform Calendarului național de vaccinare. Consultația medicală acordată în cadrul serviciului de vaccinare urmărește obiective distincte de consultațiile din cadrul serviciilor medicale de prevenție și profilaxie decontate de către casele de asigurări de sănătate, după cum urmează:2.3.2.1. excluderea situațiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;2.3.2.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz;2.3.2.3. examenul clinic;2.3.2.4. consilierea părinților copiilor sau a aparținătorilor legali referitor la reacțiile postvaccinale și atitudinea terapeutică în cazul apariției lor;2.3.2.5. înregistrarea în RENV;2.3.2.6. urmărirea apariției RAPI și raportarea lor.Serviciul medical de vaccinare se consemnează în evidențele primare ale cabinetelor medicale de asistență medicală primară;6. În anexa nr. 1, la litera F „Indicatori de evaluare:“ punctul 1 „Indicatori fizici:“, subpunctul 1.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1.1. număr de vaccinări: 10.000.000 vaccinări/an;7. În anexa nr. 1, la litera F punctul 2 „Indicatori de eficiență“, subpunctul 2.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 2.1. cost mediu estimat/vaccinare^1): 105 lei;^1) Costul mediu estimat/vaccinare se calculează drept raportul dintre cheltuielile efectiv realizate exprimate și numărul de vaccinări efectuate. Cheltuielile efectiv realizate reprezintă cheltuielile aferente dozelor de vaccin și seringilor utilizate și prestării de servicii pentru serviciile de vaccinare la care se adaugă cheltuielile generale care cuprind valoarea bunurilor utilizate în scopuri administrative, cheltuielile care țin de transportul vaccinurilor și întreținerea, mentenanța, metrologizarea spațiilor frigorifice, cheltuielile privind pierderile de produse, precum și cheltuieli rezultate din întreținerea sistemului informațional și informatic necesar derulării programului.8. În anexa nr. 2, la capitolul II.3 „Subprogramul național de testare NAAT/RT-PCR și de secvențiere“ litera E punctul 3 „Indicatori de rezultat:“, subpunctul 3.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 3.1. pentru laboratoarele desemnate care realizează testarea NAAT/RT-PCR pentru identificarea SARS-CoV-2: ponderea persoanelor infectate cu SARS-CoV-2: minimum 10%.9. În anexa nr. 2, la capitolul II.3, litera G „Unități de specialitate care implementează“ litera e) „unități de specialitate care efectuează testare genetică prin metoda secvențierii întregului genom SARS-CoV-2“, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins: 3. Institutul Național de Sănătate Publică.10. Anexa la anexa nr. 2 la normele tehnice „Arondarea teritorială pentru laboratoarele care efectuează testele genetice de identificare a variantelor SARS-CoV-2 circulante“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.11. În anexa nr. 16, la litera B „Contract de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare, precum și a vaccinurilor necesare pentru implementarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate publică“ capitolul IV, articolul 5, punctul 7 se abrogă. 12. În anexa nr. 16, la litera B „Contract de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare, precum și a vaccinurilor necesare pentru implementarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate publică“ capitolul IV, articolul 5, punctul 20 se modifică și va avea următorul cuprins: 20. să recupereze de la furnizori sumele reprezentând contravaloarea aferentă dozelor de vaccinuri pierdute care depășesc limitele maxime de perisabilitate prevăzute la art. 28 din Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 964/2022, cu modificările și completările ulterioare.13. În anexa nr. 16, la litera B „Contract de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare, precum și a vaccinurilor necesare pentru implementarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate publică“ capitolul IV articolul 6, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 2. să realizeze catagrafiile conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul contract;14. În anexa nr. 16, la litera B „Contract de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare, precum și a vaccinurilor necesare pentru implementarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate publică“ capitolul V articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În vederea decontării contravalorii serviciilor medicale de vaccinare, furnizorii transmit lunar, pe suport hârtie sau în format electronic, în ultimele 5 zile ale lunii calendaristice, următoarele documente:a) facturile reprezentând contravaloarea serviciilor medicale de vaccinare acordate în cursul unei luni; facturile se transmit pe suport hârtie sau în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătura sau, după caz, semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al Furnizorului. Reprezentantul legal al Furnizorului răspunde de realitatea și exactitatea documentelor transmise; b) decontul de justificare a consumului de vaccinuri înregistrat în luna pentru care se solicită decontarea serviciilor medicale de vaccinare.Raportul generat de RENV și/sau formularele standard de raportare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul contract, se transmit în format electronic, într-un fișier parolat.15. În anexa nr. 16, la litera B „Contract de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare, precum și a vaccinurilor necesare pentru implementarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate publică“, anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. 16. În anexa nr. 16, la litera B „Contract de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare, precum și a vaccinurilor necesare pentru implementarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate publică“, anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin. 17. În anexa nr. 16, la litera B „Contract de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare, precum și a vaccinurilor necesare pentru implementarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate publică“, anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 13 mai 2022.Nr. 1.392.  +  Anexa nr. 1(Anexa la anexa nr. 2 la normele tehnice)
  Arondarea teritorială pentru laboratoarele care efectuează testele genetice de identificare a variantelor SARS-CoV-2 circulante
  Nr. crt.Regiunea de dezvoltareJudețul/municipiulLaboratorul care efectuează testarea RT-PCR specific de variantăLaboratorul care efectuează secvențierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS
  1București-IlfovBucureștiInstitutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“, BucureștiInstitutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“
  2București-IlfovIlfovINSP-CRSP BucureștiInstitutul Național de Sănătate Publică
  3Sud-EstBrăilaInstitutul de Virusologie „Ștefan S. Nicolau“, BucureștiInstitutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“
  4Sud-EstConstanțaInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
  5Sud-EstTulceaInstitutul de Virusologie „Ștefan S. Nicolau“, BucureștiInstitutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“
  6Sud-EstBuzăuSpitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș“, BucureștiInstitutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“
  7Sud-EstGalațiSpitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș“, BucureștiInstitutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“
  8Sud-EstVranceaSpitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș“, BucureștiInstitutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“
  9Sud MunteniaArgeșInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“, BucureștiInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
  10Sud MunteniaCălărașiInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“, BucureștiInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
  11Sud MunteniaDâmbovițaInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“, BucureștiInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
  12Sud MunteniaGiurgiuInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“, BucureștiInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
  13Sud MunteniaIalomițaInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“, BucureștiInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
  14Sud MunteniaPrahovaInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“, BucureștiInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
  15Sud MunteniaTeleormanInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“, BucureștiInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
  16Nord-EstIașiSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Parascheva, IașiInstitutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“
  17Nord-EstBacăuSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Parascheva, IașiInstitutul Național de Sănătate Publică
  18Nord-EstBotoșaniSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Parascheva, IașiInstitutul Național de Sănătate Publică
  19Nord-EstSuceavaSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Parascheva, IașiInstitutul Național de Sănătate Publică
  20Nord-EstVasluiINSP-CRSP IașiInstitutul Național de Sănătate Publică
  21Nord-EstNeamțINSP-CRSP IașiInstitutul Național de Sănătate Publică
  22CentruAlbaSpitalul Clinic Județean de Urgență Târgu MureșInstitutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“
  23CentruBrașovSpitalul Clinic Județean de Urgență Târgu MureșInstitutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“
  24CentruCovasnaSpitalul Clinic Județean de Urgență Târgu MureșInstitutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“
  25CentruHarghitaSpitalul Clinic Județean de Urgență Târgu MureșInstitutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“
  26CentruMureșSpitalul Clinic Județean de Urgență Târgu MureșInstitutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“
  27CentruSibiuSpitalul Clinic Județean de Urgență Târgu MureșInstitutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“
  28Nord-VestClujSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-NapocaInstitutul Național de Sănătate Publică
  29Nord-VestMaramureșSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-NapocaInstitutul Național de Sănătate Publică
  30Nord-VestSatu MareSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-NapocaInstitutul Național de Sănătate Publică
  31Nord-VestSălajSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-NapocaInstitutul Național de Sănătate Publică
  32Nord-VestBistrița-NăsăudINSP-CRSP Cluj-NapocaInstitutul Național de Sănătate Publică
  33Nord-VestBihorINSP-CRSP Cluj-NapocaInstitutul Național de Sănătate Publică
  34Sud-Vest OlteniaDoljSpitalul Clinic Județean de Urgență CraiovaInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
  35Sud-Vest OlteniaGorjSpitalul Clinic Județean de Urgență CraiovaInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
  36Sud-Vest OlteniaMehedințiSpitalul Clinic Județean de Urgență CraiovaInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
  37Sud-Vest OlteniaOltSpitalul Clinic Județean de Urgență CraiovaInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
  38Sud-Vest OlteniaVâlceaSpitalul Clinic Județean de Urgență CraiovaInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
  39VestTimișSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Victor Babeș, TimișoaraInstitutul Național de Sănătate Publică
  40VestCaraș-SeverinSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Victor Babeș, TimișoaraInstitutul Național de Sănătate Publică
  41VestAradINSP-CRSP TimișoaraInstitutul Național de Sănătate Publică
  42VestHunedoaraINSP-CRSP TimișoaraInstitutul Național de Sănătate Publică
  Diagrama*) procesului de secvențiere a genomului SARS-CoV-2: *) Diagrama este reprodusă în facsimil.Legendă:(a) probe biologice recoltate de la cazurile care îndeplinesc criterii epidemiologice pentru efectuarea secvențierii întregului genom SARS-CoV-2 prevăzute în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de către INSP;(b) sindromului respirator acut cu noul coronavirus, pentru efectuarea RT-PCR specific de variantă;(c) probe biologice pozitive la RT-PCR standard și evaluate prin RT-PCR specific de variantă.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 1 la lit. B din anexa nr. 16 la normele tehnice)Unitatea sanitară..............................Nr. .................... din .................
  Catagrafia copiilor conform calendarului național de vaccinare în luna ......./anul .....
  Nr. crt.Numele și prenumeleCNPDTPa-VPI-Hib-HBVaccin pneumococic conjugatRORDTPa-VPIdTPaBCGHep B
  2 luni4 luni11 luni2 luni4 luni11 luni12 luni5 ani5-6 ani14 ani
  lot de bazărestanțierilot de bazărestanțierilot de bazărestanțierilot de bazărestanțierilot de bazărestanțierilot de bazărestanțierilot de bazărestanțierilot de bazărestanțierilot de bazărestanțierilot de bazărestanțierirestanțierirestanțieri
  Total
  Total general
  NOTĂ:Catagrafia se păstrează la nivelul cabinetului medical/unității sanitare pentru a fi prezentată în vederea unor eventuale verificări.Unitatea sanitară......................................................................Nr. .................... din ...................................
  Catagrafia grupelor populaționale la risc
  în luna ......./anul .....
  Nr. crt.Numele și prenumeleCNPdTPaHPVVaccin gripal
  GravideFete 11-18 aniGrupe la risc
  123.....n
  Total
  Total general
  NOTĂ:Catagrafia se păstrează la nivelul cabinetului medical/unității sanitare pentru a fi prezentată în vederea unor eventuale verificări.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 2 la lit. B)Unitatea sanitară.........................................Nr. .................... din ......................................Direcția de Sănătate Publică .........................................Nr. .................... din ......................................ValidatNume și prenume coordonator programSemnăturaCătre Direcția de Sănătate Publică ............................................
  FORMULAR DE COMANDĂ
  pentru vaccinurile provenite din achiziții publice organizate la nivel național
  în luna ......................... anul .............
  Nr. crt.Tipul vaccinuluiStoc final în luna anterioară comenziiNecesar în luna comenziiTotal doze de vaccin comandate
  Lot de bazăRestanțieri
  12 = a + b + c3 = a + b + c4 = (2 + 3) –1
  1DTPa-VPI-Hib-HB
  a2 luniXX
  b4 luniXX
  b11 luniXX
  2Vaccin pneumococic conjugat
  a2 luniXX
  b4 luniXX
  c11 luniXX
  3ROR
  a12 luniXX
  b5 aniXX
  4DTPa-VPI (5-6 ani)
  5dTPa (14 ani)
  6BCG
  7Hep B
  8dTPa gravide
  9HPV (fete 11-18 ani)
  10Vaccin gripal
  11Vaccin împotriva COVID -19
  Răspundem de realitatea și exactitatea datelor.
  Reprezentant legal,
  ............................................
  NOTĂ:Formularul de comandă se întocmește lunar și se transmite direcțiilor de sănătate publică pe suport hârtie sau în format electronic, după caz, în ultimele 5 zile ale lunii calendaristice.În situația vaccinării contacților în focarele de boli infecțioase transmisibile, formularul de comandă se completează în mod corespunzător cu vaccinurile necesare.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 5 la lit. B)Unitatea sanitară ……………….........................Nr. ............ din ............Către Direcția de Sănătate Publică .................................
  Raport generat de RENV pentru serviciile medicale de vaccinare furnizate conform calendarului național de vaccinare
  în luna ........ anul .......
  Nr. crt.Numele și prenumeleCNPData vaccinăriiProdusulAntigenVârsta la data vaccinării
  Răspundem de realitatea și exactitatea datelor.
  Reprezentant legal,
  ............................
  NOTĂ:Lunar se întocmește un singur raport generat de RENV, care include toate serviciile medicale de vaccinare pentru care se solicită decontare în baza facturii nr. .... seria ......; raportul generat de RENV se transmite direcției de sănătate publică în format electronic, după caz, în ultimele 5 zile ale lunii calendaristice.Unitatea sanitară ………………...........................Nr. ........... din .............Către Direcția de Sănătate Publică .................................
  Raport generat de RENV pentru serviciile medicale de vaccinare furnizate grupelor populaționale la RISC - vaccin gripal și vaccin împotriva COVID-19*
  în luna ........ anul ......
  Nr. crt.Numele și prenumeleCNPData vaccinăriiProdusulAntigenVârsta la data vaccinării
  Răspundem de realitatea și exactitatea datelor.
  Reprezentant legal,
  ............................
  NOTĂ:Lunar se întocmește un singur raport generat de RENV, care include serviciile medicale de vaccinare cu vaccinul gripal și vaccinul împotriva COVID-19* pentru care se solicită decontare în baza facturii nr. .... seria ......; raportul generat de RENV se transmite direcției de sănătate publică, în format electronic, după caz, în ultimele 5 zile ale lunii calendaristice.* Pentru vaccinul împotriva COVID-19, decontarea din bugetul PNS se va face începând cu data de 1 iulie 2022.Unitatea sanitară......................................................................Nr. .................... din ......................................Către Direcția de Sănătate Publică .................................
  Formular standard de raportare a serviciilor medicale de vaccinare furnizate grupelor populaționale la risc sau contacților din focarele de boli infecțioase
  în luna ........ anul .......
  Nr. crt.Numele și prenumeleCNPDatadTPaHPVRORAlt vaccinSursa vaccinului
  GravideFete 11-18 aniContacțidin focarMSAlta sursă
  Total
  Răspundem de realitatea și exactitatea datelor.
  Reprezentant legal,
  .............................
  NOTĂ:Lunar se întocmește un singur formular standard de raportare, care include toate serviciile medicale de vaccinare pentru care se solicită decontare în baza facturii nr. .... seria .........; formular-standard de raportare se transmite direcției de sănătate publică în format electronic, după caz, în ultimele 5 zile ale lunii calendaristice.
  ------