ORDIN nr. 510 din 12 mai 2022privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București "METROREX"- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 697/2020, prin încheierea Actului adițional nr. 2 pentru anul 2022
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 18 mai 2022    Având în vedere:– Referatul Direcției Transport Feroviar nr. 13.722 din 6.05.2022;– Hotărârea Consiliului de administrație al Metrorex - S.A. nr. 2 din data de 7.04.2022, ținând cont de prevederile cap. 5 pct. 5.1 alin. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 697/2020 privind aprobarea încheierii Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX“ - S.A., cu modificările ulterioare;în temeiul:– art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare;– art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 24^1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, aprobată prin Legea nr. 27/2017,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite prezentul ordin.  +  Articolul ISe aprobă actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX“ - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 697/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 și 179 bis din 4 martie 2020, cu modificările ulterioare, prin încheierea Actului adițional nr. 2 pentru anul 2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIActul adițional nr. 2 pentru anul 2022 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX“ - S.A. se încheie în 2 (două) exemplare originale.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Sorin Mihai Grindeanu
    București, 12 mai 2022.Nr. 510.  +  ANEXĂACT ADIȚIONAL nr. 2pentru anul 2022 pentru actualizarea Contractului de servicii publice de transport cumetroul pentru perioada 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX“ - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 697/2020