HOTĂRÂRE nr. 635 din 11 mai 2022privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 17 mai 2022  Având în vedere art. 4 pct. 6 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr. 199/1997,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 603 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează procedura de consultare de către autoritățile administrației publice centrale a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, înainte de supunerea spre adoptare sau, după caz, aprobare în condițiile legii a proiectelor de acte normative care privesc în mod direct administrația publică locală și/sau care au impact asupra colectivităților locale.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:a) autorități ale administrației publice centrale - ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea Guvernului sau autoritățile administrative autonome;b) procedură de consultare - totalitatea actelor și a formalităților îndeplinite de autoritățile prevăzute la lit. a) prin care structurile asociative ale administrației publice locale, prevăzute la art. 86 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt informate asupra conținutului proiectelor de acte normative care privesc în mod direct administrația publică locală și/sau care au impact asupra colectivităților locale și prin care punctele de vedere ale acestora sunt avute în vedere, după caz, la definitivarea proiectelor respective.  +  Articolul 3(1) Autoritățile administrației publice centrale inițiatoare ale unui proiect de act normativ au obligația să consulte structurile asociative cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de supunerea spre adoptare/aprobare a oricărui proiect de act normativ care privește în mod direct administrația publică locală și/sau care are impact asupra colectivităților locale.(2) În cazul proiectelor de acte normative cu caracter urgent, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi redus la 10 zile lucrătoare.(3) Transmiterea proiectelor de acte normative în condițiile prevăzute la alin. (1) sau (2), după caz, se face prin poștă electronică, în format editabil, la adresele comunicate autorităților administrației publice centrale prin grija președinților structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale.(4) Odată cu transmiterea proiectelor de acte normative, autoritățile administrației publice centrale inițiatoare sunt obligate să informeze structurile asociative ale autorităților administrației publice locale cu privire la elementele de identificare ale structurilor care asigură procedura de consultare, care pot oferi relații cu privire la proiectul actului normativ respectiv, precum și adresele la care se primesc punctele de vedere.(5) Conducătorii autorităților publice centrale sunt obligați să desemneze prin ordin, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, structurile care asigură procedura de consultare, prevăzute la alin. (4).  +  Articolul 4(1) Punctele de vedere ale structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale cu privire la proiectele de acte normative asupra cărora au fost consultate se motivează în concordanță cu prevederile legale și se pot transmite, prin grija președinților acestora, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, la autoritatea administrației publice centrale inițiatoare a proiectului de act normativ, în situația prevăzută la art. 3 alin. (1), respectiv în 7 zile lucrătoare, în situația prevăzută la art. 3 alin. (2).(2) Punctele de vedere comunicate de către structurile asociative ale autorităților administrației publice locale se analizează și, în funcție de oportunitatea lor, se preiau în conținutul proiectului de act normativ, prin grija conducătorului autorității administrației publice centrale.(3) În cazul în care structurile asociative ale autorităților administrației publice locale au comunicat propuneri cu privire la proiectul de act normativ transmis spre consultare, structurile desemnate în condițiile art. 3 alin. (5) sunt obligate să întocmească procese-verbale în care consemnează structurile asociative ale autorităților administrației publice locale care au fost consultate, data la care s-a transmis proiectul de act normativ spre consultare, datele la care s-au primit punctele de vedere ale acestor structuri, precum și modul în care au fost preluate propunerile și observațiile acestora sau motivarea nepreluării lor. Procesul-verbal se prezintă conducerii autorității administrației publice centrale inițiatoare cu ocazia însușirii proiectului de către conducătorul acesteia și se transmite spre informare structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale.(4) Punctele de vedere transmise de structurile asociative ale autorităților administrației publice locale după împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1) nu se mai iau în considerare de către inițiator cu ocazia definitivării proiectului de act normativ.  +  Articolul 5(1) În cuprinsul instrumentelor de prezentare și motivare care însoțesc proiectele de acte normative ce intră sub incidența prevederilor prezentei hotărâri se includ referiri cu privire la îndeplinirea procedurii de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale și se menționează în ce măsură observațiile și/sau propunerile au fost însușite în cuprinsul proiectului de act normativ.(2) În cazul în care o structură asociativă a autorităților administrației publice locale nu comunică punctul de vedere în cadrul procedurii de consultare, se menționează despre aceasta în instrumentul de prezentare și motivare.  +  Articolul 6(1) În vederea monitorizării modului de aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, autoritățile administrației publice centrale transmit procesele-verbale prevăzute la art. 4 alin. (3) structurii de specialitate, desemnată în condițiile art. 3 alin. (5), din cadrul ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice.(2) În prima decadă a fiecărui semestru, structurile asociative transmit structurii de specialitate, desemnată în condițiile art. 3 alin. (5), din cadrul ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice o informare asupra respectării procedurii de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale pe perioada semestrului anterior. Informarea trebuie să prezinte actele normative aprobate fără consultarea structurilor asociative sau în cuprinsul cărora nu au fost incluse propunerile și observațiile comunicate de către acestea, precum și consecințele pe care le generează aceste situații asupra domeniului ce vizează activitatea autorităților administrației publice locale.(3) În a doua decadă a fiecărui semestru, pe baza datelor cuprinse în documentele prevăzute la alin. (1) și (2), structura de specialitate, desemnată în condițiile art. 3 alin. (5), din cadrul ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice întocmește un raport cu privire la respectarea prevederilor prezentei hotărâri referitoare la procedura de consultare pe perioada semestrului anterior, care se prezintă conducerii ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice, precum și Guvernului.  +  Articolul 7Pentru asigurarea unui cadru coerent de analiză privind îndeplinirea procedurii de consultare prevăzute de prezenta hotărâre, la nivelul ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice se organizează semestrial întâlniri consultative între conducerea acestuia și cea a structurilor asociative.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 22 iunie 2005, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Bogdan-Eduard Simcea,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Dîncu
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul sportului,
  Novák Carol-Eduard
  București, 11 mai 2022.Nr. 635.-----