LEGE nr. 135 din 13 mai 2022pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 17 mai 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 60 punctul 5, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) scutirea se aplică potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanțelor, iar Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate reprezintă declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii.2. La articolul 60 punctul 5, litera e) se abrogă.3. La articolul 60, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:7. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), pentru activitatea desfășurată în România, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) angajatorii care desfășoară pe teritoriul României activități în sectorul agricol și în industria alimentară definite de următoarele coduri CAEN:1. cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare și servicii anexe011 - Cultivarea plantelor nepermanente;012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente;013 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire;014 - Creșterea animalelor;015 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor);016 - Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare;2. cod CAEN 10: Industria alimentară;b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activitățile menționate la lit. a) în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală. Pentru angajatorii nou-înființați, respectiv înregistrați la registrul comerțului/înregistrați fiscal începând cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru angajatorii existenți la data de 1 iunie 2022 se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat de la începutul anului, respectiv cumulat de la data înregistrării în cazul celor constituiți/înregistrați în perioada cuprinsă între începutul anului și data de 1 iunie 2022, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Pentru angajatorii existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri din activitățile menționate la lit. a) se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă și acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum și alte activități auxiliare necesare activităților menționate la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producția realizată și nefacturată;c) veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obținut din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depășește 30.000 lei nu va beneficia de facilități fiscale;d) scutirea se aplică potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanțelor.4. La articolul 138^1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică potrivit procedurii aprobate prin ordinul ministrului finanțelor prevăzut la art. 60 pct. 5 lit. d).5. După articolul 138^1 se introduc două noi articole, articolele 138^2 și 138^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 138^2Prevederi speciale pentru sectorul agricol(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7, cota contribuției de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028.(2) Prevederile art. 138^1 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător și persoanelor fizice prevăzute la alin. (1).(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică potrivit procedurii aprobate prin ordinul ministrului finanțelor prevăzut la art. 60 pct. 7 lit. d).  +  Articolul 138^3Prevederi specifice sectorului agricol(1) Prin excepție de la prevederile art. 138^1 alin. (1) și (2) și art. 138^2 alin. (1) și (2), persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor din domeniile respective pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat.(2) Opțiunea se depune în scris, la angajator, acesta reținând contribuția aferentă potrivit prevederilor legale.6. La articolul 140, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prevederile alin. (2) se aplică și angajatorilor care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7, până la 31 decembrie 2028 inclusiv.7. La articolul 146, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Calculul contribuției de asigurări sociale datorate de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum și de către instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f) se realizează prin aplicarea cotelor stabilite, potrivit art. 138 lit. a), art. 138^1 alin. (1) și (2), art. 138^2 alin. (1) sau art. 138^3 alin. (1), după caz, asupra bazelor lunare de calcul prevăzute la art. 139, art. 143-145, după caz, în care nu se includ veniturile prevăzute la art. 141 și 142.8. La articolul 154 alineatul (1), după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:s) persoanele fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor care desfășoară activități la angajatori din sectorul agricol și din industria alimentară și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7, până la 31 decembrie 2028 inclusiv.9. La articolul 154, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:(2) Persoanele fizice aflate în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. d)-s), dacă realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1), altele decât cele pentru care sunt exceptate, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, conform regulilor specifice prezentului titlu.10. La articolul 220^3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și angajatorilor care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7, până la 31 decembrie 2028 inclusiv.11. La articolul 220^6, după alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu următorul cuprins:(4^2) Prevederile alin. (4^1) se aplică în mod corespunzător și angajatorilor care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7, până la 31 decembrie 2028 inclusiv.  +  Articolul IIAbrogat. (la 30-10-2023, Articolul II a fost abrogat de Litera b), Articolul IX, Capitolul II din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023 )  +  Articolul IIIAbrogat. (la 01-11-2023, Articolul III a fost abrogat de Litera b), Articolul 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 31 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 1 noiembrie 2023 )  +  Articolul IVLa articolul 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, care desfășoară activități în sectoarele construcții, agricultură și în industria alimentară, și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 și 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt exceptate de la prevederile alin. (1) până la data de 31 decembrie 2028 inclusiv, cu excepția celor care au optat pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat potrivit art. 138^3 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VOrdinele prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. d) și pct. 7 lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se emit în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VIPrin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 13 mai 2022.Nr. 135.-----