ORDIN nr. 1.078 din 27 iulie 2010privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 5 august 2010    Văzând Referatul de aprobare al Direcției de sănătate publică și control în sănătate publică nr. Cs.A. 8.136 din 27 iulie 2010,având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 și ale Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, prevăzut în anexa nr. 1, precum și structura organizatorică a acestor unități, prevăzută în anexa nr. 2.(2) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Conducerea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București este asigurată de un comitet director, compus din directorul executiv și 2 directori executivi adjuncți.(2) Conducerea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București colaborează cu autoritățile administrației publice locale, managerii/directorii unităților sanitare cu paturi și ambulatorii de specialitate, precum și cu cabinetele de asistență medicală primară în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice, în condițiile legii.(3) Conducerea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București participă la medierea litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor dintre furnizorii de servicii medicale și casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București ori cu alte pretenții decurgând din acestea, urmărind realizarea echilibrului financiar și utilizarea eficientă a sumelor contractate.  +  Articolul 3Directorul executiv al direcției de sănătate publică județene și a municipiului București coordonează și răspunde direct de întreaga activitate a direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 4(1) Activitatea financiară a direcției de sănătate publică județene și a municipiului București se desfășoară pe baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Ministerul Sănătății, în condițiile legii.(2) Directorul executiv al direcției de sănătate publică județene și a municipiului București este ordonator secundar de credite, în condițiile legii, și în această calitate repartizează creditele bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice din teritoriul de responsabilitate.  +  Articolul 5(1) Statul de funcții al direcțiilor județene de sănătate publică și a municipiului București se aprobă de către ministrul sănătății.(2) Structura direcției de sănătate publică județene și a municipiului București cuprinde departamente, servicii, birouri și compartimente funcționale, în funcție de numărul de posturi.(3) Personalul direcției de sănătate publică județene și a municipiului București este constituit din funcționari publici, precum și alte categorii de personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care nu exercită prerogative de putere publică, respectiv personalul departamentului de supraveghere în sănătate publică (serviciile de supraveghere și control boli transmisibile, evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și muncă, evaluarea și promovarea sănătății, respectiv laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică) și personalul compartimentului administrativ și mentenanță - care sunt personal contractual.(4) Personalul încadrat în serviciul de control în sănătate publică are pregătire profesională superioară în medicină și confirmare în specialitățile medicale de igienă, medicina muncii, sănătate publică, respectiv asistenți medicali, cu studii postliceale sau superioare, precum și alt personal cu studii superioare a cărui pregătire profesională este necesară în desfășurarea activităților de control.(5) Departamentele, serviciile, birourile și compartimentele funcționale prevăzute la alin. (2) se organizează la propunerea direcției de sănătate publică județene și a municipiului București, cu aprobarea ministrului sănătății, cu respectarea numărului maxim de posturi și al funcțiilor de conducere, stabilit conform reglementărilor legale în vigoare.(6) Ponderea personalului din structura direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, în funcție de profilurile de activitate, va respecta normativul procentual de: sub 30% pentru personalul încadrat în birourile și compartimentele direct subordonate directorului executiv, în serviciile, birourile și compartimentele economic-administrative, inclusiv directorii (executiv și adjuncți); minimum 30% pentru personalul încadrat în departamentul de supraveghere în sănătate publică și maximum 30% pentru personalul încadrat în serviciul de control în sănătate publică, inclusiv șeful de serviciu-inspector șef; și sub 10% pentru personalul care desfășoară activități de întreținere-reparații, gospodărire, protocol, pază, deservire și conducere auto.(7) Compartimentele teritoriale ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București se desființează, personalul va fi preluat de structurile de specialitate unice existente în structura organizatorică.(8) În funcție de distribuția teritorială a populației, caracteristicile epidemiologice specifice, posibilitățile de dotare și încadrare cu personal de specialitate, la propunerea directorului executiv al direcției de sănătate publică județene și a municipiului București și cu aprobarea Comitetului director al direcției, pot fi desemnate în teritoriul administrativ puncte de lucru fixe, deservite de personal medico-sanitar din structura proprie a direcției, exclusiv pentru activități specifice din cadrul programelor de sănătate.  +  Articolul 6(1) Ministrul sănătății numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, directorul executiv al direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv al municipiului București.(2) Abrogat. (la 18-09-2020, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.591 din 16 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020 ) (3) În condițiile legii, funcția de director executiv adjunct de sănătate publică poate fi ocupată de medici specialiști sau medici primari, indiferent de specialitatea studiilor, iar funcția de director executiv adjunct economic, de economiști cu studii superioare. (la 18-09-2020, Alineatul (3) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.591 din 16 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020 ) (4) Șeful departamentului de supraveghere în sănătate publică, personal contractual, de profesie medic de specialitate/primar în epidemiologie, sănătate publică sau igienă, se numește prin decizie a directorului executiv.(5) Funcția de șef serviciu de control în sănătate publică, inspector șef, cu calitate de funcționar public, medic specialist/primar de igienă sau sănătate publică, se ocupă prin concurs, organizat conform legii.(6) Directorul executiv și directorul executiv adjunct de sănătate publică sunt funcționari publici, dar nu pot deține calitatea de inspector.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 127/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice a direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 11 februarie 2009, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 8Direcțiile generale, direcțiile și serviciile din cadrul Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 16 august 2010.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Cseke Attila
    București, 27 iulie 2010.Nr. 1.078.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTde organizare și funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiuluiBucurești  +  Anexa nr. 2