ATRIBUȚIILE din 4 mai 2022Comisiei de soluționare a contestațiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 17 mai 2022    Notă
    Conținute de ORDINUL nr. 1.286 din 4 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 17 mai 2022.
     +  Capitolul I Atribuțiile Comisiei de soluționare a contestațiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională  +  Articolul 1Comisia de soluționare a contestațiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională (Comisia) are următoarele atribuții:a) analizează fiecare contestație în parte, urmărind aplicarea corectă a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind cercetarea cazului de boală profesională;b) soluționează, întocmește și eliberează decizia privind contestația procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, cu concluzia „admis/respins“.  +  Capitolul II Activitatea Comisiei  +  Articolul 2Comisia se poate întruni în ședințe cu prezență fizică sau prin utilizarea mijloacelor la distanță videoconferință sau teleconferință.  +  Articolul 3În situația în care ședința va fi organizată prin utilizarea mijloacelor la distanță, contestația, împreună cu dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale, va fi transmisă prin poștă electronică membrilor Comisiei.  +  Articolul 4Pregătirea ședinței este asigurată de secretarul Comisiei, care ține evidența contestațiilor înregistrate în ordine cronologică într-un registru cu această destinație.  +  Articolul 5Președintele Comisiei fixează termenul ședinței, în maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii contestației.  +  Articolul 6(1) Procesul-verbal al fiecărei ședințe cuprinde indicarea cauzei, data, ora și locul ședinței, numele membrilor Comisiei, indicarea documentelor prezentate în ședință, precum și rezoluțiile pronunțate în timpul ședinței.(2) Procesul-verbal se întocmește în 2 exemplare: un exemplar se atașează la dosarul de cercetare, iar un exemplar rămâne în arhiva instituției.(3) Procesul-verbal se semnează de către toți participanții, indiferent de forma de desfășurare a ședinței, cu prezență fizică sau organizată prin videoconferință sau teleconferință. În cazul în care ședința se desfășoară prin videoconferință sau teleconferință, procesul-verbal se semnează prin semnătură electronică sau e-mail de confirmare, după caz.  +  Articolul 7(1) Comisia soluționează contestația procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, cu concluzia „admis/respins“, cu majoritate simplă de voturi.(2) Deciziile sunt consemnate în registrul Comisiei care cuprinde: numărul și data rezoluției, numărul contestației, concluzia „admis/respins“.  +  Articolul 8Decizia prin care se soluționează contestația se întocmește în 3 exemplare semnate de toți membrii prezenți ai Comisiei și se păstrează după cum urmează: un exemplar se transmite contestatarului prin poștă cu confirmare de primire, un exemplar se atașează la dosarul de cercetare, un exemplar rămâne în arhiva instituției.  +  Articolul 9Deciziile sunt trimise în format electronic către Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC) - Secția sănătate ocupațională și informare toxicologică.  +  Capitolul III Procedura de depunere a contestațiilor  +  Articolul 10Angajatorul sau reprezentantul acestuia ori, după caz, persoana fizică autorizată în cazul profesiilor liberale sau lucrătorul ori asigurătorul poate contesta procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională în termenul prevăzut de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, de la data de la care a luat cunoștință, pe orice cale, de conținutul actului.  +  Articolul 11(1) Contestația se face în scris către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București de pe raza administrativ-teritorială în care s-a realizat cercetarea cazului de boală profesională.(2) Contestatarul depune contestația la registratura direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București care a emis actul contestat sau prin poștă, cu confirmare de primire.(3) Contestația se redactează în limba română și cuprinde următoarele elemente:a) datele de identificare ale contestatarului: numele și prenumele, CNP, domiciliul, adresa de corespondență, telefon, e-mail sau, după caz, unitatea economică, sediul, CUI, reprezentantul legal;b) obiectul contestației;c) motivele care stau la baza contestației (în fapt și în drept);d) data și semnătura.(4) Contestația va fi însoțită de documente ce susțin motivele ce stau la baza contestației (copii conforme cu originalul).  +  Capitolul IV Incompatibilități  +  Articolul 12Este considerat incompatibil cu calitatea de membru în Comisie:a) medicul în specialitatea medicina muncii din direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București care a emis documentul contestat;b) medicul în specialitatea medicina muncii din clinica/secția de medicina muncii sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor care a semnalat diagnosticul prezumtiv de boală profesională;c) medicul în specialitatea medicina muncii care asigură asistența de medicina muncii la unitatea respectivă;d) orice medic în specialitatea medicina muncii aflat în relație de incompatibilitate prin rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv ai celor implicați.  +  Capitolul V Confidențialitatea informațiilor  +  Articolul 13Întreaga procedură de analiză a contestațiilor este confidențială.  +  Articolul 14Membrii Comisiei respectă prevederile legislative referitoare la confidențialitatea datelor privind diagnosticul pacienților, conflictul de interese și prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).  +  Articolul 15Încălcarea confidențialității de către membrii Comisiei atrage sancțiuni profesionale și administrative, conform dispozițiilor legale.-----