ORDIN nr. 1.334 din 11 mai 2022privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a Listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 13 mai 2022  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. AR 7.731 din 10.05.2022,având în vedere:– prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 25 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Planul de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Se aprobă Lista spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Lista menționată la alin. (1) cuprinde spitalele și unitățile de dializă care raportează zilnic informațiile necesare privind cazurile de COVID-19 în platforma electronică a Ministerului Sănătății „Alerte MS“ și care au cel puțin capacitățile de investigație și tratament, precum și resursele umane prevăzute în planul de măsuri prevăzut în anexa nr. 1.(3) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează la propunerea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, prin ordin al ministrului sănătății, în vederea introducerii sau eliminării unor noi spitale și unități de dializă și a modificării clasificării, dacă este cazul.(4) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, denumite în continuare DSP, transmit Ministerului Sănătății, la adresa dam-spital@ms.ro, în termen de 3 zile de la avizarea modificării, solicitarea de actualizare a listei spitalelor.  +  Articolul 3(1) Conducerea unităților sanitare solicită DSP avizarea modificării structurii unităților sanitare doar în condițiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin, cu respectarea prevederilor art. XX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative.(2) Conducerea unităților sanitare cuprinse în anexa nr. 2 poate solicita DSP avizarea unui număr mai mic de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, comparativ cu numărul maxim de paturi care a fost avizat pentru același scop, în funcție de criteriile și conform anexei nr. 3 - Condiții pentru scăderea numărului de paturi avizate pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID19 și modificarea structurii unităților sanitare în condițiile pandemiei de COVID-19.(3) Scăderea numărului de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19 trebuie să fie însoțită de o creștere corespunzătoare a numărului de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienții care nu sunt confirmați cu COVID-19, cu încadrarea în numărul de paturi prevăzute în structura organizatorică a spitalului.(4) Conducerea unităților sanitare cuprinse în anexa nr. 2 transmite DSP un plan de reziliență a spitalului față de recrudescența COVID-19, asumat de manager și care va conține cel puțin următoarele informații:a) ordinea și modalitatea în care spitalul va atinge numărul maxim de paturi necesare pentru asigurarea asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, în funcție de evoluția epidemiologică;b) propuneri privind necesarul de materiale de protecție și materiale sanitare, de medicamente, dispozitive medicale și aparate medicale pentru asigurarea gestionării episodului de recrudescență a COVID-19;c) propuneri privind necesarul de personal medical și modalitățile de asigurare a acestuia pentru gestionarea episodului de recrudescență a COVID-19.(5) DSP vor corela planurile prevăzute la alin. (4) și cu nevoile de servicii medicale de la nivelul județului, respectiv al municipiului București și vor întocmi un plan județean de reziliență a rețelei sanitare față de recrudescența COVID-19, care va conține cel puțin următoarele informații:a) lista spitalelor care vor crește numărul paturilor necesare asigurării asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19;b) ordinea și modalitatea în care spitalele menționate la lit. a) vor atinge numărul de paturi necesare pentru asigurarea asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, în funcție de evoluția epidemiologică;c) numărul de paturi necesare pentru asigurarea asistenței medicale pentru pacienți cazuri confirmate cu forme medii cu factori de risc și severe de COVID-19 trebuie să fie cuprins între un minim de 5% și un maxim de 30% din numărul total de paturi de la nivelul județului sau de la nivelul municipiului București;d) propuneri privind necesarul de materiale de protecție și materiale sanitare, de medicamente, dispozitive medicale și aparate medicale pentru asigurarea gestionării episodului de recrudescență a COVID-19;e) propuneri privind necesarul de personal medical și modalitățile de asigurare a acestuia pentru gestionarea episodului de recrudescență a COVID-19.(6) Planul prevăzut la alin. (5), asumat de directorul DSP, va fi transmis Ministerului Sănătății, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, precum și de la orice modificare ulterioară ca urmare a actualizării planurilor de reziliență de la nivelul spitalelor.  +  Articolul 4Conducerea unităților sanitare cuprinse în anexa nr. 2 solicită DSP avizarea creșterii numărului de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, în funcție de etapele prevăzute în anexa nr. 4 - Condiții pentru creșterea numărului de paturi avizate pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19 și modificarea structurii unităților sanitare în condițiile recrudescenței pandemiei de COVID-19, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5(1) Paturile prevăzute la art. 3 și 4 sunt paturi destinate îngrijirii pacienților atât în secțiile de anestezie-terapie intensivă (paturi ATI), cât și în celelalte tipuri de secții din cadrul unităților sanitare solicitante.(2) DSP verifică săptămânal, în fiecare zi de luni, până la ora 17.00, raportările făcute de spitale în platforma electronică a Ministerului Sănătății „Alerte MS“, referitoare la următoarele date din ziua respectivă:a) numărul de paturi non-ATI avizate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate cu forme medii cu factori de risc și severe de COVID-19, per spital;b) numărul de paturi ATI avizate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate cu forme medii cu factori de risc și severe de COVID-19, per spital;c) numărul de paturi non-ATI avizate pentru asistența medicală a pacienților care nu sunt suspecți sau confirmați cu COVID-19, per spital;d) numărul de paturi ATI avizate pentru asistența medicală a pacienților care nu sunt suspecți sau confirmați cu COVID-19, per spital.(3) În cazul în care DSP constată inexactități în datele menționate la alin. (2), va contacta unitatea sanitară respectivă în vederea corectării informațiilor raportate.  +  Articolul 6(1) Conducerea spitalelor care au capacitățile de investigație și tratament minime prevăzute în anexa nr. 1 realizează demersurile legale pentru asigurarea personalului medical necesar pentru complinirea cerințelor încadrării în nivelul corespunzător dotării tehnice și aprobă proceduri interne pentru consultul multidisciplinar, acolo unde acestea lipsesc.(2) Spitalele care nu au capacitățile de investigație și tratament minime prevăzute în anexa nr. 1 și nu se regăsesc în anexa nr. 2 vor fi evaluate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, în vederea identificării soluțiilor care să permită asigurarea asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate cu forme medii cu factori de risc și forme severe de COVID-19, în condițiile prezentului ordin, și au obligația de a elabora planul de reziliență a spitalului față de recrudescența COVID-19, prevăzut la art. 3 alin. (4).(3) În acord cu prevederile planului de reziliență a spitalului față de recrudescența COVID-19, conducerea spitalelor realizează demersurile legale pentru asigurarea personalului medical necesar și a necesarului de materiale sanitare și de protecție, echipamente și medicamente pentru îndeplinirea cerințelor planului și aprobă proceduri interne pentru consultul multidisciplinar, în situația în care acestea lipsesc.  +  Articolul 7(1) Unitățile sanitare publice și private menționate în lista prevăzută la art. 2 alin. (1) au obligația asigurării îngrijirilor medicale pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, cu respectarea planului de măsuri prevăzut în anexa nr. 1.(2) Toate unitățile sanitare, publice și private, care nu sunt menționate în lista prevăzută la art. 2 alin. (1) au obligația asigurării asistenței medicale pacienților confirmați cu forme medii cu factori de risc și severe de COVID-19 în decursul internării pentru o altă patologie. Asistența medicală este oferită potrivit competenței, într-o zonă dedicată care respectă măsurile de prevenire a transmiterii infecției cu SARS-CoV-2, până la stabilirea diagnosticului și transferul într-un spital adecvat fazei clinice a COVID-19.  +  Articolul 8În spitalele și unitățile de dializă care folosesc orice modalitate de administrare a oxigenului este interzisă utilizarea la nivelul saloanelor și încăperilor utilizate pentru asistența medicală a oricărui dispozitiv care funcționează cu flacără deschisă ori închisă.  +  Articolul 9(1) Condițiile de funcționare pe care trebuie să le îndeplinească centrele de evaluare sunt următoarele:a) sunt structuri funcționale organizate în unități sanitare cu paturi în care se acordă servicii medicale de tip spitalicesc - spitalizare de zi destinate evaluării și tratării pacienților confirmați cu COVID-19;b) sunt organizate separat față de zona de spitalizare continuă și spitalizare de zi non-COVID-19, cu acces facil la ambulatoriu, serviciul de primiri urgențe, laboratoarele de investigații, cu respectarea criteriilor de organizare spațial-funcționale;c) au ca structură minimă: cabinet/cabinete de consultații, săli de tratamente, saloane/rezerve cu minimum 2 paturi pentru spitalizare de zi, spații administrative și, după caz, laborator de analize medicale și laborator de radiodiagnostic.(2) Conducerea unităților sanitare solicită DSP avizarea modificării structurii unităților sanitare în vederea organizării și funcționării centrelor de evaluare, cu respectarea prevederilor art. XX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative.(3) DSP emite avizul privind înființarea centrului de evaluare, care atestă îndeplinirea condițiilor de funcționare a centrului de evaluare, prevăzute la alin. (1).(4) La nivelul centrelor de evaluare se va aplica algoritmul de evaluare și tratament prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10În tot cuprinsul actelor normative care fac referire la unitățile sanitare care acordă servicii medicale pacienților infectați cu COVID-19 se va lua în considerare Lista spitalelor și unităților de dializă care asigură asistență medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 26 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  București, 11 mai 2022.Nr. 1.334.  +  Anexa nr. 1PLAN DE MĂSURIpentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți,
  cazuri confirmate și suspecte de COVID-19
  A. Listă unități sanitare de bază
  JudețulUnitatea sanitară de bazăNivelul curent
  ALBASPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUDIII
  ARGEȘSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÂMPULUNGIII
  SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE VALEA IAȘULUIIII
  SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENIIII
  BOTOȘANISPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOȘANIIII
  BRĂILASPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRĂILAIII
  BRAȘOVSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASEII
  SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIEIII
  BUCUREȘTIINSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE „PROF. DR. MATEI BALȘ“I
  SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE „DR. VICTOR BABEȘ“I
  INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA“II
  CLUJSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCAI
  CONSTANȚASPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANȚAIII
  DOLJSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ“ CRAIOVAII
  GALAȚISPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE GALAȚIIII
  SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAȚIIII
  GORJSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „TUDOR VLADIMIRESCU“ RUNCU-DOBRIȚA - SECȚIILE DE PNEUMOLOGIE (65 DE PATURI)III
  HUNEDOARASANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIUIII
  IAȘISPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAȘII
  SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE „SFÂNTA PARASCHEVA“I
  MARAMUREȘSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „DR. NICOLAE RUȘDEA“ BAIA MAREIII
  SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PSIHIATRIEIII
  NEAMȚSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANIIII
  PRAHOVASPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA - SECȚIE PNEUMOLOGIE, COMPARTIMENT ADULȚIIII
  SATU MARESPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MAREIII
  SIBIUSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIUIII
  TIMIȘSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ“ TIMIȘOARAII
  VÂLCEASPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „CONSTANTIN ANASTASATU“ MIHĂEȘTIIII
  B. Listă spitale și unități de dializă
  Nr. crt.JudețulSpitalulNivelul curentObstetrică-ginecologiePediatriePsihiatrieUnitate dializă
  1.ABSPITALUL MUNICIPAL AIUDISpitalul Municipal AiudSpitalul Municipal SebeșSpitalul Municipal AiudToate centrele - tură suplimentară
  ABSPITALUL MUNICIPAL BLAJI
  ABSPITALUL MUNICIPAL SEBEȘIII
  ABSPITALUL ORĂȘENESC CUGIRIII
  ABSPITALUL ORĂȘENESC ABRUDIII
  ABSPITALUL ORĂȘENESC CÂMPENIIIISpitalul Municipal AiudSpitalul Județean de Urgență Alba Iulia - cazuri severe și critice
  ABSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIAI
  ABSPITALUL DE BOLI CRONICE CÂMPENIIII
  2.AGSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTIISpitalul Municipal CâmpulungSpitalul Județean de Urgență PiteștiSpitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" VedeaSpitalul Județean de Urgență Pitești - cazuri severe și critice
  AGSPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTIII
  AGSPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNGIIISpitalul de Pediatrie PiteștiSpitalul Județean de Urgență Pitești
  AGSPITALUL ORĂȘENESC "SF. SPIRIDON" MIOVENI - CORP VECHI + MATERNITATE CORP NOUI
  AGSPITALUL ORĂȘENESC COSTEȘTIIIISpitalul Municipal CâmpulungToate centrele - tură suplimentară
  AGSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ "DR. ION JIANU" PITEȘTIIII
  AGSPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEȘIII
  AGSPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. MARIA" VEDEAIII
  3.ARSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD - SECȚIA EXTERNĂ DE PNEUMOLOGIE + SECȚIA EXTERNĂ MATERNITATEISpitalul Clinic Județean de Urgență AradSpitalul Clinic Județean de Urgență AradSpitalul Clinic Județean de Urgență AradDializa S.C. Avitum Braun - centrul local Arad, tură suplimentară
  ARSPITALUL ORĂȘENESC INEUIIISpitalul Clinic Județean de Urgență Arad - cazuri severe și critice
  ARSPITALUL DE BOLI CRONICE SEBIȘIII
  ARSPITALUL ORĂȘENESC LIPOVA - CORPUL NOU DE CLĂDIREIII
  4.BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BUCUREȘTIISpitalul Clinic de Urgență «Sf. Ioan» - Maternitatea BucurSpitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale «Dr. Victor Babeș»Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Alexandru Obregia»Spitalul Clinic de Nefrologie «Dr. Carol Davila» - cazuri severe și critice
  BINSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULAREIII
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ «SF. PANTELIMON»ISpitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu»
  BSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE «SF. ȘTEFAN»III
  BINSTITUTUL CLINIC FUNDENIIIISpitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu»Centrul de Dializă «Diaverum» - tură suplimentară
  BSPITALUL CLINIC «DR. I. CANTACUZINO»IIIInstitutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului «Alessandrescu- Rusescu»
  BSPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTII
  BSPITALUL CLINIC DE COPII «DR. VICTOR GOMOIU»II
  BSPITALUL DE URGENȚĂ «PROF. DR. D. GEROTA»IIInstitutul Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș»
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII «M.S. CURIE»IInstitutul Clinic Fundeni
  BSPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ ELIASI
  BINSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE «PROF. C.C. ILIESCU»III
  BSPITALUL CLINIC NR. 1 CF WITTINGIIIInstitutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului «Alessandrescu- Rusescu» - Spitalul Polizu - Unitatea de excelență materno-fetalăSpitalul Clinic de Urgență pentru Copii «M. S. Curie»Spitalul de Psihiatrie Titan «Dr. Constantin Gorgos»Toate centrele - tură suplimentară
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ «SF. IOAN»I
  BSPITALUL CLINIC COLENTINAI
  BSPITALUL CLINIC COLȚEAII
  BSPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE «DR. CAROL DAVILA»III
  BINSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI ALESSANDRESCU-RUSESCU - UNITATEA DE EXCELENȚĂ MATERNO-FETALĂII
  BSPITALUL CLINIC DE COPII «GR. ALEXANDRESCU»I
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ «BAGDASAR-ARSENI»I
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ «PROF. DR. AGRIPPA IONESCU»II
  BSPITALUL MILITAR CENTRAL prin SPITALUL DE CAMPANIE DE NIVEL ROL 2 COVID-19III
  BSPITALUL MILITAR DE CAMPANIE DE NIVEL ROL 2 COVID-19I
  BSPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE ȘI TBC OSTEOARTICULAR «FOIȘOR»I
  BINSTITUTUL ONCOLOGIC «PROF. DR. ALEXANDRU TRESTIOREANU» BUCUREȘTIII
  BCENTRUL DE EVALUARE ȘI TRATAMENT AL TOXICODEPENDENȚELOR PENTRU TINERI «SF. STELIAN»III
  BSPITALUL CLINIC CF NR. 2III
  BINSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI «ALESSANDRESCU-RUSESCU» - COMPONENTA PEDIATRIEII
  BINSTITUTUL NAȚIONAL DE FONOAUDIOLOGIE ȘI CHIRURGIE O.R.L. «PROF. DR. HOCIOTĂ»II
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚE OFTALMOLOGICEIII
  BSPITALUL DE BOLI CRONICE «SF. LUCA»III
  BINSTITUTUL NAȚIONAL DE GERONTOLOGIE ȘI GERIATRIE «ANA ASLAN»III
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ CHIRURGIE PLASTICĂ, REPARATORIE ȘI ARSURIII
  BSPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE «PROF. AL. OBREGIA»III
  BSPITALUL CLINIC «PROF. BURGHELE»III
  BSPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL «DR. CAROL DAVILA»I
  BSPITALUL CLINIC FILANTROPIAIII
  BSPITALUL MODULAR 1 ELIASIII
  BINSTITUTUL NAȚIONAL DE ENDOCRINOLOGIE «PARHON» BUCUREȘTIIII
  BCENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPII «DR. NICOLAE ROBĂNESCU»II
  BSPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN «DR. CONSTANTIN GORGOS»III
  BINSTITUTUL NAȚIONAL DE RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOCLIMATOLOGIEIII
  BCENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE «DR. IOAN STOIA»III
  BINSTITUTUL NAȚIONAL DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE «N. PAULESCU»III
  BSPITALUL «PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU»II
  BSPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE «PANAIT SÎRBU»III
  5.BCSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂUISpitalul Municipal "Sf. Ierarh Dr. Luca" OneștiSpitalul Județean de Urgență BacăuSpitalul Municipal "Sf. Ierarh Dr. Luca" OneștiSpitalul Județean de Urgență Bacău - cazuri severe și critice
  BCSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ MOINEȘTIII
  BCSPITALUL MUNICIPAL "SF. IERARH DR. LUCA" ONEȘTII
  BCSPITALUL "PROF. DR. EDUARD APETREI" BUHUȘIIToate centrele - tură suplimentară
  BCSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂU - SECȚIA EXTERIOARĂ BAZA SPORTIVĂ LETEAIIISpitalul Municipal "Sf. Ierarh Dr. Luca" Onești
  BCSPITALUL "IOAN LASCĂR" COMĂNEȘTIIII
  BCS.C. ELITYS CARE - S.R.L.III
  6.BHSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEAISpitalul Clinic Județean de Urgență OradeaSpitalul Clinic Județean de Urgență Oradea Spitalul Municipal "Episcop Nicolae Popoviciu" BeiușSpitalul Clinic Județean de Urgență OradeaSpitalul Clinic Județean de Urgență Oradea - cazuri severe și critice
  BHSPITALUL PELICAN ORADEAISpitalul Municipal Salonta
  BHSPITALUL CLINIC DE RECUPERARE BĂILE FELIXIII
  BHSPITALUL MUNICIPAL "EPISCOP NICOLAE POPOVICIU" BEIUȘII
  BHSPITALUL MUNICIPAL "DR. POP MIRCEA" MARGHITAIIISpitalul Pelican Oradea
  BHSPITALUL MUNICIPAL SALONTAIII
  BHSPITALUL ORĂȘENESC ȘTEIIII
  BHSPITALUL ORĂȘENESC ALEȘDIII
  BHSPITALUL CLINIC CĂI FERATE ORADEAIII
  BHSPITALUL CLINIC AVRAM IANCU ORADEAIII
  BHSPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘTEIIII
  BHSPITALUL DE PSIHIATRIE NUCETIII
  7.BNSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚAISpitalul Județean de Urgență BistrițaSpitalul Județean de Urgență BistrițaSpitalul Județean de Urgență BistrițaCentrul de Dializă "Diaverum" - tură suplimentară
  BNSPITALUL ORĂȘENESC "DR. GEORGE TRIFON" NĂSĂUDIII
  BNSPITALUL ORĂȘENESC BECLEANIIISpitalul Județean de Urgență Bistrița - cazuri severe și critice
  8.BRSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILAISpitalul Județean de Urgență BrăilaSpitalul Județean de Urgență BrăilaSpitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" BrăilaCentrul de Dializă Diaverum, Brăila - tură suplimentară
  BRSPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON"IIISpitalul Județean de Urgență Brăila - cazuri severe și critice
  9.BTSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "MAVROMATI" BOTOȘANIISpitalul Județean de Urgență "Mavromati" BotoșaniSpitalul Județean de Urgență "Mavromati" BotoșaniSpitalul Județean de Urgență "Mavromati" BotoșaniToate centrele - tură suplimentară
  BTSPITALUL MUNICIPAL DOROHOIIIISpitalul Județean de Urgență "Mavromati" Botoșani - cazuri severe și critice
  BTSPITALUL DE RECUPERARE "SF. GHEORGHE" BOTOȘANIIII
  10.BVSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOVISpitalul Clinic de Obstetrică- Ginecologie "Dr. A. I. Sbârcea" BrașovSpitalul Clinic de Urgență pentru Copii BrașovSpitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie BrașovCentrul de dializă Spitalul Municipal Făgăraș
  BVSPITALUL GENERAL CF BRAȘOVIIISpitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Centrul de dializă - pacienți gravi și critici, Compartiment nefrologie
  BVSPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE "DR. I. A. SBÂRCEA" BRAȘOVI
  BVSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ "REGINA MARIA" BRAȘOVISpitalul Municipal Săcele
  BVSPITALUL MUNICIPAL SĂCELEIIIToate centrele - tură suplimentară
  BVSPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV - CORP CENTRALII
  BVSPITALUL MUNICIPAL FĂGĂRAȘII
  BVSPITALUL MUNICIPAL CODLEAIII
  BVASOCIAȚIA CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU VÂRSTNICI "MARIA" - SÂNPETRUIII
  BVSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAȘOVII
  BVSPITALUL ORĂȘENESC RUPEAIII
  11.BZSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂUISpitalul Municipal Râmnicu SăratSpitalul Județean de Urgență BuzăuCentrul de dializă Diaverum Buzău - tură suplimentară
  BZSPITALUL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRATIII
  BZSPITALUL ORĂȘENESC NEHOIUIIISpitalul Județean de Urgență Buzău - cazuri severe și critice
  BZSPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENIIIISpitalul Municipal Râmnicu Sărat
  BZSPITALUL GENERAL CĂI FERATE GALAȚI - SECȚIE EXTERIOARĂ CU PATURI CĂI FERATE BUZĂUIII
  BZSPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ SĂPOCA - SECȚIA DE NEUROPSIHIATRIE INFANTILĂ - SECȚIA EXTERIOARĂ OJASCAIII
  12.CLSPITALUL MUNICIPAL OLTENIȚAIIISpitalul Municipal OltenițaSpitalul Municipal OltenițaSpitalul de Psihiatrie SăpunariCentrul de dializă Diaverum
  CLSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "DR. POMPEI SAMARIAN" CĂLĂRAȘII
  CLSPITALUL ORĂȘENESC LEHLIU-GARĂIIISpitalul Județean de Urgență Călărași
  CLSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CĂLĂRAȘIIII
  CLSPITALUL DE PSIHIATRIE SĂPUNARIIII
  13.CJSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCAISpitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-NapocaSpitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-NapocaSpitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-NapocaToate centrele de dializă private
  CJSPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCAIII
  CJSPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCAIISecția de ATI/TI a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca - hemodiafiltrare
  CJSPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ "DR. CONSTANTIN PAPILIAN" CLUJ-NAPOCAISpitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-NapocaSpitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-NapocaSpitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca pentru pacienții suspecți de COVID-19 cu urgențe nefrologie și pacienții dializați cronic și acutizați
  CJINSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE ȘI HEPATOLOGIE "PROF. DR. O. FODOR" CLUJ-NAPOCAII
  CJSPITALUL ORĂȘENESC HUEDINIII
  CJSPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZIIIII
  CJSPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCAI
  CJSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII CLUJ-NAPOCAI
  CJSPITALUL MUNICIPAL DEJII
  CJSPITALUL MUNICIPAL TURDAII
  CJSPITALUL MUNICIPAL GHERLAIII
  CJINSTITUTUL INIMII DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE "PROF. DR. NICULAE STĂNCIOIU" CLUJ-NAPOCAI
  CJS.C. POLARIS MEDICAL - S.A.I
  14.CSSPITALUL ORĂȘENESC ORAVIȚAIIISpitalul Municipal de Urgență CaransebeșSpitalul Județean de Urgență ReșițaCentrul de Dializă Avitum Reșița - tură suplimentară
  CSSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚAISpitalul Orășenesc OravițaSpitalul Județean Caraș-Severin - Reșița - pacienți gravi și critici
  CSSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ CARANSEBEȘISpitalul Municipal de Urgență Caransebeș
  15.CTSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. ANDREI" CONSTANȚAISpitalul Municipal MedgidiaSpitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Andrei" ConstanțaSpitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Andrei" ConstanțaSpitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - Centrul de dializă pentru pacienții gravi și critici
  CTSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. ANDREI" CONSTANȚA - SECȚIA EXTERIOARĂ AGIGEAIIISpitalul Municipal MedgidiaToate centrele de dializă din județ cu tură suplimentară
  CTSPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIAIISpitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța
  CTSPITALUL MUNICIPAL MANGALIAIII
  CTSPITALUL ORĂȘENESC HÂRȘOVAIII
  CTSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ "DR. ALEXANDRU GAFENCU" - SISTEM MEDICAL MODULAR DE IZOLARE ȘI TRATAMENT. TABĂRĂ DE IZOLARE ȘI CARANTINARE COVIDIII
  CTSECȚIA EXTERIOARĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA AGIGEAIII
  16.CVSPITALUL MUNICIPAL TÂRGU SECUIESCIIISpitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf" Sfântu GheorgheSpitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf" Sfântu GheorgheSpitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf" Sfântu Gheorghe - pacienți gravi și critici
  CVSPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARĂ "DR. BENEDEK GÉZA" COVASNAIIISpitalul de Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Géza" CovasnaCentrul de dializă Sfântu Gheorghe Avitum - tură suplimentară
  CVSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "DR. FOGOLYÁN KRISTÓF" SFÂNTU GHEORGHEISpitalul Municipal Târgu Secuiesc
  CVSPITALUL ORĂȘENESC BARAOLT - PAVILION PEDIATRIEIIISpitalul Orășenesc Baraolt
  17.DBSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTEISpitalul Municipal Moreni - Maternitate suportSpitalul Județean de Urgență TârgovișteSpitalul Județean de Urgență Târgoviște - Secție exterioară psihiatrie cronici Gura Ocniței - OchiuriS.C. Fresenius Nefrocare România punct de lucru Târgoviște - tură suplimentară
  DBSPITALUL MUNICIPAL MORENIIIISpitalul Municipal MoreniSpitalul Județean de Urgență Târgoviște pentru cazuri severe și critice
  DBSPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA - PAVILION CENTRALIIIS.C. Diasys Medical - S.R.L. Târgoviște - tură suplimentară
  DBSPITALUL ORĂȘENESC GĂEȘTIIII
  18.DJSPITALUL ORĂȘENESC "AȘEZĂMINTELE BRÂNCOVENEȘTI" DĂBULENIIIISpitalul Clinic Municipal Filantropia CraiovaSpitalul Clinic Județean de Urgență CraiovaSpitalul Clinic de Neuropsihiatrie CraiovaSpitalul Clinic Județean de Urgență Craiova - pacienți gravi și critici
  DJSPITALUL MUNICIPAL "PROF. DR. IRINEL POPESCU" BĂILEȘTIIII
  DJSPITALUL CLINIC CF CRAIOVAIIISpitalul Clinic de Boli Infecțioase CraiovaToate centrele - tură suplimentară
  DJSPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVAIII
  DJSPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVAIIISpitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova
  DJSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNAIII
  DJSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CRAIOVAI
  DJSPITALUL MUNICIPAL CALAFATIII
  DJSPITALUL FILIȘANILORIII
  DJSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ MILITAR "DR. ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVAIII
  19.GLSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. APOSTOL ANDREI" GALAȚIISpitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Buna Vestire" GalațiSpitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" GalațiSpitalul de Psihiatrie GalațiSpitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați - pacienți critici și gravi
  GLSPITALUL MUNICIPAL "ANTON CINCU" TECUCIIIISpitalul Clinic de Boli Infecțioase "Cuvioasa Parascheva" Galați
  GLSPITALUL GENERAL CĂI FERATE GALAȚIIIICentrul de Dializă Diaverum, Galați - tură suplimentară
  GLSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "SF. IOAN" GALAȚIISpitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci
  GLSPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE "BUNA VESTIRE" - PAVILION SEPARATII
  GLSPITALUL TÂRGU BUJORIII
  GLSPITALUL DE PSIHIATRIE "ELISABETA DOAMNA"III
  20.GRSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIUISpitalul Orășenesc Bolintin-ValeS.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Giurgiu - tură suplimentară
  GRSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORUIII
  GRS.C. QUALITY COMPAS - S.R.L.IIIPacienți gravi și critici - Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" București
  GRSPITALUL ORĂȘENESC BOLINTIN-VALEIII
  21.GJSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIUISpitalul de Urgență Târgu CărbuneștiSpitalul Județean de Urgență Târgu JiuSpitalul de Urgență Târgu CărbuneștiSpitalul Județean de Urgență Târgu Jiu - cazuri severe și critice
  GJSPITALUL DE URGENȚĂ TÂRGU CĂRBUNEȘTII
  GJSPITALUL MUNICIPAL MOTRUIII
  GJSPITALUL ORĂȘENESC ROVINARI - 17 paturi pentru izolarea cazurilor mediiIIISpitalul de Urgență Târgu CărbuneștiToate centrele - tură suplimentară
  GJSPITALUL ORĂȘENESC NOVACI - 20 de paturi pentru izolarea cazurilor mediiIII
  GJSPITALUL ORĂȘENESC TURCENI - 10 paturi pentru izolarea cazurilor mediiIII
  GJSPITALUL ORĂȘENESC BUMBEȘTI-JIU - 14 paturi pentru izolarea cazurilor mediiIII
  22.HRSPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESCIISpitalul Municipal Odorheiu SecuiescSpitalul Județean de Urgență Miercurea-CiucSpitalul Municipal Odorheiu Secuiesc - centru dedicat
  HRSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA-CIUCIISpitalul Municipal Odorheiu SecuiescSpitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc - cazuri severe și critice
  HRSPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚAIIISpitalul Municipal GheorgheniToate centrele - tură suplimentară
  HRSPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENIIII
  23.HDSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVAISpitalul Municipal LupeniSpitalul Municipal "Dr. Al. Simionescu" HunedoaraSpitalul de Psihiatrie ZamSpitalul Municipal "Dr. Al. Simionescu" Hunedoara - cazuri severe și critice
  HDSPITALUL MUNICIPAL "DR. ALEXANDRU SIMIONESCU" HUNEDOARAISpitalul Municipal LupeniToate centrele - tură suplimentară
  HDSPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANII
  HDSPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIEII
  HDSPITALUL MUNICIPAL LUPENIII
  HDSPITALUL ORĂȘENESC HAȚEGII
  HDSPITALUL MUNICIPAL VULCANIII
  HDSANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRADIII
  HDSANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIUIII
  HDSPITALUL GENERAL C.F. SIMERIAIII
  HDSPITALUL MUNICIPAL BRADIII
  HDSPITALUL DE PSIHIATRIE ZAMIII
  24.ILSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIAIISpitalul Județean de Urgență SloboziaSpitalul Județean de Urgență SloboziaSpitalul Județean de Urgență Slobozia - cazuri severe și critice
  ILSPITALUL MUNICIPAL "ANGHEL SALIGNY" FETEȘTIIII
  ILSPITALUL MUNICIPAL URZICENIIIISpitalul Municipal "Anghel Saligny" FeteștiSpitalul Municipal "Anghel Saligny" FeteștiS.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Slobozia - tură suplimentară
  ILSPITALUL ORĂȘENESC ȚĂNDĂREIIII
  25.ISSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "PROF. DR. N. OBLU" IAȘIISpitalul Clinic de Obstetrică- Ginecologie "Elena Doamna" IașiSpitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" IașiInstitutul de Psihiatrie SocolaSpitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" - centru de dializă dedicat COVID-19
  ISSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANII
  ISSPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI - 20 de paturi suport COVIDIIS.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Iași - tură suplimentară
  ISSPITALUL CLINIC C.F. IAȘIII
  ISSPITALUL GENERAL C.F. PAȘCANIIII
  ISSPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE "ELENA DOAMNA"IISpitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași - stația de hemodializă
  ISSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "SF. MARIA" IAȘII
  ISSPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ PĂDURENI GRAJDURIIIISpitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni GrajduriS.C. Nefrocare MS - S.R.L., cu punctul de lucru în Iași
  ISSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE "SF. SPIRIDON" IAȘIII
  ISSPITALUL ORĂȘENESC HÂRLĂUIIIS.C. Vital Medical Center Memory - S.R.L. Iași - centru de dializă
  ISSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ "DR. IACOB CZIHAC" IAȘIIII
  ISSPITALUL CLINIC "DR. C. I. PARHON"II
  ISINSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULAREII
  ISINSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA"III
  ISMATERNITATEA CUZA VODĂII
  ISINSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIEIII
  26.IFSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOVIISpitalul Clinic Județean de Urgență IlfovVezi București
  27.MMSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ «DR. CONSTANTIN OPRIȘ» BAIA MAREISpitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia MareSpitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia MareSpitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia MareSpitalul Județean de Urgență Baia Mare - cazuri severe și critice
  MMSPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PSIHIATRIE BAIA MAREII
  MMSPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMAȚIEIIIISpitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia MareToate centrele de dializă - tură suplimentară
  28.MHSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DROBETA-TURNU SEVERINISpitalul Municipal OrșovaSpitalul Municipal OrșovaToate centrele de dializă - tură suplimentară
  MHSPITALUL MUNICIPAL ORȘOVAIISpitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin - cazuri severe și critice
  MHSPITALUL ORĂȘENESC BAIA DE ARAMĂIIISpitalul Orășenesc Baia de AramăSpitalul Orășenesc Baia de Aramă
  29.MSSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ - CORP CLĂDIRE CHIRURGIE INFANTILĂ + MATERNITATEISpitalul Clinic Județean de Urgență Târgu MureșSpitalul Clinic Județean de Urgență Târgu MureșSpitalul Clinic Județean MureșSpitalul Județean de Urgență Târgu Mureș - cazuri severe și critice
  MSSPITALUL MUNICIPAL SIGHIȘOARA - COMPARTIMENT PNEUMOLOGIEII
  MSSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN MUREȘISpitalul Clinic Județean Mureș
  MSSPITALUL MUNICIPAL "DR. GH. MARINESCU" TÂRNĂVENIIIISpitalul Clinic Județean MureșSpitalul Municipal "Dr. Gh. Marinescu" Târnăveni
  MSINSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TÂRGU MUREȘIISpitalul Municipal Reghin
  MSSPITALUL MUNICIPAL "DR. EUGEN NICOARĂ" REGHINIIToate centrele de dializă - tură suplimentară
  MSSPITALUL MUNICIPAL "DR. VALERIU RUSSU" LUDUȘIII
  30.NTSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA-NEAMȚISpitalul Județean de Urgență Piatra- NeamțSpitalul Județean de Urgență Piatra-NeamțSpitalul Județean de Urgență Piatra-NeamțSpitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț - pacienți gravi și critici
  NTSPITALUL ORĂȘENESC "SF. DIMITRIE" TÂRGU-NEAMȚIIISpitalul Municipal de Urgență Roman
  NTSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMANISpitalul Orășenesc "Sf. Dimitrie" Târgu-NeamțToate centrele de dializă - tură suplimentară
  31.OTSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINAISpitalul Municipal CaracalSpitalul Municipal CaracalSpitalul Municipal CaracalSpitalul Județean de Urgență Slatina - cazuri severe și critice
  OTSPITALUL MUNICIPAL CARACALI
  OTSPITALUL ORĂȘENESC CORABIAIIISpitalul Județean de Urgență Slatina
  OTSPITALUL ORĂȘENESC BALȘIIIToate centrele - tură suplimentară
  32.PHSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTIISpitalul Județean de Urgență PloieștiSpitalul de Pediatrie PloieștiSpitalul de Psihiatrie VoilaSpitalul Județean de Urgență Ploiești - cazuri severe și critice
  PHSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNAIII
  PHDENTIRAD HOSPITAL - S.R.L.III
  PHS.C. PATRIK MEDICAL CENTER - S.R.L.III
  PHSPITALUL GENERAL CF PLOIEȘTIIII
  PHSPITALUL MUNICIPAL CÂMPINAIII
  PHS.C. SFÂNTA SOFIA HOSPITAL MED - S.R.L.III
  PHSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREȘTI - SECȚIA DE PNEUMOLOGIE II, PNEUMOLOGIE CRONICIIIISpitalul Municipal CâmpinaSpitalul Municipal CâmpinaToate centrele de dializă - tură suplimentară distinctă
  PHSPITALUL S.C. WIA KINETO DENT - S.R.L. SLĂNICIII
  PHSPITALUL ORĂȘENESC BĂICOI - SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂIII
  PHSPITALUL ORĂȘENESC VĂLENII DE MUNTEIII
  PHS.C. DARIUS MEDICAL CENTER - S.R.L.III
  PHSPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTIIII
  PHSPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA - PAVILION COVIDIII
  PHSPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTIIII
  33.SMSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MAREISpitalul Municipal CareiSpitalul Județean de Urgență Satu MareSpitalul Municipal CareiSpitalul Clinic Județean de Urgență Satu Mare - cazuri severe și critice
  SMSPITALUL MUNICIPAL CAREIII
  SMSPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI-OAȘIIIS.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Satu Mare - tură suplimentară/distinctă
  34.SJSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂUISpitalul Clinic Județean de Urgență ZalăuSpitalul Clinic Județean de Urgență ZalăuSpitalul Clinic Județean de Urgență ZalăuSpitalul Județean de Urgență Zalău - cazuri critice și severe
  SJSPITALUL ORĂȘENESC "PROF. DR. IOAN PUȘCAȘ" ȘIMLEU SILVANIEI - Secția exterioară Boli infecțioase, Secția exterioară Pneumologie + MaternitateIIISpitalul Orășenesc Jibou
  SJSPITALUL ORĂȘENESC JIBOU "DR. TRAIAN HERȚA"IIISpitalul Orășenesc "Prof. Ioan Pușcaș" Șimleu SilvanieiSpitalul Orășenesc "Prof. Ioan Pușcaș" Șimleu SilvanieiNefromed Sălaj - tură suplimentară
  35.SBSPITALUL ORĂȘENESC CISNĂDIE - 10 paturi pentru izolarea cazurilor mediiIIISpitalul Clinic Județean de Urgență SibiuSpitalul Clinic de Pediatrie SibiuSpitalul Clinic de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda" SibiuSpitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
  SBSPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIUI
  SBSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ "DR. ALEXANDRU AUGUSTIN"III
  SBSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIUIToate centrele de dializă - tură suplimentară distinctă
  SBSPITALUL MUNICIPAL MEDIAȘI
  SBSPITALUL GENERAL CF SIBIUIII
  SBSPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "DR. GHEORGHE PREDA" SIBIUIII
  36.SVSPITALUL ORĂȘENESC GURA HUMORULUIIIISpitalul Județean de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou" SuceavaSpitalul Județean de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou" SuceavaSpitalul Județean de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou" SuceavaSecția de dializă - centru dedicat - cazuri severe și critice
  SVSPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEIIII
  SVSPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESCIII
  SVSPITALUL MUNICIPAL "SF. DOCTORI COSMA ȘI DAMIAN" RĂDĂUȚIIII
  SVSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. IOAN CEL NOU" SUCEAVAISpitalul Municipal "Sf. Doctori Cosma și Damian" Rădăuți
  SVSPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENIIIIToate centrele - tură suplimentară
  SVSPITALUL DE BOLI CRONICE SIRETIII
  37.TLSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEAISpitalul Municipal MedgidiaSpitalul Județean de Urgență TulceaSpitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - cazuri severe și critice
  S.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Tulcea - tură suplimentară
  38.TMSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARAISpitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara: Secția clinică obstetrică- ginecologie I Secția clinică obstetrică- ginecologie II Secția clinică neonatologieSpitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" TimișoaraSpitalul de Psihiatrie GătaiaSpitalul Județean de Urgență Timișoara - cazuri severe și critice
  TMSPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARAI
  TMSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "LOUIS ȚURCANU" TIMIȘOARAISpitalul Clinic de Boli Infecțioase "Victor Babeș"
  TMSPITALUL CLINIC CF TIMIȘOARAIII
  TMINSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIȘOARAII
  TMSPITALUL MUNICIPAL "TEODOR ANDREI" LUGOJIIIToate centrele - tură suplimentară distinctă
  TMSPITALUL "DR. KARL DIEL" JIMBOLIAIII
  TMSPITALUL ORĂȘENESC FĂGETIIISpitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara
  TMSPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ "DR. VICTOR POPESCU"I
  TMSPITALUL ORĂȘENESC SÂNNICOLAU MAREIII
  TMSPITALUL ORĂȘENESC DETAIII
  TMSPITALUL DE PSIHIATRIE GĂTAIAIII
  TMCENTRUL MEDICAL DE EVALUARE, TERAPIE, EDUCAȚIE MEDICALĂ SPECIFICĂ ȘI RECUPERARE PENTRU COPII ȘI TINERI "CRISTIAN ȘERBAN"III
  39.TRSPITALUL MUNICIPAL CARITAS ROȘIORI DE VEDEIISpitalul Municipal Caritas Roșiori de VedeSpitalul Municipal Turnu MăgureleSpitalul Județean de Urgență Alexandria - cazuri severe și critice
  TRSPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELEIIISpitalul Municipal Caritas Roșiori de VedeToate centrele - tură suplimentară
  TRSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIAI
  40.VLSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEAISpitalul Orășenesc Horezu - pentru ginecologieSpitalul Județean de Urgență VâlceaSpitalul Județean de Urgență VâlceaSpitalul Județean de Urgență Vâlcea - cazuri severe și critice
  VLSPITALUL MUNICIPAL DRĂGĂȘANIIII
  VLSPITALUL ORĂȘENESC HOREZUIIISpitalul Județean de Urgență Vâlcea - pentru obstetrică
  VLSPITALUL ORĂȘENESC BREZOIIIISpitalul Orășenesc HorezuS.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Râmnicu Vâlcea - tură suplimentară
  41.VNSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. PANTELIMON" FOCȘANIISpitalul Municipal AdjudSpitalul Județean de Urgență "Sf. Pantelimon" FocșaniSpitalul de Psihiatrie Dumbrăveni - sector cronici ISpitalul Județean de Urgență Focșani - cazuri severe și critice
  VNSPITALUL MUNICIPAL ADJUDIIICentrul de dializă Diaverum Focșani - tură suplimentară
  VNSPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRĂVENIIII
  42.VSSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUIISpitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" BârladSpitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" BârladSpitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" BârladSpitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" Bârlad - Centrul de hemodializă
  VSSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ "ELENA BELDIMAN" BÂRLADINefromed Dialysis Center Bârlad
  (la 11-11-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.388 din 8 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1090 din 11 noiembrie 2022 )
   +  Anexa nr. 3
  CONDIȚII
  pentru scăderea numărului de paturi avizate pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19
  și modificarea structurii unităților sanitare în condițiile pandemiei de COVID-19
  1. Managerii unităților sanitare pot solicita DSP avizarea unui număr mai mic de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, în următoarele condiții:1.1. Etapa 1 de scădere - se poate solicita o scădere a paturilor pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19 de până la 15% din totalul paturilor pe județ, dacă la nivelul județului sau al municipiului București rata de ocupare a paturilor ATI avizate de DSP pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19 scade sub 70% (medie săptămânală, de luni până duminică).Solicitarea se poate aproba în condițiile în care la nivelul județului se mențin:– 15% din totalul paturilor de spital de la nivelul județului pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19;– 50% din totalul centrelor de evaluare și tratament pentru pacienții confirmați cu COVID-19.1.2. Etapa a 2-a de scădere - se poate solicita o scădere a paturilor pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19 de până la 5% din totalul paturilor pe județ, dacă la nivelul județului sau al municipiului București rata de ocupare a paturilor ATI avizate de DSP pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19 scade sub 50% (medie săptămânală, de luni până duminică).Solicitarea se poate aproba în condițiile în care la nivelul județului se mențin:– 5% din totalul paturilor de spital de la nivelul județului, pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19;– 25% din totalul centrelor de evaluare și tratament pentru pacienții confirmați cu COVID-19, dar minimum 1 centru pe județ.2. În etapa a 2-a de scădere, nivelul minim de 5% de paturi destinate pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19 din totalul paturilor la nivelul județului sau al municipiului București poate fi utilizat pentru internarea pacienților cu alte afecțiuni decât COVID-19, cu obligativitatea operaționalizării imediate odată cu apariția unui caz COVID-19.3. În stabilirea noului număr de paturi pentru asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, pentru care se solicită avizul, conducerea spitalului va ține cont de următoarele aspecte:a) necesitatea de a lua toate măsurile posibile pentru a evita transferul pacienților care, fiind internați pentru alte afecțiuni decât COVID-19, se pozitivează pentru SARS-CoV-2 și au forme severe sau critice de COVID-19;b) obligația spitalelor de nivel I de a interna pacienții cu forme severe și critice de COVID-19, inclusiv pe cei transferați din spitalele de nivel II și III ale căror capacități de investigații și tratament sunt depășite.4. Solicitarea unei scăderi a numărului de paturi avizate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, trebuie să fie însoțită de un plan de creștere rapidă a numărului de paturi în cazul apariției unei recrudescențe a COVID-19 comunicate de DSP.5. Managerul unității sanitare își asumă în scris îndeplinirea imediată a planului menționat la pct. 4.6. Conducerea unității sanitare poate solicita DSP modificarea structurii unităților sanitare doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) modificarea structurii este motivată de schimbări apărute ca urmare a pandemiei de COVID-19, la nivelul infrastructurii spitalului, al nevoii de servicii medicale noi, sau de imposibilitatea oferirii unor servicii medicale ori ca urmare a angajării cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată a unor medici ce pot oferi servicii medicale noi pentru unitatea medicală respectivă;b) este precizată sursa de finanțare pentru modificările solicitate;c) în cazul spitalelor care au în componență secții există acordul scris al conducătorului secției clinice și al disciplinei corespunzătoare pentru modificările ce implică schimbări ale structurii acestor secții.7. Stabilirea nevoii de servicii medicale de la nivelul județului, respectiv al municipiului București se va face în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
   +  Anexa nr. 4
  CONDIȚII
  pentru creșterea numărului de paturi avizate pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19
  și modificarea structurii unităților sanitare în condițiile recrudescenței pandemiei de COVID-19
  1. Managerii unităților sanitare solicită DSP avizarea unui număr mai mare de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, în următoarele condiții:1.1. Etapa 1 de creștere - se va solicita o creștere a paturilor pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19 de până la 15% din totalul paturilor pe județ, dacă la nivelul județului sau al municipiului București rata de ocupare a paturilor ATI avizate de DSP pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19 depășește 50% (medie săptămânală, de luni până duminică).Solicitarea se poate aproba în condițiile în care la nivelul județului se mențin:– 15% din totalul paturilor destinate pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19;– 50% din totalul centrelor de evaluare și tratament pentru pacienții confirmați cu COVID-19.1.2. Etapa a 2-a de creștere - se va solicita o creștere a paturilor pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19 de până la 30% din totalul paturilor pe județ, dacă la nivelul județului sau al municipiului București rata de ocupare a paturilor ATI avizate de DSP pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19 este mai mare de 70% (medie săptămânală, de luni până duminică).Solicitarea se poate aproba în condițiile în care la nivelul județului se mențin:– 30% din totalul paturilor destinate pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19;– 100% din totalul centrelor de evaluare și tratament pentru pacienții confirmați cu COVID-19. 2. Solicitarea creșterii numărului de paturi avizate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, se face în maximum 3 zile după constatarea tendinței de creștere a solicitărilor de internare pentru această boală.3. În situații excepționale, motivate de posibilitatea unității sanitare de a oferi servicii medicale deficitare la nivelul județului pentru pacienții non-COVID-19 și de solicitările crescute de astfel de servicii, managerii unităților sanitare pot întârzia solicitarea avizării prevăzută la pct. 1, dar nu mai mult de 7 zile de la constatarea tendinței de creștere a solicitărilor de internare pentru această boală.4. În stabilirea noului număr de paturi pentru asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, pentru care se solicită avizul, conducerea unității sanitare respectă și prevederile planului de reziliență a spitalului față de recrudescența COVID-19.5. Conducerea unității sanitare poate solicita DSP avizarea modificării structurii unităților sanitare conform prevederilor planului de reziliență a spitalului față de recrudescența COVID19.
   +  Anexa nr. 5
  ALGORITMUL
  de evaluare și tratament la nivelul centrelor de evaluare
  A. Categorii de potențiali pacienți care ajung la evaluare1. Pacienții cu criterii de internare vor fi îndrumați direct la spital, după evaluarea clinică:– pacienții cu necesar de oxigen (forme severe/critice) cu SaO_2 < 94% (pentru cei fără afecțiuni pulmonare cronice preexistente) sau SaO_2 < 90% la pacienții cu insuficiență respiratorie cronică;– pacienți cu forme nonsevere de COVID-19 cu SaO_2 < 94%, dar care au indicație de internare pentru o altă afecțiune.2. Pacienții fără criterii de internare vor fi evaluați astfel:– primele 4 zile de boală - pacienții asimptomatici: se va efectua examen clinic și vor fi îndrumați în supravegherea medicului de familie. Această categorie de pacienți nu are indicație de tratament antiviral la momentul evaluării;– primele 4 zile de boală - pacienții simptomatici: date clinice ± biologice ± imagistică (în cazul pacienților cu simptomatologie de tract respirator inferior);– din ziua a 5-a de boală: date clinice, imagistică (CT sau Rx torace), biologice, EKG, în funcție de comorbidități.Date clinice: vârstă, indice de masă corporală, antecedente personale patologice, medicație pentru afecțiuni preexistente, afecțiunea actuală (debut, simptome, tratament)Date biologice: hemogramă, biochimie (glicemie, ALT, AST, uree, creatinină, proteina C reactivă), INR; la acestea se adaugă test de sarcină la femeile fertile în cazul necesității prescrierii tratamentului antiviral.B. Situații întâlnite în evaluarea pacienților simptomatici1. La pacienții cu factori de risc (FR):a) primele 4 zile: tratament antiviral (AV) oral;b) în ziua 5:– pacienți fără pneumonie: AV oral și monitorizare;– pacienți cu pneumonie: AV oral sau spitalizare pentru AV injectabil*);c) după ziua a 6-a:– pacienți fără pneumonie: monitorizare sau indicație de internare în cazul agravării afecțiunii cronice;– pacienți cu pneumonie: recomandare de spitalizare pentru AV injectabil*).2. La pacienții fără factori de risc (FR):a) primele 5 zile:– pacienți fără pneumonie: monitorizare;– pacienți cu pneumonie: AV oral;b) după ziua a 6-a:– pacienți cu sau fără pneumonie: monitorizare sau spitalizare pentru AV injectabil*) (în cazul apariției unor complicații în contextul COVID-19).*) Spitalizare dacă nu există alternativă utilizabilă de AV oral sau pneumonie întinsă sau inflamație marcată sau nu poate fi monitorizat la domiciliu.3. La pacienții aflați după ziua a 5-a de boală, cu pneumonie și proteina C reactivă peste 30 mg/L: se va recomanda internare în spital.4. Peste 7 zile, alte situații: monitorizare până la vindecare.C. Factori de risc (FR)– obezitate (IMC > 30);– vârsta peste 65 de ani;– patologii cronice preexistente: afecțiuni cardiace sau respiratorii cronice, imunodepresii, diabet zaharat, insuficiență renală cronică, hepatopatii cronice;– copiii cu vârsta de 12-17 ani cu patologii severe asociate.Tratamentul antiviral (AV) oral se va prescrie doar dacă pacientul nu are contraindicații.La pacienții monitorizați la domiciliu se vor (re)aminti simptomele de alertă care să necesite solicitarea Serviciului de Ambulanță 112.D. Posologie:• Favipiravir:– 1.600 mg la 12 ore în prima zi, apoi 600 mg la 12 ore, timp de 10-14 zile; sau– 1.800 mg la 12 ore în prima zi, apoi 800 mg la 12 ore, timp de 10-14 zile.• Molnupiravir (Lagrevio):– 4 capsule a 200 mg x 2/zi timp de 5 zile (800 mg x 2/zi)• Nirmatrelvir/Ritonavir (Paxlovid):– coadministrarea de 2 tablete de nirmatrelvir + 1 tabletă de ritonavir de 2 ori pe zi, timp de 5 zileE. Situații în care AV orale nu pot fi utilizate• Favipiravir:– Nu este indicat la copii.– La paciente din grupe de vârstă fertilă doar dacă există testul de sarcină negativ și întotdeauna asociat cu medicație contraceptivă pe durata tratamentului și minimum 7 zile după oprirea acestuia.– Pentru bărbați se recomandă de asemenea utilizarea de metode contraceptive pentru cel puțin o săptămână după încheierea tratamentului cu favipiravir.• Molnupiravir [1]:– Nu este indicat la pacienți cu vârste sub 18 ani.– Nu este indicat la gravide și la femei care alăptează.– Nu este indicat la pacienți cu insuficiență renală severă.– Nu este indicat la femei de vârstă fertilă care nu utilizează metode de contracepție eficientă.– Nu este indicat după a 5-a zi de la debutul clinic al afecțiunii.• Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) [2, 3]:– Nu este indicat la pacienți cu vârste sub 18 ani.– Nu este indicat la gravide și la femei care alăptează.– Nu este indicat la pacienți cu insuficiență renală sau hepatică severă.– Nu este indicat la pacienți cu infecție HIV fără tratament.– Nu este indicat la pacienți care utilizează medicamente care sunt interzise concomitent cu paxlovid.– Nu este indicat la femei de vârstă fertilă care nu utilizează metode de contracepție eficientă.– Atenție la reducerea efectului paxlovid de către unele medicamente.– Nu este indicat după a 5-a zi de la debutul clinic al afecțiunii.Indicațiile celor două tratamente și posibile interacțiuni medicamentoase pot fi consultate aici:1. https://www.fda.gov/media/155054/download (molnupiravir);2. https://www.fda.gov/media/155050/download (paxlovid);3. https://www.covid-19-druginteractions.org/checker (paxlovid).
  ----