ORDIN nr. 1.108 din 4 mai 2022privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 mai 2022  Având în vedere dispozițiile art. 293 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Ministerul Finanțelor, prin direcția cu atribuții în elaborarea legislației în domeniul TVA, și Autoritatea Vamală Română, prin unitățile sale subordonate, iau măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.2. La anexa nr. 1 titlul IV capitolul VIII articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48(1) În condițiile prevăzute la art. 49-51, următoarele bunuri sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import:a) bunurile de strictă necesitate obținute gratuit, importate de organizațiile de stat sau de alte organizații cu caracter caritabil sau filantropic, autorizate de Autoritatea Vamală Română, prin unitățile sale subordonate, să beneficieze de o astfel de scutire, cu scopul de a fi distribuite gratuit persoanelor nevoiașe;b) bunurile de orice natură trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizație stabilită într-o țară terță și fără scop comercial din partea expeditorului către organizații de stat sau alte organizații cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Autoritatea Vamală Română, prin unitățile sale subordonate, să beneficieze de o astfel de scutire, în vederea strângerii de fonduri în cadrul manifestărilor caritabile ocazionale, organizate în beneficiul persoanelor nevoiașe;c) echipamentele și materialele de birou trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizație stabilită într-o țară terță și fără scop comercial din partea expeditorului către organizații cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Autoritatea Vamală Română, prin unitățile sale subordonate, să beneficieze de o astfel de scutire, în vederea utilizării exclusiv în scopul funcționării acestora sau pentru îndeplinirea obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmăresc.3. La anexa nr. 1 titlul IV capitolul VIII articolul 51, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dacă bunurile și echipamentele sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei organizații care are dreptul la scutire în temeiul art. 48 și 50, scutirea se acordă în continuare, cu condiția ca aceasta din urmă să fie autorizată de Autoritatea Vamală Română, prin unitățile sale subordonate, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor cap. I din Procedura privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, cu modificările și completările ulterioare, și să utilizeze bunurile și echipamentele în scopuri care îi conferă dreptul de a beneficia de o asemenea scutire.4. La anexa nr. 1 titlul IV capitolul VIII articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56(1) În condițiile prevăzute la art. 57-63, sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată bunurile importate de instituții de stat sau de organizații cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Autoritatea Vamală Română, prin unitățile sale subordonate, să beneficieze de o astfel de scutire, dacă sunt destinate:a) distribuirii gratuite către victimele dezastrelor care afectează teritoriul României;b) distribuirii gratuite către victimele dezastrelor, rămânând în același timp proprietatea organizațiilor în cauză.5. La anexa nr. 1 titlul IV capitolul IX articolul 65, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) trimise sub formă de cadouri, în semn de prietenie sau amabilitate, de către organisme oficiale, autorități publice sau grupuri care desfășoară activități de interes public aflate într-o țară terță, unui organism oficial, unei autorități publice sau unui grup care desfășoară activități de interes public, aflate în România și autorizate de Autoritatea Vamală Română, prin unitățile sale subordonate, să beneficieze de o astfel de scutire.6. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul II(1) Cererile privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata TVA, nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se soluționează în conformitate cu prevederile prezentului ordin.(2) Deciziile privind aprobarea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA, emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se aplică pană la expirarea perioadei de valabilitate.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 4 mai 2022.Nr. 1.108.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 105/2016)
  PROCEDURĂ
  privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire
   +  Capitolul I Autorizarea organismelor prevăzute la art. 48 din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cuprinse în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 105/2016  +  Articolul 1În sensul prezentei proceduri, organizații de stat reprezintă ministerele și alte instituții ale administrației publice centrale sau locale, căminele de bătrâni și centrele de plasament pentru minori finanțate integral de la bugetul de stat, care funcționează potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 2(1) În vederea autorizării pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată, organizațiile de stat sau alte organizații cu caracter caritabil ori filantropic, care pot beneficia de scutire de la plata taxei în baza prevederilor art. 48 din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cuprinse în anexa nr. 1 laOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Norme, depun o cerere în acest sens la direcțiile regionale vamale în a căror rază teritorială își au sediul.(2) Cererile se analizează de comisiile instituite în cadrul direcțiilor regionale vamale pentru autorizarea importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții, în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale.(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, se semnează de reprezentantul legal al organismului care solicită autorizarea și este însoțită de următoarele documente:a) copia actului de înființare sau a statutului, după caz;b) copia certificatului de înregistrare fiscală;c) certificatul de atestare fiscală, în original sau copia legalizată a acestuia, din care să rezulte că solicitantul nu are obligații bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuții, inclusiv contribuțiile individuale ale salariaților și orice alte venituri bugetare, cu excepția celor eșalonate și/sau reeșalonate la plată, precum și a celor suspendate în condițiile legii.(4) Ministerele și alte instituții ale administrației publice centrale și locale nu depun documentul prevăzut la alin. (3) lit. c).  +  Articolul 3(1) Comisia analizează documentele depuse și decide asupra aprobării sau respingerii cererii de autorizare prevăzute la art. 2 alin. (1). În acest sens, comisia emite Decizia privind aprobarea/respingerea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură. Decizia se semnează de președintele comisiei și se comunică solicitantului, printr-o notificare scrisă, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii la direcția regională vamală competentă.(2) În cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia întocmită conform alin. (1) cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, precum și mențiunea potrivit căreia decizia respectivă poate fi contestată în baza dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 4Decizia privind aprobarea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA se acordă doar organizațiilor care depun la direcția regională vamală competentă, odată cu cererea de autorizare, și un angajament din care să reiasă că evidențele contabile ale acestei organizații permit autorităților competente să îi supravegheze operațiunile.  +  Articolul 5Decizia privind aprobarea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA se prezintă în original la biroul vamal, care menționează pe verso numărul și data declarației vamale de punere în liberă circulație și reține o copie. Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată se acordă după verificarea îndeplinirii celorlalte condiții prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 6(1) În situația constatării de către organele cu atribuții de control din cadrul Autorității Vamale Române a nerespectării prevederilor prezentei proceduri, acestea solicită comisiei de autorizare anularea autorizației. Decizia de anulare va fi comunicată atât instituției sau organismului titular, reprezentantului său împuternicit, după caz, cât și birourilor vamale care au în evidență operațiunile efectuate de acestea, în vederea regularizării situației operațiunilor care au fost efectuate cu încălcarea reglementărilor legale în vigoare.(2) Decizia de anulare poate fi atacată în condițiile și în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Organele cu atribuții de control din cadrul Autorității Vamale Române vor efectua, cel puțin o dată pe an, verificări la instituțiile sau organismele care au obținut decizii privind aprobarea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA, asupra modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare.  +  Capitolul II Autorizarea organismelor prevăzute la art. 56 din Norme  +  Articolul 8(1) În vederea autorizării pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată, instituțiile de stat sau alte organizații cu caracter caritabil ori filantropic, care pot beneficia de scutire de la plata taxei în baza prevederilor art. 56 din Norme, depun o cerere în acest sens la direcțiile regionale vamale în a căror rază teritorială își au sediul.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură și este însoțită de documentele menționate la art. 2 alin. (3), precum și de o declarație pe propria răspundere prin care solicitantul se obligă să plătească taxa pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate în condițiile alin. (6), în situația în care nu obține aprobarea pentru a importa bunuri în regim de scutire. Ministerele și alte instituții ale administrației publice centrale și locale nu depun documentul prevăzut la art. 2 alin. (3) lit. c).(3) În vederea soluționării cererilor de autorizare prevăzute la alin. (1), comisia menționată la art. 2 alin. (2) analizează documentația aferentă și, în situația în care aceasta este completă și îndeplinește condițiile legale, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, transmite cererea și documentația aferentă direcției cu atribuții în elaborarea legislației în domeniul TVA din cadrul Ministerului Finanțelor.(4) Direcția cu atribuții în elaborarea legislației în domeniul TVA ia măsurile necesare supunerii solicitărilor prevăzute la alin. (1) deciziei Comisiei Europene, în conformitate cu procedura de urgență pentru consultarea celorlalte state membre.(5) După primirea notificării privind decizia Comisiei Europene, direcția cu atribuții în elaborarea legislației în domeniul TVA comunică această decizie comisiei de autorizare care a înaintat documentația pentru a elibera solicitantului Decizia privind aprobarea/respingerea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA. Această decizie este întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, se semnează de președintele comisiei și se comunică solicitantului, printr-o notificare scrisă, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data la care comisia de autorizare a fost informată în mod oficial cu privire la decizia Comisiei Europene. În cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, precum și mențiunea potrivit căreia decizia respectivă poate fi contestată în baza dispozițiilor legale în vigoare.(6) Până la data soluționării cererii solicitantului se suspendă plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor importate de către solicitant, cu condiția ca acesta să își asume răspunderea privind plata taxei în cazul în care scutirea nu se acordă, în conformitate cu declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2).(7) Suspendarea provizorie a plății taxei pe valoarea adăugată se face de către autoritățile prevăzute la alin. (1), prin emiterea Deciziei privind suspendarea provizorie a plății TVA, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură. Data emiterii acestei decizii este data la care autoritățile menționate transmit cererea și documentația aferentă direcției cu atribuții în elaborarea legislației în domeniul TVA din cadrul Ministerului Finanțelor.(8) Decizia privind suspendarea provizorie a plății TVA, întocmită în condițiile alin. (7), este semnată de președintele comisiei și este valabilă până la data comunicării Deciziei privind aprobarea/respingerea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA, întocmită în condițiile alin. (5). În situația în care prin decizia întocmită în condițiile alin. (5) se respinge autorizarea, persoanele care au beneficiat de suspendarea plății TVA au obligația de a plăti TVA aferentă importurilor de bunuri realizate și de a prezenta, în original, decizia privind aprobarea suspendării provizorii autorității vamale emitente, în vederea anulării acesteia.  +  Articolul 9Prevederile art. 4-7 sunt aplicabile și în cazul deciziilor privind aprobările și aprobările provizorii, eliberate conform dispozițiilor prezentului capitol.  +  Capitolul III Autorizarea organismelor prevăzute la art. 65 lit. c) din Norme  +  Articolul 10(1) În vederea autorizării pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată, organismele oficiale, autoritățile publice sau grupurile care desfășoară activități de interes public, aflate în România și care pot beneficia de scutire de la plata taxei în baza prevederilor art. 65 lit. c) din Norme, depun o cerere în acest sens la direcțiile regionale vamale în a căror rază teritorială își au sediul.(2) În sensul alin. (1), prin organisme oficiale sau grupuri care desfășoară activități de interes public se înțelege orice entitate stabilită în România care, prin actul de înființare, desfășoară activități de interes public. În cazul organismelor oficiale stabilite într-o țară terță se va înțelege organizațiile internaționale și interguvernamentale acreditate în România. Autoritățile publice menționate la alin. (1) reprezintă instituțiile enumerate în cadrul titlului III din Constituția României, republicată.(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 și trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că bunurile a căror scutire de taxă pe valoarea adăugată la import se solicită sunt transmise sub formă de cadouri de către organisme oficiale, autorități publice sau grupuri care desfășoară activități de interes public aflate într-o țară terță, precum și contextul în care sunt oferite aceste cadouri.(4) Comisia analizează documentele depuse și decide asupra aprobării sau respingerii cererii de autorizare prevăzute la alin. (1). În acest sens emite Decizia privind aprobarea/ respingerea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură. Decizia se semnează de președintele comisiei și se comunică solicitantului, printr-o notificare scrisă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii la direcția regională competentă.(5) În cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia întocmită conform alin. (1) cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, precum și mențiunea potrivit căreia decizia respectivă poate fi contestată în baza dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 11Prevederile art. 5 și 6 sunt aplicabile și în cazul deciziilor eliberate conform dispozițiilor prezentului capitol.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedurăDenumirea organizației ..............................Codul de identificare fiscală .......................Adresă ........................................Telefon ........................................Nr. de înregistrare ......................
  CERERE
  privind autorizarea pentru importul de bunuri în regim de scutire de la plata TVA
  În conformitate cu prevederile .....................*) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa nr. 1 laOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și în baza documentației anexate, solicităm aprobarea pentru desfășurarea activităților de import în condițiile art. 48-52, 56-63, 65-67, după caz, din norme, pentru bunurile având următoarele caracteristici:– descriere comercială precisă a bunurilor ..........................................;– clasificarea în nomenclatura combinată ..........................................;– caracteristici tehnice .................................................................;– numele sau denumirea și adresa producătorului și, după caz, ale furnizorului .......................;– țara de origine ..........................................................................;– locul unde se utilizează bunurile ....................................................;– scopul pentru care sunt destinate bunurile .....................................;– prețul mărfurilor sau valoarea în vamă ............................................;– numărul de exemplare din același tip de bunuri ................................;– alte informații necesare identificării bunurilor ....................................*) Se vor menționa numai articolele corespunzătoare în temeiul cărora se solicită scutirea de TVA, respectiv art. 48,56 sau art. 65 lit. c), după caz, din normele aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.
  Reprezentantul legal al organizației,
  ....................................................
  (numele și prenumele)
  ....................................................
  (semnătura)
  Data ....................
   +  Anexa nr. 2la procedurăMINISTERUL FINANȚELORAUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂDirecția regională vamală
  DECIZIE
  privind aprobarea/respingerea autorizării de desfășurare a activității de import
  de bunuri în regim de scutire de la plata TVA
  Nr. ............ din ............În conformitate cu prevederile .................................*) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa nr. 1 laOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, pe baza documentației depuse și înregistrate cu nr. .............., se aprobă/respinge autorizarea desfășurării activității de import în condițiile art. 48-52,56-63,65-67, după caz, din norme de către organizația ....................., cu sediul social în localitatea .................., str. .................... nr. ...., codul de identificare fiscală ...................., telefon ................., reprezentată legal de către ....................(numele și prenumele).................., pentru bunurile avândurmătoarele caracteristici:– descriere comercială precisă a bunurilor .........................................;– clasificarea în nomenclatura combinată ..........................................;– caracteristici tehnice .................................................................;– numele sau denumirea și adresa producătorului și, după caz, ale furnizorului ...................;– țara de origine ..........................................................................;– locul unde se utilizează bunurile ...................................................;– scopul pentru care sunt destinate bunurile .....................................;– prețul bunurilor sau valoarea în vamă ............................................;– numărul de exemplare din același tip de bunuri ................................;– alte informații necesare identificării bunurilor ...................................*) Se vor menționa numai articolele corespunzătoare în temeiul cărora se solicită scutirea de TVA, respectiv art. 48,56 sau art. 65 lit. c), după caz, din normele aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.Autorizarea desfășurării activității de import a fost respinsă din următorul/următoarele motiv/motive: .....................................................................................Prezenta decizie poate fi contestată în condițiile și în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  Director executiv,
  ..........................................
  Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ..................................Cod ............................
   +  Anexa nr. 3la procedurăMINISTERUL FINANȚELORAUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂDirecția regională vamală
  DECIZIE
  privind suspendarea provizorie a plății TVA
  Nr. ............ din ..............În conformitate cu prevederile art. 59 alin. (2) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, pe baza documentației depuse și înregistrate cu nr. ............., se suspendă plata taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunuri, în condițiile art. 57-63 din norme, de către organizația ......................................, cu sediul social în localitatea ................................., str. ......................................... nr. ..........., codul de identificare fiscală ..........................., telefon ............., reprezentată legal de către ................(numele și prenumele)..................... .Prezenta decizie este valabilă până la data emiterii Deciziei privind aprobarea/respingerea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA.Prezenta decizie poate fi contestată în condițiile și în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  Director executiv,
  .............................................
  Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ........................................Cod ...............................
  ----