ORDIN nr. 776 din 20 aprilie 2022privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea altor acte normative
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 13 mai 2022  Având în vedere dispozițiile art. 32, 91 și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 739.330 din 7.04.2022,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 8 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:a) Decizie de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, prevăzută în anexa nr. 5a);b) Decizie de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, prevăzută în anexa nr. 5b);c) Notificare privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, prevăzută în anexa nr. 5c).2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.3. Anexa nr. 1.1 „Procedura de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuși înregistrării în registrul comerțului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social“ se modifică după cum urmează:a) Punctele 9 și 10 se modifică și vor avea următorul cuprins: 9. Înainte de a transfera dosarul fiscal, organul fiscal de la ultimul domiciliu fiscal verifică în Registrul contribuabililor dacă respectivul contribuabil a solicitat modificarea domiciliului fiscal, după modificarea sediului social, prin depunerea formularului 010 «Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică».10. Dacă respectivul contribuabil a depus un formular 010 la alt organ fiscal, procedura de transfer al dosarului fiscal se sistează.b) Sintagmele „Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală“ și „Direcția generală de tehnologia informației“ se înlocuiesc cu sintagma „Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor“. 4. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.5. La anexa nr. 3 „Procedura de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care dețin cod numeric personal“, punctele 3 și 15 se modifică și vor avea următorul cuprins:3. Pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii depun, la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal, formularul 020 «Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal», însoțit de documente doveditoare ale informațiilor înscrise în acesta. Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de contribuabil, pentru conformitate cu originalul.(...)15. Dosarul solicitării de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului și cuprinde: a) formularul 020 «Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal»; b) documentația depusă de contribuabil; c) decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal; d) orice alte documente emise sau primite în cadrul derulării procedurii.6. Anexa nr. 3.1 „Procedura de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care dețin cod numeric personal, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la domiciliu“ se modifică după cum urmează:a) Punctele 9 și 10 se modifică și vor avea următorul cuprins: 9. Înainte de a transfera dosarul fiscal, organul fiscal de la ultimul domiciliu fiscal verifică în Registrul contribuabililor dacă respectivul contribuabil a solicitat modificarea domiciliului fiscal, după modificarea domiciliului, prin depunerea formularului 020 «Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal».10. Dacă respectivul contribuabil a depus un formular 020 la alt organ fiscal, procedura de transfer al dosarului fiscal se sistează.b) Sintagmele „Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală“ și „Direcția generală de tehnologia informației“ se înlocuiesc cu sintagma „Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor“. 7. La anexa nr. 4 „Procedură de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului“ sintagma „cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal“ de la punctele 2, 3 și 8 se înlocuiește cu sintagma „formularului de înregistrare fiscală pentru solicitarea înregistrării/modificării noului domiciliu fiscal“, iar sintagma „cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului“ de la punctul 9 se înlocuiește cu sintagma „formular de înregistrare fiscală pentru solicitarea înregistrării/modificării domiciliului fiscal“.8. Anexa nr. 5a) se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.9. Anexa nr. 5b) se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.10. Anexa nr. 5c) se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.11. Anexa nr. 6 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.  +  Articolul IIOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1056 din 4 noiembrie 2021, se modifică după cum urmează:– În anexa nr. 9, la „Instrucțiuni de completare a formularului 070 «Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere», la secțiunea „Depunerea declarației“, ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit dispozițiilor art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.  +  Articolul IIIAnexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum și a modelului și conținutului formularului 013 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 8 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La capitolul II litera B „Nominalizarea, ulterioară înregistrării fiscale, a unui alt sediu permanent desemnat“, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 4. În acest caz, organele fiscale implicate aplică procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal.2. La capitolul III „Procedura de declarare a sediilor permanente ale contribuabililor nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României“, la punctul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, depune formularul 013 având completată SECȚIUNEA G «DATE PRIVIND SEDIILE SECUNDARE CARE NU AU OBLIGAȚIA ÎNREGISTRĂRII FISCALE», la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat.  +  Articolul IVAnexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VIDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 20 aprilie 2022.Nr. 776.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.845/2015)
  PROCEDURĂ
  de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuși înregistrării în registrul comerțului
  I. Dispoziții generale1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor care, potrivit legii, au obligația înregistrării în registrul comerțului și care au obligația înregistrării/modificării domiciliului fiscal, potrivit legii, dacă:a) se solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, de către persoanele juridice, cu excepția cazului în care acesta este stabilit la sediul social;b) se solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, de către asocierile sau entitățile fără personalitate juridică;c) se solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal de către persoanele fizice, care desfășoară activități economice în mod independent, autorizate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.II. Înregistrarea/Modificarea domiciliului fiscal, pentru situațiile prevăzute la pct. 1 lit. a) și b)2. Competența de administrare a contribuabililor prevăzuți la pct. 1 lit. a) și b) revine, până la finalizarea procedurii de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, organului fiscal de la ultimul domiciliu fiscal.3. Pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii prevăzuți la pct. 1 lit. a) și b) depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal formularul 010 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică“, având completată secțiunea A „Date privind înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal“, însoțit de documente doveditoare ale informațiilor înscrise în acesta. Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de contribuabil/plătitor, pentru conformitate cu originalul.4. Solicitarea de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii formularului 010, prin emiterea Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, care se comunică contribuabilului/plătitorului.5. (1) Formularul 010 se transmite, în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de către organul fiscal prevăzut la pct. 3 către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităților de transfer al dosarului fiscal.(2) Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 10 zile de la primirea formularului 010 și va fi însoțit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum și de fișa de evidență pe plătitor.(3) Un exemplar al certificatului de atestare fiscală se comunică și contribuabilului de către organul fiscal emitent.6. (1) La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează să se stabilească domiciliul fiscal emite, în termen de maximum două zile lucrătoare, Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.(2) Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se întocmește în 3 exemplare, se vizează de conducătorul compartimentului cu atribuții în domeniul gestionării registrului contribuabililor și se aprobă de conducătorul organului fiscal.(3) Exemplarul Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului se semnează de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice București, Iași, Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov (aparat propriu și unități subordonate), precum și al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili și prin prezenta procedură.7. (1) Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.(2) De la data comunicării deciziei, competența pentru administrarea contribuabilului revine organului fiscal de la noul domiciliu fiscal.(3) Un exemplar al Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se transmite, însoțit de o copie a documentului care atestă data comunicării deciziei, organului fiscal de la fostul domiciliu fiscal.(4) Înregistrarea în registrul contribuabililor de la noul organ fiscal, precum și scoaterea din registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal se operează cu data comunicării deciziei.8. Noul organ fiscal competent emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA având înscris noul domiciliu fiscal.III. Înregistrarea/Modificarea domiciliului fiscal în cazul situației de la pct. 1 lit. c)9. Organul fiscal competent pentru aplicarea procedurii de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor prevăzuți la pct. 1 lit. c) este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit dispozițiilor art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.10. Contribuabilii care solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal conform pct. 1 lit. c) depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit dispozițiilor art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, formularul 070 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere“, având completată secțiunea A „Date privind înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal“, însoțit de documente doveditoare ale informațiilor înscrise în acesta. Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de contribuabil/plătitor pentru conformitate cu originalul.11. Solicitarea de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, după caz, se soluționează prin emiterea Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii formularului 070.12. (1) Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se întocmește în 2 exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin, se vizează de conducătorul compartimentului cu atribuții în domeniul gestionării registrului contribuabililor și se aprobă de conducătorul organului fiscal.(2) Exemplarul Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului se semnează de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice București, Iași, Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov (aparat propriu și unități subordonate), precum și al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili și prin prezenta procedură.(3) Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.13. Înregistrarea în registrul contribuabililor a noului domiciliu fiscal se operează cu data comunicării deciziei.14. Organul fiscal competent emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA având înscris noul domiciliu fiscal.IV. Dispoziții finale15. Dosarul solicitării de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului și cuprinde:a) formularul 010 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică“ pentru contribuabilii care se află în una din situațiile de la pct. 1 lit. a) sau b) sau formularul 070 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere“ pentru contribuabilii care solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal conform pct. 1 lit. c), după caz;b) documentația depusă de contribuabil;c) decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal;d) orice alte documente emise sau primite în cadrul derulării procedurii.16. Dacă pe parcursul derulării procedurii contribuabilul se radiază, compartimentul de specialitate sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmește un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.845/2015)
  PROCEDURĂ
  de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal
  în cazul contribuabililor care sunt supuși înregistrării la organele fiscale
  I. Dispoziții generale1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor care, potrivit legii, au obligația înregistrării la organul fiscal și care au obligația înregistrării/modificării domiciliului fiscal, potrivit legii.2. În sensul prezentei proceduri contribuabilii sunt:a) persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică;b) persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;c) instituțiile publice;d) persoanele fizice care desfășoară activități economice sau exercită profesii libere, reglementate de legi speciale.II. Înregistrarea/Modificarea domiciliului fiscal pentru contribuabilii de la pct. 2 lit. a)-c)3. Competența de administrare a contribuabililor prevăzuți la pct. 2 lit. a)-c) revine, până la finalizarea procedurii de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, organului fiscal de la ultimul domiciliu fiscal.4. (1) Pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii prevăzuți la pct. 2 lit. a)-c) depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal formularul 010 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică“, formularul 016 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România“ sau formularul 040 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituțiile publice“, după caz, având completată secțiunea A „Date privind înregistrarea/ modificarea domiciliului fiscal“, însoțit de documente doveditoare ale informațiilor înscrise în acestea. Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de contribuabil/plătitor pentru conformitate cu originalul.(2) Solicitarea de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii formularului 010, 016 sau 040, după caz, prin emiterea deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, care se comunică contribuabilului/plătitorului.5. (1) Formularul 010, 016 sau 040, după caz, se transmite, în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de către organul fiscal prevăzut la pct. 4 alin. (1) către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităților de transfer al dosarului fiscal.(2) Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 10 zile de la primirea formularului 010, 016 sau 040, după caz, și va fi însoțit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum și de fișa de evidență pe plătitor.(3) Un exemplar al certificatului de atestare fiscală se comunică și contribuabilului de către organul fiscal emitent.6. La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează să se stabilească domiciliul fiscal emite, în termen de maximum două zile lucrătoare, Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.7. (1) Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se întocmește în 3 exemplare, se vizează de conducătorul compartimentului cu atribuții în domeniul gestionării registrului contribuabililor și se aprobă de conducătorul organului fiscal.(2) Exemplarul Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului se semnează de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice București, Iași, Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov (aparat propriu și unități subordonate), precum și al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili și prin prezenta procedură.(3) Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.8. (1) De la data comunicării deciziei, competența pentru administrarea contribuabilului revine organului fiscal de la noul domiciliu fiscal.(2) Un exemplar al Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se transmite, însoțit de o copie a documentului care atestă data comunicării deciziei, organului fiscal de la fostul domiciliu fiscal.(3) Înregistrarea în registrul contribuabililor de la noul organ fiscal, precum și scoaterea din registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal se operează cu data comunicării deciziei.9. La data înregistrării în registrul contribuabililor, noul organ fiscal emite certificatul de înregistrare fiscală/certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscris noul domiciliu fiscal.10. După primirea Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, contribuabilul se prezintă la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu fiscal, predă, în vederea anulării, vechiul certificat de înregistrare fiscală/certificat de înregistrare în scopuri de TVA și îl ridică pe cel nou.III. Înregistrarea/Modificarea domiciliului fiscal pentru contribuabilii de la pct. 2 lit. d)11. Organul fiscal competent pentru aplicarea procedurii de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor prevăzuți la pct. 2 lit. d) este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit dispozițiilor art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală. 12. Pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii prevăzuți la pct. 2 lit. d) depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit dispozițiilor art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, formularul 070 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere“, având completată secțiunea A „Date privind înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal“, însoțit de documente doveditoare ale informațiilor înscrise în acesta. Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de contribuabil/plătitor pentru conformitate cu originalul.13. Solicitarea de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, după caz, se soluționează prin emiterea Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii formularului 070.14. (1) Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se întocmește în 2 exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin, se vizează de conducătorul compartimentului cu atribuții în domeniul gestionării registrului contribuabililor și se aprobă de conducătorul organului fiscal.(2) Prevederile pct. 7 alin. (2) și (3) din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător. 15. Înregistrarea în registrul contribuabililor a noului domiciliu fiscal se operează cu data comunicării deciziei. 16. La data înregistrării în registrul contribuabililor a noului domiciliu fiscal, organul fiscal competent emite și certificatul de înregistrare fiscală/certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscris noul domiciliu fiscal.17. După primirea Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, contribuabilul se prezintă la organul fiscal competent, predă, în vederea anulării, vechiul certificat de înregistrare fiscală/certificat de înregistrare în scopuri de TVA și îl ridică pe cel nou.IV. Dispoziții finale18. Dosarul solicitării de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului și cuprinde:a) formularul 010 „Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică“ pentru contribuabilii prevăzuți la pct. 2 lit. a), formularul 016 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România“ pentru contribuabilii prevăzuți la pct. 2 lit. b), formularul 040 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituțiile publice“ pentru contribuabilii prevăzuți la pct. 2 lit. c) sau formularul 070 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere“ pentru contribuabilii prevăzuți la pct. 2 lit. d), după caz;b) documentația depusă de contribuabil;c) Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal;d) certificatul de înregistrare fiscală anulat;e) copia certificatului de înregistrare fiscală eliberat;f) orice alte documente emise sau primite în cadrul derulării procedurii.19. Dacă pe parcursul derulării procedurii contribuabilul se radiază, compartimentul de specialitate sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmește un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
   +  Anexa nr. 3[Anexa nr. 5a) la Ordinul nr. 3.845/2015]SiglaD.G.R.F.P. MINISTERUL FINANȚELOR Agenția Națională de Administrare FiscalăDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice .................. Unitatea fiscală .............................................................Nr. ................ /.........................
  DECIZIE
  de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal
  Către: Denumirea ..................................................................Cod de identificare fiscală .........................................................Județul .............................................Localitatea ........................................., codul poștal ..................., str. ............................... nr. ........, bl. ......., sc. ....., ap ......, et. ...., sectorul ......, telefon ................., fax .............................Ca urmare a solicitării dumneavoastră de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, prin depunerea formularului de înregistrare fiscală pentru solicitarea înregistrării/modificării noului domiciliu fiscal ........ din data de .................................., vă comunicăm că noul domiciliu fiscal a fost înregistrat/modificat la următoarea adresă:Județul .............................................Localitatea ..........................., codul poștal ..............., str. .................... nr. ......, bl. ......, sc. ....., ap. ...., et. ...., sectorul ....
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ....................................
  Semnătura și ștampila unității ......................
  Șeful compartimentului de specialitate
  Numele și prenumele ............................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 4[Anexa nr. 5b) la Ordinul nr. 3.845/2015]MINISTERUL FINANȚELOR Agenția Națională de Administrare FiscalăDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice .................. Unitatea fiscală .................................................................Nr. ................ /.........................SiglaD.G.R.F.P.
  DECIZIE
  de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului
  Către: Denumirea .................................................................Numele și prenumele ..............................................................Codul de identificare fiscală .......................................................Județul .............................................Localitatea ..................................., codul poștal .........., str. ............................. nr. ......, bl. ......., sc. ........, ap. ......, et. ......., sectorul ......, telefon ......................, fax ................................În baza prevederilor art. 32 alin. (3) și ale art. 91 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a Notificării privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal nr. .......................... din ............................. și a Notei nr. .............................. din ............................, domiciliul dumneavoastră fiscal a fost înregistrat/modificat, noul domiciliu fiscal fiind înregistrat/modificat la următoarea adresă:Județul .............................................Localitatea ........................., codul poștal ............., str. ..................... nr. ......., bl. ......, sc. ......, ap. ....., et. ......, sectorul ......
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ....................................
  Semnătura și ștampila unității ......................
  Șeful compartimentului de specialitate
  Numele și prenumele ............................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 5[Anexa nr. 5c) la Ordinul nr. 3.845/2015]MINISTERUL FINANȚELOR Agenția Națională de Administrare FiscalăDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice .................. Unitatea fiscală ...............................................................Nr. ................ /.........................SiglaD.G.R.F.P.
  NOTIFICARE
  privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului
  Către: Denumirea .................................................................Numele și prenumele ...............................................................Codul de identificare fiscală ....................................................Județul .............................................Localitatea ........................................, codul poștal ........, str. ......................................... nr. ........, bl. ......, sc. ........., ap. ......, et. ........, sectorul ......., telefon ........................., fax ..........................În baza prevederilor art. 32 alin. (3) și ale art. 91 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere că datele referitoare la domiciliul dumneavoastră fiscal, rezultate din constatările organelor fiscale, nu corespund cu datele înregistrate în evidențele noastre, vă rugăm ca în termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificări să prezentați punctul dumneavoastră de vedere fie în scris, fie prin prezentarea la sediul nostru, în vederea clarificării acestei situații.În cazul în care nu vă exprimați punctul de vedere solicitat în termenul menționat mai sus, organul fiscal poate emite decizia privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal pe baza constatărilor proprii.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ....................................
  Semnătura și ștampila unității ......................
  Șeful compartimentului de specialitate
  Numele și prenumele ............................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 3.845/2015)
  CARACTERISTICI
  de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor
  I. Decizie de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal1. Denumire: Decizie de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal2. Format: A4/t13. Se tipărește: – într-o singură culoare;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.4. U.M.: file5. Se difuzează gratuit.6. Se utilizează la înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabilului.7. Se întocmește: – în 3 exemplare de către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor:• persoane juridice și alte entități care au obligația înregistrării în registrul comerțului; • persoane juridice și alte entități fără personalitate juridică;• persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România; • instituții publice care sunt supuse înregistrării la organele fiscale;– în 2 exemplare de către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit dispozițiilor art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, competent în administrarea contribuabililor persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.8. Circulă: Decizia emisă pentru persoanele juridice și alte entități care au obligația înregistrării în registrul comerțului, precum și pentru persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România și instituțiile publice, care sunt supuse înregistrării la organele fiscale:– originalul la contribuabil;– o copie la organul fiscal de la noul domiciliu fiscal;– o copie la organul fiscal de la vechiul domiciliu fiscal.Decizia emisă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere:– originalul la contribuabil;– o copie la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit dispozițiilor art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, competent în administrarea contribuabililor persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.II. Decizie de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului1. Denumire: Decizie de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului2. Format: A4/t13. Se tipărește: – într-o singură culoare;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.4. U.M.: file.5. Se difuzează gratuit.6. Se utilizează la înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului.7. Se întocmește: • în 3 exemplare de către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor:• persoane juridice și alte entități care au obligația înregistrării în registrul comerțului; • persoane juridice și alte entități fără personalitate juridică;• persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România; • instituții publice care sunt supuse înregistrării la organele fiscale;– în 2 exemplare de către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit dispozițiilor art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, competent în administrarea contribuabililor persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.8. Circulă: Decizia emisă pentru persoanele juridice și alte entități care au obligația înregistrării în registrul comerțului, precum și pentru persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România și instituțiile publice, care sunt supuse înregistrării la organele fiscale:– originalul la contribuabil;– o copie la organul fiscal de la noul domiciliu fiscal;– o copie la organul fiscal de la vechiul domiciliu fiscal.Decizia emisă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere:– originalul la contribuabil;– o copie la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit dispozițiilor art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, competent în administrarea contribuabililor persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.III. Notificare privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului1. Denumire: Notificare privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului2. Format: A4/t13. Se tipărește: – într-o singură culoare;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.4. U.M.: file5. Se difuzează gratuit.6. Se utilizează pentru notificarea contribuabililor care și-au stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/ modificare a noului domiciliu fiscal.7. Se întocmește în 2 exemplare de către organul fiscal competent.8. Circulă: – originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
  -----