ORDIN nr. 1.286 din 4 mai 2022pentru stabilirea componenței și atribuțiilor comisiilor de soluționare a contestațiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 17 mai 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 7.407/2022 al Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 157^2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Comisia de soluționare a contestațiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, denumită în continuare Comisia, se constituie la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, în conformitate cu dispozițiile art. 157^2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Comisia prevăzută la art. 1 este formată din:1. președinte: directorul executiv al direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București;2. 3 membri, după cum urmează:a) consilier juridic din cadrul direcției de sănătate publică județene și a municipiului București sau persoană cu studii juridice, după caz;b) medic primar/specialist de medicina muncii din direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București sau conducătorul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și de muncă, după caz;c) medic primar/specialist de medicina muncii din cadrul unităților sanitare din județul respectiv;3. secretar - persoană desemnată de directorul executiv din cadrul direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București.(2) Directorul executiv poate desemna prin decizie supleanți pentru membrii Comisiei și pentru secretar.(3) Prin excepție de la alin. (1) lit. b), în situația în care în cadrul direcției de sănătate publică județene și a municipiului București nu există încadrat medic primar/specialist de medicina muncii sau conducătorul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și de muncă este aceeași persoană cu medicul primar/specialist de medicina muncii care a efectuat cercetarea cazului, în componența Comisiei poate fi desemnat orice medic primar/specialist din structura direcției de sănătate publică sau a municipiului București. (la 10-01-2023, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.951 din 28 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2023 )  +  Articolul 3Componența nominală a Comisiei se stabilește prin decizie a directorului executiv al direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București.  +  Articolul 4Atribuțiile Comisiei de soluționare a contestațiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 5Modelul deciziei Comisiei de soluționare a contestațiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 6Cheltuielile aferente activității Comisiei (suportul logistic, cheltuielile materiale necesare pentru desfășurarea activității secretariatului Comisiei) vor fi suportate de către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, după caz.  +  Articolul 7Cheltuielile de deplasare pentru îndeplinirea sarcinilor membrilor Comisiei se suportă de către instituțiile din care provin.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 4 mai 2022.Nr. 1.286.  +  Anexa nr. 1ATRIBUȚIILEComisiei de soluționare a contestațiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boalăprofesională  +  Anexa nr. 2Direcția de Sănătate Publică ...........................Comisia de soluționare a contestațiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesionalăCătre– Contestatar .....................
  DECIZIE
  În temeiul art. 1 lit. b) din anexa nr 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.286/2022 pentru stabilirea componenței și atribuțiilor comisiilor de soluționare a contestațiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, cu modificările ulterioare, și al art. 157^2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare,prin prezenta, Comisia de soluționare a contestațiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, denumită în continuare Comisia, reprezentată prin:– președinte: - ....................., director executiv al direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București;– membri: - ........................., consilier juridic din cadrul direcției de sănătate publică județene și a municipiului București sau persoană cu studii juridice, după caz;– ........................, medic primar/specialist de medicina muncii din direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București sau conducătorul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și de muncă, după caz;– ........................, medic primar/specialist de medicina muncii din cadrul unităților sanitare din județ;– secretar: - ....................., persoană desemnată de directorul executiv din cadrul direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București,a analizat la data de ...................... Contestația nr. ........, formulată de către ..................................... împotriva Procesului-verbal nr. ...........din data ......................., întocmit de către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București ......................................., care infirmă/confirmă ......................... caracterul profesional al bolii semnalate prin fișa de semnalare BP1 nr. ...... din data ..........................., și, în temeiul art. 157^2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare, a constatat următoarele:1. TERMEN DE DEPUNERE A CONTESTAȚIEIÎn temeiul art. 157^1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare, contestația a fost înregistrată la Comisie în termen de .......... zile de la data de la care a luat cunoștință de conținutul procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională.2. DOSARUL DE CERCETAREÎn temeiul art. 159 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare, dosarul de cercetare care a stat la baza emiterii procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională nr. ....... din data ................, eliberat de către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București ..........................................., îndeplinește/nu îndeplinește ............................................ prevederile art. 159 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
  Dosarul de cercetareObservații (document prezent/lipsă/incomplet)
  a) opisul documentelor din dosar;
  b) fișa de semnalare BP1;
  c) documente care certifică ruta profesională, precum: copie de pe carnetul de muncă, extrase din Registrul general de evidență a salariaților, adeverințe;
  d) documente care atestă expunerea profesională, precum: copie de pe fișa de identificare a factorilor de risc profesional, adeverințe și, după caz, nivelul măsurat al noxelor sau noxa identificată;
  e) istoricul stării de sănătate la locul de muncă, cum ar fi: documentul eliberat de medicul de medicina muncii care asigură asistența de medicina muncii la unitatea respectivă, după caz;
  f) document medical care precizează diagnosticul prezumtiv de boală profesională, respectiv: biletul de ieșire emis de clinica/secția de medicina muncii din structura spitalelor sau referat medical în cazul în care bolnavul nu a fost internat;
  g) documente care să ateste statusul socioprofesional, de exemplu: pensionar de invaliditate, pensionar de vârstă, persoană cu handicap, angajat cu unul sau mai multe contracte de muncă;
  h) procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională
  Comisia a constatat că dosarul de cercetare este/nu este ............................ întocmit conform procedurilor legale în vigoare.
  3. CONTESTAȚIEÎn temeiul art. 157^1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare,Comisia ia act de:1. Motivele contestației: sustenabile/nesustenabile ...................................Observații.......................................................................2. Documentele depuse ca anexă la contestație: sustenabile/nesustenabile ....................................Observații:.......................................................CONCLUZII:Comisia admite contestația formulată de ....................................... și dispune anularea Procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională cu nr. ............ din data ................................ și reluarea procedurii de semnalare și cercetare a cazului de boală profesională.Prezenta decizie se va transmite către: angajator, lucrător, asigurator, medicul în specialitatea medicina muncii din direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București care a făcut cercetarea, după caz.Comisia respinge contestația formulată de ............................................ .Prezenta decizie se transmite contestatarului.
  Direcția de Sănătate Publică .........................................
  Reprezentată prin
  Director executiv,
  ...............................................
  (semnătura și stampila unității)
  Membrii Comisiei:– .........................................– .........................................– ......................................... (la 10-01-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.951 din 28 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2023 )