ACT ADIȚIONAL nr. 2 din 12 mai 2022pentru anul 2022 pentru actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 697/2020
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 18 mai 2022  Notă
  Conținut de ORDINUL nr. 510 din 12 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 18 mai 2022.
  Încheiat între:Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul Sorin Mihai Grindeanu, viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii, în calitate de autoritate contractantă,șiSocietatea de Transport cu Metroul București „METROREX“ - S.A., denumită în continuare METROREX - S.A., cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin doamna Mariana Miclăuș, director general, în calitate de operator,denumite în continuare în mod individual partea și în mod colectiv părțile.În temeiul prevederilor cap. 5 pct. 5.1 alin. (3) din Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX“ - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 697/2020, cu modificările ulterioare, părțile convin să actualizeze și să modifice următoarele elementele, după cum urmează:A. Se modifică formula compensației cuprinse la punctul 7.1.1. în ceea ce privește valoarea lunară a compensației datorate operatorului, după cum urmează:Valoarea lunară a compensației datorate operatorului se calculează după formula: C = CE – V, unde:C reprezintă Compensația;CE reprezintă cheltuielile eligibile, aferente Obligațiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă:CE = (Cost unitar x Tren km), unde:Cost unitar reprezintă prețul în lei stabilit per tren km, calculat potrivit anexei nr. 7; Tren km reprezintă numărul de km efectiv realizați de trenurile de metrou în circulație pentru realizarea Programului de transport aprobat de către Autoritatea Contractantă, la care se adaugă numărul de km parcurși în cadrul deplasărilor logistice necesare pentru realizarea Programului de transport, a operațiunilor de mentenanță și pentru respectarea prevederilor specificațiilor tehnice de mentenanță în vigoare, în luna pentru care se acordă Compensația, în concordanță cu cerințele Programului de transport al Operatorului, potrivit anexei nr. 1.1;V reprezintă veniturile eligibile, aferente Obligațiilor de serviciu public.B. Se actualizează și se modifică elementele prevăzute în anexele nr. 4, 6.1, 6.2 și 7, după cum urmează:1. Anexa nr. 4 „Tarife practicate în momentul încheierii contractului“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 2/2022. 2. Anexa nr. 6.1 „Raport Lunar de Constatare“ pentru anul 2022 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la Actul adițional nr. 2/2022.3. Anexa nr. 6.2 „Raport Anual de Constatare“ pentru anul 2022 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la Actul adițional nr. 2/2022.4. Anexa nr. 7 „Modul de determinare a compensației și a costului unitar per km - lei“ pentru anul 2022 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la Actul adițional nr. 2/2022.5. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din Actul adițional nr. 2/2022. C. În termen de maximum 6 luni de la finalizarea raportului de audit pentru anul 2021, conform capitolului 12.2.1 (iv), pe baza concluziilor extrase din raportul de audit pentru anul 2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va elabora metodologia de stabilire a compensației pe baza standardelor de cost.
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  METROREX - S.A.
  Director general,
  Mariana Miclăuș
   +  Anexa nr. 1la Actul adițional nr. 2/2022 (Anexa nr. 4 la contract)
  Tarife practicate în momentul încheierii contractului
  Modalitatea de cumpărareTipul titlului de călătoriePreț (lei cu TVA)
  Casierii, casierii speciale și cabine de acces1 călătorie3,00
  2 călătorii6,00
  10 călătorii25,00
  Abonament 24 de ore8,00
  Abonament 72 de ore20,00
  Abonament săptămânal30,00
  Abonament lunar80,00
  Abonament 6 luni400,00
  Abonament anual700,00
  Abonament lunar cu reducere 50% pentru donatori de sânge40,00
  Abonament lunar pentru elevi (Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, cu modificările și completările ulterioare)Gratuit
  Abonament lunar pentru studenți [art. 4 alin. (4) din nomele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, cu modificările și completările ulterioare]Gratuit
  Abonament lunar cu reducere 50% pentru studenți (Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, cu modificările și completările ulterioare)40,00
  2 călătorii cu reducere 50% pentru studenți (Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, cu modificările și completările ulterioare)3,00
  10 călătorii cu reducere 50% pentru studenți (Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, cu modificările și completările ulterioare)12,50
  Abonament săptămânal cu reducere 50% pentru studenți (Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, cu modificările și completările ulterioare)15,00
  Casierii și cabine de acces Metrorex, precum și casierii STB1 călătorie metropolitană și metrou/120 de minute5,00
  2 călătorii metropolitane și metrou/120 de minute10,00
  10 călătorii metropolitane și metrou/120 de minute45,00
  Abonament metropolitan și metrou/24 de ore14,00
  Abonament metropolitan și metrou/72 de ore35,00
  Abonament metropolitan și metrou/7 zile50,00
  Abonament metropolitan și metrou/1 lună140,00
  Abonament metropolitan și metrou/6 luni700,00
  Abonament metropolitan și metrou/12 luni1.200,00
  Casierii Metrorex, CFR și TFCAbonament metropolitan integrat Metrorex-feroviar/1 lună140,00
  Abonament metropolitan integrat Metrorex-feroviar/6 luni800,00
  Abonament metropolitan integrat Metrorex-feroviar/12 luni1.400,00
  Casierii și cabine de acces Metrorex, precum și casierii STB, CFR, TFCCard călătorie turist STB-Metrorex-feroviar/24 de ore20,00
  Card călătorie turist STB-Metrorex-feroviar/72 de ore40,00
  Abonament metropolitan integrat STB-Metrorex-feroviar/1 lună210,00
  Abonament metropolitan integrat STB-Metrorex-feroviar/6 luni1.100,00
  Abonament metropolitan integrat STB-Metrorex-feroviar/12 luni2.000,00
  Automate de vândut cartele2 călătorii6,00 lei
  10 călătorii25,00 lei
  Abonament săptămânal30,00 lei
  Abonament lunar80,00 lei
  Plata cu cardul bancar la turnichet1 călătorie3,00 lei
  NOTE:1. La prima emitere, cardul contactless reîncărcabil nominal se distribuie gratuit în baza documentelor de identitate. 2. În caz de pierdere, furt sau deteriorare a cardului contactless reîncărcabil nominal din vina călătorului, un nou suport de card se achiziționează contra cost. 3. Decontarea sumelor provenite din vânzarea titlurilor comune pentru transportul cu metroul și STB se va face conform Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.026/2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul, cu modificările ulterioare.4. Decontarea sumelor provenite din vânzarea titlurilor de călătorie metropolitane integrate pentru transportul de suprafață, cu metroul și cu transportul pe calea ferată pe ruta Gara de Nord-Aeroportul Henri Coandă se va face conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, nr. 166/2022 privind aprobarea titlurilor de călătorie metropolitane integrate pentru transportul de suprafață, cu metroul și cu transportul pe calea ferată pe ruta Gara de Nord-Aeroportul Henri Coandă, în regiunea București-Ilfov.
   +  Anexa nr. 2la Actul adițional nr. 2/2022(Anexa nr. 6.1 la contract)
  Raport lunar de constatare cu indicatorii preliminați/realizați
  ConceptValoare BVC preliminat/realizat(lei, fără TVA)Venituri/cheltuieli neeligibile(lei, fără TVA)Venituri/cheltuieli eligibile aferente OSP (lei, fără TVA)
  Luna .................... Anul ............Luna curentă
  (km) Număr total de tren km preliminați (calculați conform anexei nr. 1.1)
  (lei) Preț unitar per kilometru
  (CE) Cost total (tren km efectuați x preț per km)
  Rezultat brut
  Total costuri pentru planul de transport OSP (CE)
  (V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public, din care:
  Venituri din vânzări de titluri de călătorie
  Venituri din alte activități legate de prestarea serviciului de transport public de călători cu metroul*)
  (C) Compensație per total tren km efectuați: CE-V, din care:
  - subvenție pentru transport călători cu metroul
  - diferențe de tarif cuvenite operatorului
  Certificăm pe proprie răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.NOTĂ:Pentru corelarea datelor cuprinse în anexa nr. 6.1 și anexa nr. 7, prețul unitar lunar per kilometru se calculează cu 8 zecimale. *) Veniturile din alte activități legate de prestarea serviciului de transport public de călători cu metroul sunt compuse din „venituri din alte activități“ și „alte venituri din exploatare“ care se regăsesc în anexa nr. 7 (exprimate în mii lei).
   +  Anexa nr. 3la Actul adițional nr. 2/2022(Anexa nr. 6.2 la contract)
  Raport anual de constatare
  Calculul compensației pentru prestarea serviciilor de transport public cu datele realizate în anul 2022
  ConceptValoare B.V.C. realizat(lei, fără TVA)Venituri/cheltuieli neeligibile(lei, fără TVA)Venituri/cheltuieli eligibile aferente OSP (lei, fără TVA)
  Anul ........123
  (km) Număr total de vehicul*kilometri efectuați
  (lei) Preț unitar mediu anual per kilometru - conform contract
  (C1) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLĂTITĂ (pe baza calculului lunar din anexa nr. 6.1)
  Venituri din servicii de transport public:
  Venituri din vânzări de titluri de călătorie
  Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează OSP
  (I) TOTAL VENITURI
  Costuri aferente Planului de transport OSP
  a) Cheltuieli materialeb) Cheltuieli cu energia electrică, termică și apăc) Cheltuieli cu personalulc1) Salarii brutec2) Alte cheltuieli cu personaluld) Cheltuieli cu prestațiile la terție) Alte cheltuieli f) Cheltuieli financiare
  (II) TOTAL CHELTUIELI AUDITATE asociate realizării Planului de transport OSP
  (III) Rezultat brut
  Total costuri asociate Planului de transport OSP
  (C2) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLĂTITĂ (pe baza costurilor înregistrate contabil și auditate)
  (Efectul financiar net) II-I, din care:
  Subvenție pentru transport călători cu metroul
  Diferențe de tarif cuvenite operatorului
  DIFERENȚA CARE VA FI RESTITUITĂ DE CĂTRE OPERATOR AUTORITĂȚII CONTRACTANTE (dacă C1 > C2)
  DIFERENȚA CARE VA FI RESTITUITĂ DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ OPERATORULUI (dacă C2 > C1)
  Certificăm pe proprie răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.NOTĂ: Costul unitar per kilometru din anexa nr. 6.2 are 8 zecimale.
   +  Anexa nr. 4*)la Actul adițional nr. 2/2022(Anexa nr. 7 la contract)
  Modul de determinare a compensației și a costului unitar per km - lei
  *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
  ----