INSTRUCȚIUNI din 3 mai 2022privind individualizarea sancțiunilor prevăzute la art. 68 alin. (1^1) lit. a) și b) pentru contravențiile prevăzute la art. 67^1 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENȚEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 16 mai 2022    Notă
    Puse în aplicare prin ORDINUL nr. 483 din 3 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 483 din 16 mai 2022.
     +  Capitolul I Introducere1. Scopul prezentelor instrucțiuni, aprobate în aplicarea prevederilor art. 66^1 alin. (19^2) din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OG nr. 22/1999, este de a stabili modalitățile de individualizare a sancțiunilor în cazul săvârșirii unei contravenții dintre cele prevăzute la art. 67^1 din OG nr. 22/1999, ținându-se seama de gravitatea și durata faptei.2. Metodologia de determinare a cuantumului amenzii se bazează pe fixarea unui nivel de bază care se poate majora în cazul existenței circumstanțelor agravante sau se va reduce în cazul existenței circumstanțelor atenuante.3. Prezentele instrucțiuni prezintă modul general în care se realizează individualizarea sancțiunilor de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval. Principiul care guvernează aceste sancțiuni este acela al aplicării sancțiunilor într-o modalitate și într-un cuantum care să asigure efectul preventiv și descurajant al acestora.4. Amenda aplicată nu poate depăși, în niciun caz, limitele sancțiunilor prevăzute la art. 68 alin. (1^1) lit. a), respectiv lit. b) din OG nr. 22/1999.  +  Capitolul II Nivelul de bază  +  Secţiunea 1 Determinarea nivelului de bază1. Nivelul de bază se determină în funcție de gravitatea și durata faptei. Nivelul de bază se obține prin însumarea celor două cuantumuri stabilite mai jos, în funcție de gravitate și de durată:x gravitate + y durată = nivel de bază.2. Ca punct de plecare pentru determinarea nivelului de bază al amenzii în cazul sancțiunilor prevăzute la art. 68 alin. (1^1) lit. a) și b) din OG nr. 22/1999 pentru contravențiile prevăzute la art. 67^1 din același act normativ este avută în vedere cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancționării, iar în cazul în care, în anul financiar anterior sancționării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere.  +  Secţiunea a 2-a Gravitatea1. Evaluarea gravității unei încălcări se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de încălcare, luându-se în considerare toate împrejurările relevante ale cazului.2. În evaluarea gravității încălcării se iau în considerare, printre altele, natura faptei săvârșite, impactul concret al încălcării, atunci când acesta poate fi măsurat.3. În funcție de gravitate, aceste fapte se împart în următoarele categorii:a) Fapte de gravitate mediea.1. Nerespectarea de către administrațiile portuare a prevederilor art. 40^1 alin. (2), (3) și (5) din OG nr. 22/1999Cuantumul preconizat pentru fapta prevăzută la pct. a.1 este cuprins între 0,1% și 0,4% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancționării, iar în cazul în care, în anul financiar anterior sancționării, contravenientul nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de contravenient.a.2. Furnizarea de informații inexacte sau incomplete ori de documente incomplete, solicitate de Consiliul de supraveghere din domeniul naval în conformitate cu prevederile art. 66^2 alin. (5) din OG nr. 22/1999 Cuantumul preconizat pentru fapta prevăzută la pct. a.2 este cuprins între 0,04% și 0,1% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancționării.b) Fapte de gravitate mareb.1. Nerespectarea măsurilor impuse de Consiliul de supraveghere din domeniul naval printr-o decizie adoptată în condițiile OG nr. 22/1999Cuantumul preconizat pentru fapta prevăzută la pct. b.1 este cuprins între 0,1% și 0,4% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancționării, iar în cazul în care, în anul financiar anterior sancționării, contravenientul nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de contravenient.b.2. Nerespectarea de către administrațiile portuare, în calitate de administrator al infrastructurii de transport naval, a obligațiilor prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a), art. 37 și art. 40^1 alin. (1) și (4) din OG nr. 22/1999Cuantumul preconizat pentru fapta prevăzută la pct. b.2 este cuprins între 0,1% și 0,4% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancționării, iar în cazul în care, în anul financiar anterior sancționării, contravenientul nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de contravenient.b.3. Nerespectarea de către administrațiile portuare, în calitate de administrator al infrastructurii de transport naval, sau de către furnizorii de servicii portuare a obligațiilor prevăzute la art. 24 alin. (1^1) din OG nr. 22/1999. Orice încălcare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/352 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 2017 de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare și a normelor comune privind transparența financiară a porturilorCuantumul preconizat pentru fapta prevăzută la pct. b.3 este cuprins între 0,1% și 0,4% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancționării, iar în cazul în care, în anul financiar anterior sancționării, contravenientul nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de contravenient.b.4. Obstrucționarea inspecției realizate de inspectorii de concurență, în conformitate cu prevederile art. 66^2 alin. (6) din OG nr. 22/1999Cuantumul preconizat pentru fapta prevăzută la pct. b.4 este cuprins între 0,04% și 0,1% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancționării.b.5. Furnizarea de informații care induc în eroare sau nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate de Consiliul de supraveghere din domeniul naval în conformitate cu prevederile art. 66^2 alin. (5) din OG nr. 22/1999Cuantumul preconizat pentru fapta prevăzută la pct. b.5 este cuprins între 0,04% și 0,1% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancționării.  +  Secţiunea a 3-a Durata1. Durata încălcărilor trebuie să fie luată în considerare pentru a distinge între următoarele categorii:a) încălcări de scurtă durată (mai puțin de 3 luni): nu se aplică niciun cuantum adițional;b) încălcări de durată medie (de la 3 luni la un an): creștere cu până la 10% din cuantumul determinat de gravitatea faptei;c) încălcări de lungă durată (peste un an): creștere a cuantumului amenzii cu până la 25% pe an din cuantumul determinat pentru gravitatea faptei.2. Această abordare conduce astfel la stabilirea unui eventual cuantum adițional al amenzii.  +  Capitolul III Adaptarea nivelului de bază  +  Secţiunea 1 Cadrul general1. La individualizarea amenzilor, Consiliul de supraveghere din domeniul naval va lua în considerare toate circumstanțele cazului care pot conduce la o majorare sau la o diminuare a nivelului de bază.2. Nivelul de bază poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins între 5% și 10% pentru fiecare circumstanță agravantă ori atenuantă reținută, cu excepția circumstanței agravante prevăzute la secțiunea a 2-a lit. a).  +  Secţiunea a 2-a Circumstanțe agravanteNivelul de bază poate fi majorat atunci când Consiliul de supraveghere din domeniul naval constată că există circumstanțe agravante, precum:a) săvârșirea de către același contravenient a unei încălcări identice sau similare cu încălcarea constatată printr-o decizie anterioară a Consiliului de supraveghere din domeniul naval, din ultimii 5 ani. Nivelul de bază va fi majorat cu un procent cuprins între 10% și 25% pentru fiecare astfel de încălcare reținută de Consiliul de supraveghere din domeniul naval;b) continuarea încălcării constatate de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval prin decizie;c) refuzul de a coopera cu Consiliul de supraveghere din domeniul naval sau obstrucționarea acestuia în desfășurarea activității;d) alte împrejurări de natura celor de mai sus care imprimă faptei un caracter grav.  +  Secţiunea a 3-a Circumstanțe atenuanteNivelul de bază al amenzii poate fi redus atunci când Consiliul de supraveghere din domeniul naval constată că există circumstanțe atenuante, precum:a) contravenientul implicat furnizează dovezi concrete ce atestă faptul că a pus capăt încălcării imediat ce Consiliul de supraveghere din domeniul naval a intervenit;b) contravenientul implicat a colaborat în mod efectiv și pe deplin cu Consiliul de supraveghere din domeniul naval și a furnizat informații, precizări, documente (și altele asemenea, după caz) suplimentar față de cele solicitate de Consiliul de supraveghere din domeniul naval și care sunt relevante pentru soluționarea speței; c) alte împrejurări de natura celor de mai sus.  +  Capitolul IV Posibilitatea de a plăti1. În cazuri excepționale, la cerere, Consiliul de supraveghere din domeniul naval va putea lua în considerare o eventuală reducere a amenzii, în cazul în care contravenientul dovedește că va fi în imposibilitate să plătească amenda fără să i se pericliteze existența. Simpla invocare a unei situații financiare negative sau generatoare de pierderi nu justifică o reducere a cuantumului amenzii. Reducerea amenzii pe acest considerent poate avea loc doar în măsura în care contravenientul dovedește dincolo de orice dubiu că este în stare de insolvență sau într-o situație financiară extrem de dificilă, care face iminentă ieșirea sa de pe piață.2. Pentru ca cererea de reducere a amenzii pe motivul dificultății de a plăti să poată fi luată în considerare, contravenientul trebuie:a) să prezinte cel puțin următoarele situații economico-financiare, relevante în raport cu momentul solicitării reducerii amenzii: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, balanța de verificare sintetică și analitică;b) să demonstreze, pe baza indicatorilor economico-financiari relevanți în raport cu momentul solicitării reducerii amenzii (solvabilitate, rată de îndatorare etc.), efectele negative asupra sa determinate de un cuantum al amenzii corespunzător propunerilor rezultate din analiza faptelor.----